Talon Di Diede
6
1 Ang di diek nga,
kumata le be ang tina ngan atu be ikapsap ye dada ke noonoo nga,
ngan ang di tooltool yo katoo Maro Amunu Silene,
ngan ole kayei dada yo dook mata ngan pang tool tani in a kaloni a kakarata ye dada ki yo iyeii i.
Bong ang tapmim ngan kin le kakawai yang dook leu,
ole nen ngan Satan itou ang lapau ngan ole kakapsap ye dada ke noonoo.
2 Le ang ngan ole kalon di diemim a kasolo moonoo kidi.
Kumata le be kayei dada yo nen nga,
ngan ole katoo ger yo ke Kirisi i.
3 Nen le kumata tool atu lon tar be ya in tool mai bong be ilono ene san tiap nga,
ngan ya taunu ikaua lungunu ye.
Ngan ya in tool mai tiap.
4 Le ang tina atu atu ngan ole kakamatang ye soo dada kiang tina yo kayei nga,
inbe lomim kaua urata ye ben ang ngan dook too tiap.
Kumata soo so yo kayei ngan be dook mata nga,
ngan ole lomim ponana ye dada kiang dook mata tina yo kayei nga.
Bong le kin kakamata dada yo di diemim tiyei nga lo ngan be lomim ponana ben dada kiang yo kayei ngan illos di diemim ye dada kidi yo tiyei nga,
ngan be.
5 Ngan awete nen nga,
yesoo ang atu atu ngan ole kayei urata kiang tapmim.
6 Inbe sei tool yo tipatomonaii ye betanga ke Maro i,
in be nen ngan ipoto so ki yo dook mata ngan le ikap kapala pang tool tani yo ipatomonaii i.
7 Kin le kallungang tapmim a lomim tarang be ang ngan ke be ole kakaua lungunu ye Maro,
ngan be.
Kumata tool be ipe so luana idu kumu ki nga,
ngan ole so tani in la be ikaua kanono i.
8 Ngan nanga,
kumata tool be ikapki dada dook tiap ke noonoo yo lon kaua urata ye nga,
ngan ye lal ke kaningi so matana ngan ole ikaua masngana yo taukan motingi i.
Bong kumata tool be ikapki dada dook mata yo Maro Amunu lon ponana ye nga,
ngan ole ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.
9 Le kin tinimim booroomoo ye yeingi dada yo dook mata,
ngan be.
Ngan kumata le be tayei urata le ikenen leu nga,
ngan ole ye lal yo ke kaningi so matana in nga,
ngan ole takap so dook mata san.
10 Nen le soo lal be idi nga tayei dada yo dook mata ngan pang di tooltool ye in nga,
ngan tayei.
Inbe ole takodo le tamede moolmool ye yeingi dada yo dook mata ngan pang di diede kapala yo titara lodi medana pang Tool Mai nga lapau.
Paulu Lon Ponana Ye Kai Palasingi Ke Kirisi
11 Nookoot nga kakamata betanga tina yo awodo le maimai a iken ye motingi ke rau i nga,
ngan awodo ye au tauk baek.
12 Di tooltool yo tikodo le timede ye dada ke koranga tinimim nga,
ngan be nen a di Yuda lodi dook mata ye di.
Ngan ye yo a le tiyei nen nga,
ngan be nen a tiyepe manga mooloo ye betanga ke kai palasingi ke Kirisi a be nen ngan di Yuda tigarung di be.
13 Inbe di tooltool yo titoo momo kidi Yuda ye koranga tinidi nga,
ngan di tapdi nga titoo ger dook tiap.
Di ngan lodi be tikoro tinimim,
a be nen ngan tiyitmak edi ye so yo tiyei ye tinimim nga.
14 Bong au i ke be ayitmaka ek ye so yo ayei nga tiap.
Ole ayitmaka Yesu Kirisi ye urata yo iyeii ye kai palasingi kaini,
in leu.
Le ye urata yo iyeii i,
in dawa ben amata le nookoot nga lok pang dada dook tiap yo ke tana i,
nga tiap.
Inbe di tooltool yo titoo dada nen nga,
ngan lodi dook tiap pau lapau.
15 Ngan nanga,
dada yo ke be tikoro tool tinini in so sokorai,
inbe dada yo be tikoro tool tinini tiap i,
in so sokorai lapau.
Bong so maiyoko ataleu in nen,
ole tool iportaka lono le iyei ben tool paunu mulu nga.
16 Nen le di tooltool le imot yo tikaua dada i a tiparama le titoo nga,
ngan ole Maro lono pang di a ilon di le tiyepe ye lo silene yo ki i.
Inbe di tooltool tina,
ngan la di tooltool moolmool ke Maro nga.
17 Le betanga kiau yo be aweteporaii in nen;
di tooltool yo tirau au,
inbe moonoongoo yo iken ye tinik nga,
ngan ipaposau ben au i poranga ke Yesu le lok be tool san mulu ikaua urata moonoo sa mulu pau tiap.
18 Ang di diek nga,
ngan apatarau nen be Tool Mai kiidi Yesu Kirisi yo iyepe lomim i,
in ole lono pang a iyei dada dook mata pang ang le imot.
Moolmool.