Lomim Pang Di Diemim Mai San
13
1 Kumata be au i awetewete ye di malala malala koodi,
too ye di bangabangana ke Maro koodi,
bong be lok pang di diek mai san tiap nga,
ngan au i dawa ben pari yo tipoda sokorai i,
too tauru yo timaii sokorai leu i.
2 Inbe kumata be akaua Maro koonoo a awetewete betanga ki pang di tooltool,
inbe lok galanga ye betanga ki yo iken sollono nga,
inbe lo galanga yo kapala ngan iken yau,
inbe atara lok medana pang Maro mai san le ke be awete ngan kawal nga tidik ye nedi,
bong be lok pang di tooltool mai san tiap nga,
ngan au i ben so sokorai.
3 Inbe kumata be akap sokorai so kiau nga le imot pang di tooltool yo ballingadi tiap nga,
inbe amalum pang di tooltool be tikau au a tidaun au ye ei,
bong be lok pang di tooltool mai san tiap nga,
ngan dada kiau le imot yo ayei ngan o ke be sa ilonau pitiap yege.
4 Ngan tool be lono pang di tooltool mai san nga,
ngan ke be katene malmal tarai pang ene san tiap,
bong ole iyei dada dook mata panga.
Inbe tool be lono pang di tooltool mai san nga,
ngan ke be matana gorengana ye so kidi diene a lono dook tiap pang ye di tiap,
inbe ke be itiki a koon payiti tiap,
inbe ke be iwete be ya in illos di diene tina,
ngan tiap lapau.
5 Inbe tool be lono pang di tooltool mai san nga,
ngan ke be ipammoo di tiap,
inbe ke be lono panga ya taunu leu tiap,
inbe ole itoko too katene le ke be ikap malmal tarai tiap,
inbe ke be lon kaua urata mata ye dada dook tiap yo di diene tiyei panga,
ngan tiap lapau.
6 Inbe tool be lono pang di tooltool mai san nga,
ngan ke be lon ponana ye dada yo dook tiap nga tiap,
bong ole lon ponana ye dada dook mata yo moolmool ngan leu.
7 Nen le kanakana ngan kumata be urata moonoo sa pombe pang ye nga,
ngan ole irautoo inbe isolo leu.
Inbe ya in ikamata di diene ben di ngan tooltool dook mata le ke be itara lono ye betanga yo kidi nga,
inbe ole itar matana pang Maro be iyei dada dook mata pang di lapau.
Inbe ole ikodo le tutube a isolo soo so yo be pombe pang ye nga.
8 Ngan dada yo ke be lodo pang di tooltool ye mai san i,
in taukan motingi.
Bong urata yo be takaua Maro koonoo a tawetewete betanga ki pang di tooltool i,
inbe urata yo be tawetewete ye di malala malala koodi i,
ngan ole imot.
Inbe soo lo galanga dook mata yo Maro Amunu Silene ipapos paidi nga,
ngan ole imot lapau.
9 Yesoo,
lo galanga yo takap nga,
ngan mai mata tiap.
Inbe betanga yo takap ye Maro koonoo a tawetewete betanga ki pang di tooltool nga,
ngan mai mata tiap lapau.
10 Bong kumata ye kene yo be so dook mata moolmool ngan isi pombe ye in nga,
ngan urata tina le imot yo nookoot ngan tayei kasin kasin nga ole ilene le pusbe.
11 Mukot ye kene yo au kase go nga,
ngan betebetanga le lo galanga inbe dada kiau ngan dawa ben di kakase go.
Bong ye kene yo au mai ye in nga,
ngan ayege dada yo kidi kakase ngan oo.
12 Le so yo nookoot katai ngan takamata ye matada nga,
ngan dawa ben tool itiroo ye ran le ya taunu ikamata matana kasin leu.
Bong pang dama ni nga,
ngan ole takamata so tina ngan kanono moolmool.
Ngan nookoot katai nga au i lok galanga ye mai mata tiap,
bong pang dama ni ngan ole lok galanga dook ye so tina dawa ben Maro yo lon galanga dook mata yau i.
13 Ngan nookoot nga dada dook mata tol la iken nga;
ngan dada yo be tatara lodo medana pang Maro ye i,
inbe dada yo be tatar matada pang Maro inbe tanamu be iyei urata dook mata paidi ye i,
inbe dada yo be lodo pang di tooltool ye mai san i.
Bong dada yo dook mata kaiye le imuku pang di kapala i,
in dada yo be lodo pang di tooltool ye mai san i.