Yesu Imata, Motong Imadit Mulu
15
1 Ang di diek nga,
nga be apamadit lomim ye bingi dook mata yo awetewete pang ye,
ngan le kakauu a kaparama,
inbe katara lomim medana ye i.
2 Ngan kumata le be kaparama bingi dook mata tani yo awetewete pang ye i,
in le imede nga,
ngan Maro ole ikau ang a ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang i.
Bong kumata le be tiap nga,
ngan ole lomim medana yo kataru in ben so sokorai.
3 Ngan betanga yo muku ngan tikauu pau,
motong awetekesi pang a kalonga in nen:
Kirisi ikaua nede a imata ye noonoo kiidi dawa ben tina tiwodo betanga ki ilo ye Rau ke Maro nga.
4 Inbe titaru lo agoro ke matenge lono a iken ye ke tol,
motong la imadit mulu ben tina tiwodo betanga ki lo ye Rau ke Maro nga.
5 Motong la pombe pang ye Pita a ikamata,
motong la pombe pang ye di aposol ki yo sangaul be ru nga.
6 Motong la ye kene san,
in pombe pang ye di diede kapala mulu nga.
Ngan kinkatingi kidi tooltool yo tikamata ye kene tani in nga,
ngan illoso 500 a ilo.
Inbe di tooltool tina ngan alunu la tiyepepe go nga,
bong di kapala ngan timmata oo.
7 Motong la pombe pang ye Yemis,
motong pang ye di aposol ki yo kapala ngan le imot.
8 Ngan pombe pang ye di tooltool tina a tikamata le imot,
motong la pombe pang yau mur yege a akamata lapau.
Le ye dada yo au i ayei aposol ye i,
in dawa ben di aposol yo kapala nga tiap.
Ngan nen le au i dawa ben kase yo tinana ipasuiu ye lal moolmool ki yo be ipasuiu ye in tiap i.
9 Le au i dawa ben tool sokorai ye di aposol nga le imot.
Di ngan di tooltool maimai,
bong au i dawa ben tool kase.
Inbe au i tool dook mata ke be di tooltool tikiu au ye aposol tiap lapau,
yesoo muku ngan agarung di tooltool ke Maro yo tigaua ye bareme ke Yesu nga.
10 Bong ye dada dook mata yo Maro lono pau a iyeii pau i,
in la le iportakau le ayei tool ben tina nookoot ayepe nga.
Inbe dada dook mata ki tani yo iyeii pau i,
in ilene sokorai tiap,
bong itara kanono moolmool.
Ngan nen,
yesoo au i ayei urata mai san le allos di aposol ki yo kapala nga.
Ngan au tauk ke be ayei nen tiap,
bong Maro lono pau a iyei dada dook mata pau ngan la le ikaua gurana pau,
inbe ipamedau be ayei urata tani ye nga.
11 Le au,
too di aposol kapala be amwetewete bingi dook mata pang di tooltool nga,
ngan amwetewete ye betanga gaongo leu.
Inbe betanga tina ngan la muku ngan kalongo a katara lomim medana ye nga.
Maro Ole Ipamaditidi Mulu Ye Ni Ke Matenge
12 Kanakana be amwetewete pang ye bingi dook mata nga,
ngan amwete pang ye Kirisi yo Maro ipamaditi mulu ye ni ke matenge i.
Bong nga yelei a ang kapala kawete be di tooltool yo timmata koot nga,
ngan o ke be timadit mulu tiap nga?
13 Bong kumata le betanga kiang ngan moolmool be di tooltool yo timmata ngan timadit mulu tiap nga,
ngan Kirisi o Maro ipamaditi mulu ye ni ke matenge tiap lapau.
14 Inbe kumata le moolmool be Kirisi imadit mulu tiap nga,
ngan betanga yo amwetewete pang ye nga,
ngan ben betanga sokorai.
Inbe lomim medana yo kataru i,
in ben so sokorai lapau.
15 Inbe betanga san mulu in nen,
be imadit mulu tiap nga,
ngan ole di tooltool tikamatam ben am nga amllung di ye betanga ke Maro,
yesoo amkaua bingi be Maro ipamaditi Kirisi mulu ye ni ke matenge.
Bong kumata le moolmool be ipamadit di tooltool yo timmata ngan tiap nga,
ngan Maro o ipamaditi Kirisi tiap lapau.
16 Le awete pang mulu nen,
kumata di tooltool yo timmata ngan ke be timadit mulu tiap nga,
ngan Kirisi o imadit mulu ye ni ke matenge tiap lapau.
17 Inbe kumata le be Kirisi imadit mulu ye ni matenge tiap nga,
ngan lomim medana yo kataru i,
in o ke be ilonang pitiap yege,
inbe noonoo kiang la ikenen go ngan.
18 Ngan nen le di tooltool yo titara lodi medana pang Kirisi inbe timmata nga,
ngan tilledi oo.
19 Le kumata tatar matada pang Kirisi be ole ilonidi ye yepongo kidi yo nookoot tayepe ye in leu nga,
ngan atoo,
masngana maimai yo idi nga tasolo ngan illoso masngana mai yo pombe pang ye di tooltool kapala a igarung di i.
Nen le di tooltool ole tikamatidi ben idi nga yepongo kiidi dook tiap ki taunu ye matadi.
20 Bong betanga moolmool in nen,
Kirisi imadit mulu ye ni ke matenge oo.
Le ya in dawa ben kaningi ke kumu yo kanono muku i.
Ngan nen le maditingi ki tani in ipapos ben idi le imot ole timadit mulu ye dada gaongo leu.
21 Kakamata,
dada ke matenge in pombe ye tool ataleu.
Le gaongo leu,
dada yo be Maro ipamadit di tooltool mulu ye ni ke matenge i,
in pombe ye tool ataleu lapau.
22 Ngan nen le di tooltool le imot yo pombe ye Atam nga,
ngan ole timmata.
Bong di tooltool le imot yo titara lodi medana pang Kirisi nga,
ngan Maro ole ipamadit di le timaur mulu.
23 Bong idi atu atu le imot nga ole tamadit ye lal yo Maro itaru paidi i.
Ngan Kirisi la imadit muku ye ni ke matenge i.
Inbe ye kene yo be imulu a isi ye in nga,
ngan di tooltool yo ki nga,
ngan ole timadit nen lapau.
24 Ngan la be lal tani yo Maro itaru be so ke tana i ole imot ye i,
in pombe nga,
ngan Kirisi ole igarung di koi ki nga le imot.
Le di tooltool yo edi maimai inbe matadi kala tana maimai nga,
inbe di so sadi yo gurana kidi mai mata nga,
ngan ole igarung di le imot.
Inbe so le imot yo nookoot nga be ya matan kala nga,
ngan ole isuket la Tamada Maro baene.
25 Ole nen,
yesoo Maro itara betanga nen be Kirisi ole iyei tool kuto mai a matan kala so ki nga le imot le lo iyei di koi ki le du tiyepe kene parmana.
26 Ngan ole igarung di koi ki kapala ngan a imot,
lo ngan be igarung poraia koi ki san yo matenge i,
in le imot yege.
27 Ngan Rau ke Maro iwete nen,
Maro ole itar “so tina nga le imot du kene parmana.”
a Le moolmool,
betanga tina ngan iwete be so nga le imot ole du iken Kirisi kene parmana.
Bong lod galanga nen,
Maro ya taunu in o ke be iyepe la Kirisi parmana tiap,
yesoo ya in tool tani yo itar so nga le imot du Kirisi kene parmana i.
28 Bong ye kene yo Maro be itar so tina nga le imot du Kirisi gurana ki parmana ye in nga,
ngan la be Natunu ya taunu ole itaru du Maro parmana lapau nga.
Ngan la le ye kene tani in Maro ole iyei tool kuto mai a matan kala so tina ngan le imot.
29 Ngan kumata di tooltool yo timmata ngan be timadit mulu tiap nga,
ngan ole yelei ye di tooltool kapala yo tirriu di tooltool a be tilon di tooltool tina yo timmata koot nga?
Inbe kumata le moolmool be di tooltool yo timmata ngan be timadit mulu tiap nga,
ngan nga yelei a di tooltool be tikap nedi inbe tirriu di nga?
30 Inbe am nga lapau,
ngan kumata be betanga yo kiang ngan moolmool nga,
ngan nga yelei a kanakana ngan am tapmam amrai tinimam be amsolo moonoo yo pombe pang yam ye urata yo ke Kirisi in nga?
31 Ang di diek nga,
au i lok ponana dook ye urata kiau yo itar kanono nga,
inbe ye yo urata tani in iyei ang le kayei di tooltool ke Tool Mai kiidi Yesu Kirisi nga.
Ngan betanga tani in moolmool,
le ole au awete betanga moolmool san mulu pang lapau.
Ngan nanga,
ye ke kanakana ngan so dook tiap matana matana pombe pang yau,
le lok kaua urata nen,
ole amata katai,
too tiap.
32 Ngan kumata be atoo di tooltool lodi leu la ayei urata i nga,
ngan ye soo punu a le aye di asara gok ampatoko Epeses nga?
Nga yelei,
ye soo punu a le asolo masngana mai yo nen i,
nga?
Bong kumata di tooltool yo timmata koot ngan be timadit mulu tiap nga,
ngan dook mata be tatoo betanga kidi tooltool yo tiwete nen,
“Takan inbe tayin,
yesoo bongbong ngan tammata.”b
33 Bong ang tapmim kakamatang dook leu,
ole nen ngan di tooltool tikaua lungunu yang.
Inbe lomim galanga nen,
kumata be tool yo dook mata in be iyangara di tooltool yo dook tiap nga,
ngan ole tipaloii ye dada kidi yo dook tiap nga.
34 Le be nen ngan lomim kaua urata dook mulu ye dada tina yo Maro lono be tatoo nga,
inbe kin kayei noonoo be.
Ngan ang kapala ngan lomim galanga dook ye Maro tiao.
Ngan la au i awete betanga yo nga pang,
a be nen ngan moomoomim ye dada kiang yo kayei nga.
Tiniidi Ole Iportak Le Paunu
35 Bong di tooltool kapala ole titor nen,
“Di tooltool yo timmata koot nga,
ngan ole timadit mulu belei?
Inbe tinidi nga ole iportak le matana belei?”
36 Ngan di ngan tooltool kapakapa sa!
Ye kene yo be tape so patunu du tana lono ye in nga,
ngan so patunu tani in ole kulini iwi ngan la be supana paunu isup a ise pombe nga.
37 Inbe ye kene yo be tape dingding too so san ye in nga,
ngan patunu yo idu tana lono in dawa ben kaini yo be pombe a isup ye a ise in tiap.
38 Bong Maro itoo ya taunu lono le itar so tina yo penge ngan baene le raunu,
inbe kulini le kanono ye kaini le imot.
Le patunu tina yo matana matana nga,
ngan itar di tapdi kaini matana ki ki lapau.
39 Ngan so tina le imot yo mauredi nga,
ngan tinidi nga gaongo tiap.
Le di tooltool ngan tinidi matana atu,
inbe di asara ngan kidi san,
inbe di man ngan kidi san,
inbe di i ngan kidi san lapau.
40 Inbe so kapala yo takamata ye matada a lod ponana ye nga,
ngan di ngan matadi ki ki lapau.
Le so yo ke lang katene nga,
ngan matana san,
inbe so yo ke tana i nga,
ngan matana san.
41 Ngan so le imot yo iken lang katene a takamata ngan lod ponana ye nga,
ngan matana ki ki lapau.
Le ke in matana atu,
inbe taudu in matana san,
inbe di kanpitiki ngan matadi san lapau.
Inbe di kanpitiki ngan gaongo tiap lapau,
bong kapala ngan tilolo dook mata,
ngan nen le ye kene yo be takamata di ye in nga,
ngan lod ponana ye di dook.
42 Le gaongo leu,
ye tool be imata lo ngan be imadit mulu ye ni ke matenge ngan ole nen lapau.
Ngan ye kene yo be tikelmaia bobono ye in nga,
ngan ole iwi.
Bong be Maro ipamaditi mulu nga,
ngan tinini ole iportak le paunu a iken nen le taukan motingi.
43 Ngan bobono yo takelmaii i,
in so dook tiap inbe gurana ki mai mata tiap.
Bong tinini paunu yo be Maro ipamaditi mulu ye ni ke matenge i,
in dook mata kaiye inbe gurana ki mai san lapau.
44 Inbe bobono yo tikelmaii du tana lono i,
in so ke tana i.
Bong tinini paunu yo be Maro ipamaditi mulu ye ni ke matenge i,
in so ke malala ke Maro le gurana ke Maro Amunu Silene ole iken ye.
Le gaongo leu ben nookoot nga idi ngan tayepe ye bobodo yo ke tana i nga,
ngan ye dada gaongo leu nen pang dama ni ngan idi nga ole tayepe ye tiniidi paunu yo ke malala ke Maro i.
45 Le betanga yo tiwode lo ye Rau ke Maro in iwete nen,
“Atam,
tool tani yo imuku i,
in Maro ikarata ngan le imadit a iyei tool,
inbe imaur a iyepe.”
c Bong Atam san yo pombe mur i,
in ikaua Maro Amunu Silene yo ke be ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi in pang di tooltool.
46 Le yepongo dook mata ke Maro Amunu la pombe muku a isi in tiap,
bong yepongo ke tana i la imuku i.
Motong la yepongo dook mata ke Maro Amunu tani in pombe mur a isi nga.
47 Ngan Atam yo imuku i,
in Maro ikarata ye gauru ke tana leu le ya in ke tana i.
Bong Atam san yo pombe mur i,
in ipa ye malala ke Maro a isi.
48 Le di tooltool le imot yo ke tana i nga,
ngan dawa ben tool yo Maro ikarata ye gauru ke tana i.
Bong di tooltool le imot yo be tilo pang ye malala ke Maro nga,
ngan ole dawa ben tool yo ipa ye malala ke Maro a isi i.
49 Inbe gaongo leu,
nookoot nga tiniidi le yepongo kiidi ngan dawa ben tool yo Maro ikarata ye gauru ke tana i.
Bong pang dama ni nga,
ngan ole tiniidi le yepongo kiidi ngan dawa ben tool yo ipa ye malala ke Maro a isi i.
50 Ang di diek nga,
nga be awete pobe pang nen,
tiniidi yo Maro ikarata le medada le rara iken ye nga,
ngan o ke be lo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga tiap.
Yesoo,
so yo be dook tiap palbe leu nen nga,
ngan o ke be lo iken ye malala ki yo so nga le imot iken nen le taukan motingi,
in tiap.
51 Le nookoot nga kapalongo a awete betanga atu yo iken sollono in pang.
Ngan idi kapala nga,
ngan ole tammata muku tiap,
bong idi le imot ole tiniidi iportak.
52 Ngan so tina nga ole pombe palbe leu ye kene yo be timai poraia tauru yo ikenen go i.
Ngan ole tauru tani in itang lo ngan be di tooltool yo timmata koot nga,
ngan timadit mulu le tinidi iportak a tiyepe nen le taukadi motingi.
Inbe idi tooltool yo tamaurur go nga,
ngan Maro ole iportak tiniidi le dawa ben kidi lapau.
53 Yesoo,
bobodo yo dook tiap nga,
ngan ole iportak le se dook mata le ke be dook tiap mulu tiap.
Inbe bobodo yo matene nga,
ngan ole iportak le se iyepe nen le taukan motingi.
54 Le moolmool,
kumata ye kene yo in bobodo yo dook tiap,
ngan iportak le ke be dook tiap mulu tiap,
inbe bobodo yo matene,
ngan be iportak mulu a iyepe nen le taukan motingi nga,
ngan betanga tina yo tiwodo lo ye Rau ke Maro ngan ole itara kanono moolmool.
Ngan betanga tina nen,
“Maro illoso patokongo,
le igarungu gurana ke matenge a imot oo.”d
55 “Atoo matenge,
gurana kiong yo be kuraumata di tooltool ye in la nangai i?
Atoo matenge,
yu kiong yo be kuso di tooltool ye in la nangai i?”e
56 Ngan yu yo ke matenge in noonoo,
inbe gurana ke noonoo ngan ipa ye ger.
57 Bong idi le imot tawete lo ponana kiidi pang Maro,
yesoo Tool Mai kiidi Yesu Kirisi yo iwanga a isi i,
in ikarata dada paidi ngan la le talloso gurana ke noonoo le matenge nga.
58 Ngan nen le ang di diek nga,
kakodo le kamede ye lomim medana yo kataru i,
inbe kin kamalum pang so sa yo be igarungang ngan be.
Inbe kanakana ngan kagaua lomim le atu be kayei urata ke Tool Mai,
yesoo lomim galanga nen,
urata kiang yo be kayei ngan o ke be ilene sokorai tiap.