Dada Dook Mata Be Kaye Di Tooltool Ke Kirisi Kagauagaua Ye
6
1 Ang ngan di tooltool ke Kirisi.
Le kumata be ang tina ngan atu iye ene san tiparsu ye betanga nga,
ngan yelei,
ole ila muku ye di tooltool ke tana yo lodi galanga ye Maro tiap nga,
a be tikarata betanga kidi nga?
Ngan moomoonoo tiap?
Nga yelei a ila muku ye di tooltool ke Maro a la tikarata betanga kidi tiap nga?
2 Ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Pang dama ni ngan idi tooltool ke Maro ole takarata betanga kidi tooltool ke tana i,
too?
Ngan kumata le ang tina ngan be kakarata betanga ke di tooltool ke tana i nga,
ngan nga yelei a le ke be kakarata betanga kasin kasin yo ikenen kataunu yang,
ngan tiap nga?
3 Inbe ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Idi tooltool ke Maro ngan ole takarata betanga kidi bangabangana ke Maro,
nga lapau.
Nen le idi nga ke be takarata betanga ye yepongo kiidi yo ke tana i lapau.
4 Inbe awete mulu nen,
kumata le ang tina ngan kapala be kaparsu ye betanga nga,
ngan yelei a be kop betanga kidi ngan ila ye di tooltool ke tana i be la tikarata nga?
Di ngan di tooltool dook mata ke be matadi kala di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu ngan tiap!
5 Ngan au i yo awete nen nga,
ngan be nen a apammoo ang ye betanga.
Nga yelei,
ang ngan o tool kiang sa lon kaua urata dook ke be ikarata betanga yo ikenen kataunu ye di tooltool ke Kirisi,
ngan tiap,
too?
6 Bong ang ngan kayei nen tiap.
Le ye kene yo ang atu be iye ene san tiparsu ye betanga nga,
ngan ikauu a tila ye di tooltool maimai ke karatanga betanga be la tikarata betanga kidi.
Ngan nen le tikodo dama ke di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga,
inbe tipapos betanga yo iken kataunu ye di nga.
Ngan dada yo nen in dook tiap.
7 Le moolmool sa,
ang ngan katar di diemim kapala tilo ye ni ke karatanga betanga.
Ngan dada kiang yo kayeii nen i,
in ipaposang ben ang ngan kamol ye dada yo ke Kirisi nga.
Le kumata be di tooltool tiyei dada dook tiap pang nga,
too tillungang a tikap sokorai so kiang sa nga,
ngan kin kakap di a kala ye di tooltool tina be la tikarata betanga kiang be,
bong kumalum pang di leu.
8 Bong katoo dada yo nen nga tiap.
Ang tapmim ngan kallung di tooltool a kakap sokorai so kidi,
inbe kayei dada dook tiap pang di lapau.
E tina la kayei dada yo nen ngan pang di diemim kapala yo titara lodi medana pang Yesu nga.
9 Ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Di tooltool yo tiyei dada dook tiap nga,
ngan o ke be tilo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di,
nga tiap.
Nen le kin ang tapmim kakaua lungunu yang be.
Di tooltool yo tikapsap ye dada ke kerenge nga,
too tisung pang maro yo kai padodo nga,
too tiyei bauk nga,
too tiyei dada ben di tooltool ke Sodom tiyei nga,
10 too tipinoo so,
too matadi gorengana mata ye so kidi diedi,
too tiyin ran medana mata le kutodi moo ye,
too tiwete mur ye di diedi,
too koodi paweserai di tooltool a be tikap sokorai so kidi nga,
ngan o ke be lo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan tiap lapau.
11 Muku ngan ang kapala ngan kayepe nen,
bong ngan Maro kiidi irriu ang a igiri noonoo kiang,
inbe ipootang panga be kayei ben di tooltool ki ya taunu.
Ngan ye gurana ke Amunu,
inbe ye urata ke Tool Mai Yesu Kirisi yo iyei pang nga,
ngan iwetang ben ang ngan tooltool noonoomim ye matana.
Idi Nga Rumu Ke Maro Amunu Silene
12 Ang kapala ngan kawete nen,
“Am nga taukamam gunkalanga le ke be amyei soo so yo lomam be amyei nga.”
Ngan moolmool,
bong so le imot nga,
ngan kapala ngan dook mata ke be ilonidi tiap.
Inbe au i lok be ayei ben tool ke poranga pang dada sa yo dook tiap,
ngan tiap lapau.
13 Inbe di diemim kapala tiwete nen,
“Kaningi nga iken be takan a kapodo sung ye,
inbe kapodo nga iken be kaningi ilo lono.”
Ngan moolmool,
bong pang dama ni ngan so tina ole ikino,
yesoo ole Maro iyei so ngan le imot le paunu mulu.
Nen le tiniidi nga so ke Tool Mai,
le ya la be matan kala i.
Inbe ikarata be takapsap ye dada ke kerenge,
ngan tiap,
bong ikarata nga be tayepe a tasung panga,
leu.
14 Kakamata,
muku ngan Maro ye gurana mai ki,
ngan ipamaditi Tool Mai ye ni ke matenge.
Inbe pang dama ni ngan ole ipamaditidi ye gurana ki tani,
in lapau.
15 Ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Ngan tinimim nga so ke Kirisi,
yesoo idi nga dawa ben kene le baene.
Nen le yelei,
ole takap Kirisi soonoo kapala ke tinini la tagaua ye garup yo lekelekene i?
Tiap yege!
16 Ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Sei tool yo ila ye garup lekelekene a la yaru tigaua tinidi i,
in ben yaru ngan tinidi atu.
Ngan ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Ole yaru tigaua le tinidi ataleu.”a
17 Bong sei tool yo Maro Amunu Silene iyeii le itara lono le imot pang Tool Mai i,
in ben yaru tigaua lodi le atu.
18 Le kin kakapsap ye dada ke kerenge be.
Ngan dada dook tiap kapala ke noonoo yo di tooltool tiyei nga,
ngan iken ke diki le igarung tinidi tiap.
Bong sei tool yo iyei dada dook tiap ke bauk i,
in ya taunu la igarungu tinini ye dada dook tiap ke noonoo i.
19 Ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Ngan tinimim nga ben bareme ke sungunu yo Maro Amunu Silene iyepe ye i.
Le Amunu Silene yo ikauu pang in iyepe lomim.
Le ke be kawete be tinimim ngan kiang ang tapmim,
ngan tiap,
20 yesoo Maro iyimang ye balingi mai san.
Le so le imot yo be kayei ye tinimim nga,
ngan kayei a be nen ngan kayeie Maro ene le ilo ete ke be di tooltool tikamata ngan tipayiti ye.