So Yo Ipa Ye Lo Ponana Ke Maro Amunu Silene Nga
12
1 Ang di diek nga,
nookoot nga be araua betanga kiang yo kawode ilo ye rau pau ye so yo Maro Amunu Silene ikap sokorai pang ye lo ponana ki nga.
Ngan au i lok be lomim galanga dook ye betanga moolmool ki.
2 Nen le lomim tut ye kene yo ang ngan kayei tooltool ke Kirisi tiao nga,
ngan so sa iyolang pang ye dada matana matana be la kasung pang di kai padodo yo tiwetewete tiap nga.
3 Le nga be awete pang nen,
tool yo Maro Amunu Silene iyepe ye i,
in o ke be igarungu Yesu ye betanga dook tiap,
ngan tiap.
Inbe tool yo Maro Amunu Silene iyepe ye tiap i,
in o ke be iwete be Yesu in Tool Mai,
ngan tiap lapau.
4 Ngan so yo ipa ye lo ponana ke Maro Amunu Silene nga,
ngan matana ki ki.
Bong Maro Amunu Silene ataleu la ikap so tina ngan paidi i.
5 Inbe idi nga tayei urata matana ki ki pang Tool Mai,
bong idi le imot nga tayei urata tina ngan pang Tool Mai ataleu.
6 Inbe idi nga tatoo dada matana matana be tayei urata pang Maro,
bong Maro ataleu la ipamedidi,
inbe ikap gurana paidi be tayei urata ki tina ye i.
7 Ngan Maro Amunu Silene ipapos gurana ki,
inbe ikap paidi atu atu,
a be nen ngan talon di tooltool kapala ye.
8 Le tool atu in Maro Amunu Silene iloni be lon kaua betanga lono dook,
a be nen ngan iwetewete pang di tooltool ye dada yo dook mata nga.
Inbe tool san in ikaua lo galanga dook mata panga,
a be nen ngan ipapos pang di tooltool ye so kapala yo lon galanga ye nga.
9 Inbe tool san in Maro Amunu Silene tani in ipamede lono medana yo itaru in le imede.
Inbe tool san in ikaua gurana panga be ikarata di tooltool yo matamatenge ikap di ngan le tinidi dook mata mulu.
10 Inbe tool san,
in Maro Amunu Silene tani,
in ikaua gurana panga be iyei mos ye.
Inbe san,
in ikaua gurana panga be ikaua Maro koonoo a iwetewete betanga ki.
Inbe tool san,
in ikaua gurana panga be matan too betanga ke di tooltool yo tiwetewete nga,
ngan ipa ye Maro Amunu Silene,
too ipa ye so dook tiap.
Inbe san,
in ikaua gurana panga be iwetewete ye di malala malala koodi.
Inbe tool san mulu,
in ikaua gurana panga be iwete nin betanga tina ngan punu,
a be nen ngan di tooltool tilongo,
inbe lodi galanga ye lapau.
11 Ngan so tina nga le imot ngan ipa ye Maro Amunu Silene tani yo ataleu i.
Ya in itoo ya taunu lono ngan la le ikap so tina ye lo ponana ki ngan pang di tooltool atu atu nga.
Tool Kanono Ataleu, Bong Soonoo Ngan Alunu
12 Idi nga lod galanga nen,
tool kanono in ataleu,
inbe soonoo kapala yo iken ye ngan alunu.
Le kumata be tagaua soonoo tina le imot ngan ole igaua le iyei tool kanono ataleu.
Inbe gaongo leu ye idi tooltool yo ke Kirisi nga,
13 yesoo idi le imot nga takaua Maro Amunu Silene yo ataleu i.
Inbe Maro Amunu Silene tani in ipaponidi a igau idi le tayei ben tool kanono ataleu nga.
Ngan nen le idi nga le imot,
di Yuda le di Girik yo tipa ye rara ke di Yuda tiap nga,
inbe di poranga le di tooltool yo poranga tiap nga,
ngan Maro ikaua Amunu Silene tani yo ataleu in paidi be iyepe yidi a ilonidi.
14 Ngan idi nga lod galanga nen,
tool kanono in soonoo ataleu tiap,
bong soonoo alunu.
15 Le matamim too!
Kumata be tool kene iwete nen,
“Au i lok be ayei tool i baene,
ngan matin nga le dook mata.
Bong tiap,
le ole ayepe kakdor,”
ngan ye punu yo nen in la le be iyege nene a la iyepe kandor ye i,
too?
Tiap yege!
16 Inbe gaongo leu kumata be tool talngana iwete nen,
“Au i lok be ayei tool i matana,
ngan matin nga le dook mata.
Bong tiap,
le ole ayege le ayepe kakdor,”
ngan betanga ki yo nen i,
in ole iyeii le iyege nene a la iyepe kandor ye tool in,
too?
Tiap yege!
17 Nen le kumata tool tinini mai i le imot be iyei ben matana nga,
ngan ole ni yo ke longono betanga in iken ke ngai?
Inbe kumata tinini mai i le imot be iyei ben talngana nga,
ngan ole ni yo ke yongono so in iken ke ngai?
18 Bong Maro iyei nen tiap.
Ngan ya in itoo ya taunu lono le ipatar tool soonoo kapala yo ke tinini nga le imot a iken ye nene dawa ben yo lono be iyei nga.
19 Nen le kumata be tool soonoo tina ngan iyei ben matana ataleu nga,
ngan ole tinini mai le imot tani in iyepe dook belei?
20 Bong tool tinini nga nen tiap.
Ngan soonoo le imot yo ke tinini ngan alunu san,
bong tigaua le imot ngan iyei tool kanono ataleu.
21 Le tool matana ke be iwete pang baene nen,
“Ong in dook mata ke be kulonau tiap,”
ngan tiap.
Inbe kutono ke be iwete betanga gaongo nen pang kene tiap lapau.
22 Inbe soonoo kapala yo iken tinini lono nga,
ngan moolmool di ngan guradi mata tiap,
bong di ngan tiyei urata mai san panga.
Nen le kumata be tiyepe tiap nga,
ngan matin nga le imata.
23 Inbe soonoo tina ngan kapala yo lon tar be ngan so sokorai nga,
ngan ole matan kala a ikarata le dook mata.
Inbe kapala yo moomoonoo ye nga,
ngan ole itarkoo le dook mata.
24 Bong soonoo kapala ke tinini yo lon tar be dook mata le ke be iken mallangana nga,
ngan iyei dada yo nen ngan pang di tiap.
Ngan Maro ya taunu la ipatar soonoo tina yo matana matana nga a le lo iyei ben tool kanono ataleu i.
Inbe iyitmak soonoo kapala tina yo takamata ben so sokorai nga,
ngan le timuku pang yo kapala nga.
25 Ngan ya in lono nen,
be soonoo tina ngan ke be tiyepe ki ki tiap,
bong tigaua le atu a be nen ngan tiye di diedi tiparlon.
26 Le lod galanga nen,
kumata le tool soonoo tina ngan atu be masngana pombe pang ye nga,
ngan ole soonoo kapala nga le imot timassingi lapau.
Inbe kumata be tiyitmaka soonoo tina ngan atu nga,
ngan ole kapala ngan di le imot tiye lodi ponana.
27 Ang di tooltool yo kagaua ye bareme ke Yesu nga,
ngan ang nga dawa ben Kirisi ya taunu kanono.
Le ang tina atu atu ngan dawa ben Kirisi soonoo kapala yo ke tinini nga.
28 Le di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga,
ngan Maro itar di ye urata ki ki.
Nen le di tooltool yo urata kidi mai le imuku,
ngan di aposol,
inbe yo titoo di,
ngan di Maro koonoo.
Inbe tol kidi ngan di pannoongoo.
Inbe kapala mulu yo itar di le titoo di nga,
ngan nen:
Di tooltool yo be tiyeii mos nga;
inbe di tooltool yo ikap gurana pang di a be nen ngan tikarata di tooltool yo matamatenge ikap di ngan le tinidi dook mulu nga;
inbe di tooltool yo be tilon di diedi nga;
inbe di tooltool yo lo galanga kidi dook mata ke be matadi kala urata nga;
inbe di tooltool yo Maro Amunu Silene ipamede di le ke be tiwetewete ye di malala malala koodi nga.
29 Le nga yelei,
di tooltool tina le imot be tiyei aposol,
too di le imot be tiyei ben di Maro koonoo,
too di le imot be tiyei pannoongoo,
too di le imot tikap gurana be tiyei mos ye,
30 too di le imot tikap gurana be tikarata di tooltool yo matamatenge ikap di ngan le tinidi dook mata mulu nga,
too di le imot be Maro Amunu Silene ipamede di le ke be tiwetewete ye di malala malala koodi,
too di le imot be tiwete nin betanga tina ngan punu pang di tooltool,
too?
Tiap yege!
31 Bong ang ngan lomim mede be le kakap urata yo illos urata kapala nga,
a be nen ngan kalon di tooltool ye so tina yo Maro ikap sokorai pang ye lo ponana ki nga.
Le nookoot nga ole apatnaia dada tani yo dook mata kaiye le imuku pang di kapala i,
in pang.