Katouotouo Di Tooltool Ke Kaplungunu
4
1 Ang di tooltool kiau yo lok pang mai san nga,
kin katara lomim medana pang di tooltool le imot yo tiwete be betanga yo tikap ngan ipa ye Maro Amunu Silene,
ngan be.
Bong be nen ngan katouo di muku,
ngan la be lomim galanga dook ye sei tool yo ikaua Maro Amunu Silene moolmool i.
Yesoo,
di tooltool alunu ke kaplungunu yo tiwete be di ngan Maro koonoo nga,
ngan di la nookoot nga tipa ye ni mai i le imot nga.
2 Le i dada tani yo be kakilala Maro Amunu Silene ye in nen;
sei tool yo iwete be Yesu Kirisi in isi tana le iyei tool moolmool i,
in Maro Amunu Silene iyepe ye.
3 Bong sei tool iwete betanga nen ye Yesu tiap i,
in Maro Amunu Silene iyepe ye tiap.
Ya in so sadi yo iyei koi pang Kirisi in iyepe ye.
Muku ngan kalongo betanga ye be ole isi pombe,
in la nookoot nga isi a si iyepe ye tana i oo.
4 Ang di natuk nga,
ang ngan ke Maro le karautoo gurana kidi tooltool ke kaplungunu yo tiwete be di ngan Maro koonoo nga.
Yesoo,
Maro Amunu Silene yo iken lomim in gurana ki mai san le illoso gurana ke tool kuto mai kidi so sadi yo iken ye di tooltool ke tana ngan lodi i.
5 Di tooltool ke kaplungunu yo tiwete be di ngan Maro koonoo nga,
ngan ke tana i.
Nen le tiwetewete ye so ke tana i leu,
inbe di tooltool ke tana i tilongo betanga kidi.
6 Bong am nga ke Maro.
Nen le sei tool be lon galanga moolmool ye Maro nga,
ngan ole ilongo betanga kiam.
Bong sei tool yo Maro natunu tiap i,
in o ke be ilongo betanga kiam tiap.
Le i dada tani yo be takilala betanga kidi tooltool ngan tikap betanga moolmool ye Maro Amunu Silene,
too tikap betanga ke kaplungunu ye di so sadi.
Ole Lodo Pang Di Diede Mai San
7 Ang di tooltool kiau nga,
idi nga ole lodo pang di diede mai san,
yesoo dada dook mata tani i,
in ipa ye Maro.
Le sei tool be lono pang di diene mai san nga,
ngan ya in Maro natunu,
inbe lon galanga moolmool ye.
8 Bong sei tool be lono pang di diene mai san tiap i,
in lon galanga moolmool ye Maro tiap,
yesoo dada yo be lodo pang di diede ye mai san i,
in punu la Maro i.
9 Inbe Maro ipatnaia lono yo paidi mai san in nen:
Ya in iwanga Natunu yo ataleu,
in paidi a isi tana be si ikau idi a tayepe ye yepongo dook mata yo taukan motingi i.
10 Ngan la dada moolmool tani yo be lodo pang di diede ye mai san i,
in ipa ye Maro.
Nen le kin lod tar be idi nga lodo pang Maro mai san dawa ben nen,
ngan be,
bong ya la lono paidi mai san a le iwanga Natunu a isi be si iraia tinini le imot inbe tiraumate a be nen ngan Maro iyemenai idi ye noonoo kiidi be.
11 Ang di tooltool kiau nga,
Maro lono paidi mai san le idi nga ole lodo pang di diede kapala mai san nen lapau.
12 Ngan tool atu sa ikamata touo Maro pitiao,
bong kumata be idi ngan lodo pang di diede mai san nga,
ngan ole Maro iyepe yidi,
inbe dada ki yo be lono pang di tooltool ye mai san i,
in ole iken yidi lapau.
13 Le idi nga lod galanga be tagaua lodo le atu pang Maro,
inbe iyepe yidi,
yesoo ya in ikaua Amunu Silene paidi.
14 Inbe am di aposol nga amkamata Yesu,
inbe amwetewete pang di tooltool ye yo Tamada iwanga Natunu a isi be si ikap di tooltool le imot ke tana i a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di in nga.
15 Ngan nanga,
kumata tool atu iwete be Yesu in Maro Natunu nga,
ngan ya in igaua lono le atu pang Maro,
inbe Maro iyepe ye.
16 Inbe idi nga lod galanga nen be Maro in lono paidi mai san ngan la le tatara lodo medana panga nga.
Ngan Maro in tool tani yo lono mai san pang di tooltool le ikenen leu i.
Le sei tool be lono pang di diene mai san nga,
ngan ya in igaua lono le atu pang Maro,
inbe Maro iyepe ye.
17 Le kumata be tayepe nen nga,
ngan ole dada ki yo be lono pang di tooltool ye mai san i,
in iken yidi le imede.
Inbe idi nga o ke be tatattadai ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga kidi tooltool ye in tiap,
yesoo yepongo kiidi ye tana i nga,
ngan ole tayepe le dawa ben Kirisi ya taunu.
18 Nen le tool yo lono pang di diene mai san i,
in o ke be itattadai tiap.
Le kumata dada yo be lodo pang di diede ye mai san in iken ye tool atu lono le imede koot nga,
ngan tool in inganga dada ke tattadaingi le imot.
Ngan ye punu yo di tooltool titattadai ye i,
in yesoo di ngan lodi galanga be ole Maro iyemenai di ye urata dook tiap kidi yo tiyei nga.
Le kumata tool atu be itattadai nga,
ngan ole lod galanga nen,
dada yo be lodo pang di diede ye mai san i,
in iken lono le imede tiap.
19 Ngan idi nga ole lodo pang di diede mai san,
yesoo Maro lono paidi mai san muku.
20 Le kumata tool atu iwete be ya in lono pang Maro mai san,
bong be lono dook tiap pang ene san yo itara lono medana pang Yesu in nga,
ngan ya in tool ke kaplungunu.
Awete nen,
yesoo kumata le be lono mai san pang ene yo ikamata,
in tiap nga,
ngan ya in o ke be lono mai san pang Maro yo ikamata tiap,
in tiap.
21 Nen le betanga yo Maro ikauu paidi be tatoo in nen:
Sei tool yo lono pang Maro mai san i,
in ole lono pang di diene kapala yo titara lodi medana pang Yesu nga,
ngan mai san nen lapau.