4
1 Ngan la ang di diek nga,
ole kakodo le kamede ye Tool Mai ben tina yo awete pang nga.
Ngan au i lok pang mai san le lok be akamatang pa.
Inbe ang ngan dawa ben tarkilanga ke urata dook mata yo ayeii i,
le lok ponana yang mai san.
Noonoongoo Pang Di Tooltool Ke Pilipai
2 Nga be awete betanga medana atu ila pang yong Yuodia inbe Sintike nen.
Angru ngan ke Tool Mai,
le kayepe ngan kagaua lomim le atu.
3 Inbe atorong tool kiau yo kutara lom medana pang Yesu a kusu au ye urata i,
in nen.
Au lok be ong kulon di garup ru tina a tiyepe dook.
Ngan yaru ngan tiye Kelemen iye di diek kapala yo tisu au ye urata nga,
ngan tilonau dook a amye di amraia bingi dook mata ke Yesu pang di tooltool.
Nen le di ngan edi iken ye rau ke yepongo dook mata yo taukan motingi i.
4 Le kanakana ngan ole lomim ponana pang Tool Mai.
Nga be awete mulu nen,
ole lomim ponana!
5 Inbe kayepe le lomim pusbe dook mata a be di tooltool tikamata dada dook mata yo kayeii i,
yesoo Tool Mai in isi potai oo.
6 Kin lomim modoko ye so sa be,
bong kanakana ngan kapatarau pang Maro a katoru ye soo so yo be ilonang ye nga.
Inbe kawete lo ponana kiang panga le ipa ye pataraungu kiang ngan lapau.
7 Nen le lo silene ke Maro yo ikauu paidi i,
in ole iyakala lomim le kutomim le kayepe dook mata,
yesoo ang ngan katara lomim medana pang Yesu Kirisi.
Ngan lo silene ki tani,
in o ke be di tooltool lodi galanga ye pitiap yege.
8 Ngan la di diek nga,
betanga kiau yo be awete poraii a be lomim kaua urata ye,
in nen.
Kanakana ngan ole lomim kaua urata dook ye dada le imot yo dook mata nga.
Le dada tina ngan nen:
dada yo moolmool nga,
inbe dada yo tarantatu nga,
inbe dada kidi tooltool yo noonoodi nga,
inbe dada kidi tooltool yo tinidi igalanga ye Maro matana nga,
inbe dada yo di tooltool tiyei le lodo ponana ye nga,
inbe dada yo dook mata ki taunu nga,
inbe dada yo di tooltool tiyei le tayitmak edi ye nga,
ngan kin lomim kaua urata ye dook.
9 Nen le so yo apatomonai ang ye,
too yo kakap yau nga,
too betanga yo awetewete a kalongo yau nga,
too so yo kakamatau ayei nga,
ngan ole kayei le katoo au ye.
Le kumata be kayei nen nga,
ngan Maro yo ikaua lo silene ki pang di tooltool ki i,
in ole iyepe yang.
Paulu Iwete Lo Ponana Ki Pang Di Pilipai Ye So Yo Tiyawar Panga Nga
10 Au i lok ponana mai san pang Tool Mai ye yo lomim tutau a kalonau mulu nga.
Inbe lok galanga nen,
kanakana ngan lomim tutau,
bong taukamim dada yo be kalonau ye i.
11 Bong kin lomim tarau be amaka ye so sa la le awete pang nen,
ngan be.
Yesoo,
au i lok galanga ye dada yo be ayepe le araubon dook ye soo so yo be pombe pang yau nga.
12 Inbe au i lok galanga ye dada yo be ayepe dook mata ye kene yo amaka ye so ye i,
inbe lok galanga ye dada yo be ayepe dook mata ye kene yo so kiau alunu ye i.
Nen le soo so yo be pombe pang yau nga,
ngan ke be ayepe le lok pusbe ye leu.
Le kumata be akan so le kapok sung,
too be akana pitolo,
too be ayepe le so kiau alunu kaiye,
too be amaka ye so nga,
ngan ke be ayepe le lok pusbe leu.
13 Le moolmool,
so le imot yo be pombe pang yau nga,
ngan ke be ayepe le lok pusbe,
yesoo Kirisi la ipamedau i.
14 Bong au i lok dook mata pang ye yo kalonau ye kene yo urata moonoo dook tiap pombe pang yau ye i.
15 Ngan nangan leu tiap,
bong ang di tooltool ke Pilipai ngan lomim galanga nen,
muku ye kene yo kakaua bingi dook mata ke Yesu yau,
inbe ayege tana mai kiang Masedonia ye in nga,
ngan di tooltool kapala yo tigaua ye bareme ke Yesu ngan sa tisu au a tikap so pau be tilonau ye,
ngan tiap.
Bong ang leu la kakap so pau nga.
16 Le ye kene yo ayepe Tesalonaika ye in nga,
ngan kayawar so pau.
Motong la amaka ye so mulu ngan le kayawar pau mulu lapau.
17 Bong kin lomim tarau be awetewete ye so yo kayawar pau nga a be kayawar so pau mulu,
ngan be.
Bong au i lok be dada dook mata kiang yo kayeii pau i,
in kayeii le mai a be nen ngan Maro iyei urata dook mata pang.
18 Ngan so yo kayawar pau a akap nga maiyoko san,
inbe illos so yo amaka ye nga.
Yesoo,
so tina yo kayawar ye Epaproditus nga,
ngan man ikap pau,
le nookoot nga so kiau alunu san.
Nen le so tina ngan dawa ben so ke paroranga yo kini ki dook mata nga,
inbe dawa ben so yo tool ke paroranga so iyei paroranga ye pang Maro nga.
Le Maro in lon ponana ye paroranga yo nen nga.
19 Ngan la Maro kiau yo balingi ki mai san le taukan motingi i,
in ole ikap so le imot yo kamaka ye ngan pang.
Inbe so tina le imot yo kamaka ye nga,
ngan ole ikap pang ye urata yo Yesu Kirisi iyeii pang i.
20 Le tayitmaka Maro yo Tamada in ene le ikenen leu le taukan motingi.
Moolmool.
Paulu Iye Di Tooltool Ke Maro Tiyawar Lo Ponana Kidi Pang Di Pilipai
21 Kawete lo ponana kiau pang di tooltool atu atu ke Maro yo titara lodi medana pang Yesu Kirisi a tiyepe yang nga.
Inbe di diede kapala yo aye di amyepe ni nga,
ngan di lapau tiyawar lo ponana kidi pang ang le imot.
22 Inbe di tooltool ke Maro yo tiyepe ni nga,
ngan di le imot tiyawar lo ponana kidi pang.
Inbe di tooltool yo tiyepe ni a tikaua urata ye rumu ke Sisa nga,
ngan tiwete pau be ayawar lo ponana kidi pang lapau.
23 Ngan apatarau nen be Tool Mai kiidi Yesu Kirisi yo iyepe lomim i,
in lono pang a iyei dada dook mata pang ang le imot.
Moolmool.