Yowan Ikamata Rau Lulungu Atu
5
1 Motong la be matak lo mulu pang ye tool tani yo iwur ye kookoowoo ke tool kuto mai in nga,
ngan le akamata rau lulungu atu iken ye baene oonoo.
Ngan rau lulungu tani in tiwodo betanga ilo ke lono inbe ke diki ki lapau,
inbe tipamede rau tani in matana ye bun limi be ru.
2 Motong la akamata bangabangana ke Maro atu yo gurana ki mai mata i,
in koonoo le kalngana mai nen.
Iyei ne,
“Ai,
sei tool dook mata ke be ikaua rau lulungu tani in a ikede bun ye inbe ipolotala i?”
3 Bong ngan tool atu sa yo iyepe ye malala ke Maro,
too iyepe ye tana i,
too iyepe tana lono nga,
ngan sa ke be ipolotala rau tani a be nen ngan matan lo lono,
ngan tiap.
4 Nen le atang le atang dook,
yesoo tipuske tool sa yo dook mata ke be ipolotala rau lulungu tani a be nen ngan matan lo lono,
ngan tiap.
5 Ngan tina yo atang nen nga,
le nga di kuto maimai tina ngan atu iwete pau nen,
“Ai,
kin kutang be!
Bong kumata,
tool yo pombe ye rara ke di Yuda le tipootoo ene ye Laion ke di Yuda inbe Sudud ke Dawiti i,
in la illos di koi ki ye patokongo oo.
Le ya in la ke be ikede bun tina yo limi be ru nga,
inbe ipolotala rau lulungu tani i.”
Yowan Ikamata Sipsip Natunu
6 Motong la akamata Sipsip Natunu ngan dawa ben tiraumate a imata koot nga,
bong ikodo kataunu ke ni yo kookoowoo ke tool kuto mai tani iken ye i.
Nen le di so mauredi tina yo pai ngan tipa ye di kuto maimai ke malala ke Maro ngan tikodo le tiwakaii.
Inbe Sipsip Natunu tani in sipi ki limi be ru inbe matana limi be ru lapau.
Ngan matana yo limi be ru nga,
ngan di bangabangana ke Maro yo limi be ru nga.
Inbe di ngan Maro iwanga di be si tipa ye tana mai i le imot.
7 Motong la Sipsip Natunu tani in ila pang ye tool yo iwur ye kookoowoo ke tool kuto mai i,
in a la ikaua rau lulungu tani yo itoka ye baene oonoo i.
8 Le nga ye kene yo ikauu ye in nga,
ngan le di so mauredi tina yo pai nga,
inbe di kuto maimai ke malala ke Maro yo sangaul ru inbe pai nga,
ngan tigun turudi le du damodi itoko tana pang ye Sipsip Natunu tani in kene punu.
Inbe di kuto maimai tina ngan di atu atu titoko so dawa ben pari inbe omai yo tikarata ye gol nga.
Ngan omai tina ngan ipon ye so dawa ben kai meu kulini yo kini ki dook mata nga.
Inbe so tina yo kini ki dook mata nga,
ngan inanpootoo pataraungu ke di tooltool ke Maro.
9 Motong la di le imot tiwouo woungu paunu atu in nen,
“Ong in la tool dook mata ke be kouo rau lulungu tani
inbe kukede bun yo tipokokala ye nga,
yesoo ong in tiraumatong a kumata oo.
Inbe ye rara kiong tani in la kuyimi di tooltool ye a kupamulu di pang ye Maro i.
Ngan di tooltool tina yo kupamulu di nga,
ngan tipa ke tana maimai nga le imot,
le bareme kidi ngan ki ki,
inbe koodi le kulidi ngan ki ki lapau.
10 Inbe ong in kuyei di le tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
inbe kuyei di le tiyepe ben di tooltool ke paroranga so pang Maro a be nen ngan tiyei urata yo ki nga.
Inbe di ngan ole tiyei tooltool kuto maimai a matadi kala di tooltool ke tana i.”
11 Motong la atar talngak inbe matak sarai mulu,
ngan alongo di bangabangana ke Maro alunu le alunu san kalngadi.
Ngan kinkatingi kidi ilo pang ete san le ke be takinkat di tiap lapau.
a Inbe di bangabangana tina ngan tikodo le tiwakaia kookoowoo ke tool kuto mai yo matan kala tana mai i le imot i,
in ipa ye di so mauredi tina yo pai nga,
inbe di kuto maimai ke malala ke Maro.
12 Inbe tigaua kalngadi a tiwou le mai nen,
“Sipsip Natunu yo muku ngan tiraumate a imata i,
in la tool dook mata i.
Nen le ke be di tooltool tiraua panga,
inbe tiyitmaka ene le ilo ete.
Ya in gurana ki mai san le di tooltool le imot tiyepe la gurana ki parmana.
Inbe so tina le imot yo iken nga,
ngan taunu la ya in.
Inbe kanakana ngan ya in lon kaua urata ye dada yo tarantatu ngan leu.
Inbe ya in ene mai san ke be di tooltool le imot tipayiti ye.”
13 Ngan tiwou nen a imot,
motong la alongo di so matana matana yo Maro itar di a tiyepe ye malala ki,
inbe tiyepe tana pono le tana lono,
inbe tiyepe tiek pono le tiek lono nga,
ngan di le imot tiwou nen,
“Ong tool yo kuwur ye kookoowoo ke tool kuto mai yo matan kala tana mai i le imot i,
in kuye Sipsip Natunu,
ngan angru ngan gurana kiang mai san le ke be amraua pang a amyitmak emim,
inbe amyei emim le ilo ete ke be di tooltool tikamatang ngan tipayitang ye a ikenen nen le taukan motingi!”
14 Ngan tiwou nen a imot,
motong la di so mauredi tina yo pai nga,
ngan tiyei ne,
“Moolmool.”
Motong la di kuto maimai ke malala ke Maro tina ngan tigun turudi le du damodi toko tana,
inbe tisung pang di yaru nga.