4
1 Nga be aseke betanga kiau mulu nen.
Kumata tool atu be natunu tamoto atu nga,
ngan be pang dama ni nga,
ngan ole natunu tani in ikap so tina ke tamana yo ipamede betanga ye be ikap panga,
ngan le imot.
Le ye kene yo natunu tani in iyei kase paunu go nga,
ngan iyepe dawa ben poranga ke tamana tani in.
2 Nen le ye kene yo iyei kase paunu go nga,
ngan di tooltool kapala la matadi kala,
inbe matadi kala so ki tina le ilo igoro lal tani yo tamana itaru i.
3 Le gaongo leu ye idi nga lapau,
ye kene yo idi nga tayepe ben di kakase ye in nga,
ngan le tatoo dada dook tiap ke tana i dawa ben poranga yo ilongo betanga ke tool mai ki a itoo i.
4 Bong lal yo Maro itaru,
in pombe,
motong iyawara Natunu a isi.
Ngan isi nga,
ngan le si garup atu kapono ye,
motong la ipasuiu ngan le iyei tool a iyepe la ger yo kidi Yuda ngan parmana.
5 Le ye punu yo a le Maro iyawara Natunu a si iyepe la ger kidi Yuda parmana ye i,
in be nen a iraia tinini mai i le imot a tiraumate be iyimidi ye yo tayepe la ger parmana nga,
a be nen ngan ikau idi a ipamulidi le man tayei ben Maro di natunu.
6 Ngan ye yo ang ngan di natunu nga,
ngan la le iwanga Natunu Amunu a isi lomim nga.
Le nga Amunu tani in iyei ang a koomim le mai nen,
“Tamak,
alei Tamak.”
7 Nen le ang ngan kayepe ben di poranga mulu tiap,
bong Maro iyei ang a kayei ben ya di natunu oo.
Inbe kumata le be kayei ben Maro di natunu koot nga,
ngan so tina le imot yo be ikap pang natunu nga,
ngan ole ikap pang lapau.
Paulu Lon Modoko Mai San Ye Di Galesia
8 Muku nga ang ngan lomim galanga ye Maro tiap,
ngan la le kayei ben di poranga pang di so yo maro moolmool tiap nga.
9 Bong nookoot nga lomim galanga ye Maro oo.
Le awete nen,
bong dook mata be awete mulu nen,
Maro lon galanga yang oo.
E nga yelei be kamulu a kala pang ye dada dook tiap yo ke tana i nga?
Ngan dada dook tiap yo nen nga,
ngan taukan gurana yo be ilonang nga.
E nga yelei be la dada dook tiap ke tana ngan iparamang a be kayei poranga panga mulu nga?
10 Ngan ang ngan kakapye be katoo momo kidi Yuda le kayei dawa ben di a kaporonai lal maimai kidi yo pombe ye ke le taudu le rai kapala nga.
11 Nen le au i atattadai yang san ye so yo kayei nga,
yesoo lok tar nen be urata kiau yo ayei pang a be alonang ye nga,
ngan ole ilene sokorai.
12 Ang di diek nga,
au i lok mede be le katoo betanga kiau a kayepe le dawa ben au i.
Ngan muku nga ayepe dawa ben ang ngan,
inbe ye kene tani in mala be kayei touo kak so sa dook tiap,
ngan tiap.
13 Le moolmool,
ang ngan o lomim tut go ye punu belei a le amala yang kulkulunu mala awetewete pang ye bingi dook mata i nga.
Ngan yesoo,
ye kene tani in tinik gurana tiap.
14 Inbe ye tinik yo gurana tiap i,
in iyei ang le igarung lomim mai san.
Bong le mala be kawala murimim pau,
too tinimim booroomoo yau,
ngan tiap.
Bong lomim ponana yau a kakau au le dawa ben kakaua bangabangana atu ke Maro,
too dawa ben kakaua Yesu Kirisi nga.
15 E nookoot nga lo ponana kiang tani in iken ngai?
Awete pang moolmool nen,
ye kene tani in lomim pau mai san be kalonau.
Le nga yo be awete pang be kapai matamim patunu ngan a kakap pau nga,
ngan matin nga le kapai a kakap pau.
16 E la nookoot nga be ayei koi pang ye yo awetewete pang ye betanga moolmool nga,
too?
17 Ngan di tooltool kapala nga,
ngan tinidi bese be tikau ang a kala ye di nga,
ngan ye dada yo dook mata nga tiap.
Bong di ngan lodi be tiyei ang nen a kayepe le manga mooloo yau,
a be nen ngan tinimim bese be katoo di leu.
18 Le kumata be tinimim bese nga,
ngan dook mata,
bong be nen nga,
ngan tinimim bese be kayei dada dook mata pang di diemim kapala.
Inbe kanakana ngan kayei dada tina le ikenen leu,
bong kayei ye kene yo ayang tayepe ye in leu be.
19 Atoo,
di natuk yo lok pang mai san nga,
au i nga akanamaia masngana mulu yang dawa ben masngana yo pombe pang ye garup yo be ipasui i.
Au i ole ayei nen le lo kakodo le kamede ye Kirisi yo iyepe lomim in.
20 Nen le so yo lok kaua urata ye mai san i,
in be nookoot nga ole ayang tayepe,
inbe awete betanga sa yo be alonang ye nga,
yesoo lok sarere yang ye dada yo kayei nga.
Kattenge Betanga Ke Aka Iye Sera
21 Ang di tooltool yo lomim be katoo ger nga,
kawete pau ngan.
Ang ngan lomim galanga ye so yo Mose iwodo a iken ye ger tina nga lapau?
22 Ngan Rau ke Maro iwete nen be Apram in di natunu tamoto ru.
Ngan garup yo iyei poranga pang rimana i,
in ipasuiu atu,
inbe garup yo yooloo i,
in ipasuiu san.
23 Inbe Apram natunu tani yo garup poranga ipasuiu i,
in ipasuiu ye dada ke di tooltool ke tana.
Bong natunu yo rimana ipasuiu i,
in ipasuiu ye dada yo Maro ipamede betanga medana pang Apram ye i.
24 Le di garup ru tina nga,
ngan tinanpootoo betanga medana tina yo ru nga.
Ngan betanga medana atu in ke kawal Sinai,
in be ipasui nga,
ngan ole di natunu tiyei poranga leu,
in la Aka i.
25 Nen le Aka tani in inanpootoo kawal Sinai yo ikodo ye tana mai Arabia i.
Inbe inanpootoo Yerusalem yo iken nookoot katai i,
in lapau,
yesoo di tooltool ki ngan tiyepe ben poranga pang ger.
26 Bong Yerusalem yo iken ye malala ke Maro i,
in ke be iyei ben garup yo poranga in tiap.
Ya in la tinada i.
27 Le ben tina betanga yo tiwodo lo iken ye Rau ke Maro nga,
ngan iwete nen,
“Ong garup yo kupasui tiap le taukam natum i,
in lom ponana.
Ong garup yo kuyetai touo masngana ke pasuiungu pitiap i,
in kin le lom dook mata.
Be nen ngan kuwou,
inbe lom ponana a koom le mai,
yesoo ole natum alunu kaiye le tillos di kakase ke garup yo nintooroo i.”a
28 Le di diek nga,
ang ngan dawa ben Esaka.
Ngan ye betanga medana tina yo Maro apamede i,
ngan le ang ngan kayei Maro di natunu.
29 Nen le ye kene tani in kase yo tipasuiu ye dada kidi tooltool ke tana i,
in iyei dada dook tiap pang kase san tani yo tipasuiu ye gurana ke Maro Amunu Silene i.
Ngan la nookoot nga nen lapau,
dada yo nen ngan gaongo leu la iken nga.
30 Bong soo betanga Rau ke Maro iweta i?
Rau ke Maro iwete nen,
“Kanganga garup yo poranga in le ipa ye natunu.
Ngan garup yo poranga i,
in natunu tani o ke be ikap touo so kasin pa ye tamana le ben natunu yo rimana ipasuiu,
in pitiap yege.”b
31 Nen le di diek nga,
idi nga garup yo poranga in di natunu tiap,
bong idi nga garup la poranga tiap in di natunu.