Talaparai Yidi Leu Be, Bong Talon Di Diede
15
1 Idi sema tooltool yo tatara lodo medana inbe takodo le tamede nga,
ngan ke be talaparai yidi leu a lod ponana ngan tiap.
Yesoo,
idi nga urata kiidi yo be tayeii i,
in ke be talon di tooltool yo tikodo le timede ye lodi medana tiap nga,
a be nen ngan talon di a tasolo moonoo kidi lapau.
2 Ngan nen le idi atu atu nga ole tayei dada dook mata yo be di diede kapala tikamata ngan lodi ponana ye i.
Ngan ye dada tani,
in ole talon di,
inbe tapamede di ye lodi medana yo titaru i.
3 Yesoo,
idi nga be tatoo dada yo ben Kirisi itoo nga,
ya in ilaparai ye ya taunu tiap.
Le ben Rau ke Maro iwete nga,
“Betanga dook tiap yo tiwete a tikapye be tipammoo ong ye nga,
ngan tipaloko lo pok lapau.”a
4 Ngan betanga ke Maro yo muku ngan tiwodo a iken ye rau ki nga,
ngan be nen a ipagalanga lodo ye dada yo dook mata nga.
Ngan nen le ipatomonai idi ye dada yo be takodo le tutube a tasolo urata moonoo yo pombe pang yidi nga,
inbe ipamedidi le lodo iken dook mata,
a be nen ngan tatar matada a tanama Maro ye so dook mata yo be iyeii paidi i.
5 Ngan Maro la ilonidi a be takodo le tutube inbe tasolo urata moonoo yo pombe pang yidi nga,
inbe ya in la ipamedidi le lodo iken dook mata i,
le apatarau panga nen be ole iyei ang le kagauagaua dook mata,
inbe katoo dada dook mata tina yo ben Yesu Kirisi itoo nga.
6 Ngan ole nen,
a be nen ngan lomim le betebetanga kiang nga,
ngan igaua le ataleu,
inbe kayeie Maro yo Tool Mai kiidi Yesu Kirisi Tamana in ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye.
Di Tooltool Yo Tipa Ye Rara Kidi Yuda Tiap Nga, Ngan Tilongo Bingi Dook Mata Lapau
7 Le nookoot nga,
ole lomim ponana ye di diemim atu atu nga le imot a kakap di pang,
dawa ben Kirisi yo lon ponana yang be kaye kayepe i.
Ngan kayei nen,
a be nen ngan kayeie Maro ene le ilo ete.
8 Yesoo,
au awete pang nen,
Kirisi in isi nga be si iyei kapraingi pang di Yuda be ilon di.
Ya in iyei nen nga be ipatnaia betanga ke Maro in ben betanga moolmool,
inbe ye dada tani yo nen i,
in be iyei betanga medana tina yo Maro iwete pang di sasa kidi ye ngan le kanono pombe moolmool.
9 Ngan di Yuda leu tiap,
bong be nen a di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan ole tiyeie Maro ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti,
yesoo tikamata ye yo iyei dada dook mata a lon mulumulu ye di tooltool nga.
Ngan nen le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Le au i ole ayitmaka em kataunu ke di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
Inbe ole awouo woungu yo be ayitmaka em ye nga.”b
10 Inbe Rau ke Maro iwete mulu nen,
“Ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan kaye di tooltool yo Maro ipootoo di panga,
ngan lomim ponana.”c
11 Inbe iwete mulu nen,
“Ang di tooltool le imot yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan kayitmaka Tool Mai ene.
Inbe ang di tooltool ke ni mai i le imot ole kawouo woungu a kayitmaka ene ye.”d
12 Inbe Maro koonoo yo Esai i,
in iwete nen lapau.
Iyei ne,
“Ole sasa ke Yesi atu la be pombe i,
inbe ya in ole iyei tool kuto mai a matan kala ni mai i le imot i.
Le di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan ole titar matadi a tinamu ye so dook mata yo be ikauu pang di i.”e
13 Ngan Maro la iyei ang le katar matamim a kanam ye so yo ipamede betanga ye nga.
Le apatarau panga nen,
be ole iyei ang le lomim ponana,
inbe kayepe ye lo silene ben yo katara lomim medana panga nga.
Ngan apatarau yang nen,
a be nen ngan Maro Amunu Silene ipamedang ye gurana ki a kakodo le kamede,
inbe katar matamim a kanamu ye so yo be iyei pang nga.
Paulu Iyei Urata Be Ilon Di Tooltool Yo Tipa Ye Rara Kidi Yuda Tiap Nga
14 Ang di diek nga,
au i lok galanga yang nen,
dada kiang yo kayei ngan dook mata,
inbe ang ngan lomim galanga dook ye dada yo be kayei so ngan itoo dada dook mata ye i.
Le ang ngan ke be kapatomonai di tooltool kapala lapau.
15 Ngan betanga pattu yo awodo pang ye rau i nga,
ngan betanga medana.
Au i akap betanga pang nen,
be nen a apamadit lomim ye mulu,
yesoo Maro lono pau a iyei dada dook mata pau le ikaua urata i pau be ayeii.
16 Ngan nen le au i Maro ipootau be ayei kapraingi ke Yesu Kirisi a ayei urata kataunu ye di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
Inbe au i ben tool ke paroranga so,
le awetewete bingi dook mata ke Maro pang di a akap di timan potai ye Maro.
Ngan tina nen nga,
le Maro Amunu Silene iyei di le tinidi igalanga dook mata ye Maro matana,
ben so ke paroranga yo Maro lon ponana ye nga.
17 Ngan la au i ayitmaka Yesu Kirisi ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti,
yesoo ya in ipamedau be ayei urata ke Maro.
18 Inbe au i lok be awetewete ye urata le so yo kapala,
ngan tiap,
bong be awetewete ye urata tani yo Kirisi ipamedau be ayeii i.
Ngan ya in la ilonau a akap di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
a man titara lodi medana pang Maro ye soo betanga le urata yo ayei nga,
19 inbe ye mos matana matana yo ayei ye gurana yo ipa ye Maro Amunu Silene i.
Nen le malala le imot yo iken Yerusalem a ipa so le la Ilirikum nga,
ngan apa be awetewete bingi dook mata ke Kirisi ye le imot.
20 Ngan au i kanakana ngan so yo lok panga mai mata i,
in nen:
Akapye be le awetewete bingi dook mata ke Kirisi pang di tooltool yo tilonga tiao nga.
Ngan nen,
yesoo au i lok be au tauk ape saua inbe are rumu lo pono,
bong di tooltool kapala tipe saua,
lo ngan be are rumu ilo pono,
ngan tiap.
21 Ngan ayei nen le lo iye betanga yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro nga,
“Di sema tooltool yo tiwete pang di ye ene pitiao nga,
ngan ole tikamata.
Inbe di sema tooltool yo tilongo bingi dook mata ki pitiao nga,
ngan ole lodi galanga ye.”f
Paulu Iwete Pang Di Rom Be Ya In Lono Be Ikamata Di
22 Ngan tina atu ye panga a wetewetanga bingi dook mata pang di malala kapala nga,
le taukak manga yo be amala pang yang ye i.
23-24 Bong nookoot nga ye ni yo awete nin pang koot nga,
ngan malala sa mulu yo iken sokorai be la ayei urata ke Maro ye,
ngan tiap.
Nen le ye kene yo be adu pang tana mai ke Sipen ye in nga,
ngan au i lok tar be ole mala akamatang muku ngan,
lo ngan be adu.
Ngan au i lok ponana ye yo ayang be tayepe kasin nga,
yesoo ye rai alunu la au i lok be mala akamatang pa ye nga.
Le ole ayang tayepe kasin a imot,
lo ngan be apa nga,
ngan lok be ang kalonau ye panga kiau yo be adu pang Sipen ye i.
25 Bong nookoot nga ye panga kiau,
ngan ole amulu pang Yerusalem a alon di tooltool ke Maro yo tiyepe ni ngo,
muku ngan.
26 Yesoo,
di tooltool yo titara lodi medana pang Kirisi a tiyepe ye tana maimai Masedonia le Akaia nga,
ngan lodi ponana a titar pat kidi pattu be tiyawar a ilo pang Yerusalem be lo tilon di tooltool ke Maro yo timaka ye so nga.
27 Di tapdi lodi ponana be tilon di ye pat kidi nen.
Inbe ye dada yo tiyeii nen i,
in dook mata san,
yesoo di ngan so ben bun kidi be tirau pang di Yuda.
Le kakamata,
dada dook mata yo Maro iyeii pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap le ole tikaua yepongo yo taukan motingi i,
in ipa ye di Yuda.
Le dook mata ngan nen,
di nga tilon di Yuda ye yepongo kidi yo ke tana i.
28 Le nookoot nga ole akap loningi kidi tina a lo atar lo di tooltool yo tiyepe Yerusalem ngo,
baedi ngan,
lo ngan be adu pang Sipen kooti.
Le ye kene yo adu ye in nga,
ngan ole apa so le mala matak so ang pa.
29 Nen le au i lok galanga nen,
ye kene yo au be mala pombe pang yang ye in nga,
ngan ole mala apamedang ye urata dook mata le imot yo be Kirisi iyei pang nga.
30 Ang di diek nga,
ye Tool Mai kiidi Yesu Kirisi ene,
inbe ye Maro Amunu Silene yo iyei ang a lomim mai san pang di tooltool kapala i,
in ene nga,
ngan atorang nen,
be kasu au inbe ayang tapatarau le gurada pang Maro be ilonau.
31 Le kapatarau pang Maro nen,
be ole ilonau a asur di tooltool ke Yudia yo lodi pang betanga ke Maro tiap a be tigarungau nga.
Inbe kapatarau be urata ke Maro yo be ayei Yerusalem nga,
ngan ole dook mata ye di tooltool ke Maro yo tiyepe ni ngo,
matadi.
32 Ngan kumata be kayei nen le Maro lono dook mata be amala pang yang nga,
ngan au i ole lok ponana ye kene yo be mala pombe pang yang ye i.
Inbe ye kene tani,
in ole idi le imot tapamedidi le gurada mulu.
33 Ngan nen le apatarau pang Maro nen,
be ikaua lo silene ki pang,
inbe iyepe yang ang le imot.
Moolmool.