4
1 Inbe ang di tooltool yo kayei kuto maimai pang di poranga kiang nga,
ngan ole kayei dada yo dook mata inbe tarantatu nga,
ngan pang di.
Yesoo,
lomim galanga nen,
ang ngan,
tool atu la iyei kuto mai pang a matan kalang i.
Ngan ya in kuto mai kiang yo iyepe ye malala ke Maro i.
Dada Kapala Yo Be Tatoo Ngan Nen
2 Ole kaparama dada ke pataraungu le ikenen leu.
Inbe kene yo be kapatarau ye in nga,
ngan matamim galanga dook,
inbe kawete lo ponana kiang pang Maro.
3 Inbe ye kene yo be kapatarau nga,
ngan ole kataram ye pataraungu kiang lapau,
a be nen ngan Maro ikarata dada pam be amwetewete pang di tooltool ye betanga ke Kirisi.
Ngan betanga ki in muku ngan iken sollono,
bong nookoot nga Maro ipaposi a iken mallangana oo.
Ngan betanga tani in la aweteweta a le tikau au se ayepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono ye i.
4 Le kapatarau pang Maro nen,
be ole ilonau a nen ngan awetewete betanga tani in lo mallangana pang di tooltool dawa ben yo ipootau be ayeie urata tani nga.
5 Ngan ang ngan lapau,
ye kene yo kaye di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu tiap ngan be kaye di kayepe nga,
ngan lomim kaua urata dook muku ngan,
lo ngan be kayei dada dook mata pang di.
Ole nen ngan lal yo kaye di kayepe ye i,
in ila ilene sokorai.
6 Inbe ye kene yo be kawetewete pang di tooltool tina nga,
ngan ole lomim dook mata pang di a kawete betanga yo be kalon di ye nga.
Ngan kumata le be kayei nen nga,
ngan ole talngadi gorengana be tilongo betanga kiang,
yesoo betanga kiang ngan ole dawa ben kaningi yo di tooltool titar tiek ilo ye le katedi massingi be tikani i.
Nen le lomim galanga nen,
i dada tani yo be karau torungu ke di tooltool yo be titorang ye,
in naii.
Paulu Iwete Porai Betanga Ki Pang Di Kolosi
7 Tikikus la be imala pang yang i,
a be nen ngan mala ikaua bingi pang ye so yo pombe pang yau nga.
Ngan ya in emam atu yo am nga lomam panga mai san i.
Inbe ya in itara lono medana pang Tool Mai,
inbe iyei urata ben kapraingi ki dawa ben am nga.
8 Ngan la ayawari be imala pang yang,
a be nen ngan mala ikaua bingi pang ye so yo pombe pang yam ni nga,
inbe nen a ipamedang ye lomim medana yo kataru pang Kirisi i.
9 Inbe tool kiang yo Onesimus i,
in la awanga a iye Tikikus timala i.
Ngan ya in ede atu yo itara lono medana pang Yesu,
inbe am nga lomam panga mai san i.
Le yaru ole tikaua bingi pang ye so le imot yo pombe ni nga.
10 Inbe Aristakus yo nookoot nga amru amyepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono i,
in iyawara lo ponana ki pang.
Inbe Maka yo rara ke Banabas i,
in ya lapau iyawara lo ponana ki pang.
Ngan Maka tani in ayawara betanga pang ye dada yo be kayei panga nga.
Le kumata be imala pombe nga,
ngan lomim ponana ye a kakauu.
11 Inbe Yesu,
yo tiwete ene san ye Yastus i,
in ya lapau iyawara lo ponana ki pang.
Ngan di sotol tina nga di leu la di tooltool ke Yuda yo tilonau a aye di amkaua urata ye di tooltool le imot ye dada yo be Maro igaua di panga ya taunu a be matan kala di nga.
Inbe di tol tina nga tipamede lok le iken dook mata.
12 Inbe Epapras iyawara lo ponana ki pang lapau.
Ngan ya in tool kiang,
inbe iyei urata ben kapraingi ke Yesu Kirisi.
Inbe kanakana nga ipatarau pang Maro le gurana nen,
be ole ilonang a be nen ngan lomim galanga dook ye dada dook mata yo Maro lono be katoo nga,
inbe kakodo le kamede ye.
13 Le au i akamata inbe alonga le awete galangana pang nen,
ya in ikaua urata mai san be ilonang kaye di tooltool yo tiyepe malala mai Laodisia inbe Ariapolis nga.
14 Inbe tool kiam Luka,
yo tool ke bar inbe lomam panga mai san i,
in iye Demas tiyawar lo ponana kidi pang lapau.
15 Inbe lok be kawete lo ponana kiau pang di diede yo tiyepe Laodisia nga.
Inbe kawete lo ponana kiau pang Nimpa iye di tooltool yo titara lodi medana pang Yesu a tigaua rumu ki nga.
16 Ngan rau i le be tikinkati pang le imot nga,
ngan lok be ole kayawari pang di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Laodisia ngan lapau a tikinkati pang di.
Inbe rau yo muku ngan ayawari pang di tooltool ke Laodisia i,
in lok be ole kakauu ye di a kakinkati lapau.
17 Kawete pang Akipus nen,
kayei ne,
“Ole kukawai dook,
inbe kuyeie urata yo Tool Mai ikauu pong in dook le lo urata tani in imot.”
18 Au Paulu la awodo betanga ke lo ponana tina nga ye au tauk baek i.
Inbe ang ngan ole lomim tutau ye pataraungu ye yo nookoot nga ayepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga.
Le apatarau nen,
be Maro lono pang mai san a iyei dada dook mata pang.