Takau Idi Pang Maro Ben So Ke Paroranga Yo Maurene I
12
1 Ngan la di diek nga,
Maro lono paidi a iyei dada dook mata paidi oo,
le nga be awete le kook mede ye betanga pang nen,
be kakaua tinimim mai in le imot pang Maro a iyei dawa ben so ke paroranga yo imaurur go i.
Ngan paroranga yo nen ngan la dook mata le taukan busunu ye matana,
inbe ya in ole lon ponana ye nga.
Le dada yo nen ngan la urata moolmool yo be kayei pang Maro nga.
2 Inbe kin katoo dada dook tiap yo di tooltool ke tana i tiyei,
nga be.
Bong kamalum pang Maro a be nen ngan iportak lomim le lomim galanga ye dada paunu yo lono be katoo i.
Ngan ye dada tani in ang ngan ke be lomim galanga ye so yo dook mata nga,
inbe so yo Maro lon ponana ye nga,
inbe lomim galanga ye dada nangai yo itoo ya taunu lono nga.
Dada Nangai Be Di Tooltool Yo Titara Lodi Medana Ngan Tiyepe Ye I
3 Au i Maro lono pau a iyei dada dook mata pau,
le ipootau be ayei aposol.
Ngan la lok be awete pang ang tina ngan atu atu nen:
Kin kumatong ben ong in kulo ete a kuwete be kullos di tooltool kapala,
ngan be,
bong kumatong dook ye dada kiong yo kuyei nga.
Le kulkulunu ngan kumata lom medana yo kutaru pang Maro i,
in ke be ilonong le kuyei urata maimai yo ke Maro nga ye,
too tiap?
Lo ngan be kuwete be ong in tool belei kooti.
4 Ngan dawa ben idi atu atu nga tiniidi nga ataleu,
bong soodoo ben baede le kede inbe soodoo kapala ngan alunu san.
Ngan soodoo tina yo atu atu nga,
ngan tiyei urata gaongo tiap.
5 Gaongo leu,
idi yo tatara lodo medana pang Kirisi nga,
ngan tooltool alunu,
bong tagaua le tayei ben tool kanono ataleu.
Inbe soonoo tina atu atu nga,
ngan ke be tiyepe ki ki tiap,
bong tigaua le atu,
inbe tiparlon ye urata kidi.
6 Ngan idi nga,
Maro lono paidi a iyei dada dook mata paidi,
inbe ikap urata matana ki ki paidi ye lo ponana ki.
Ngan la kumata le tool atu be Maro ikaua urata atu panga ye lo ponana ki ke be ikaua Maro koonoo a iwetewete betanga ki pang di tooltool nga,
ngan dook mata be iyeie urata ki tani in.
Ngan nen le soo betanga yo Maro ikap panga be iwete nga,
ngan ole iwete dawa ben tina yo itara lono medana ye nga.
7 Inbe tool san in kumata be Maro ikaua urata panga ke be iyei urata be ilon di tooltool ye nga,
ngan dook mata be iyeie urata ki tani in.
Inbe tool san in kumata be Maro ikaua urata panga ke be ipatomonai di tooltool nga,
ngan dook mata be iyeie urata ki tani in.
8 Inbe kumata be tool san,
in Maro ikaua urata panga ke be ipamede lodi a be tikodo le timede ye dada yo dook mata nga,
ngan dook mata be iyeie urata ki tani in.
Inbe kumata be tool san,
in Maro ikaua urata panga ke be ipoto so ki a ikap pang di tooltool kapala yo taukadi so nga,
ngan dook mata be iyeie urata ki tani in a ikap pang di le mai.
Inbe kumata be tool san,
in Maro ikaua urata panga ke be iyei tool kuto mai nga,
ngan ikodo le imede be iyeie urata ki tani in moolmool.
Inbe kumata be tool san,
in Maro ikaua urata panga ke be lono pang di tooltool a ilon di nga,
ngan dook mata be lon ponana inbe iyeie urata ki tani in.
Lodo Pang Di Diede Mai San Moolmool
9 Ole lomim mai san pang di tooltool kapala ye dada yo moolmool,
in leu.
Inbe kakatte dada yo dook tiap nga le ipa so,
bong kaparama dada yo dook mata ngan le imede yang.
10 Inbe karaia lomim mai i le imot pang di diemim kapala a lomim pang di mai san dawa ben lomim pang di rara kiang mai san nga.
Inbe kakamata di diemim ben di ngan edi maimai yang,
inbe ang ngan emim isi lopo ye di.
11 Inbe kin tinimim booroomoo be,
bong tinimim bese.
Le ye kene yo be kayei urata ke Tool Mai ye in nga,
ngan katara lomim mai i le imot ye inbe kayeii le guramim.
12 Inbe lomim ponana ye so yo katar matamim pang Maro a kanamu be ikauu pang i.
Inbe kakodo le kamede dook mata ye moonoo yo pombe pang yang nga.
Inbe kamot ye pataraungu be,
bong kapatarau le ikenen leu.
13 Inbe kalon di tooltool ke Maro yo timaka ye so nga,
a kakap so kiang ngan sa pang di.
Inbe di tooltool yo tipa lowo pang yang nga,
ngan kakap di lo rumu kiang a matamim kala di.
14 Inbe kumata le di tooltool kapala tikamatang ben katoo Kirisi le be tigarungang nga,
ngan kayei urata dook mata pang di.
Nen le kin kawete betanga dook tiap sa yo be kagarung di ye,
ngan be,
bong katoro Maro be iyei dada dook mata pang di.
15 Inbe kumata le be di diemim lodi ponana nga,
ngan kaye di lomim ponana.
E kumata le be di diemim lodi modoko nga,
ngan kaye di lomim modoko lapau.
16 Inbe kaye di diemim kagauagaua dook mata a kayepe ye lo silene.
Le kin koomim payitang a kayitmakang be,
bong karautoo ang le du kaye di tooltool yo taukadi edi nga,
ngan kayepe gaongo.
Inbe kin katiki a lomim tar be ang ngan la tooltool ke lo galanga,
ngan be.
17 Inbe kumata be tool sa iyei dada dook tiap pang nga,
ngan kin karau ki a kayei dada dook tiap panga lapau be.
Bong ole kakawai dook ye soo so yo be kayei ngan dook mata ye di tooltool matadi nga.
18 Inbe ang ngan kakapye be kaye di tooltool nga le imot kagauagaua dook mata,
inbe kayepe ye lo silene.
Le soo urata yo ke be kayei a nen ngan kaye di kagauagaua dook mata ye nga,
ngan kayei.
19 Ang di diek yo lok pang mai san nga,
kumata be di tooltool sa tikap masngana pang nga,
ngan kin karau kidi a kakap masngana pang di be.
Bong katar manga pang Maro a be ipatnaia malmal ki pang di a iyemenai di.
Yesoo,
betanga ke Tool Mai yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro ngan iwete nen,
“Au i la gurana kiau ke be ayemenai di tooltool ye noonoo kidi yo tiyei nga.
Inbe au i la be arau dada dook tiap kidi tina yo tiyei ngan kootoonoo i.”a
20 Bong ngan ole kayei ben tina betanga yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro nga.
Ngan iwete nen,
“Kumata be koi kiong pitola nga,
ngan kop kaningi a kupakani ye;
inbe kumata le be moorooku nga,
ngan kop ran panga a iyin.
Ngan kumata be kuyei dada dook mata nen panga nga,
ngan ole moomoonoo ye dada dook tiap ki yo iyei pong nga.”b
21 Ngan nen le kin kakawai yang dook,
ole nen ngan dada dook tiap tina yo di tooltool tiyei nga ole irautoo ang.
Bong kumata be nen nga,
ngan kayei dada yo dook mata nga,
a be nen ngan ole irautoo dada dook tiap yo tiyei nga.