Kanganga Tool Yo Ikapsap Ye Dada Ke Kerenge In A Ikoo
5
1 Di tooltool tiwete pau le atakrai ye tool kiang atu yo ikapsap ye dada ke kerenge,
bong kaye kagaua i.
Ngan alongo ben tool tani in imadit ngan iye tinana paunu yo tamana iyooloo in yaru tipa.
Atoo,
urata yo iyeii i,
in dook tiap san le di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga,
ngan ke be di tiyeii tiap.
2 Kumata be nen nga,
ngan yelei a ang tapmim ngan kayitmak emim nga?
E nga yelei a lomim modoko tiap,
inbe moomoomim ye dada dook tiap yo pombe kataunu yang in tiap nga?
Inbe yelei a kanganga tool yo iyei urata nen i,
in tiap,
a be nen ngan kaye kagaua mulu be nga?
3 Moolmool,
nookoot nga ayepe manga mooloo yang,
bong ye lok ngan au i ben ayang tayepe gaongo.
Le lok kaua urata ye so dook tiap yo tool tani in iyeii i.
Ngan nen le lok kaua dada atu yo be kakarata betanga ki ye i.
4 Ngan dada tani in nen,
awete pang ye Tool Mai kiidi Yesu ene be ang katara gaongo sa.
Inbe ye gaongo tani ngan ole dawa ben au i ayang tayepe,
yesoo lok pang mai san.
Le kagaua,
lo ngan be ye gurana ke Tool Mai Yesu nga,
5 ngan kasukete tool dook tiap tani in ila ye Satan baene,
a be nen ngan isolo masngana ngan.
Ngan kumata le be iyege dada dook tiap ki tani nga,
ngan ye lal yo be Tool Mai imulu a isi ye i,
in ole Maro ikauu a ipamule ye so dook tiap yo be igarungu i.
6 Le in dook mata be kayitmak emim ye,
ngan tiap.
Ang ngan lomim galanga ye so yo be iyeie porong a isung in lapau,
too?
Ngan so tani in tiwete ene ye yis inbe mai tiap,
bong ke be iyeie porong yo mai in a isung le imot.
7 Le kagiri yis gurunu tani a be nen ngan kayei ben porong paunu yo taukan yis i.
Moolmool,
ang ngan porong tani yo paunu i,
yesoo Kirisi in tiraumate a imata paidi a be nen ngan igiri noonoo kiidi le imot.
Ngan ya in dawa ben sipsip natunu yo tiraumate ye lal ke Paskimoolooningi ke Maro i.a
8 Nen le ole lod ponana ye Paskimoolooningi ke Maro,
inbe tatoo dada yo be idi nga tayepe le dawa ben porong yo taukan yis i.
Nen le idi nga ole tayepe le taukada busunu ye Maro matana,
inbe tatoo betanga ki yo moolmool i.
Inbe idi nga ole tayege dada ke porong yo yis iken lono i.
Le ke be tayei dada dook tiap ke noonoo,
inbe dada matana matana yo be takap masngana pang di tooltool kapala ye nga,
ngan tiap.
9 Ye rau kiau yo awode pang muku i,
in awete pang be kin kaye di tooltool yo tikapsap ye dada ke kerenge ngan kagauagaua be.
10 Ngan betanga yo awete nen nga,
ngan kin lomim tar be awete ye di tooltool ke tana i,
ngan be.
Moolmool,
di ngan tikapsap ye dada ke kerenge,
inbe di ngan matadi gorengana mata ye so kidi diedi,
inbe di ngan koodi paweserai di tooltool a be tikap sokorai so kidi,
inbe di ngan tisung pang maro yo kai padodo ngan lapau.
Bong kumata be kayege di tooltool yo nen nga,
ngan ole kala ngai?
Be nen ngan kayege tana i.
11 Bong nookoot nga ole apagalanga lomim ye betanga kiau tani i,
in punu nen.
Kin kaye di tooltool yo tiwete be di ngan di diede kapala yo titara lodi medana pang Yesu nga,
bong be tikapsap ye dada ke kerenge,
too matadi gorengana mata ye so kidi diedi,
too tisung pang maro yo kai padodo nga,
too tiwete mur ye di diedi,
too tiyin ran medana mata le kutodi moo ye,
too koodi paweserai di tooltool a be tikap sokorai so kidi nga,
ngan kaye di kagauagaua be.
Inbe kaye di kawur a kakan so gaongo be lapau.
12-13 Ngan di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu tiap nga,
ngan au i taukak urata yo ke be ayeii a akarata betanga kidi ye nga.
Maro ya taunu ole ikarata betanga ke di tooltool tina yo tiyepe diki nga.
Bong ang ngan la be kakarata betanga ke di tooltool yo kaye di kagaua ye bareme ke Yesu nga.
Le katoo betanga ke Maro yo iwete nen,
“Kanganga tool yo iyei dada dook tiap in a ikoo le la iyepe diki.”b