Di Tooltool Ke Kirisi Nga Tigaua Ye Budanga Atu
4
1 Au i ayepe rumu dook tiap ke di talnga dikidiki lono nga,
yesoo ayei urata ke Tool Mai.
Ngan la awete le kook mede ye betanga pang nen,
be kayepe dook mata ye dada tina yo Maro lono be katoo nga,
yesoo ya in ikiu ang panga be la kayei ben di tooltool ki nga.
2 Le kanakana ngan ang tapmim ole karautoo ang le kadu lopo ye di diemim kapala nga,
inbe kayepe le lomim pusbe dook mata.
Inbe kumata le be di tooltool tiyei dada dook tiap sa pang nga,
ngan kin katemim malmal pang di tarai be,
bong lomim pang di mai san a kasolo moonoo tina.
3 Ngan nen,
yesoo Maro Amunu Silene iyei idi a taye di diede tagaua ye budanga atu.
Le be nen ngan ole kakodo le kamede ye dada yo be lomim iken silene pang di diemim a kaye di kagauagaua dook ye i.
4 Le kakamata,
idi tooltool yo tatara lodo medana nga,
ngan tagaua ye budanga ataleu,
le idi ngan dawa ben tool atu kanono.
Inbe Maro Amunu Silene ataleu la iyepe lodo i.
Inbe gaongo leu,
ye kene yo Maro ikiu idi ye in nga,
ngan idi le imot nga tatar matada a tanam be pang dama ni,
ngan ole ikaua so dook mata yo ipamede betanga ye be ikauu paidi i.
5 Inbe idi le imot nga Tool Mai kiidi in ataleu,
inbe patomonaingi moolmool ke dada yo idi nga ke be tatara lodo medana pang Kirisi a be nen ngan ipamulidi ye i,
in ataleu,
inbe rriungu yo tirriu idi ye i,
in ataleu lapau.
6 Inbe idi le imot nga tasung pang Maro ataleu,
le idi nga Tamada ataleu.
Ngan ya in matan kala di tooltool ki nga le imot,
inbe ye Amunu Silene ngan iyepe ye di tooltool ki nga le imot lodi,
inbe iyei urata ki ye di tooltool ki nga le imot lapau.
7 Bong Kirisi lono paidi a iyei dada dook mata paidi,
le itoo ya taunu lono inbe imalimidi atu atu ye urata tina yo matana matana nga.
8 Le ben betanga yo tiwodo lo ye Rau ke Maro ngan iwete nga,
“Ye kene yo ipa a ilo pang ye ni yo iken ete ni nga,
ngan di koi ki yo illos di ye patokongo nga,
ngan imuku pang di,
inbe titoo a tiye tilo pang ete,
inbe ikap so dook mata pang di tooltool ki.”a
9 Ngan nen le atorang ye betanga yo iwete be “ilo pang ete” i,
in punu belei?
Ngan punu nen,
ya in ilo pang ye ni yo iken ete yege ni,
bong muku ngan ya in ipa le isi ye ni yo iken lopo i,
in ye tana tani i.b
10 Le tool tani yo ipa ke ete a isi tana i,
in ya la imulu a ilo pang ete le lo iyepe ye malala ke Maro,
a be nen ngan iyei kuto mai a gurana ki ipapon so le mot yo iken ye ni mai i le imot nga.
11 Inbe ya tani in la ikap urata matana matana pang di tooltool i.
Nen le ipootoo di tooltool kapala be tiyei aposol,
inbe kapala be tiyei di Maro koonoo.
Inbe di kapala ngan ipootoo di be tiyei ben di tooltool yo be tiraia bingi dook mata ke Yesu nga,
inbe di kapala ngan tiyei ben di tooltool yo be matadi kala di tooltool ke Kirisi inbe tipatomonai di ye betanga ke Maro nga.
12 Ngan itar di nen a be nen ngan tilon di tooltool ke Maro be di tapdi tiyei urata yo ki nga,
inbe tipamede di tooltool tina yo tiyei ben Kirisi kanono nga be tikodo le timede.
13 Le ole iyei nen le lo idi le imot tagaua le atu ye lodo medana yo tataru pang Kirisi i,
inbe idi le imot lod galanga dook ye Maro Natunu tani a takodo le tamede ye,
dawa ben di tooltool yo ben timatu koot ye so ke Maro nga.
Inbe gurana ke Kirisi ole ipaponidi a be nen ngan panga le yepongo kiidi ole dook mata dawa ben ki.
14 Nen le idi nga ole tayepe dawa ben di kakase maimai tiap,
nga tiap.
Le kumata tool sa be iwete betanga san paidi,
ngan ole palbe leu be tapalele lodo medana yo tataru i,
in tiap.
Too,
kumata tool sa be lo galanga ki dook mata le be illungidi nga,
ngan ole tatar talngada a talongo betanga ki tiap lapau.
Ole nen ngan tayei dawa ben ookoo yo muru le kokor isuru tiek pono a ila le ngan iman i.
15 Bong be nen ngan tawetewete betanga moolmool ke Maro ye dada yo be lodo pang di diede ye mai san i.
Ngan kumata be tayei nen nga,
ngan ole Maro Amunu Silene yo iyepe lodo i,
in ole ilonidi a be nen ngan tayepe dawa ben Kirisi ya taunu ye so le imot yo tayei nga.
Ngan ya in ben kutodo,
16 inbe idi nga tayei ben baene le kene inbe soonoo kapala yo ke tinini nga.
Yesoo ya in kutodo,
le idi tooltool yo tayei ben sekenge ki le medana inbe arono nga,
ngan ke be tagaua le atu inbe tapamedidi atu atu a be takodo.
Inbe ye dada gaongo leu,
yesoo so yo Kirisi ikap paidi atu atu be tayei nga,
ngan ke be lodo pang di diede inbe taye di tagaua a takodo le lo tamede.
Ole Taportak Lodo Ye Dada Kiidi Yo Tayei Nga
17 Ngan tina nen nga,
le kalongo betanga yo be awete pang ye Tool Mai ene nga!
Ye gurana yo ikauu pau i,
ngan la awete le kook mede ye betanga pang be kin kayepe mulu ben di tooltool gok yo lodi galanga ye Maro tiap,
ngan be.
Di ngan,
lodi kaua urata ye so yo moolmool tiap inbe taukan kanono nga.
18 Inbe di ngan tiyepe todo lono le ke be lodi galanga ye Maro tiap.
Moolmool,
kapodi lono ngan imede dawa ben pat,
le tiyepe manga mooloo ye yepongo dook mata yo be Maro ikauu pang di tooltool ki i.
19 Ngan di ngan ye ke kanakana ngan tiyei dada dook tiap le lodi pon ye,
le nookoot nga tiyetai ben nga tikapsap a be nen ngan moomoodi ye,
ngan tiap.
Nen le dada dook tiap ke tana yo lodi be tiyei nga,
ngan tipas le tiyei leu.
Inbe dada matana matana yo giri leu nga,
ngan tinidi iyolo di be la tiyei mulu le taukadi maryoongoo ye.
20 Bong ang ngan ye kene yo tipatomonai ang ye dada ke Kirisi a kayei ben di tooltool ki nga,
ngan tipatomonai ang be kayei dada yo nen ngan tiap.
21 Ngan au i lok tar be ang ngan o kalongo betanga sa ye Kirisi oo,
inbe ye kene yo katara lomim panga ye in nga,
ngan di tooltool ki tipatomonai ang ye betanga moolmool yo ipa ye Yesu nga.
22 Ngan nen le ang ngan tipatomonai ang be kayege dada gurunu yo muku ngan kayepe ye i,
inbe lomim gurunu yo muku ngan ikap lungunu yang ngan le kayei noonoo yo be igarungang nga,
ngan kakatte.
23 Bong ngan di tooltool yo tipatomonai ang nga,
ngan tiwete pang be katar manga pang Maro Amunu Silene be iyei lomim le paunu a be nen ngan lomim ole ikaua urata ye dada dook mata yo paunu ngan lapau.
24 Ngan tina yo Maro iyei ang le lomim paunu nga,
le nen ngan kayepe ben di tooltool paunu nga.
Nen le katoo dada moolmool yo ke Maro nga,
a be nen ngan ikamatang ben ang ngan tooltool noonoomim ye matana,
inbe kayepe le dawa ben di tooltool yo ipootoo di panga ya taunu nga.
25 Ngan nanga,
kin ang atu atu ngan kallungu be,
bong kawete betanga moolmool pang di diemim yo kapala nga,
yesoo idi le imot nga tayepe ye budanga atu,
le idi nga dawa ben tool atu kanono.
26 Le kumata be katemim malmal nga,
ngan kin kayei noonoo be.
Inbe kin kaparama kate malmal kiang le lo ke idu a todo be,
bong katemim sil muku ngan,
27 yesoo kumata le be kayei nen nga,
ngan ole katar manga pang tool kuto mai kidi so sadi be itou ang a kakapsap ye dada dook tiap yo ke noonoo nga.
28 Ngan tool yo ke pinnau i,
in kin ipinoo mulu be,
bong be ya taunu imadit a iyei urata ye so dook mata yo be iloni ye yepongo ki,
a be nen ngan so ki le ke be ilon di tooltool yo timaka ye so nga.
29 Kin kawete betanga yo dook tiap ngan pang di diemim be,
bong be nen ngan kawete betanga dook mata yo ke be ipamede lodi le imede nga,
ngan leu,
a be nen ngan betanga kiang tina ngan ole ilon di tooltool yo titar talngadi pang nga.
30 Inbe kin kayeie so sa yo be iyeie Maro Amunu Silene yo iyepe lomim in le lon modoko be.
Ngan Maro Amunu Silene tani,
in ben tarkilanga ke Maro yo itaru yang a ipatnai ang ben ang ngan di tooltool ki i.
Le kumata be tarkilanga ki iken yang nga,
ngan ke be lomim galanga nen,
ye lal yo be Kirisi imulu a isi ye in nga,
ngan ole ikau ang a ipamulang ye so dook tiap yo ke tana i nga.
31 Nen le kakatte lo botoboto le kate malmal kiang a ikoo.
Inbe dada dook tiap yo be kaye di diemim kaparsu a kaparsululu ye nga,
inbe dada yo be kawete mur ye di tooltool a kagarung edi ye nga,
inbe dada matana matana yo be kakap masngana pang di tooltool kapala ye nga,
ngan kakatte le imot a ikoo lapau.
32 Inbe lomim mulumulu ye di diemim kapala a lomim dook mata pang di,
inbe lomim kalli dada dook tiap kidi yo tiyei pang nga,
dawa ben yo Kirisi ilonang ngan le Maro igiri noonoo kiang nga.