Be Tatoo Ger, Too Tatara Lodo Medana Pang Yesu?
3
1 Ai,
ang Galesia nga,
ang ngan di tooltool kapakapa!
Ngan sei tool ikaua lungunu yang i?
Muku ngan awete pang mallangana a apagalanga lomim ye Yesu Kirisi yo tipatota lo kai palasingi kaini a imata,
in oo.
2 Le au i lok be kapagalangau ye so atu i ngan.
Ngan kakaua Maro Amunu Silene nga ye soo dada?
Kakauu ye yo katoo ger ke Maro nga,
too ye yo kalongo bingi dook mata ngan le katara lomim medana pang Yesu nga?
3 Ang ngan kayei ben tool kapa nga,
too?
Muku ngan kamadit be katoo Kirisi ye gurana ke Maro Amunu,
e la nookoot nga lomim be katoo le imot ye ang tapmim gurana kiang nga,
too?
4 Ngan so le imot yo muku ngan pombe pang yang nga,
ngan o lomim kalli,
too?
Ole lomim tut,
yesoo so tina ngan pombe pang yang sokorai tiap.
5 Maro ikaua Amunu Silene pang,
inbe iyei mos kataunu yang nga,
ye yo katoo ger nga,
too?
Tiap yege!
Ya in ikauu pang ye yo kalongo bingi dook mata ngan le katara lomim medana pang Yesu nga.
6 Ngan ole lomim tut ye Apram,
yesoo Rau ke Maro iwete ye nen,
“Apram itara lono medana pang Maro,
ngan la le Maro iweta ye tool noonoonoo nga.”a
7 Ngan nanga,
ole lomim galanga nen,
di sema tooltool yo titara lodi medana pang Maro nga,
ngan Apram di natunu moolmool.
8 Le mukot ngan tiwodo betanga ilo ye Rau ke Maro be Maro ole iwete di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan noonoodi ye yo titara lodi medana panga nga.
Nen le muku ngan Maro iwete pang Apram ye bingi dook mata nen,
“Ye ong i,
ngan ole ayei urata dook mata pang di tooltool ke ni mai i le imot.”b
9 Ngan Apram tani in itara lono medana pang Maro,
ngan la le Maro iyei urata dook mata panga nga.
Le gaongo leu,
Maro ole iyei urata dook mata pang di tooltool le imot yo titara lodi medana panga nga.
10 Nen le di tooltool yo lodi tar be titoo dada ke ger ngan ole tiyei tooltool noonoonoo ye Maro matana nga,
ngan ole Maro igarung di.
Yesoo,
Rau ke Maro iwete nen,
“Kumata tool atu be itoo betanga tina le imot yo iken ye Rau ke Ger ngan dook tiap nga,
ngan tool tani in ole Maro igarungu.”c
11 Nen le lod galanga nen,
tool sa ke be iyei tool noonoonoo ye Maro matana ye yo itoo ger,
ngan tiap.
Yesoo,
Rau ke Maro iwete nen,
“Tool yo be iyei tool noonoonoo ye matak i,
in ole itara lono medana pau le ole iyepe ye yepongo yo ipa ye Maro i.”d
12 Bong dada yo ke toongoo ger i,
in itoo dada yo ke tarungu lodo medana pang Maro in tiap.
Nen le Rau ke Maro iwete nen,
“Tool be itoo ger ke Maro nga,
ngan kanakana nga itoo betanga ki le imot ngan la be iyepe ye nga.”e
13 Bong Kirisi iraia tinini mai i le imot a tiraumate be iyimidi ye a ikau idi ye ger a taman tayepe dook.
Nen le Maro o ke be igarungidi ye yo tatoo ger ki dook tiap,
ngan tiap.
Ngan malmal ke Maro yo paidi i,
in la ya isola i dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga.
Ngan le iwete nen,
“Di tooltool yo tipatoto di lo kai kaini nga,
ngan di le imot ngan Maro igarung di ye kate malmal ki.”f
14 Ngan Kirisi iraia tinini le imot be iyimidi ye nga,
ngan be nen a iyei urata dook mata pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
dawa ben yo iyei urata dook mata pang Apram nga.
Nen le Kirisi lono be tatara lodo medana panga a be nen ngan takaua Maro Amunu Silene yo ipamede betanga ye be ikauu paidi i.
Ger Ke Maro Inbe Betanga Medana Ke Maro
15 Ang di diek nga,
nga be awete le ananpootoo ye dada kiidi yo kanakana ngan tayei nga.
Ngan gaongo leu,
ye kene yo be di tooltool ru tigaua lodi le atu inbe yaru tipamede betanga ye koot nga,
ngan o ke be tool sa isorroke,
too iseke betanga sa mulu ye betanga yo tipamede,
in tiap.
16 Ngan muku ngan Maro ipamede betanga medana pang Apram ye tool yo be pombe ye rara ki i.
Ngan le Rau ke Maro iwete be Maro ipamede betanga pang Apram iye di tooltool yo be pombe ye rara ki,
ngan tiap,
bong iwete,
“pang Apram iye tool yo be pombe ye rara ki i,”
in leu.
Ngan betanga in lono ki ben iwete ye di tooltool alunu tiap,
bong iwete ye tool ataleu yo Kirisi i.
17 Ngan betanga kiau yo aweta in punu nen,
muku ngan Maro ipamede betanga pang Apram le rai 430 iman a ila,
motong la ger pombe mur nga.
Ngan ger i pombe mur le ke be ipalele betanga medana tani yo Maro ipamede muku,
in tiap.
18 Nen le kumata be Maro iyei urata dook mata paidi ye yo tatoo ger nga,
ngan ole isorroko betanga medana tani yo ipamede pang Apram i.
Bong Maro lono dook mata pang Apram a ipamede betanga be ole iyei dada dook mata panga,
ngan la le itoo betanga ki a iyei dada dook mata panga nga.
19 Le kumata be nen nga,
ngan ole yelei ye ger yo Maro ikap pang Mose be tatoo nga?
O be nen a ipapos noonoo kidi tooltool lo iken mallangana.
Ngan Maro lono be ger tina iken nen le ilo ye lal yo be tool tani yo iweta be ipa ye rara ke Apram in pombe ngan.
Le ger tina ngan Maro ikap pang di bangabangana ki,
inbe di bangabangana ki du tiwete kes ger tina ngan pang tool atu yo iyepe kataunu kiidi taye Maro i.
Motong la tool tani,
in ikap paidi nga.
20 Bong ye kene yo Maro ipamede betanga pang Apram ye in nga,
ngan tool sa iyepe kataunu kidi be Maro iwete betanga ki panga ngan tiap.
Bong Maro ya taunu la ipamede betanga pang Apram i.
Ger Tina Ngan Punu Belei
21 Ngan ye ger tina ngan be nen a ipalele betanga medana ke Maro yo muku ngan ipamede i too?
Tiap yege!
Kumata Maro ikaua ger tina ngan matana san yo ke be ikaua yepongo dook mata paidi in nga,
ngan matin nga le dada tani ke toongoo ger i,
in iyei idi le tayei tooltool noonoonoo ye matana.
22 Bong Rau ke Maro iwete betanga galangana nen be di tooltool ke tana mai i le imot nga,
ngan tiyepe ye gurana ke noonoo parmana,
le ke be titoo ger tina tiap.
Le ye yo tiyepe ye gurana ke noonoo parmana nga,
ngan be nen a so yo Maro ipamede betanga ye i,
in ole ikauu pang di tooltool yo titara lodi medana pang Yesu Kirisi nga.
23 Muku ngan ye lal yo ke tarungu lodo medana in pombe tiao nga,
ngan ger iparamidi dawa ben tayepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga.
Ngan le tayepe nen le se ye lal tani ke tarungu lodo medana in pombe mallangana.
24 Le Maro ikap ger tina ngan paidi a be ipassongidi ye panga kiidi a taman ye Kirisi.
A be nen ngan ye lodo medana yo tataru pang Kirisi i,
in ole Maro iwetidi be idi nga tooltool noonoodoo.
25 Nen le nookoot nga lal yo ke tarungu lodo medana in pombe oo.
Le o ke be tayepe la ger tina ngan parmana mulu tiap.
Maro Di Natunu
26 Ang le imot ngan Maro di natunu ye lomim medana yo kataru pang Yesu Kirisi i.
27 Nen le ang di tooltool yo kaye Kirisi kagaua a tirriu ang ye ene nga,
ngan kakaua Kirisi pang dawa ben kakaua sousoungu paunu a kasousou ye nga.
28 Ngan nen le dada sa matana ki ki be iken kataunu kidi Yuda le di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan tiap.
Inbe dada sa be iken kataunu kidi tamoto le garup,
too kataunu kidi tooltool ke poranga le di tooltool yo ke poranga tiap nga,
ngan tiap.
Bong nookoot ye Yesu Kirisi nga,
ngan ang le imot ngan kagaua le ataleu.
29 Inbe kumata le be ang ngan ke Kirisi nga,
ngan ole kayei ben di tooltool yo pombe ye rara ke Apram nga lapau.
Ngan ole ang tina ngan la be kakaua soo so yo Maro ipamede betanga medana ye i.