Tayei Dada Dook Mata Yo Maro Lono Be Tayei Nga
4
1 Ngan nanga,
muku ngan Kirisi isolo masngana ye tinini,
le ang lapau ole karai lomim be katoo dada gaongo leu ben yo Kirisi itoo i,
yesoo kumata be tool sa itara lono medana inbe isolo masngana ye tinini nga,
ngan ya in iyege dada dook tiap ke noonoo le iyepe manga mooloo ye.
2 Ngan la be ye yepongo ki ke tana i nga,
ngan o ke be iyei dada dook tiap ke noonoo yo tinini iyole be la iyei ngan tiap,
bong iyei dada dook mata yo Maro lono be iyei ngan leu.
3 Ngan awete pang nen,
yesoo muku ngan katu ye yeingi dada dook tiap matana matana ke di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga.
Ngan dada dook tiap tina,
ngan ben dada kidi gaunu yo tiyei nga,
inbe kayei dada dook tiap yo tinimim iyolang be la kayei nga,
inbe kayin ran medana mata a kutomim imoo ye,
inbe kaye di diemim kagaua be kayin ran medana a la kayei dada dook tiap pang di tooltool kapala,
inbe kadada ger pono a kasung pang di maro yo kai padodo nga.
Le dada tina yo nen nga,
ngan di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga,
ngan lodi be tiyei.
4 Inbe di tooltool tina,
ngan titakrai yang ye yo nookoot nga katarla ye di ye yeingi dada dook tiap yo be igarung di,
ngan tiap nga.
Ngan la le tiwete betanga dook tiap pang nga.
5 Bong pang dama ni nga,
ngan ole tilo tikodo dama ke tool ke karatanga betanga,
inbe di tapdi tipapos di ye dada kidi tina yo tiyei nga.
Ngan tool ke karatanga betanga tani,
in ya la inam be ikarata betanga ke di tooltool yo tiyepe mauredi nga,
inbe di tooltool yo timmata koot nga,
ngan ye dada kidi yo tiyei nga.
6 Ngan ye punu yo nen in la le di tooltool kapala tiwetewete bingi dook mata pang di diedi yo timmata koot nga ye i.
Le moolmool,
so yo pombe pang ye tinidi nga,
ngan dawa ben so yo pombe pang ye di tooltool le imot ke tana i nga,
bong Maro Amunu Silene iyei di le tikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.
Tayei Urata Ye Gurana Yo Maro Ikap Paidi Nga
7 Ngan lal yo be so tina le imot ke tana i ngan be imot ye i,
in iman potai oo.
Ngan nanga,
kin dada dook tiap yo matana matana ngan ikap matamim be,
inbe kakaptutang dook ye yepongo kiang,
a be nen ngan kapas le kapatarau pang Maro leu.
8 Inbe dada maiyoko atu yo be ipa muku ye dada kapala i,
in nen.
Ole lomim mai san moolmool pang di diemim kapala,
yesoo dada dook mata tani in iduk dada dook tiap ke noonoo alunu yo tiyei paidi,
ngan le lod tut mulu tiap nga.
9 Le kumata be di diemim kapala timan pang yang man kaye di kayepe nga,
ngan kin lomim dook tiap pang di be,
bong kakap di pang rumu kiang,
inbe matamim kala di dook.
10 Ngan ang ngan,
Maro lono pang a iyei dada dook mata pang,
inbe ikap so dook mata matana matana pang ye lo ponana ki.
Le ang atu atu ole kayei urata ki dook ye soo so yo ikap pang ye lo ponana ki nga,
a be nen ngan kalon di tooltool kapala ye.
11 Nen le kumata tool kiang atu be iwetewete betanga ke Maro pang di tooltool nga,
ngan iwete betanga moolmool yo ipa ye Maro ngan leu.
Inbe kumata tool kiang san be iyei urata dook mata pang di tooltool a ilon di ye nga,
ngan iyei urata tani in ye gurana yo Maro ikap panga nga.
Ole kayei nen le iken so,
a be nen ngan di tooltool tikamata so tina yo kayei ye Yesu Kirisi ene nga,
ngan ole tiyitmaka Maro ene ye.
Ngan ya in gurana ki mai,
inbe ene mai san ke be di tooltool tipayiti a ikenen leu le taukan motingi.
Moolmool.
Lod Ponana Ye Yo Tasolo Masngana Dawa Ben Kirisi Nga
12 Ang di diek yo lok pang mai san nga,
nookoot nga touanga dook tiap pombe pang yang a kasolo masngana mai dawa ben ei ikanang nga.
Bong kin katakrai inbe kawete be in so paunu la pombe pang yang,
in be.
13 Inbe lomim ponana ye yo kaye Kirisi kasolo urata moonoo ke masngana yo pombe pang ye i.
Yesoo,
ye kene yo Kirisi imulu a si pombe mallangana ye in nga,
ngan di tooltool ole tikamata nen,
ya in ene mai san ke be di tooltool tipayiti,
inbe ang ngan ole lomim ponana le lomim ponana kaiye.
14 Le kumata le be di tooltool tiwete betanga dook tiap pang ye yo katara lomim medana pang Kirisi nga,
ngan lomim ponana,
yesoo Maro yo ene mai san ke be di tooltool tipayiti i,
in Amunu iyepe yang.
15 Bong kumata le be kasolo masngana ye urata dook tiap yo kayei nga,
ngan in dook tiap.
Ngan nen le dada dook tiap tina ben ke raumatenge di tooltool,
inbe ke pinoongoo so,
inbe ke yeingi dada dook tiap kidi talnga dikidiki,
inbe ke garungunu urata kidi tooltool kapala nga,
ngan kin kayei be.
16 Bong kumata be kasolo masngana ye yo katoo dada ke Kirisi nga,
ngan kin moomoomim be.
Bong be nen ngan kayitmaka Maro ene ye yo ang ngan di tooltool ke Kirisi nga.
17 Nookoot nga lal yo be Maro ikarata betanga kidi tooltool ye in pombe oo.
Ole ikarata betanga ke di tooltool yo ki ngan muku.
Nen le kumata be imadit ye karatanga betanga kiidi muku nga,
ngan ole yelei ye di tooltool yo tiwala muridi pang bingi dook mata nga?
Atoo,
ole iyemenai di le dook tiap yege.
18 Ngan Rau ke Maro iwete nen,
“Di tooltool yo noonoodi nga,
ngan ole tisolo urata moonoo muku,
lo ngan be Maro ikap di a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
Bong ole yelei ye di tooltool yo tiyei noonoo
a titoo dada dook tiap yo Maro lono be titoo tiap nga?
Atoo,
ole iyemenai di le dook tiap yege.”a
19 Ngan la kumata le Maro lono be ang sema tooltool kasolo masngana nga,
ngan ole ang tapmim katarang la Maro baene,
inbe kayei dada yo dook mata ngan le ikenen leu.
Ngan Maro tani in itaridi,
le ya in ole itoo betanga ki yo ipamede paidi i.