Sipsip Natunu Ikede Bun Ye Rau Lulungu
6
1 Ngan akamata so tina ngan a imot,
motong la matak kenen ye Sipsip Natunu tani,
inbe ikede bun tina yo limi be ru nga,
ngan atu ki.
Inbe alongo so mauredi tina yo pai nga,
ngan atu kidi in iwetewete le kalngana mai dawa ben looloo itara nga,
inbe iyei ne,
“Ai,
kuman!”
2 Le nga be matak gaga,
ngan atoo,
akamata asara mai ke solanga di tooltool yo ene oos i,
in kookoonoo,
inbe ikododo ke dama kiau.
Ngan tool yo iwur pono i,
in itoko duana ye baene,
inbe tikaua koomoo yo ke kutono in panga.
Ngan koomoo ki tani in tarkilanga kidi tooltool yo tipatoko ngan tillos di diedi nga.
Nen le itaru inbe idada a ila ye patokongo a be nen ngan la illos di diene.
3 Ngan ye kene yo Sipsip Natunu ikede bun tina ngan ru ki ye in nga,
ngan le alongo so mauredi tina ngan ru ki in iyei ne,
“Ai,
kuman!”
4 Motong la akamata oos san mulu ipas a iman pombe i,
in kooroonoo dawa ben ei garengana.
Inbe tool yo iwur pono in tikaua pul somai ke patokongo panga,
inbe tikaua gurana mai panga lapau be du igarung di tooltool ke tana ngan lodi,
a be nen ngan tiyepe ye lo silene kidi mulu tiap,
bong be katedi malmal a tipatoko inbe tiraumata di diedi.
5 Ngan ye kene yo Sipsip Natunu ikede bun tina ngan tol ki ye in nga,
ngan le alongo so mauredi tina ngan tol ki in iyei ne,
“Ai,
kuman!”
Le nga be matak gaga mulu,
ngan atoo,
akamata oos mukkana in ikododo ke dama kiau,
inbe tool yo iwur pono i,
in itoko so ke kaungu moongoo ke so ye baene.
6 Inbe alongo so dawa ben tool kalngana kataunu ke di so mauredi tina yo pai nga,
ngan iwete pang tool tani yo be ipa ye oos a ila be la igarung di tooltool ye pitolo mai i,
in nen.
Iyei ne,
“Ai,
pat yo be di tooltool tikap ye urata kootoonoo kidi ye ke atu nga,
ngan ke be tiyimi wita kanono yo iken ye omai ngan atu ye,
too ke be tiyimi balib kanono yo iken ye omai ngan tol ye leu.
Bong kin kugarung kai olip surunu inbe ran medana yo wain nga,
ngan be!”
7 Motong la ye kene yo Sipsip Natunu ikede bun tina ngan pai ki ye in nga,
ngan le alongo so mauredi tina ngan pai ki in kalngana iwete nen,
“Ai,
kuman!”
8 Le nga be matak gaga mulu,
ngan atoo,
akamata oos atu tinini iyoongoo ben matamatenge ikauu mukot,
in ikododo ke dama kiau.
Ngan tool yo iwur pono in ene la Matenge i,
inbe tool yo itoo potai leu ke murini i,
in ene la Malala ke Matenge i.
Ngan tikap gurana pang di yaru be du tiraumata di tooltool alunu le alunu san dawa ben tipoto di tooltool ke tana i le imot ye budanga pai,
lo ngan be tiraumata di tooltool tina ngan budanga atu nga.
Nen le ole yaru tiraumata di tooltool ye pul ke patokongo,
inbe ye pitolo mai,
inbe ye matamatenge mai,
inbe ole tiyei di asara gok ke tana i a la tikan di a timmata lapau.
9 Motong la ye kene yo ikede bun tina ngan limi ki ye in nga,
ngan le akamata di tooltool yo tiraumata di ngan kauredi tiyepe kookoowoo ke paroranga so pang Maro in parmana.
Ngan di tooltool tina ngan muku ngan tiparama betanga ke Maro le imede,
inbe tiwetewete bingi dook mata ki pang di tooltool,
ngan la le di koi kidi tiraumata di a timmata nga.
10 Ngan le di tooltool tina yo timmata nga,
ngan kauredi koodi le mai nen.
Tiyei ne,
“Tool Mai,
ong in kuyei tool kuto mai pang so nga le imot.
Inbe ong in taukam busunu le dada kiong yo kutoo ngan moolmool le imot.
Ngan ole amyepe le nge,
lo ngan be kukarata betanga ke di tooltool ke tana i a kouo kootoomam,
inbe kuyemenai di ye yo tiraumatam a rara kiam imati nga?”
11 Ngan di tooltool tina kauredi ngan tiwete nen a imot,
motong la tikap sousoungu kookoonoo mooloo mooloo pang di atu atu le imot.
Inbe tiwete pang di be tinam kasin mulu le lo di koi ke Maro tiraumata di diedi kapala dawa ben yo tiraumata di nga,
le kauredi tise pompombe le imot le lo iye kinkatingi kidi ngan.
Ngan di diedi tina ngan di kapraingi ke Maro inbe di diedi kapala yo titara lodi medana pang Yesu nga.
12 Motong la matak kenen ye Sipsip Natunu,
inbe ikede bun tina yo limi be atu ki i,
ngan le nauningi mai itak,
inbe ke iportak le imukku dawa ben wam mukkana iyakala matana nga.
Inbe ye kene tani in taudu tinini mai i le imot iportak le ikoro ben rara,
13 inbe di kanpitiki yo tiken lang katene nga,
ngan pumpumbe a tidu tana dawa ben muru mai isikiraia kai pik a puana yo isullungu ngan pumpumbe nga.
14 Inbe lang katene itakmai le dawa ben rau lulungu yo tilulu i,
inbe kawal le motmot nga le imot ngan tiyege nedi yo tiken ye,
ngan lapau.
15 Motong la di tooltool kuto maimai yo matadi kala tana nga,
inbe yo edi maimai nga,
inbe di kuto maimai ke di tooltool ke patokongo nga,
inbe yo ballingadi nga,
inbe yo gurana kidi mai mata nga,
inbe poranga tiye di yo poranga tiap nga,
ngan di le imot tiko ye agoro le pat maimai ke kawal madini.
16 Motong la di tooltool tina ngan koodi pang di kawal le pat maimai tina ngan nen,
“Atoo,
kamol si pomam a katarkoo am ye tool yo iwur ye kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai i,
in matana,
inbe ye kate malmal ke Sipsip Natunu.
17 Katarkoo am,
yesoo lal maiyoko kidi yaru in pombe oo,
le Maro iye Sipsip Natunu ole tipaposo kate malmal kidi.
Ngan nen le sei tool be ole ikodokala i?”