Dada Dook Mata Ke Pataraungu
2
1 Timoti,
nga be awete pong a apamaditi lom ye urata yo be kuye di diem,
yo titara lodi medana pang Yesu nga,
ngan kayeii le imuku pang urata kapala le imot,
in nen.
Kapatarau a kawete lo ponana kiang pang Maro,
inbe katoru be ilon di tooltool nga le imot a iyei dada dook mata pang di.
2 Inbe katoru be ilon di tooltool yo tiyei kuto maimai a matadi kala tana maimai nga,
inbe ilon di tooltool yo titar di be matadi kalidi nga,
a be nen ngan burungu le yepongo kiidi dook mata ke be tayepe ye lo silene dook mata,
inbe tayepe dawa ben di tooltool yo Maro ipootoo di panga nga,
inbe tatoo dada dook mata le imot yo Maro lono be tatoo nga.
3 Ngan pataraungu yo nen nga,
ngan dook mata,
le Maro yo ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i,
in lon ponana ye.
4 Yesoo,
lono be ipamulu di tooltool le imot,
inbe lono be lodi galanga ye betanga ki yo moolmool i.
5 Ngan awete nen,
yesoo Maro ataleu la iyepe i,
inbe tool ataleu la iyepe kataunu kiidi tooltool taye Maro a be ikarata lodo le la taye Maro tagaua mulu i.
Ngan tool tani,
in la Yesu Kirisi i,
6 yo ya taunu iraia tinini be ilon di tooltool le imot a be nen ngan Maro iyemenai di ye noonoo kidi be.
Ngan iyei nen ye lal yo Maro itaru panga i,
be nen a Maro ipatnaii paidi ben ya in lono be ikap di tooltool le imot a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
7 Le ye punu tani i,
in la le ipootau be ayei aposol inbe awetewete betanga ki pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
a be nen ngan apatomonai di ye betanga moolmool ki inbe ye dada yo be titara lodi medana panga ye i.
Le nga allung tiap,
nga awete moolmool ye yo Maro ipootau be ayei aposol nga.
8 Ngan nanga,
ye ni nangai yo be tigaua inbe tisung pang Maro ye in nga,
ngan lok be di tamoto yo be tiyit baedi pang ete ye pataraungu nga,
ngan ke be lodi kaua urata ye dada ke kate malmal le koo parkap inbe tipatarau,
ngan tiap.
Bong tipatarau ye lodi yo iken galangana nga.
Noonoongoo Pang Di Garup
9 Le di garup lapau,
ye kene yo be tilonlon a tipital wam le so kidi kapala be ilo tinidi nga,
ngan lok be tikarata di le dook mata ye di tooltool matadi.
Le be nen ngan titarkoo tinidi le dook,
bong tikapye be tiyei di tamoto a titang ye di be.
Inbe lok be tipirak kutodi raunu,
too timoro tinidi le kutodi raunu ye so sallinene dawa ben matauu inbe ye so kapala yo tikarata ye pat yo ene gol,
ngan be.
Inbe lok be tilonlon ye so ke lonloningi yo tiyimi ngan pat ki lo ete mata,
ngan be lapau.
10 Bong dada dook mata be di garup yo tisung pang Maro ngan be timoro tinidi ye,
in nen.
Ole tiyei urata dook mata a tilon di diedi a be nen ngan iyei ben moro dook mata pang di.
11 Le di garup tina ngan ke be tiwetewete ye ni ke sungunu tiap,
bong tiwur moonoombe a titar talngadi dook ye betanga ke Maro yo di kuto maimai ke bareme ke sungunu tiwete nga,
a nen ngan tilongo betanga kidi a titoo.
12 Nen le lok be amalum pang garup sa a ipatomonai di tamoto ye betanga ke Maro,
too iyei kuto mai pang di ye bareme ke Maro,
ngan tiap.
Bong lok be di garup tina ngan tiyepe moonoombe.
13 Ngan ye punu yo a le agunkala di garup ye urata yo nen nga,
yesoo bong Maro ikarata Atam muku,
motong la ikarata Ewa nga.
14 Inbe Atam la ilongo Satan koonoo a itoo betanga ki,
in tiap.
Bong Ewa la Satan ikaua lungunu ye,
ngan le ilongo koonoo a itoo,
inbe iyeie dada dook tiap ke noonoo i.
15 Bong kumata be di garup tiyepe dook ye nedi a tipasui di kakase nga,
ngan ole Maro ilon di a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
Le kumata be titara lodi medana panga le ikenen leu,
inbe lodi pang di diedi mai san,
inbe tiyepe dawa ben di tooltool yo Maro ipootoo di panga nga,
inbe tiyei dada dook mata ye di tooltool matadi,
ngan ole ipamulu di.