Paulu Iwetewete Ye Urata Ke Aposol Yo Iyeii I
9
1 Au i tool ke poranga tiap,
bong ayepe sokorai.
Inbe au i aposol.
Inbe akamata Tool Mai kiidi Yesu ye matak.
Inbe urata ki yo ayei pang nga,
ngan itar kanono,
le ang ngan katara lomim ye inbe katoo.
Bong nga yelei,
ang ngan kakamatau ben au i o tooltool nen tiap,
too?
2 Moolmool,
di tooltool kapala tiwete be au i aposol tiap,
bong ang ngan lomim galanga yau.
Yesoo,
ye urata ke Tool Mai yo ayeii ngan le katara lomim ye a katoo i,
in ipaposau ben au i aposol ke Tool Mai.
3 Ngan nen le kumata di tooltool be tigarungau ye betanga a tiwete be au i aposol moolmool tiap nga,
ngan ole araua betanga kidi nen.
4 Nga yelei,
am aposol ole amkap kaningi le ran yo tikap pam ye urata yo amyei,
ngan tiap,
too?
5 Inbe nga yelei,
kumata be amkere nga,
ngan ke be amkap di rimamam yo titara lodi medana pang Yesu nga,
inbe amye di ampa ye urata kiam tiap,
too?
Ngan di diemam kapala tiye Tool Mai di taini inbe Pita tiyei nen,
bong nga yelei,
am nga o ke be amyei dawa ben di nga tiap,
too?
6 Too,
aye Banabas amru leu la be amyei urata ye kaningi le ran yo be tikap pam a ilonam ye yepongo kiam nga,
too?
7 Ngan sei tool iyei urata ben tool ke patokongo,
ngan le ya taunu iyimi urata kootoonoo ki ye pat ki i?
Inbe sei tool ikapki kumu ke ooroo wain,
ngan le ikan wain yo ikapki ye kumu ki nga,
ngan puana tiap i?
Inbe sei tool matan kala di sipsip,
ngan le iyin touo sui ke di sipsip tina ngan pitiap i?
8 Ngan kin lomim tarau be atoo lo galanga ke di tooltool ke tana i leu la awete betanga yo nga,
ngan be.
Yesoo,
betanga yo iken ye ger ke Maro ngan iwete nen lapau.
9 Nen le ger ke Maro yo ikauu pang Mose a iwode lo ye rau in iwete nen,
“Ye kene yo be kakap urata pang bulumakau kiang a ipa be iyirngan dingding patunu ngan kulini idu tana nga,
ngan kin kupaukala koonoo a ikan so tiap ngan be.”
a Ngan lomim tar belei,
Maro lon rru ye bulumakau leu la le iwete betanga nen nga,
too?
10 Tiap yege!
Ngan yo iwete nen nga,
ngan ye idi nga,
too?
Moolmool,
betanga yo Mose iwode ngan ye idi nga.
Yesoo,
tool yo itara tana be ipe dingding patunu i,
inbe tool yo ipirpala dingding patunu a kulini du tana i,
in yaru ngan lodi tar nen be ole tikan kaningi tina ngan kapala ye urata kootoonoo kidi.
11 Le am nga ye kene yo amyei urata kataunu yang ye in nga,
ngan dawa ben ampe so ke Maro Amunu Silene ilo ye kumu kiang,
ngan le dook mata nen be kakap so kiang pam be kalonam ye yepongo kiam ke tana i lapau.
Bong nga yelei,
ye kamatanga kiang ngan o lomim tar ben am nga lomam be kalonam ye so maiyoko,
too?
12 Ngan kumata le be kamalum pang di aposol kapala be tikap so yang a kalon di nga,
ngan ole dook mata nen be kalonam ye so yo nen ngan le alunu kaiye.
Muku ngan am nga ke be amwete pang be kalonam ye so yo nen nga,
bong amyei nen tiap,
yesoo am nga lomam be amkap urata moonoo pang a iyakala di tooltool yo be titar talngadi a tilongo bingi dook mata ke Kirisi nga tiap.
Ngan nen le am tapmam amsolo moonoo ke so tina ngan le imot.
13 Ang ngan lomim galanga lapau,
too?
Di sema tooltool yo tikaua urata ye bareme mai ke sungunu pang Maro nga,
ngan ole tikan kaningi ke bareme tani in.
Inbe di sema tooltool yo tiyei urata ke paroranga so ye kookoowoo ke paroranga so pang Maro nga,
ngan ole tikan asara le so kapala yo tiyei paroranga ye nga.
14 Le dada gaongo leu ye di sema tooltool yo tiwetewete bingi dook mata nga.
Ngan Tool Mai iwete betanga medana ye di be ole tikap balingi ye urata kootoonoo kidi yo tiyei nga,
a be nen ngan ilon di ye yepongo kidi.
15 Le au i ke be akap so yo nen ngan ye urata kootoonoo kiau,
bong ayei touo dada yo nen ngan siap.
Inbe nookoot nga au i awodo betanga yo nga,
ngan be nen a apamadit lomim be kakap so yo nen ngan pau,
nga tiap.
Au i lok mede nen be kakaua so sa pau be,
a be nen ngan au i ayitmaka ek inbe lok ponana ye yo akap touo so sa ye urata kootoonoo kiau tiap nga.
Nen le dook mata be amata muku a nen ngan kayei nen be.
16 Bong ye kene yo be awetewete bingi dook mata pang di tooltool ye in nga,
ngan ke be kook payitau ye urata kiau tani,
in tiap.
Yesoo,
Tool Mai ya taunu la ikaua urata i pau be awetewete bingi dook mata tani in pang di tooltool i.
Le atoo,
kumata be awetewete pang di tooltool ye bingi dook mata ki tani in tiap nga,
ngan ole akaua masngana mai.
17 Inbe kumata be atoo au tauk lok leu a be awetewete bingi dook mata ke Maro pang di tooltool nga,
ngan ole akap balingi ye urata kootoonoo kiau.
Bong nen tiap,
yesoo Tool Mai la ikaua urata i pau le tina apas le ayeii leu.
18 Le soo balingi be akauu ye urata kootoonoo kiau i?
Balingi kiau yo be akauu i,
in nen.
Ye kene yo be awetewete bingi dook mata ke Maro pang di tooltool ye in nga,
ngan awete pang di be tikap so pau ye urata kootoonoo kiau tiap,
bong ayei sokoraii.
In balingi kiau tani nain.
19 Au i tool ke poranga tiap,
au i ayepe sokorai,
le tool sa be iyei kuto mai pau,
nga tiap.
Bong au tauk i atarau le ayepe dawa ben tool ke poranga pang di tooltool nga le imot,
a be nen ngan akap di tooltool le alunu ye bingi dook mata a man titoo Kirisi.
20 Ngan nen le ye kene yo aye di Yuda amyepe ye in nga,
ngan ayei dawa ben di le atoo dada le momo kidi,
a be nen ngan tilongo betanga kiau,
inbe titara lodi medana pang Kirisi.
Moolmool,
au i ayepe la ger kidi Yuda parmana tiap,
bong ole ayepe dawa ben di tooltool tina yo tiyepe la ger parmana nga,
a be nen ngan akap di le alunu a man titoo Kirisi.
21 Inbe kene yo aye di tooltool yo tipa ye rara ke di Yuda tiap ngan amyepe nga,
ngan ayei dawa ben di tooltool tina yo taukadi ger nga,
a be nen ngan akap di tooltool tina yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga man titoo Kirisi.
Moolmool,
au i awala murik pang ger ke Maro tiap,
yesoo atoo ger yo ke Kirisi nga.
22 Inbe kene yo aye di tooltool yo titara lodi le imede mata pang Kirisi tiao ngan amyepe nga,
ngan ole ayepe dawa ben di,
a be nen ngan alon di a tikodo le timede ye lodi medana yo titaru i.
Le au i atoo dada kidi tooltool le imot yo aye di amyepe nga,
a be nen ngan akap di kapala a apamulu di ye dada dook tiap kidi yo tiyei ngan a man titoo Kirisi.
23 Ngan urata tina le imot yo au i ayei nga,
ngan be nen a akarata dada pang bingi dook mata ke Maro tani be ingaua ni mai i le imot.
Ayei nen,
a be nen ngan au lapau akap so dook mata yo Maro ipamede betanga ye be ole ikap pang di tooltool yo titoo bingi dook mata tani in nga.
24 Ang ngan lomim galanga lapau,
too?
Kumata le lewongo atu ke dadongo be pombe nga,
ngan di tooltool le imot yo edi iken ye lewongo tani ngan ole tidada.
Bong tool ataleu la be illos di diene ngan ole ikap balingi i.
Nen le dook mata ngan nen,
kadada le guramim ngan la be kakap balingi nga.
25 Ngan di tooltool le imot yo lodi be tillos di diedi ye lewongo nga,
ngan ole titouotouo di dook ye dada yo ke lewongo tani nga.
Di ngan lodi be tiyei nen,
a be nen ngan tillos di diedi inbe tikap koomoo ke kutodi.
Bong koomoo tani yo tidada ye i,
in ole iken le mos tiap inbe dook tiap.
Bong idi nga tadada nga,
ngan be nen a takap koomoo ke kutodo yo be iken nen le taukan motingi i.
26 Ngan nanga,
ye kene yo be adada nga,
ngan ke be adada dawa ben tool yo matana pang ye ker tiap inbe idada,
in tiap.
Inbe ayei dawa ben tool yo be ipatoko ngan ikatte baene sokorai,
in tiap lapau.
27 Ngan nen le tinik yo iyolau be la ayei dada dook tiap ke noonoo i,
in arautoo du tana.
Ngan ya in ben tool ke yeingi urata ke poranga pau le au i atoo tiap,
bong ayei kuto mai panga,
inbe awete soo so yo be iyei nga.
Ole nen ngan ayei noonoo ngan ole urata yo ayeii be awetewete bingi dook mata pang di tooltool ye i,
in o ke be ilonau tiap,
inbe au tauk i akap touo balingi sa ye urata kootoonoo kiau tiap lapau.