6
1-2 Ngan so yo tipatomonai di tooltool yo di ngan paunu ye betanga ke Maro nga,
ngan so tina nanga:
dada yo ke be taportak lodo ye dada dook tiap ke noonoo yo be tammata ye nga,
inbe dada ke be tatara lodo medana pang Maro nga.
Inbe di ngan tipatomonai di ye dada matana matana ke rriungu,
inbe ye dada yo be tapaloko baede lo tool pono a be tapamede ye betanga dook mata nga,
inbe ye dada ke be di tooltool yo timmata koot ngan timadit ye ni ke matenge nga,
inbe ye dada yo be Maro iyemenai di tooltool a timassingi ye le iken nen le taukan motingi i.
Ngan betanga yo nen nga,
ngan tipatomonai di tooltool yo paunu ye betanga ke Maro nga,
yesoo in dawa ben tipe saua yo idi nga be tare rumu lo pono i.
Bong idi tooltool yo paunu tiap nga,
ngan kin le tamulukala betanga ke Kirisi yo tipatomonai idi ye koot,
ngan be.
Bong tayege sila iken inbe tawetewete ye betanga kapala yo ke be ilonidi le tayei ben di tooltool yo lodi galanga ye betanga ke Maro koot nga.
3 Ngan nanga,
kumata le be Maro lono dook mata nen nga,
ngan la be tayei nen.
4-6 Nen le idi nga ole takapye be tayei tooltool maimai ye dada yo ke Maro nga,
yesoo di tooltool yo tiyege lodi medana yo titaru pang Maro in nga,
ngan taukadi dada yo be tiportak lodi a timulu pang ye Maro nga.
Kakamata,
muku ngan tiyepe ye sul nunngana,
inbe di ngan lodi galanga ye so yo Maro ikap sokorai pang di ye lo ponana ki nga,
inbe di ngan tikaua Maro Amunu Silene lapau.
Inbe di ngan tikamata ben betanga moolmool yo ke Maro i,
in dook mata.
Inbe lodi galanga ye gurana maiyoko ke Maro yo ikauu pang Yesu be matan kala di ye i.
Ngan nanga,
kumata le be di tooltool tina ngan tiyege lo medana kidi nga,
ngan ole taukadi dada yo be tiportak lodi mulu a timulu pang ye Maro i.
Yesoo,
di ngan tiyei nen le ben tipatoto Maro Natunu lo kai palasingi kaini mulu,
inbe tipammoo la mallanga ye di tooltool matadi.
7 Le matamim too ye tana.
Ngan tana yo ki imol ngan ipa so le idu lono,
le so yo di tooltool tikapki ye ngan itar kanono dook mata le tikap a tikan nga,
ngan Maro lon ponana ye tana yo nen i,
le iyei urata dook mata panga.
8 Bong tana yo burriki le dingding dook tiap isup ye leu i,
in dook tiap le imot.
Le tana taunu ole iwete too ye betanga dook tiap,
inbe iwete a tidauni le ei ikani le dook tiap.
9 Ang di diemam yo lomam pang mai san nga,
ngan amwete pang nen ye tana yo dook tiap i,
bong ngan am nga amtara lomam le atu yang nen,
ang ngan dawa ben tana yo dook mata i.
Inbe dada dook mata kiang tina yo kayei nga,
ngan ipatnai ang ben moolmool,
ang ngan Maro ikau ang a ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang i.
10 Ngan Maro in so yo iyei ngan sa padungu ngan tiap,
bong iyei le lo rrata dook mata.
Le ya in o ke be lon kalli ang ye dada kiang yo kayei a ipatnai ang ben ang ngan lomim panga mai san,
ngan tiap.
Ngan dada yo kapatnai ang be ang ngan lomim panga mai san ye i,
in ye urata maiyoko yo kayeii koot i,
inbe ye urata yo kayei le ikenen leu a be kalon di tooltool ki ye i.
11 Nen le am nga lomam nen,
be ang atu atu ole kaparama dada gaongo leu ben yo nookoot ngan kayei nga le imede le lo kammata.
Ngan kayei nen,
a be nen ngan so yo katar matamim a kanam be Maro ikap pang nga,
ngan ole kakap le imot.
12 Inbe am nga lomam be kin tinimim booroomoo be.
Bong lomam be katoo dada kidi tooltool yo titara lodi medana pang Maro,
inbe tiyepe a tinamu be tikap so tina yo ipamede betanga medana ye nga.
Betanga Medana Yo Maro Ipamede I, In Kanono Ole Pombe Moolmool
13 Ye kene yo Maro ipamede betanga medana pang Apram ye in nga,
ngan tool sa yo ene mai le ilo ete ye a be Maro ipamede betanga ki ye ene,
ngan tiap.
Ngan nen le ipamede betanga ki ye ya taunu ene a iwete moolmool le ete,
14 inbe iyei ne,
“Au i ole ayei urata dook mata pong moolmool,
inbe ole ayei ong le di sasa kiong alunu le alunu kaiye.”a
15 Ngan Apram itara lono medana ye betanga tani,
inbe iyepe le lono pusbe a ipas le inam leu.
Motong la ikap so tina le imot yo Maro ipamede betanga medana ye be ikap panga nga.
16 Ye kene yo tool be ipamede betanga ki ye in nga,
ngan ole ipootoo tool san yo ene mai ye ya taunu i,
a be nen ngan ikata suanga ye so yo iwete nga.
Ngan iyei nen ngan la be idede di tooltool yo ke be tiwete gogo betanga,
ngan koodi nga.
17 Ngan Maro in lono be ipaposi pang di tooltool a be lodi galanga ye nen,
betanga yo ipamede pang di i,
in taukan portakingi nene,
bong so yo lon tar be ikap pang di nga,
ngan ole ikap pang di moolmool.
Ngan la le iwete moolmool le ete a ipamede betanga ki ye ya taunu ene nga.
18 Ngan nanga,
Maro ipamede betanga be ole iyei urata dook mata paidi,
inbe ipootoo ya taunu ene be ipamede betanga ki tani ye.
Nen le lod galanga nen,
so ru tina,
ngan taukan portakingi nene,
yesoo ya in ke be illung tiap.
Ngan la idi sema tooltool yo tala le la tadawin ye nga,
ngan ipamedidi mai san inbe tatar matada a tanam ye so yo Maro ipamede betanga ye be ikap paidi nga.
19 Ngan nen le so tina yo tatar matada a tanam ye nga,
ngan dawa ben pat moonoo yo iparama ookoo i.
Le iparama lodo a be nen ngan takodo le tamede.
Inbe lodo tani yo tataru le atu i,
in la be iraridi le talo ye ni yo Maro iyepe ye i,
dawa ben mukot yege ngan tool kuto mai ke paroranga so pang Maro ilo ye rumu mai ke sungunu le lo iyepe ye wam yo ituku a be iwonokala Ni Mison Ki Taunu ye di tooltool i,
in murini.
20 Ngan Yesu in imuku paidi a ilo ye rumu lono sokalanga tani,
a be nen ngan ilonidi.
Inbe ya in iyei tool kuto mai ke paroranga so pang Maro dawa ben tina Melkisedek iyei tool kuto mai ke paroranga so nga.
Ngan ya in ole iyeie urata ki yo ke be ilonidi ye nen le taukan motingi i.