Yesu In Tool Ke Paroranga So Dawa Ben Melkisedek
5
1 Kanakana ngan ye kene yo Maro be ipootoo tool atu a iyei kuto mai ke paroranga so nga,
ngan ole ikauu kataunu kidi tooltool a itaru be ikap damodi a lo ikarata betanga kidi pang Maro.
Nen le iparoro asara yo tikap panga be iyei paroranga ye pang Maro ye noonoo kidi nga,
inbe iparoro so yo di tooltool tikap ye lo ponana kidi nga.
2 Ngan tool tani yo iyei kuto mai ke paroranga so i,
in dawa ben di tooltool ki tina yo lodi galanga mata ye dada ke Maro tiap a tipa manga mooloo ye nga.
Le ye kene yo be timan pang ye be man ilon di ye in nga,
ngan o ke be iwete katkat pang di tiap,
bong ole lono iken silene pang di,
yesoo ya in dada ki gaongo leu ben yo kidi nga.
3 Le ye punu in la le tool kuto mai ke paroranga so tani,
in ole iyei paroranga ye so pang Maro ye noonoo ki ya taunu muku ngan,
lo ngan be ye noonoo kidi tooltool yo kapala nga.
4 Ngan urata tani ke paroranga so pang Maro i,
in urata mai,
le tayitmak di tooltool yo tiyeii ngan edi.
Bong tool sa ke be ya taunu ipootoo a be iyei tool kuto mai ke paroranga so pang Maro,
ngan tiap.
Ngan urata i,
ole Maro ya taleu la be ipootoo tool a iyei tool kuto mai ke paroranga so panga,
dawa ben yo muku ngan ipootoo Aron nga.
5 Le gaongo leu,
Kirisi in ya taunu itaru be iyei urata tani yo be di tooltool iyitmak ene ye,
in tiap.
Bong Maro la itaru be iyei tool kuto mai ke paroranga so i.
Nen le iwete panga nen,
“Ong in au Natuk,
inbe nookoot nga Tamam la au i.”a
6 Inbe betanga ke Maro yo iken ye ni kapala ngan iwete nen,
“Ong in ole kuyei tool ke paroranga so a kuyepe nen le taukam motingi.
Ong in tool ke paroranga so dawa ben Melkisedek.”b
7 Ngan ye kene yo Yesu iyepe tana pono ye in nga,
ngan ipatarau a itoro Maro be iloni.
Ngan nen le itang le mai inbe matan surun du,
inbe ipatarau le gurana pang tool tani yo ke be ikauu a ipamule ye gurana ke matenge i.
Ngan le ilongo pataraungu ki,
yesoo ya taunu itoo dada dook mata le imot yo Maro lono be itoo nga.
8 Moolmool,
Yesu in Maro Natunu,
bong urata moonoo ke masngana yo isola i,
in ipatnaia dada dook mata yo be itoo Maro lono ye i.
9 Ngan tina itoo Maro lono ye dada dook mata le imot nga,
le ya in iyepe le taukan busunu ye matana.
Ngan nen le ikap di sema tooltool yo titoo koonoo nga,
a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i,
a be nen ngan tiyepe dook le iken nen le taukan motingi.
10 Le ya in Maro ipootoo be iyei tool kuto mai ke paroranga so panga,
dawa ben Melkisedek.
Tatara Lodo Medana Le Ikenen Leu
11 Ngan so alunu san la au i lok be awetewete pang ye Kirisi yo ben tool kuto mai kiidi ke paroranga so pang Maro nga.
Bong imoo mai san be awete nin pang nga,
yesoo ang ngan talngamim mede mata ye longono betanga ke so tina,
le o ke be lomim galanga ye tarai tiap.
12 Ang ngan kayei ben di tooltool ke Kirisi mukot,
le nookoot nga ang ngan ke be kapatomonai di tooltool kapala ye betanga ke Maro.
Bong tiap sa!
Ang ngan kayepe ben di tooltool paunu go ye betanga moolmool ke Maro,
le dook mata nen be di tooltool kapala tipatomonai ang mulu ye betanga ki yo muku ngan tipatomonai ang ye koot nga.
Ngan kayei nen le ang ngan dawa ben di kakase yo tiyin sui leu nga,
inbe o ke be tikan kaningi yo sodangana ngan tiap.
13 Ngan sei tool yo ipas le iyin sui leu i,
in ben kase mitiap go.
Le patomonaingi ke dada yo be tayei tooltool noonoonoo ye Maro matana i,
in ya lon galanga ye tiao.
14 Bong kaningi yo sodangana i,
in ke di tooltool yo maimai nga.
Yesoo,
di ngan titouo di tapdi a lodi galanga ye dada dook mata yo Maro lono dook mata ye nga,
inbe ye dada yo dook tiap ngan lapau oo.