Idi Nga Ben Tammata Oo, Bong Maro Iyei Idi Le Taye Kirisi Tamaur Mulu
2
1 Muku nga ang ngan kayepe dawa ben di tooltool yo timmata koot nga,
yesoo ang ngan kadada ger pono le kakapsap ye dada dook tiap yo ke noonoo nga.
2 Ngan nen le ye kene tani in ang ngan kayei dada dook tiap dawa ben di tooltool ke tana i tiyei nga,
inbe katoo dada dook tiap yo Satan lono be katoo nga.
Ngan ya in tool kuto mai yo matan kala di so sadi ke lang katene i,
inbe ya la nookoot nga ikaua urata ye di tooltool yo lodi be tilongo betanga ke Maro tiap,
ngan lodi i.
3 Muku ngan idi le imot nga tayei dada dawa ben yo di tiyei nga.
Nen le idi nga tayei dada dook tiap ke noonoo yo tiniidi iyolidi be la tayei nga,
inbe tatoo dada dook tiap ke tana yo lod kaua urata ye be tayei a lod ponana ye nga.
Ngan tayei dada dook tiap yo nen nga,
yesoo idi tooltool ke tana i nga,
ngan tipasui idi le tapa ye dada dook tiap yo ke noonoo nga.
Nen le Maro katen malmal paidi inbe ole iyemenai idi le tapa ye di tooltool kapala le imot yo tiyei noonoo nga.
4-5 Moolmool,
muku ngan idi nga tadada ger pono le ye Maro matana ngan tayepe ben di tooltool yo timmata koot nga,
bong ngan Maro yo lon ponana be ilele lono ye di tooltool i,
in lono paidi mai le mai san,
ngan la le ipamaditidi taye Kirisi le ikaua yepongo dook mata yo paunu,
in paidi.
Nen le ye lono yo paidi a be iyei dada dook mata yo nen ngan paidi ye i,
in la le ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i.
6 Le tina Maro ipamaditidi tooltool yo taye Kirisi tagaua le atu nga,
ngan nen le nookoot nga dawa ben ikau idi taye a talo tayepe ye malala ki,
inbe matan kala so nga le imot.
7 Ngan iyei nen a be nen ngan pang dama ni nga,
ngan ole ipaposo dada ki yo iyei paidi ye urata ke Yesu Kirisi nga,
ngan dook mata le illos so yo dook mata nga le imot.
8 Le Maro ikau ang a ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang in nga,
ngan ye lono yo pang mai san a be iyei dada dook mata yo nen ngan pang nga.
Ngan ang tapmim kayeie urata sa dook mata ngan la le Maro ikau ang a be ipamulang ye,
ngan tiap,
bong in ben lo ponana ki pang.
Ya in iyei nen,
yesoo ye yo katara lomim medana pang Kirisi nga.
9 Le moolmool,
ang ngan kayeie urata sa ngan la le ikau ang a ipamulang ye,
ngan tiap.
Ngan nen le ke be tool sa koon payiti a iwete be ya in dada ki dook mata,
ngan la le Maro ikauu a ipamule ye,
ngan tiap.
10 Le idi tooltool yo taye Yesu Kirisi tagaua le atu nga,
ngan Maro ya taunu iyei idi le tayepe ye yepongo paunu,
a be nen ngan tayei urata dook mata tina yo Maro lon kaua urata ye mukot be ole tayei nga.
Maro Igaua Di Yuda Inbe Di Tooltool Yo Tipa Ye Rara Kidi Yuda Tiap Nga, Ngan Ye Kirisi
11 Nen le ang di tooltool yo kapa ye rara ke di Yuda tiap nga,
ngan lomim tut ye muku ngan di Yuda tiwete be ang ngan tarkilanga ke Maro yo ke koranga tiniidi i,
in iken yang tiap.
Inbe di ngan titiki le di tapdi tiyitmak di be di ngan di tooltool ke Maro ye yo tikoro tinidi nga.
Bong dada ke koranga di tooltool tinidi i,
in so yo di tooltool tiyeii ye tinidi kulini ye di tapdi baedi leu i.
12 Ngan ye kene tani in ang ngan kayepe manga mooloo ye Kirisi.
Inbe ang ngan ben di tooltool ke Isrel yo Maro ipootoo di panga ya taunu,
ngan tiap,
le ang ngan ben di tooltool ke malala san le kayepe diki.
Ngan nen le betanga medana yo Maro ipamede pang di tooltool ki i,
in ang ngan kayepe diki ye.
Inbe ye kene yo kayepe ye tana i nga,
ngan lomim galanga ye Maro tiap,
le katar matamim a kanam ye so dook mata tani yo lono be iyeii pang i,
in tiap lapau.
13 Bong ang di tooltool yo muku ngan kayepe manga mooloo ye Maro nga,
ngan nookoot nga kaye Yesu Kirisi kagaua le atu,
le ye rara ki yo imati ye kai palasingi kaini i,
in ikau ang a kaman potai ye Maro a kaye kagaua.
14 Nen le Kirisi ya taunu la iyei idi tooltool yo Yuda inbe yo Yuda tiap nga,
ngan be tagaua lodo le atu a tayepe ye lo silene yo ki i.
Ngan muku ngan tagauagaua tiap,
inbe tayepe ben koi.
Le dada dook tiap kiidi tani yo be lodo pang di diede ye tiap i,
in ben koongoo medana a ipotidi le tayepe ki ki.
Bong ngan Kirisi isorroko koongoo tani,
inbe iyei idi le man tagaua lodo a tayepe ye budanga atu.
15 Le Kirisi tani in irautoo gurana ke ger ipa ye noonoongoo matana matana yo ke ger ngan ye matenge yo ki i.
Ngan ya taunu lon tar be iyei nen,
a be nen ngan igau idi tooltool yo tayepe ye budanga ru tina nga,
le man taye tagaua ye budanga ataleu yo paunu i,
inbe tayepe ye lo silene yo ki i.
16 Nen le ye matenge ki tani yo tipatota lo kai palasingi kaini ye i,
in igiri dada dook tiap kiidi yo be tayei koi pang di diede ye i.
Le tina igau idi tooltool ke budanga tina yo ru nga a man tagaua ye atu,
a be nen ngan ikau idi le man taye Maro tagaua lodo le atu.
17 Ngan Kirisi in isi ngan be si iwetewete bingi dook mata pang di tooltool yo tiyepe manga mooloo ye Maro nga,
inbe pang di tooltool yo tiwete be di ngan tiyepe potai ye nga,
ngan ye dada yo be tigauagaua a tiyepe ye lo silene yo ke Maro in nga.
18 Nen le ye urata yo Kirisi iyeii i,
in la am Yuda inbe ang di tooltool yo Yuda tiap nga,
ngan nookoot nga idi le imot ngan ke be tala potai ye Tamada Maro la takodo matana,
inbe tapatarau panga ye gurana yo ke Amunu Silene i.
Idi Tooltool Ke Kirisi Nga Rumu Moolmool Ke Maro
19 Ngan nen le ang di tooltool yo Yuda tiap nga,
ngan nookoot nga ang ngan dawa ben di tooltool ke malala san,
too ben di tooltool kapala yo tiyepe diki,
nga tiap.
Bong ang ngan kaye di tooltool kapala yo Maro ipootoo di panga ya taunu,
ngan kagaua le atu,
le ang le imot ngan di tooltool ke malala ke Maro.
20 Le ang ngan dawa ben renge ke rumu yo ke Tool Mai nga.
Inbe am aposol le di Maro koonoo nga dawa ben sawa yo tire rumu lo pono nga.
E Yesu Kirisi in dawa ben nasil yo tirauu kataunu a be iparama rumu i.
21 Ngan nen le ya in la iparama rumu tani in soonoo kapala yo be man tiseke pang ye nga,
ngan le imede a iyei ben bareme mai ke sungunu yo Tool Mai ipootoo panga ya taunu i.
22 Le ang di tooltool tina yo Yuda tiap nga,
ngan kaye Kirisi kagaua le atu,
ngan nen le ang ngan lapau kapa ye di tooltool kapala yo ke Maro nga,
ngan kagaua a kayei ben rumu atu yo be Maro Amunu Silene iyepe ye i.