Paulu Lono Be Di Tesalonaika Tiloni Ye Pataraungu
3
1 Ang di diemam nga,
ngan betanga kiam kapala yo be amwete porai ngan nen.
Am nga lomam be kapatarau pang Maro yam a be nen ngan bingi dook mata ke Tool Mai yo amraii in idada a ingaua ni mai i le imot,
inbe di tooltool tipayiti bingi dook mata tani dawa ben tina yo ang kayei nga.
2 Inbe kapatarau pang Maro a be nen ngan iwonam ye di tooltool dook tiap ke yeingi noonoo.
Yesoo,
di tooltool yo nen ngan alunu la titara lodi medana pang Yesu tiap nga.
3 Bong Tool Mai in ole itoo betanga ki le imot yo iwete nga.
Ya la be ipamedang inbe matan kalang dook mata ye tool dook tiap Satan i.
4 Ngan am nga lomam galanga nen be Tool Mai ilonang le soo so yo amwete pang ye be kayei nga,
ngan kayei le katoo betanga kiam dook,
inbe pang dama ni ngan ole kayei nen lapau.
5 Nen le ampatarau pang Tool Mai be ipasongosongo lomim a be nen ngan lomim galanga ye Maro lono yo mai san pang i,
inbe ye dada yo be kakodo le kamede a kasolo urata moonoo dawa ben Kirisi isolo urata moonoo i.
Kin Tinimim Booroomoo Be
6 Ang di diemam nga,
ye Tool Mai Yesu Kirisi ene ngan amwete pang nen.
Kumata le be di diede sa be tinidi booroomoo a tiyepe sokorai,
inbe titoo betanga yo ampatomonai ang ye ngan tiap nga,
ngan kapa manga mooloo ye di.
7 Amwete pang nen,
yesoo ang tapmim ngan lomim galanga be katoo am ye dada kiam yo amyei nga.
Am nga ye kene yo amyang tayepe ye in nga,
ngan tinimam booroomoo a amyepe sokorai tiap,
8 inbe tool sa ikap sokorai kaningi ki pam a amkan sokorai,
ngan tiap.
Bong so tina ngan amyimi leu.
Nen le amkaua urata mai san ye ke le bong tina yo kanakana nga a be nen ngan ampaloko urata moonoo sa ilo yang be.
9 Am nga ke be amwete pang a kalonam ye kaningi,
bong amyei nen tiap.
Le amkaua urata le guramam nga,
ngan be nen a ampatnai dada dook mata pang a be nen ngan katoo.
10 Ngan ye kene yo amyang tayepe ye in nga,
ngan amkap betanga yo nen ngan pang lapau.
Le amwete pang nen,
“Kumata le tool sa lono be iyei urata tiap nga,
ngan ke be ikan so tiap lapau.”
11 Ngan amwete nen,
yesoo amlongo betanga be di tooltool kiang kapala tinidi bese ye urata tiap le tiyepe sokorai,
bong koodi paweserai di diedi ye urata kidi yo tiyei nga.
Bong di tapdi ngan tiap.
12 Ngan nanga,
ye Tool Mai Yesu Kirisi ene nga,
ngan amwete betanga medana pang di tooltool tina nen be tiyepe moonoombe,
inbe tiyei urata ye kaningi le so yo be tikap a tikan nga.
13 Inbe ang di diemam nga,
ang ngan kin tinimim booroomoo ye dada dook mata yo kayei,
ngan be.
14 Kumata le be tool sa itoo betanga kiam yo amwodo ilo ye rau i tiap nga,
ngan kapaposi ila mallangana.
Inbe kin kaye kagauagaua be,
a be nen ngan moomoonoo ye dada dook tiap ki yo iyei nga.
15 Bong kin kayeii dawa ben in koi kiang ngan be.
Bong in emim atu a be nen ngan kakap betanga panga a kapassonga ye dada yo dook mata nga.
Betanga Ke Lo Ponana
16 Nen le nookoot nga ampatarau be Tool Mai yo lo silene ipa ye,
in ya taunu ikaua lo silene ki pang ye ke tina yo kanakana nga,
inbe ye dada tina matana matana ngan lapau.
Tool Mai iyepe yang ang le imot.
17 Ngan ye motingi ke rau i nga,
ngan au Paulu awodo betanga ke lo ponana nga ye au tauk baek.
Ngan awodo nen a be nen ngan iyei ben tarkilanga kiau ye rau le imot yo awodo nga.
18 Le Tool Mai kiidi Yesu Kirisi lono pang a iyei dada dook mata pang ang le imot.