Maro Ole Iyemenai Di Tooltool Ke Kaplungunu
2
1 Ngan muku nga,
ngan di tooltool ke kaplungunu yo tiwete be di ngan Maro koonoo nga,
ngan tiyepe kataunu ye di tooltool ke Isrel.
Le gaongo leu,
di tooltool ke kaplungunu yo tipatomonai di tooltool ye betanga doko nga,
ngan di la be se tiyepe kataunu kiang nga.
Di ngan ole tiyei urata dook tiap kidi mallangana tiap,
bong ole tiwete betanga kidi sollono,
inbe tipatomonai di tooltool kiang ye so yo ke be igarung lodi nga.
Di tooltool ke kaplungunu tina ngan ole tiwala muridi pang Tool Mai yo iyei tool kuto mai pang so nga le imot i.
Moolmool,
ole tiwala muridi pang Tool Mai yo iyimi di panga ya taunu i.
Le ye dada kidi yo tiyeii i,
in di tapdi ole tiyolo pang di be igarung di palbe leu.
2 Bong di tooltool alunu ole titoo patomonaingi kidi tooltool tina a tiyei dada dook tiap yo ke be moomoodoo ye nga.
Inbe ye dada dook tiap kidi tina,
ngan ole di tooltool kapala tikamata le tikan paseme dada moolmool ke Maro ye betanga dook tiap.
3 Inbe di tooltool ke kaplungunu tina ngan matadi so,
le ole tikaua lungunu yang ye betanga kidi yo ipa ye di tapdi lodi nga,
a be nen ngan kakap pat le so pang di.
Bong mukot yege ngan Maro lon kaua dada atu a iken in nen,
be ole iyemenai di,
le nga inam be iyeii leu.
Ngan betanga yo be Maro igarung di ye i,
in ya la ikenen go i le ole igarung di.
4 Au i yo awete nen nga,
yesoo muku ngan di bangabangana ke Maro pattu tikapsap ye dada ke noonoo,
ngan le Maro ipatau di a sila tiyepe tiap.
Bong ikatte di tidu ye gomo yo idu lopo mata le todo ki mai mata i.
Le di nango la tiyepe ye ni dook tiap tani,
inbe tinam ye lal yo be Maro iyemenai di ye i.
5 Inbe di tooltool yo muku ngan tiyepe ye tana i,
inbe titoo dada dook tiap le imot yo Maro lono be titoo tiap nga,
ngan Maro ipatau di tiap lapau.
Bong iyeie oongoo mai a pombe,
ngan le igarung di le imot a tilledi.
Bong Noa,
tool tani yo iwetewete pang di tooltool be titoo dada dook mata noonoonoo ye Maro matana i,
in la Maro iloni le ipa ye di tooltool limi be ru a tiyepe dook mata i.
6 Inbe muku ngan Maro igarung malala maimai ru yo Sodom le Gomora nga,
ngan idaun di a ei ikan di le kawa leu la iken nga.
Ngan dada tani yo iyeii nen i,
in be nen a ipatnaii pang di tooltool nen,
be ole iyemenai di tooltool le imot yo titoo dada dook tiap yo Maro lono be titoo tiap nga.
7 Bong ye kene tani in Maro ilono Loto le so sa igarungu tiap.
Ngan Loto tani in iyepe Sodom lapau,
bong ya in tool dook mata noonoonoo.
Inbe ya in ikamata ben di tooltool ke Sodom tisak noonoongoo,
inbe tipas le tiyei urata dook tiap yo giri leu ye Maro matana nga,
ngan le lon massingi ye.
8 Moolmool,
tool dook mata noonoonoo tani,
in iyepe kataunu ke di tooltool ke Sodom,
le ye ke kanakana ngan ikamata dada yo tipammoo ye nga,
inbe ilongo betanga dook tiap kidi tina yo tiwete nga.
Le tina lono yo iken noonoonoo dook mata i,
in imassingi ye mai san.
9 Le kakamata,
di tooltool yo titoo dada dook mata yo Maro lono be titoo nga,
ngan kumata be touanga sa pombe pang ye di nga,
ngan Tool Mai Maro in lon galanga ye dada yo be ilon di ye i.
E di tooltool yo noonoodi tiap nga,
ngan ole ikap urata moonoo pang di le ke be tisur tiap.
Nen le ole tiyetaia masngana nookoot nga le ilo ye lal yo be ikarata betanga kidi tooltool a be iyemenai di ye i.
10 Le moolmool ole tisolo masngana,
bong di tooltool ke kaplungunu tina yo lodi be tiyepe la gurana ke Maro parmana tiap le tisak noonoongoo inbe titoo di tapdi lodi a tiyei dada dook tiap yo giri leu ye Maro matana nga,
ngan ole tisolo masngana mai le mai san.
Ngan di tooltool tina ngan di tapdi tiyitmak di,
inbe titattadai ye soo so yo lodi be tiyei ngan tiap lapau.
Ngan nen le titattadai be tiwete betanga dook tiap ye soo so yo Maro ikarata di a tiyepe ye malala ki nga.
11 Bong di bangabangana yo gurana kidi maimai le tillos di tooltool ke kaplungunu nga,
ngan tiyei dada nen tiap.
Le ye kene yo tikodo dama ke Tool Mai nga,
ngan lodi be tiwete betanga dook tiap sa ye di tiap.
12 Bong di tooltool ke kaplungunu tina,
ngan tiwete betanga dook tiap ye so yo lodi galanga ye tiap nga.
Le di ngan dawa ben di asara gok yo taukadi lo galanga nga.
Ngan nen le tipas le tipa ye soo dada kidi yo lodi be tipa ye nga.
Di asara yo nen nga,
ngan tipasui di be di tooltool tikap di a tiraumatamata di leu.
Le dada gaongo leu,
ole Maro igarung di dawa ben di tooltool tiraumatamata di asara nga.
13 Di tooltool ke kaplungunu tina ngan tigarung di tooltool kapala lodi,
le ye urata dook tiap kidi kootoonoo nga,
ngan ole Maro igarung di le tisolo masngana mai.
Di ngan lodi ponana ye dada dook tiap yo tiyei nga,
le lodi be bong a tiko lo ngan be tiyei tiap,
bong tiyei mallangana ye kemai leu.
Nen le ye kene yo kaye di diemim kayei mailang a kakanen inbe kagauagaua lomim ye in nga,
ngan tikan le tiyin kaiye mata le tina tigarung mailang kiang.
Di ngan dawa ben so giri leu yo ipookoo sousoungu kiang ngan le igarungu a moomoomim ye i.
14 Ngan di tooltool tina ngan timaryoo ye yeingi noonoo tiap,
bong matadi iyei ye di garup a lodi kaua urata ye dada dook tiap ke bauk le ikenen leu.
Inbe koodi paweserai di tooltool yo tikodo le timede ye Kirisi tiao nga,
ngan be nen a tikap di la titoo dada dook tiap kidi.
Inbe di ngan dada dook tiap yo ke matadi so in iso pang di.
Bong Maro ikarata betanga a iken oo,
be ole iyemenai di ye.
15 Di tooltool ke kaplungunu tina ngan tiyege dada dook mata,
inbe tipas a la titoo dada dook tiap gaongo leu ben ke Balam yo Beor natunu i.
Ngan Balam tani in Maro koonoo atu,
bong matana pat mai mata,
le iyei dada dook tiap be ikap pat ye urata kootoonoo ki.
16 Bong asara ki ke solanga di tooltool yo ene donki i,
in iwete panga dawa ben tool iwetewete nga a ipasak panga ye dada dook tiap ki yo iyeii i,
inbe ilele be iyei kapakapa nen mulu be.
17 Di tooltool ke kaplungunu tina ngan dawa ben ran gumono yo ran ki imaka a iwodowodo i.
Inbe di ngan dawa ben eng tene yo muru mai iman ngan itiri a ila i.
Ngan la Maro ikarata ni yo todo ki imukku mata in pang di a be tiyepe ye.
18 Di ngan koodi payit di ye betebetanga kidi yo taukan kanono nga,
inbe koodi paweserai di tooltool a be nen ngan tipamadit lodi be tiyei dada dook tiap ke bauk,
le dada dook tiap matana matana kapala yo ke tana i nga.
Ngan nen le di tooltool yo nookoot nga tiyege di tooltool ke yeingi noonoo a timan nga,
ngan tiyolo di a la titoo di ye dada dook tiap kidi tina.
19 Ngan di tooltool ke kaplungunu tina tiwete pang di nen,
“Kumata le be katoo am nga,
ngan so sa yo be igunkalang ngan tiap,
le dook mata ke be kapas le katoo ang tapmim lomim leu.”
Tiwete pang di nen,
bong di tapdi tiyepe le dawa ben di tooltool yo tiyei urata ben di poranga nga,
yesoo dada dook tiap yo tiyei nga,
ngan iyei mai pang di le tiyepe parmana.
Ngan nanga,
kumata be tool atu imalum pang so sa be iyei kuto mai panga nga,
ngan ya in ben poranga ki.
20 Muku ngan di tooltool ke kaplungunu tina ngan tiyege dada dook tiap ke tana yo be igarung di nga,
inbe tiportak lodi pang Tool Mai kiidi Yesu Kirisi.
Ngan nen le lodi galanga moolmool ye tool tani yo ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i.
Bong timulukala dada dook tiap mulu a la tiyepe dada dook tiap tina ngan parmana.
Atoo,
muku ngan ye kene yo titara lodi medana pang Yesu tiao nga,
ngan Maro lono be igarung di le dook tiap mata tiap,
bong yo nookoot nga tiwala muridi panga le ole igarung di le dook tiap le dook tiap ki taunu.
21 Kumata be di tooltool lodi galanga tiap ye dada dook mata noonoonoo ke Maro nga,
ngan o ke be tisolo urata moonoo mai mata tiap.
Bong lodi galanga ye,
lo ngan be tiwala muridi pang dada dook mata tani yo Maro ya taunu itaru a di tooltool tiwetewete pang di ye in nga,
ngan la ole tisolo urata moonoo mai le mai ki taunu nga.
22 Ngan tiyei nen le itarke betanga ru.
Betanga tina ngan atu in nen,
“Gaunu ilulu,
motong imulu la ikana luluana tani mulu.”
Inbe betanga tina ngan san mulu in nen,
“Ga irriu ye ran,
motong imulu la iraua tingi.”