Tooltool Noonoonoo Ke Maro
3
1 Di diek nga,
ngan betanga kiau tina yo be awete porai pang ngan nen:
Lomim ponana pang Tool Mai!
Ngan au i o ke be tinik booroomoo ye wodenge betanga yo nen ngan mulu pang,
ngan tiap.
Yesoo,
lok tar be betanga yo nen ngan la be iwonokalang nga.
2 Kin kakamatang dook leu ye di tooltool yo tiyei dada dook tiap nga.
Di ngan ben di gaunu gok.
Inbe di tooltool tina ngan tiwete be katoo di ye dada kidi Isrel yo ke koranga tinidi i,
ngan la be kayei ben di tooltool ke Maro nga.
3 Bong di ngan tooltool moolmool ke Maro tiap.
Idi nga la tooltool moolmool ke Maro nga.
Nen le idi nga tasung pang Maro ye gurana ke Amunu Silene yo ilonidi ye i.
Inbe tayitmaka Yesu Kirisi ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti,
yesoo ya la ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i.
Inbe tatara lodo medana nen,
be dada yo di tooltool tiyei ye tinidi nga,
ngan ke be ilonidi le tiniidi dook mata ye Maro matana,
nga tiap.
4 Bong kumata be dada yo tiyeii ye tinidi in la be ilon di in nga,
ngan matin nga le au tauk i ayepe dook mata san,
yesoo muku ngan atoo dada ke di Isrel le allos di diek nga le imot.
5 Kakamata,
au i tinak ipasui au a ayepe le ke limi be ru iman a ila,
motong la ye ke limi be tol ki ngan tikoro tinik nga.
Inbe au i tool ke Isrel atu,
inbe apa ye rara ke Bensamen,
inbe atoo dada le momo yo kidi Ibrua ngan dook mata le imot.
Inbe au i tool kidi Paresib le atoo ger yo Maro ikap pang Mose nga le imot lapau.
6 Inbe akodo le amede ye urata ke Maro,
le muku ngan agarung di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga.
Inbe atoo ger ke Mose dook mata san,
le tool sa be matan too ye dada kiau yo ayei nga,
ngan o ke be ipuske busunu kiau siap.
7 Muku ngan lok tar nen be so tina le imot yo ayei a le allos di diek ye nga,
ngan so maiyoko le ke be ilonau.
Bong nookoot nga akamata so tina ngan ben so sokorai,
yesoo Kirisi in la dada yo be Maro ilonau ye i.
8 Ngan so tina ngan nangan leu tiap,
bong so le imot ke tana i nga,
ngan akamata ben so sokorai le ke be ilonau tiap lapau.
Inbe so tina ngan ayege le imot,
yesoo akamata ngan ben tidi leu.
Le so ataleu yo maiyoko i,
in nen,
be lok galanga moolmool ye Yesu Kirisi yo Tool Mai kiau i.
Ngan ayei nen a be nen ngan ayepe ben au i tool moolmool ke Kirisi,
9 inbe ya in iyepe yau lapau.
Le au i ayei ben tool noonoonoo nga ye dada kiau au tauk yo ayei a atoo ger ke Mose ye,
ngan tiap.
Bong ayei tool noonoonoo ye dada yo atara lok medana pang Kirisi ye i.
Ngan nen,
yesoo kumata le be tatara lodo medana pang Kirisi nga,
ngan ole Maro ya taunu iwetidi be idi nga tooltool noonoodoo.
10 Ngan lok yo maiyoko mata in nen,
be lok galanga ye Kirisi dook.
Inbe lok be gurana ke Maro yo ipamaditi ye ni ke matenge i,
in ipaponau.
Inbe lok be awawu ye masngana ki a amru amsola.
Inbe lok be araia tinik mai i le imot panga le lo amata,
dawa ben ya in iraia tinini mai i le imot be ilon di tooltool ye,
a tiraumate le imata nga.
11 Ngan au lok tar nen be ayepe nen,
ngan Maro ole ipamaditau mulu ye ni ke matenge a be nen ngan aye amyepe.
Paulu Idada Le Gurana Pang Ye Ker
12 Bong au i ke be awete be atoo dada dook mata tina ngan le imot koot,
ngan tiap.
Inbe ke be awete be ayei ben tool dook mata le imot,
ngan tiap lapau.
Bong kanakana nga,
ngan akapye be atoo dada tina nga le imot,
yesoo Yesu Kirisi ipootau nga,
ngan be nen a ayepe dawa ben ya taunu.
13 Le di diek nga,
matak too le lok galanga be dada tani yo be ayepe dawa ben Kirisi i,
in akauu a aparama dook mata le imot tiao.
Bong so ataleu yo ayeii,
in nen;
lok kalli so yo muku ngan ayei nga,
inbe akaua urata le gurak be atoo dada tani in pang dama ni a ala.
14 Ngan nanga,
adada le gurak be la pombe ye ker,
a be nen ngan akaua balingi ke urata kootoonoo kiau.
Ngan balingi tani in ole Maro ikau pau ye urata ke Yesu Kirisi yo iyei pau nga,
ngan la le ikiu au be le alo ete a lo amru amyepe dook ye malala ki.
15 Le ayang di tooltool yo maimai ye so ke Maro nga,
ngan dook mata ke be idi le imot tatoo dada tani yo awetewete pang ye i.
Bong kumata le be ang tina ngan sa be lomim kaua dada san nga,
ngan ole Maro la be ikarata tool tani in lono i.
16 Le so ataleu yo maiyoko in nen,
ole tayepe le tatoo dada dook mata yo Maro ipatnaii paidi koot i.
17 Ang di diek nga,
kin le katoo dada kiau yo apatnaii pang koot i.
Inbe di tooltool kapala yo titoo patomonaingi kiam nga,
ngan kakamata dada kidi yo tiyei nga,
inbe lomim kaua urata ye dook.
18 Ngan awete pang nen,
yesoo di tooltool alunu la tiwete be di ngan titara lodi medana pang Kirisi nga,
bong dada kidi yo tiyei nga,
ngan tiyei koi pang betanga ke kai palasingi ke Kirisi.
Muku ngan awete pang kaiye oo,
inbe la nookoot nga awete pang mulu le luluk ipotkala matak.
19 Di tooltool yo nen nga,
ngan pang dama ni ngan ole Maro igarung di,
yesoo di ngan lodi pang so yo be itoko bobodi nga leu,
le iyei ben maro pang di.
Inbe di ngan lodi ponana ye urata dook tiap yo ke be moomoodi ye nga.
Inbe di ngan lodi kaua urata ye so ke tana i leu.
20 Bong idi nga tooltool ke malala ke Maro.
Inbe tayepe a tanama Tool Mai kiidi Yesu Kirisi be ipa ye malala ke Maro a isi.
Ngan ya in tool tani yo ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i.
21 Inbe ya in gurana ki mai san le iyei so nga le imot a iken parmana.
Le ye gurana ki tani,
in ole iportak tiniidi yo dook mata tiap nga,
le dook mata san dawa ben yo Maro ikauu panga ye kene yo ipamaditi ye ni ke matenge i.