Noonoongoo Pang Di Tamoto Le Garup Yo Kerenge Nga
3
1-2 Ngan dada gaongo leu ben ye noonoongoo yo akap pang di poranga nga,
le ang di garup yo kerenge ngan lapau,
ole kalongo betanga kidi nimimtooroo a kayepe parmadi.
Ngan ole katoo dada dook mata nen,
a le be di tina ngan sa itara lono medana ye betanga ke Yesu tiap nga,
ngan ole ikamata dada dook mata tina yo katoo nga,
ngan ke be iloni a be nen ngan iportaka lono.
Ngan nen le kumata be kawetewete pang di ye Kirisi mulu tiap nga,
ngan ole tikamata nen,
ang ngan kayepe le taukamim busunu ye Maro matana.
Inbe ole tikamatang ben ang ngan katattadaii,
inbe karaua panga le kaporonaii dook mata.
Ngan dada tani yo kayeii i,
in ke be ilon di a be nen ngan tiportak lodi.
3 Nen le kin kakapye be kamoro tinimim ke diki ngan ye so matana matana,
a be nen ngan matamim dook mata ye,
ngan be.
Yesoo,
be kapirak kutomim raunu,
too katar pat gol ilo baemim le gurimim,
too kamoro tinimim ye sousoungu dook mata yo kayimi ngan pat ki ilo ete nga,
a be matamim dook mata ye nga, ngan in so sokorai ke diki leu.
4 Bong dada yo dook mata in nen,
ole kamoro ang tapmim lomim ngan ye so yo dook mata nga.
Ngan moro dook mata tina yo be kamoro lomim ye ngan nen,
ole karautoo ang le du kayepe lopo,
inbe kayepe ye lomim silene ye yepongo kiang.
Ngan dada yo nen,
ngan la dook mata kaiye ye Maro matana nga,
inbe o ke be ilene tiap.
5 Ngan dada tani in gaongo leu ben tina di garup ke Maro yo tiyepe mukot ngan titoo i.
Di ngan titar matadi pang Maro be ilon di,
le di ngan dook mata ye matana,
inbe tilongo betanga ke di niditooroo a tiyepe parmadi.
6 Le lomim tut ye Sera yo garup tina ngan edi atu i,
in iyei dada nen.
Sera ilongo Apram koonoo a iyepe parmana,
inbe ikiuu ye tool mai ki.
Ngan kumata le be kayei dada dook mata yo nen nga,
inbe katattadaia so siap nga,
ngan ang ngan dawa ben Sera di natunu garup.
7 Inbe ye dada gaongo leu ben ye noonoongoo yo akap pang di garup kerenge nga,
le ang di tamoto yo kerenge ngan lapau,
ole katoo dada yo dook mata nga pang di rimamim a kaye di kayepe dook.
Inbe matamim kala di dook a kaporonai di,
yesoo di ngan gurana kidi mai mata tiap.
Inbe di ngan Maro di natunu yo lono pang di mai san nga.
Le ole iyei urata dook mata pang di a ikaua yepongo dook mata pang di.
Le katoo dada dook mata pang di rimamim a be nen ngan so sa yo be iwonokala pataraungu kiang,
ngan tiap.
Ole Tasolo Masngana Ye Dada Dook Mata Yo Be Tayei Nga
8 Nookoot nga be awete porai betanga kiau tina nga le imot nen.
Ang le imot kagaua lomim le atu a kaye di diemim kayepe dook,
inbe lomim pang di tooltool yo tisolo urata moonoo nga.
Inbe lomim mai san pang di diemim kapala yo titara lodi medana pang Yesu,
ngan dawa ben di ngan rara kiang ang tapmim nga.
Inbe kayei dada dook mata pang di tooltool kapala a kalon di,
inbe ang tapmim kayitmak emim be,
bong karautoo ang le du kayepe lopo.
9 Ngan nen le kumata be di tooltool tiyei dada dook tiap pang nga,
ngan kin karau kidi a kayei dada dook tiap pang di be.
Too,
be tiwete betanga dook tiap sa pang a tigarungang ye nga,
ngan kin karau kidi a kagarung di ye betanga be.
Bong be nen ngan kapatarau pang Maro be iyei urata dook mata pang di.
Ngan Maro ikiu ang panga be kayei dada dook mata yo nen nga,
a be nen ngan iyei dada yo dook mata ngan pang.
10 Ngan betanga yo iken ye Rau ke Maro,
ngan iwete nen,
“Sei tool lono be yepongo ki dook mata
inbe kanakana ngan iyepe ye lal yo dook mata nga,
ngan ikaptutu koonoo dook ye betanga yo dook tiap nga,
inbe ikaptutu koonoo dook ye betanga yo ke kaplungunu nga.
11 Inbe tool tani in ole iyege dada yo dook tiap nga,
inbe iyei dada yo dook mata ngan leu.
Inbe dada yo be lono iken silene pang di tooltool kapala a iye di tigauagaua dook mata ye i,
in ole itoo le iken so.
12 Ole nen,
yesoo Tool Mai in matan kala di tooltool yo noonoodi nga,
inbe itar talngana a ilongo pataraungu kidi leu.
Bong tooltool yo tiyei dada dook tiap nga,
ngan Tool Mai iwala murini pang di.”a
13 Kumata be kayei dada dook mata yo lomim be kayei nga,
ngan ole sei tool be igarungang ye i?
14 Bong kumata le be kasolo masngana ye dada dook mata yo kayei nga,
ngan lomim ponana,
yesoo Maro ole iyei dada dook mata pang.
Le katoo betanga yo iken ye Rau ke Maro ngan iwete nen,
“Kin katattadai a lomim modoko ye dada yo be tiyei pang ngan be.”b
15 Bong katara lomim le atu pang Kirisi ben ya taleu in la Tool Mai kiang i.
Inbe kanakana ngan kakarata lomim le dook mata a be nen ngan ke be karau torungu kidi tooltool ye so dook mata yo katar matamim ye pang Maro a kanamu ye i.
16 Inbe ye kene yo be kawete pang di ye in nga,
ngan katoo dada dook mata ke di tooltool yo titattadaia Maro,
inbe tiraua panga le tiporonaii dook mata nga.
Le kin karau betanga kidi ye betanga ke kate malmal be,
bong ye betanga silene.
Inbe katoo dada dook mata yo lomim wetewete ye be katoo nga,
a be nen ngan lomim ken galangana.
Kumata le be kayei nen nga,
ngan la be di tooltool yo tiwete mur yang a tigarungang ye dada dook mata yo katara lomim medana pang Kirisi ye in nga,
ngan ole moomoodi ye dada dook tiap kidi tina.
17 Ngan nanga,
kumata le Maro lono be tasolo masngana ye urata dook mata yo tayei nga,
ngan o dook mata.
Bong kumata le be tasolo masngana ye urata dook tiap yo tayei nga,
ngan in dook tiap.
Kirisi Imata, Motong Imadit Mulu A Be Nen Ngan Ipamulidi
18 Matamim too ye dada yo Kirisi itoo i.
Ya in tool noonoonoo,
bong ikaua idi tooltool ke noonoo nga le imot nede a imata nga,
ngan be nen a ikau idi a taman ye Maro.
Ngan urata tani yo iyeii i,
in iyeii pattu leu le imot,
le ke be iyeii mulu tiap.
Ngan nen le kene yo iyepe ye tana i nga,
ngan tiraua kanono le imata,
bong Maro Amunu Silene la ipamaditi le imaur mulu i.
19 Inbe Maro Amunu Silene tani in iloni a ila iwetewete pang di so sadi yo Maro itar di a tiyepe ye ni kidi talnga dikidiki nga.
20 Mukot yege ni ye kene yo Noa ikarata ookoo somai ye in nga,
ngan di so sadi tina tilongo pang Maro tiap,
le itar di tilo ye ni kidi talnga dikidiki.
Ngan ye kene tani in Maro katen malmal tarai pang di tooltool tiap,
bong iyepe a inam di be tiportak lodi,
bong tiap.
Ngan la le oongoo irau di,
inbe ookoo tani in di tooltool alunu tiap,
limi be tol leu,
la tilo lono a tiyepe dook mata ye oongoo tani nga.
21 Ngan so tani yo pombe pang ye Noa i,
in inanpootoo ran yo nookoot nga tirriu idi ye a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i.
Ngan ran tani yo tirriu idi ye i,
in o ingas giri le ikoo ye tiniidi,
ngan tiap,
bong in ben tarkilanga ke Maro yo ingas lodo le igalanga ye matana,
inbe in dada yo be tapamede betanga panga be ole tatoo dada dook mata yo ki ngan le iken so.
Ngan dada tani yo be ingas lodo ye i,
in ye Yesu Kirisi yo ipamaditi ye ni ke matenge a imaur mulu i.
22 Inbe nookoot nga Yesu Kirisi tani in ilo ye malala ke Maro le lo iwur ye Maro baene oonoo.
Inbe di bangabangana ke Maro tiye di so yo gurana kidi maimai mata nga,
ngan tiraua panga,
inbe tiyepe parmana.