Yowan Ikamata Malala Ke Maro
4
1 Ngan alongo betanga tina ngan a imot,
motong la be matak ilo pang ete ngan dada atu koon panganga a ikenen le akamata malala ke Maro.
Inbe alongo tool kalngana yo muku ngan koonoo pau le mai dawa ben tauru itang i,
in koonoo pau mulu nen.
Iyei ne,
“Ai,
kuse me e ni a nen ngan se apatnai so yo be pang dama ni ngan ole pombe nga,
ngan pong.”
2 Motong la pattu leu be Maro Amunu Silene ipaponau a ikau au a amlo.
Le nga be matak nen,
ngan akamata kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai yo matan kala di tooltool le imot i,
in ikenen,
inbe tool atu iwurur pono.
3 Ngan tool tani yo iwurur pono i,
in nunngana ikoro inbe iyoongoo le isallin dawa ben pat yo ene yaspaa inbe konilianb nga.
Inbe gannui atu yo nunngana iyoongoo le dawa ben pat yo ene emerelc i,
in ikodo le iwakaia kookoowoo ke burungu tani.
4 Inbe kookoowoo ke burungu sangaul ru inbe pai mulu la tikodo le tiwakaia kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai tani nga,
inbe di kuto maimai ke malala ke Maro sangaul ru inbe pai la tiwur pono nga.
Ngan di kuto maimai tina ngan tisousou ye sousoungu kookoonoo,
inbe koomoo yo titar lo kutodi ngan tikarata ye pat gol.
5 Inbe kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai tani,
in kili itai ye,
inbe looloo itara le rutunu ingaua ni mai i le imot.
Inbe sul limi be ru yo tikodo dama ki nga,
ngan tikan le tilolo.
Ngan sul tina ngan tinanpootoo di bangabangana ke Maro yo limi be ru nga.
6 Inbe dama ke kookoowoo tani in akamata so san mulu ngan dawa ben tiek,
bong tiek tani in dawa ben galas lapau.
Inbe igalanga le igalanga san dawa ben pat yo ene kiristold i.
Inbe kataunu ke ni tani yo kookoowoo ke tool kuto mai iken ye i,
in akamata so mauredi pai ngan tikodo ye kookoowoo tani in madini tina yo pai nga.
Di ngan matadi alunu le alunu san iken ye tinidi mai i le imot ke dama inbe ke mur lapau.
7 Ngan di so mauredi pai tina,
ngan atu kidi in dawa ben asara gok yo ene laione i,
inbe ru kidi in dawa ben bulumakau,
inbe tol kidi in matana dawa ben tooltool,
inbe pai kidi in dawa ben man somai kamoko yo iro i.
8 Inbe di atu atu ngan balidi limi be atu,
inbe matadi iken ye tinidi mai i le imot inbe ke balidi parmana lapau.
Ngan ye ke le bong tina yo kanakana nga,
ngan timaryoo ye betebetanga tiap,
bong tiyei ne,
“Tool Mai Maro yo gurana ki mai san le illos gurana ke so nga le imot i,
ya in iyepe ete.
Ya in iyepe ete le iyepe ete san.
Ya in iyepe mukot,
inbe nookoot nga iyepe,
inbe pang dama ni ngan ole isi.”
9 Le di so mauredi pai tina nga,
ngan tiraua pang tool tani yo iyepe nen le taukan motingi a iwur ye kookoowoo ke burungu tani in,
inbe tiwete lo ponana kidi panga a tiyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye.
Inbe ye ke tina yo kanakana ngan be tisung panga nga,
10 ngan di kuto maimai tina yo sangaul ru inbe pai nga,
ngan tigun turudi le du damodi itoko tana ke dama ke tool tani yo iyepe nen le taukan motingi a iwur ye kookoowoo ki ke burungu i,
inbe tisung panga.
Inbe tikap koomoo ke kutodi ngan a titar sila iken dama ke kookoowoo ke tool kuto mai tani.
Inbe tiyei ne,
11 “Tool Mai,
ong i Maro kiam.
Ong taleu in la tool dook mata i,
le di tooltool nga le imot ke be tiraua pong,
inbe tiyitmaka em le ilo ete.
Ong in gurana kiong mai san,
le di tooltool le imot tiyepe la gurana kiong parmana.
Inbe amyitmakong,
yesoo kutar so nga le imot.
Le moolmool,
kutoo ong taum lom a kutar so tina,
ngan la le nookoot nga so tina ngan le imot iken nga.”