3
1 Le kakamata,
Tamada in lono paidi mai le mai san!
Nen le ikiu idi be idi nga ya di natunu.
Le moolmool,
idi nga Maro di natunu.
Ngan ye punu yo a le di tooltool ke tana i lodi galanga yidi tiap nga,
ngan di ngan lodi galanga ye Maro tiap lapau.
2 Le ang di tooltool kiau nga,
nookoot nga idi nga Maro di natunu.
Inbe pang dama ni ngan ole tayepe belei in ila mallangana tiao.
Bong lod galanga nen ye kene yo be Kirisi imulu a isi ye in nga,
ngan ole tayepe dawa ben ya i,
yesoo ole takamata moolmool ben in ya tani nain.
3 Nen le di tooltool le imot yo titara lodi le atu panga a tinamu nga,
ngan tiyei di tapdi le tinidi galanga dook mata ye Maro matana dawa ben Kirisi ya taunu yo tinin galanga i.
4 Bong di tooltool le imot yo tiyei noonoo nga,
ngan di ngan tiwala muridi pang ger ke Maro.
Le moolmool,
noonoo in dada ke be tawala muridi pang ger ke Maro.
5 Bong ang ngan lomim galanga nen,
Kirisi in yo a le isi nga,
ngan be si igiri noonoo kiidi.
Ngan ya in noonoo sa yo iken ye,
ngan tiap.
6 Nen le sei tool yo igaua lono le atu pang Kirisi i,
in o ke be iyei tootoo noonoo tiap.
Bong sei tool yo isootoo yeingi noonoo i,
in ikamata touo Kirisi pitiap,
inbe lon galanga ye pitiap yege.
7 Ang di natuk nga,
ngan kin katar talngamim pang tool sa yo be ikaua lungunu yang,
in be.
Sei tool yo iyei dada dook mata i,
in tool noonoonoo ke Maro dawa ben Kirisi in tool noonoonoo ke Maro nga.
8 Le sei tool yo iyei noonoo go i,
in tool ke tool kuto mai kidi so sadi,
yesoo mukot yege nga,
ngan ya in la imuku ye yeingi noonoo i.
Le ye punu in la le Maro Natunu isi pombe mallangana nga,
ngan be si igarung urata ke tool kuto mai kidi so sadi tani.
9 Ngan nanga,
sei tool yo iyei Maro Natunu i,
in o ke be iyei tootoo noonoo tiap,
yesoo dada dook mata ke Maro ngan iken ye.
Nen le ke be isootoo yeingi noonoo tiap,
yesoo ya in Maro Natunu.
10 Le dada yo be lod galanga ye di sema yo Maro di natunu nga,
inbe di sema yo tool kuto mai kidi so sadi in di natunu nga,
in nen.
Tool yo iyei dada dook mata tiap i,
in Maro natunu tiap.
Inbe tool yo lono mai san pang ene yo itara lono medana pang Yesu tiap i,
in Maro natunu tiap lapau.
Lomim Pang Di Diemim Mai San
11 Le betanga tani yo ang ngan kalonga kulkulunu yege ye kene yo katara lomim medana pang Kirisi ye i,
in nen;
be lodo pang di diede mai san.
12 Ngan nen le kin tayei ben Kaen be.
Ya in tool dook tiap Satan idiwidiwoo le iraumata taini a imata.
Inbe nga yelei a le iraumata taini nga?
Yesoo,
dada yo ki ngan dook tiap,
inbe so yo taini iyei ngan itoo dada noonoonoo ye.
13 Nen le ang di diek nga,
kumata di tooltool ke tana i be tiyei koi pang nga,
ngan kin katakrai be.
14 Idi nga lod galanga nen,
be nookoot nga tayege dada ke matenge,
inbe taman tayepe ye dada yo ke yepongo dook mata i,
yesoo idi nga lodo pang di diede yo titara lodi medana pang Kirisi nga,
ngan mai san.
Bong kumata sei tool be lono pang di diene mai san tiap nga,
ngan ya in ngan iyepe ye dada ke matenge go.
15 Le tool be lono dook tiap pang ene nga,
ngan ya in dawa ben iraumata tool a imata.
Inbe ang ngan lomim galanga nen,
tool yo ke raumatenge di tooltool i,
in o ke be ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in tiap.
16 Ngan Yesu Kirisi iraia lono le tinini a imata be ilonidi,
inbe ye dada ki yo nen i,
in be ipatnaia dada yo be lodo pang di diede ye mai san i.
Nen le idi lapau ole taraia tiniidi a talon di diede yo titara lodi medana pang Yesu nga.
17 Le kumata tool atu be so ki ke tana i iye,
inbe ikamata ene san yo imaka ye so,
bong be lono panga tiap a iloni tiap nga,
ngan tool tani in dada ke Maro yo be lodo pang di diede ye mai san i,
in iken ye tiap.
18 Le ang di natuk nga,
kin tawete sokorai be lodo pang di diede kapala mai san ye betanga kiidi,
too ye koodoo leu be.
Bong be nen ngan tayei dada yo dook mata ngan pang di.
Ngan la be lodo tani yo pang di diede mai san i,
in itoo dada ke betanga moolmool yo ke Maro nga.
Di Tooltool Ke Kirisi Tikodo Le Timede Ye Maro Matana
19 Ngan nanga,
kumata be lodo pang di diede mai san le tayei dada dook mata pang di nga,
ngan ole lod galanga nen;
idi nga tooltool ke Maro inbe tatoo betanga yo moolmool i.
Le ye dada yo nen i,
in la be idi nga o ke be moomoodoo ye Maro tiap.
20 Nen le ye kene yo lod wetewete be idi nga tooltool ke yeingi noonoo nga,
ngan ke be moomoodoo tiap,
yesoo ya in lon galanga ye so tina le imot yo tayei,
ngan oo.
Inbe so yo Maro iwete ngan moolmool le illos so yo lod wetewete ye nga.
21 Le ang di tooltool kiau nga,
kumata lod wetewete be idi nga tooltool ke yeingi noonoo tiap nga,
ngan idi nga o ke be tatattadai tiap,
bong takodo le tamede ye Maro matana.
22 Nen le kumata be tapatarau a tatoru ye so atu nga,
ngan ole ikauu paidi,
yesoo idi ngan tatoo betanga yo iwete be tatoo nga,
inbe tayei dada yo ya in lon ponana ye nga.
23 Ngan betanga ki tani in nen;
be idi nga ole tatara lodo medana pang Natunu yo ene Yesu Kirisi i,
inbe lodo pang di diede kapala mai san dawa ben yo iwete paidi koot nga.
24 Nen le di sema tooltool be titoo betanga tina ke Maro nga,
ngan di ngan tigaua lodi le atu pang Maro,
inbe Maro iyepe ye di.
Inbe dada yo be idi nga lod galanga ben ya in iyepe yidi i,
in ye Amunu Silene yo ikauu paidi i.