11
1 Le ole katoo au ye dada kiau yo ayei nga,
dawa ben au i atoo Kirisi ye dada ki yo iyei nga.
Dada Dook Mata Ke Sungunu
2 Au i apayitang mai san ye yo lomim tutau ye so nga le imot,
inbe kaparama betanga kiau yo muku ngan apatomonai ang ye nga.
3 Bong au i lok be ang ngan lomim galanga ye betanga san in nen.
Kirisi in iyei tool kuto mai pang di tamoto nga le imot.
Inbe di tamoto ngan tiyei tooltool kuto maimai pang di rimadi,
inbe Maro in iyei tool kuto mai pang Kirisi.
4 Nen le tamoto yo iduku kutono,
inbe ipatarau,
too ikaua Maro koonoo a iwetewete betanga ki i,
in ngan ipammoo Kirisi yo tool kuto mai ki i.
5 Inbe garup yo iduku kutono tiap,
inbe ipatarau,
too ikaua Maro koonoo a iwetewete betanga ki i,
in ngan ipammoo nintooroo yo tool kuto mai ki i.
Ngan ole dawa ben garup yo tikoto kutono le korkorngana a moomoonoo ye i.
6 Le kumata garup atu lono be iduku kutono tiap nga,
ngan dook mata nen be tikoto kutono le imot a idu tana.
Bong kumata be garup tani in moomoonoo ye kutono be tikoti too tiyelli le imot nga,
ngan ole iduku kutono.
7 Ngan tamoto in ke be iduku kutono tiap,
yesoo ya in ben Maro kanningana le ole ipatnaia Maro pang di tooltool.
Inbe ya in iyepe be iyeie Maro ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti.
Bong garup in ole ipatnai di tamoto yo iyepe parmadi nga,
ngan pang di tooltool.
Le kumata be iyepe dook,
ngan ole iyei edi le ilo ete ye di tooltool matadi.
8 Ole nen,
yesoo kulkulunu ngan Maro ikarata tamoto ye garup turana tiap,
bong ikarata garup ye tamoto turana.
9 Inbe ikarata tamoto be ilono garup tiap,
bong ikarata garup be ilono tamoto.
10 Ngan la garup in ole iduku kutono a be iyei tarkilanga panga ben ya in iyepe la gurana kidi tooltool yo matadi kala ngan parmadi.
Inbe ole iyei nen,
a be nen ngan di bangabangana ke Maro yo matadi ikenen ye nga,
ngan ole lodi ponana ye.
11 Bong idi tamoto le garup yo tagaua lodo le atu pang Tool Mai nga,
ngan be tayepe ki ki tiap,
bong be tagaua inbe taparlon.
12 Kulkulunu ngan Maro ikarata garup ye tamoto turana.
Inbe nookoot nga di garup la tipasui di tamoto nga.
Bong so tina le imot nga,
ngan punu la Maro i.
13 Le be nen ngan ang tapmim matamim too betanga i.
Ngan dook mata be garup iduku kutono tiap,
inbe ipatarau pang Maro ye ni yo be tigaua a tisung ye i?
14 Ngan momo kiidi ngan nen,
kumata tamoto atu be kutono raunu mooloo mooloo nga,
ngan dook tiap le ke be moomoonoo ye.
15 Bong kumata garup atu be ipataua kutono raunu le mooloo mooloo nga,
ngan ole iyei ben moro dook mata panga,
inbe di tooltool ole tipayiti ye.
Yesoo,
Maro ya taunu la iyeie garup tani le kutono raunu mooloo mooloo i,
a be nen ngan iduku kutono.
16 Bong kumata tool sa be lono dook mata ye betanga kiau nga tiap le be iwetewete ye nga,
ngan ole awete panga nen.
Au aye di diek nga amtoo dada san tiap,
inbe di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu,
ngan titoo dada san tiap lapau.
Kaningi Ke Tool Mai
17 Atoo,
nookoot nga be awete pang ye dada kiang kapala yo kayei nga,
ngan au i lok ponana ye pitiap yege.
Yesoo,
ye kene yo kagaua ye sungunu nga,
ngan katoo dada dook mata sa yo be ilonang nga tiap,
bong ang tapmim kagarungang.
18 Ngan betanga kiau yo ipa muku in nen.
Alongo bingi kiang nen,
ye kene yo man kagaua ye sungunu nga,
ngan kagaua lomim le atu tiap,
bong kaparpoto a kayepe ki ki.
Nen le au i lok tar be betanga tina ngan sa o moolmool.
19 Ngan dada kiang yo kaparpoto ye nen i,
in dook mata le pombe yang,
too?
Bong dookoot,
kayei nen a be nen ngan takamata di sema tooltool yo dook mata ye Maro matana nga.
20 Inbe ye kene yo man kagaua be kakan so nga,
ngan kawete be kakana kaningi ke Tool Mai a be lomim tutu.
Bong tiap,
lomim tutu Tool Mai tiap,
21 yesoo ang tina ngan lomim ye di tooltool kapala a kanam di tiap,
bong ang atu atu kamadit tina le kakap kaningi pang ang tapmim a kakan.
Nen le di tooltool kapala ngan tikan so tiap le pitolo di,
inbe di kapala ngan tiyin kaiye ran medana le kutodi moo ye oo.
22 Nga yelei,
ang ngan o rumu sa ke be kakan le kayin ye tiap,
too?
Inbe ang ngan o lomim pang di tooltool yo tigaua ye bareme ke Maro ngan tiap,
le kapammoo di diemim kapala yo so kidi alunu mata tiap nga,
too?
Nga ole awete soo betanga pang?
Ole apayitang ye dada kiang yo nen i?
Tiap yege!
23 Kalongo dook,
yesoo betanga tina yo muku ngan akap ye Tool Mai motong asuket pang lapau nga,
ngan nen.
Ye bong tani yo Yuta itara Tool Mai Yesu la di koi ki baedi ye in nga,
ngan ikaua porong,
24 inbe iwete lo ponana ki pang Maro ye.
Motong la itepalapala a imalimoo,
inbe iwete nen,
“I au medak la akauu pang i.
Le ole kakani a be nen ngan lomim tutu matenge kiau ye.”a
25 Ngan tikana porong tani a imot,
motong la itoo dada gaongo leu ye ruku.
Le iwete nen,
“Ooroo wain surunu yo iken ruku i lono nga,
ngan rara kiau yo apamede betanga medana paunu pang ye i.
b Le kanakana be kayin ye ruku i nga,
ngan kayin a be nen ngan lomim tutu matenge kiau ye.”
26 Ngan tina Yesu iwete nen nga,
ngan la lomim galanga nen:
Ye kene yo be kakana porong,
inbe kayin ye ruku nga,
ngan ben kawetewete pang di tooltool kapala ye matenge ke Tool Mai.
Le ang ngan ole kayei nen le lo ye lal yo be imulu a isi ye i.
27 Ngan nanga,
kumata sei tool be ikarata lono dook tiap,
inbe ikana porong,
inbe iyin ye ruku ke Tool Mai nga,
ngan ya in ikapsap ye dada ke noonoo.
Inbe ye dada ki yo nen i,
in iyeie Tool Mai medana le rarana ben so sokorai.
28 Le di tooltool tina yo atu atu nga,
ngan ole tikarata di tapdi lodi le dook muku ngan,
lo ngan be tikana porong,
inbe tiyin ye ruku tani.
29 Yesoo,
kumata sei tool yo ikilla ben in Tool Mai medana le rarana tiap,
le ikan sokoraia porong,
inbe iyin sokorai ye ruku i,
in ole Maro ikarata betanga ki a be nen ngan iyemenaii.
30 Ngan ye punu yo nen i,
in la le di tooltool kiang alunu matamatenge ikap di le taukadi guradi,
inbe di kapala timmata ye i.
31 Bong kumata be idi taudu takarata lodo le dook muku,
lo ngan be takana medana nga,
ngan o ke be Maro ikarata betanga kiidi a be iyemenai idi,
ngan tiap.
32 Bong ye kene yo be Tool Mai iyemenai idi ye in nga,
ngan be ikaratidi ye dada kiidi leu,
a be nen ngan pang dama ni ye kene yo Maro be igarung di tooltool ke tana i le tilledi nga,
ngan ole igarungidi le tapa ye di tiap.
33 Le ang di diek nga,
ngan ye kene yo be kagaua ye sungunu a be kakana kaningi ke Tool Mai ye in nga,
ngan kanam di diemim kapala le timan ngan,
lo ngan be ang le imot kagaua inbe kakani.
34 Inbe kumata le ang tina ngan atu be pitola le dook tiap nga,
ngan dook mata be ikan so rumu ki ngan,
lo ngan be iman ye gaongo.
Ole nen ngan igarungu gaongo kiang tani,
le Maro lono dook tiap panga a iyemenaii ye.
Ngan betanga kapala yo iken nga,
ngan ole ye kene yo be au tauk amala akamatang ye i,
ngan la be mala akaratang ye nga.