Torungu Ke Kerenge
7
1 Nookoot nga be araua betanga kiang yo kawode ilo ye rau a kayawari pau i.
Ngan ang ngan kawete nen,
kumata le tamoto atu be ikere tiap nga,
ngan dook mata,
too?a
2 Moolmool,
bong dada dook tiap ke yeingi bauk in pombe le mai san,
le dook mata ngan nen,
di tamoto tina yo atu atu nga,
ngan di tapdi rimadi,
inbe di garup ngan di tapdi niditooroo lapau.
3 Nen le tamoto yo kerenge i,
in ke be ipasakala tinini ye rimana tiap,
bong imalum panga a yaru tigaua le atu ye dada yo ke kerenge i.
Inbe rimana ke be ipasakala tinini ye nintooroo tiap lapau,
bong imalum panga a iyei dada gaongo leu ben nintooroo iyei nga.
4 Yesoo,
garup yo kerenge in ke be ya taleu iwetewete ye tinini a matan kala tiap,
bong nintooroo la be matan kala lapau i.
Le dada gaongo leu,
tamoto yo kerenge in ke be ya taleu iwetewete ye tinini a matan kala tiap,
bong rimana la be matan kala lapau i.
5 Ngan nen le kin kapasakala tinimim ye di rimamim too nimimtooroo be.
Moolmool,
kumata be angru lomim dook mata be ole kagaua tinimim tiap,
inbe kayepe ki ki kasin a be nen ngan kakarata lomim le dook inbe kapatarau nga,
ngan in dook mata.
Bong be kapatarau le imot nga,
ngan kagaua tinimim mulu.
Le kumata be kakap tutang dook ye yepongo kiang nen nga,
ngan o ke be Satan itouang ngan kakapsap ye dada yo ke noonoo ngan tiap.
6 Le noonoongoo kiau yo au i akap pang ngan nen:
Kumata le ong kuye rimam too nimtooroo lomim be kayepe ki ki ye manga modono kasin a be nen ngan kapatarau nga,
ngan dook mata.
Bong awete betanga yo nga pang nga,
ngan be awete betanga medana pang a be nen ngan agunkalang ye dada ke kerenge tiap.
7 Au i lok nen,
be di tooltool le imot tiyepe dawa ben au i.
Bong Maro ikap so matana matana ye lo ponana ki pang di tooltool tina nga atu atu le imot.
Nen le tool atu ngan ikaua so ye lo ponana ki matana atu panga,
inbe tool san ngan ikaua so ye lo ponana ki matana san panga.
8 Nookoot nga be awete pang di tamoto kos yo rimadi timmata koot nga,
inbe pang di garup yo tiyei tap ngan nen.
Kumata le be tiyepe nen le tikere tiap dawa ben au i nga,
ngan dook mata.
9 Bong kumata le imoo pang di be tikap tut di dook ye panga kidi nga,
ngan dook mata be tikere,
ole nen ngan lodi kaua urata ye dada dook tiap yo ke yeingi bauk nga.
10 Di tamoto le garup yo kerenge nga,
nga be awete betanga medana i pang.
Bong betanga tani i,
in betanga kiau tiap,
in ke Tool Mai.
Le betanga tani in nen:
Ang garup yo kerenge nga,
kin kasukrai di nimimtooroo be.
11 Bong kumata garup be iyei nen nga,
ngan ke be ikere mulu tiap,
bong iyepe sokorai nen.
Too be tiap nga,
ngan imulu la iyooloo nintooroo mulu.
Inbe ang tamoto lapau,
kin kasukrai di rimamim be.
12 Inbe di tooltool yo kapala nga,
nga be awete pang nen.
Bong betanga tina nga ke Tool Mai tiap,
nga betanga kiau au tauk.
Le betanga tina ngan nen:
Kumata tamoto atu be ya in tool ke Kirisi,
inbe iyooloo garup atu yo itara lono medana pang Yesu tiap,
bong rimana tani in lono dook mata be yaru tiyepe nga,
ngan ke be isukraii tiap.
13 Inbe kumata garup atu be ya in tool ke Kirisi,
inbe iyooloo tamoto yo itara lono medana pang Yesu tiap,
bong nintooroo tani in lono dook mata be yaru tiyepe nga,
ngan ke be isukraii tiap lapau.
14 Ngan au i awete nen,
yesoo sei tamoto yo itara lono medana pang Yesu tiap,
bong rimana in tool ke Kirisi nga,
ngan Maro ole matan kala dawa ben ya matan kala rimana yo ya taunu ipootoo panga i.
Inbe gaongo leu,
sei garup yo itara lono medana pang Yesu tiap,
bong nintooroo in tool ke Kirisi nga,
ngan Maro ole matan kala dawa ben ya matan kala nintooroo yo ya taunu ipootoo panga lapau i.
Le kumata be betanga ngan moolmool tiap nga,
ngan matin nga le di natudi ngan tiyepe le tinidi igalanga ye Maro matana tiap.
Bong betanga yo awete ngan moolmool le di natudi ngan tiyepe ben di tooltool yo Maro ipootoo di panga ya taunu nga.
15 Bong kumata be tamoto too garup yo itara lono medana pang Yesu tiap i,
in lono be ikoo ye nintooroo too rimana yo tool ke Kirisi in nga,
ngan kin kalele be.
E nintooroo too rimana tani yo itara lono medana pang Yesu i,
in dada yo nen ngan be pombe pang ye nga,
ngan taukan gunkalanga,
bong ke be imalum panga be ikoo a ila,
yesoo Maro ikiu idi be man tayepe ye lo silene yo ki i.
16 Ong garup yo ke Kirisi in lom galanga tiap,
o ke be kulono nimtooroo a be nen ngan ole Maro ipamule ye so dook tiap yo be igarungu in lapau,
too tiap?
Inbe ong tamoto yo ke Kirisi in lom galanga tiap,
o ke be kulono rimam a be nen ngan ole Maro ipamule ye so dook tiap yo be igarungu in lapau,
too tiap?
Kayepe Ye Yepongo Yo Maro Ikauu Pang I
17 Ang tina atu atu ngan lomim ponana ye yepongo yo Tool Mai ikauu pang koot i.
Le yepongo yo ikauu pang kulkulunu yege ye kene yo ikiu ang ye i,
in kayepe ye nen a tala.
Ngan i betanga tani yo aweta pang di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga le imot i.
18 Le kumata tool atu be tikoro tinini koot lo ngan be Maro ikiuu nga,
ngan dookoot iyepe nen,
bong ikapye be ikarata tinini tani yo tikora in le lo ben muku ngan be.
Inbe kumata tool atu be tikoro tinini tiap,
lo ngan be Maro ikiuu nga,
ngan dookoot iyepe nen,
bong isere di tooltool be tikoro tinini nga be.
19 Ngan awete nen,
yesoo dada ke koranga tinidi,
in ben so sokorai.
Inbe dada ke koranga tinidi tiap,
in ben so sokorai lapau.
Bong so yo dook mata kaiye i,
in nen;
be tatoo ger yo ke Maro nga.
20 Nen le ang tina atu atu ngan ole kayepe ye yepongo yo Maro ikauu pang kulkulunu yege ye kene yo ikiu ang ye i.
21 Le kumata be ong in kuyepe ben tool ke poranga ye kene yo Maro ikiu ong ye in nga,
ngan kin lom modoko be.
Bong kumata le kupuske dada sa be kuyeii ngan ole kuyepe ben tool ke poranga mulu tiap nga,
ngan dook mata be kuyeii leu.
22 Ngan nen,
yesoo sei tool yo iyepe ben tool ke poranga ye kene yo Tool Mai ikiuu ye in nga,
ngan ye Maro matana ngan ya in ben tool ke poranga tiap,
bong iyepe sokorai.
Inbe sei tool yo iyepe ben tool ke poranga tiap ye kene yo Tool Mai ikiuu ye in nga,
ngan ye Maro matana ngan ya in iyepe sokorai tiap,
bong iyepe ben tool ke poranga pang Kirisi.
23 Yesoo,
Maro iyimang ye balingi mai san,
le kin kayei ben di tooltool ke poranga pang di tooltool be.
24 Ang di diek nga,
Maro ikiu ang atu atu be kaye kagaua.
Le soo yepongo yo kayepe ye kulkulunu ye kene yo ikiu ang panga ye i,
in kayepe so ye nen a tala.
Noonoongoo Pang Di Tooltool Yo Tikere Tiap Nga
25 Nookoot nga be araua betanga kiang yo kawode ilo ye rau pau a katorau ye di tooltool yo tikere tiap nga.
Ngan noonoongoo yo be akauu pang i,
in ipa ye Tool Mai tiap,
bong in au lok la be aweta pang i.
Ngan au i,
Maro lono pau a ilonau,
le betanga kiau yo be awete nga,
ngan ke be kakap inbe katoo le imot.
26 Ye lal yo nookoot nga tayepe ye i,
in urata moonoo maimai la pompombe pang yidi nga.
Nen le au i lok tar be dook mata ngan nen,
be ang kayepe dawa ben yo nookoot kayepe nga.
27 Ngan kumata ong in be kukere koot nga,
ngan kin lom kaua urata be kusukraia rimam be.
Inbe kumata le be kukere tiao nga,
ngan kin lom kaua urata be kusere garup sa a kuyooloo,
ngan be.
28 Bong kumata le be kukere nga,
ngan dook mata,
ong in kopsap ye dada yo ke noonoo nga tiap.
Inbe kumata garup nene be ikere nga,
ngan ikapsap ye dada yo ke noonoo in tiap lapau.
Bong di tooltool yo kerenge nga,
ngan ole urata moonoo alunu la be pompombe pang ye di ye yepongo kidi yo ke tana i nga.
Nen le au i lok be urata moonoo yo nen ngan pompombe pang yang be,
ngan la le akap noonoongoo nga pang nga.
29 Ang di diek nga,
ye yo awete pang nen nga,
yesoo lal yo be tayepe ye tana i,
in mooloo mata tiap oo.
Ngan manga yo nookoot katai nga le lo pang dama ni nga,
ngan di tamoto yo tikere koot nga,
ngan ole tiyepe dawa ben di ngan kerenge tiap.
30 Inbe di sema tooltool yo lodi modoko nga,
ngan ole tiyepe ben di ngan lodi modoko tiap.
Inbe di sema tooltool yo lodi ponana nga,
ngan ole tiyepe ben di ngan lodi ponana tiap.
Inbe di sema tooltool yo tiyimi so nga,
ngan ole lodi kaua urata nen be so tina ngan ole iken so ye di tiap.
31 Nen le di tooltool yo tiyei urata ye so ke tana i nga,
ngan ole tiyepe ben so ke tana tani i,
in ben so maiyoko pang di ye yepongo kidi tiap.
Awete nen,
yesoo ole mooloo tiap,
inbe tana tani i le ipa ye so ki le imot yo nookoot iken nga,
ngan ole imot.
32 Ngan au i lok be ang ngan lomim kaua urata mata ye so yo be ilonang ye yepongo kiang ke tana i,
nga be.
Le kakamata,
tool yo ikere tiap i,
in lon kaua urata nen,
be ole iyei urata ke Tool Mai belei,
a be nen ngan Tool Mai lono dook mata panga ye nga.
33 Bong tamoto yo ikere i,
in lon kaua urata nen,
be ole iyei urata ke tana i belei,
a be nen ngan rimana lono dook mata panga ye nga.
34 Nen le tool kerenge tani in lon rru.
Inbe garup nene,
too garup tap yo ikere mulu tiap i,
in lon kaua urata ye urata ke Tool Mai leu.
Nen le ya in lono be iraia tinini inbe lono le imot pang Tool Mai.
Bong garup yo ikere i,
in lon kaua urata nen,
be ole iyei urata ke tana i belei,
a be nen ngan nintooroo lono dook mata panga ye nga.
35 Le au i yo awete nen nga,
ngan be akodokalang tiap,
bong be alonang.
Le akap betanga yo nga pang,
a be nen ngan ang kagaua lomim le imot pang Tool Mai,
inbe katoo dada ki yo noonoonoo nga.
36 Kumata tool atu sa lon iwetewete nen,
“Ai,
garup nene yo apamede betanga panga be ayooloo in rai ki yo ke kerenge nga be imot.
Le kumata be ayooloo tiap nga,
ngan o dook mata tiap.”
Le be lon wetewete nen,
ngan dook mata nen be tool tani in itoo ya taunu lono a iyooloo.
Ngan tool in ikapsap ye dada dook tiap ke noonoo tiap.
37 Bong kumata tool yo lono mede mata le ke be iyooloo garup nene yo ipamede betanga panga in tiap,
inbe tinin iyolo panga be iyooloo tiap,
bong be ya taunu matan kala ye panga ki nga,
ngan iyei dada dook mata lapau le ke be iyepe sokorai nen.
38 Nen le tool yo iyooloo garup nene tani,
in iyei dada dook mata,
bong tool yo iyooloo tiap i,
in iyei dada dook mata kaiye le illoso dada ke ene san in.
39 Ngan garup yo ikere i,
in ke be isukraia nintooroo,
inbe la iyooloo tamoto san tiap.
Bong kumata le be nintooroo tani in imata le iyepe sokorai nga,
ngan ke be iyooloo sei tamoto yo lono panga i.
Bong be nen ngan iyooloo tamoto san la tool ke Kirisi leu i.
40 Ngan ye kamatanga kiau nga,
ngan kumata garup tap tani in ikere tiap,
inbe iyepe nen nga,
ngan matin nga le yepongo ki dook mata.
Le au tauk awete nen,
bong au i lok tar nen be Maro Amunu Silene la ipapos betanga nga pau a le awete nga.