Paroranga Ke Kirisi In La Igiri Noonoo Kidi Tooltool I
10
1 Ngan ger ke Mose yo di Yuda titoo ye yeingi paroranga nga,
ngan so moolmool tiap,
bong so tina ngan ben so yo moolmool ngan kanningana leu.
Ngan nen le so ke paroranga tina yo tiyei paroranga ye rai atu atu nga,
ngan o ke be iyei di tooltool yo be la tisung pang Maro ngan le taukadi busunu ye matana,
ngan tiap.
2 Kumata be so ke paroranga tina ngan igiri noonoo kidi nga,
ngan matin nga le tiyei urata yo ke paroranga so in mulu tiap,
yesoo di tooltool tina yo tisung pang Maro nga,
ngan lodi igalanga a dook mata oo,
le ke be tiyetai ben di ngan noonoo kidi la ikenen go,
ngan tiap.
3 Bong nen tiap.
Kanakana ye rai atu atu nga,
ngan tiyei paroranga ngan nen le iyei di a lodi tut ye noonoo kidi tina ngan.
4 Yesoo,
rara ke bulumakau tamoto le meme ngan ke be igiri noonoo ke di tooltool tiap.
5 Ngan nen le ye kene yo Kirisi be isi pang tana ye in nga,
ngan le iwete pang Maro nen,
“Ong in lom pang so matana matana yo tikap a tiyei paroranga ye ngan tiap,
bong au tinik,
yo kukarata pau,
in la lom dook mata ye be ayei urata kiong ye i.
6 Inbe asara yo tidaun ye kookoowoo ke paroranga so le iyei kaua koonoo,
ngan ipa ye rara ke asara yo tiyei paroranga ye,
a be lodi tut noonoo kidi tooltool ye nga,
ngan lom ponana ye tiap lapau.
7 Ngan tina nen nga,
ngan la awete nen,
‘O Maro!
Au naii la anam be ayeie soo so yo ong lom be ayeii i.
Au i ole ayei nen moolmool,
ben betanga tina yo tiwodo yau ilo ye rau lulungu kiong nga.’
 ”a
Le i betanga tani yo Kirisi iweta pang Maro i.
8 Le kakamata,
kulkulunu ngan iwete nen,
“So matana matana yo tikap a tiyei paroranga ye nga,
inbe asara yo tidaun ye kookoowoo ke paroranga so le iyei kaua koonoo,
ngan ipa ye rara ke asara yo tiyei paroranga ye a be lodi tut noonoo kidi tooltool ye nga,
ngan lom panga tiap,
inbe lom ponana ye tiap lapau.”
Ngan moolmool,
ger ke Mose iwete be tool ke paroranga so pang Maro be iyei nen,
bong Kirisi iwete be Maro lon ponana ye tiap.
9 Motong la iseke betanga ki a iwete pang Maro mulu nen,
“Au naii la anam be ayeie soo so yo ong lom be ayeii i.”
Le nga ye betanga ki tani,
ngan Kirisi ikarata dada paunu ke paroranga so be ikolo dada gurunu yo ke muku i.
10 Ngan nen le Yesu Kirisi itoo Maro lono a iyei paroranga ye ya taunu tinini a imata pattu leu le imot ki taunu,
a be nen ngan igiri noonoo kiidi,
inbe tayei ben di tooltool yo ipootoo di panga ya taunu nga.
11 Ngan di tooltool ke paroranga so pang Maro,
ngan tikodo dama ke kookoowoo ke paroranga so,
inbe tiyei paroranga ye so matana ataleu pang Maro ye ke tina yo kanakana nga.
Le ye ke atu atu ngan ole lo tiyei urata gaongo leu dawa ben yo tiyeii muku in mulu,
bong so yo tiyei paroranga ye nga,
ngan ke be igiri noonoo ke di tooltool,
ngan tiap.
12 Bong Kirisi in iyei nen tiap.
Ya in iyeie paroranga yo moolmool i,
in pattu leu be igiri noonoo kiidi ye.
Motong la imulu a ilo le lo iwur ye Maro baene oonoo,
yesoo urata ki ke paroranga so,
in iyeii a imot le ipa so.
13 Inbe ye kene tani in ilo nga,
ngan ole inam le lo Maro irautoo di koi ki ngan le tidu tiyepe ke kene parmana.
14 Yesoo,
ye paroranga ataleu yo iyeii i,
in iyei di tooltool yo Maro ipootoo di be tiyei ben di tooltool ki ya taunu nga,
le taukadi busunu ye matana.
Inbe so tani yo iyeii pang di i,
in ole iyei di le ole tiyepe nen le taukadi motingi.
15 Inbe Maro Amunu Silene ikata suanga ye betanga i lapau.
Kulkulunu ngan iwete nen,
16 “Au Tool Mai awete nen,
pang dama ni ye lal yo ataru in be pombe nga,
ngan au i ole ipamede betanga medana paunu pang di tooltool kiau.
Ngan betanga medana paunu tani in naii:
Au i ole atar ger kiau lo lodi,
a be nen ngan iyei di le lodi be titoo,
inbe au i ole awodo ger kiau lo lodi,
a be nen ngan ole lodi tut ye ger kiau yo be titoo nga.”
b
Le i betanga tani yo Maro Amunu Silene iweta paidi kulkulunu,
17 motong la iseke betanga ki a iwete mulu nen.
Iyei ne,
“Au i o ke be lok tut noonoo kidi yo tiyei,
ngan mulu tiap.
Inbe dada dook tiap kidi yo ke sak noonoongoo nga,
ngan ole lok tut mulu tiap lapau.”
c
Le betanga san yo Maro Amunu Silene iweta paidi i, in se imot nen.
18 Ngan nanga,
kumata ye kene yo be Maro igiri noonoo kidi tina a imot koot nga,
ngan o ke be tool sa iyeie paroranga sa mulu pang Maro be igiri noonoo kidi ye,
ngan tiap lapau.
Tala Potai Ye Maro
19 Le ang di diek nga,
ngan idi nga ke be tatattadai tiap,
bong ke be takodo le tamede,
inbe tadewe a tapa so le talo ye Ni Mison Ki Taunu yo Maro iyepe ye i.
Yesoo,
Kirisi rara ki yo imata a imati ye kai palasingi i,
in igiri noonoo kiidi a imot oo.
20 Ngan la le iso dada paunu paidi be tadewe wam yo tituka a iyakala Ni Mison Ki Taunu in a tapa so le talo ye Maro nga.
Le moolmool,
Kirisi iraia tinini inbe imata yidi,
a be nen ngan takaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.
21 Inbe idi nga,
tool kuto mai kiidi ke paroranga so yo dook mata ki taunu i,
in la iyepe a matan kala idi tooltool ke Maro nga le imot i.
22 Inbe ya in la itirtir rara ki lo podo be igiri noonoo kiidi,
le nookoot nga lodo yo iwetewete paidi ye dada dook mata be tatoo,
in ke be ipaposidi ye dada dook tiap yo tayei nga tiap.
Moolmool,
ya in irriu idi ye ran galangana le tiniidi nga igalanga ye Maro matana.
Ngan nen le idi nga ole taraia lodo mai i le imot a tataru le imede pang Maro,
inbe tapa le tala potai ye.
23 Inbe idi nga ke be tapalele lodo mulu ye soo betanga yo tatara lodo ye,
ngan tiap,
bong taparama lodo medana yo tataru i.
Inbe tatar matada a tanam ye soo so yo Maro ipamede betanga ye be iyeii paidi i,
in le ikenen leu,
yesoo ya in itoo betanga ki yo ipamede i.
24 Ngan idi nga ole lod tut di diede a tapamadit lodi ye dada dook mata yo be tiyei pang di diedi kapala nga.
Le tapamede di a be nen ngan timadit a titoo dada yo be lodi pang di diede tina ye mai san i,
inbe tiyei urata yo dook mata ngan pang di.
25 Ngan ye kene yo taye di diede tagaua ye sungunu nga,
ngan di diede kapala timan tiap,
bong in dook tiap,
le kin tamot ye gaongo yo nen,
ngan be.
Bong idi nga ole taye di tagauagaua dook a taparlon ye dada yo be tapamede di diede atu atu nga le imot,
yesoo lal yo be Yesu imulu a isi ye i,
in iman potai oo.
26 Kumata be idi nga lod galanga dook ye betanga moolmool ke Kirisi inbe tatara lodo medana ye,
lo ngan be tayei tootoo dada dook tiap yo ke noonoo nga,
ngan ni so ke paroranga sa mulu yo be tayeii a be igiri noonoo kiidi ye,
ngan tiap.
27 Le so sa yo be idi nga tayeii mulu ngan tiap,
bong tatattadai a tapas le tayepe leu,
inbe tatar matada ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga ke di tooltool ye i,
inbe ye ei somai yo be idaun di koi ki ye,
in lapau.
28 Muku ngan,
kumata le sei tool be iwala murini pang ger ke Mose a itoo tiap,
le be di tooltool ru too tol tikamata le tipaposi ye dada dook tiap ki yo iyeii in nga,
ngan ke be lodi mulumulu ye tiap,
bong ole tiraumate a imata.
29 Nen le lomim belei ye tool yo iwala murini pang Maro Natunu le iyeii dawa ben tool iyirtoo tidi ye kene in nga?
Inbe ole yelei ye tool yo ikamata rara ke Kirisi yo imata i,
in ben so sokorai nga?
Ngan rara ki tani,
in be ipamede betanga medana ke Maro ye dada yo be iyei tool ke Maro ye i.
Inbe yelei ye tool yo iwete betanga dook tiap pang Maro Amunu Silene yo lono paidi a iyei dada dook mata paidi in nga?
Ngan di tooltool yo nen nga,
ngan ole tisolo masngana yo dook tiap ki taunu i.
30 Yesoo,
idi nga lod galanga ye Maro yo iwete nen,
“Au i la gurana kiau ke be ayemenai di tooltool ye noonoo kidi yo tiyei nga.
Inbe au i la be arau dada dook tiap kidi tina yo tiyei ngan kootoonoo i.”
d
Inbe Maro iwete mulu nen,
“Tool Mai ole ikarata betanga ke di tooltool yo ki nga.”e
31 Le tatattadaia Maro yo iyepe nen le taukan motingi i,
yesoo ya in gurana ki mai san le ke be takoo ye kene yo be iyemenai di tooltool ye,
in tiap.
32 Ngan lomim tut ye kene yo kalongo bingi dook mata a katara lomim medana ye kulkulunu yege nga,
ngan le kasolo urata moonoo ke masngana alunu ye di tooltool yo tiyei koi pang Kirisi nga.
Bong ang ngan kakodo le kamede ye lomim medana yo kataru i.
33 Ye kene kapala ngan tikau ang la kakodo mallangana ye di tooltool matadi a tipammoo ang,
inbe tigarungang ye yo katoo Kirisi nga.
Inbe ye kene kapala be di tooltool tiyei dada dook tiap yo nen ngan pang di diemim nga,
ngan ole kakata suanga ye di a kaye di kasolo moonoo tina yo be pombe pang ye di nga.
34 Inbe ye kene yo tiparama di diemim kapala a titar di lo rumu dook tiap ke di talnga dikidiki lono nga,
ngan lomim pang di a kalon di.
Inbe ye kene yo di tooltool man tiyau so kiang le imot a tikap pang di a tila nga,
ngan lomim ponana,
yesoo ang ngan lomim galanga nen,
so kiang yo iken nen le taukan motingi nga,
ngan la iken ye malala ke Maro ngo.
Inbe so tina ngan dook mata san le illos so yo ke tana i nga.
35 Nen le kin kawala murimim ye lomim medana yo kataru,
in be,
yesoo kumata be kaparama le imede nga,
ngan Maro ole iyei ang le ballingamim ye so yo ki nga.
36 Le kakodo le kamede ye lomim medana yo kataru i,
a be nen ngan ye kene yo be katoo Maro lono ye soo so yo lono be kayei nga,
ngan ole ikap so dook mata yo ipamede betanga ye ngan pang.
37 Yesoo,
betanga yo iken ye Rau ke Maro ngan iwete ye Kirisi nen,
“Ole mooloo tiap inbe tool yo be isi i,
in ole mulu a isi.
Ya in ke be inam tiap.
38 E tool yo be iyei tool noonoonoo ye matak i,
in ole itara lono medana pau le imuku ye yepongo ki.
Bong kumata be ipalele lono medana yo itaru pau in nga,
ngan au i o lok ponana ye pitiap yege.”f
39 Bong idi nga dawa ben di tooltool yo tipalele lodi medana yo titaru,
ngan tiap.
Di ngan ole tisolo masngana yo iken nen le taukan motingi i.
Bong idi nga dawa ben di tooltool yo titara lodi medana pang Yesu nga.
Le idi nga,
ole ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i.