Di Yuda Kapala Leu La Tiyei Di Tooltool Ke Maro Nga
11
1 Le nga be ator nen:
Nga yelei,
Maro in iwala murini pang di Yuda yo tooltool ki nga,
too?
Tiap yege!
Kakamata,
au tauk i tooltool ke Isrel,
inbe au i sasa ke Apram,
inbe au i apa ye rara yo ke Bensamen i.
2 Ngan Maro iwala murini pang di tooltool ki yo mukot yege ni ngan ipootoo di panga nga,
ngan tiap.
Nga yelei,
o lomim kalli ye so yo Rau ke Maro iwete ye nga,
too?
Ngan Maro koonoo yo Ilia,
in iwete gogo betanga pang Maro ye di tooltool ke Isrel nen,
3 “Tool Mai,
di tooltool ke Yuda nga tiraumatamata di tooltool yo tikaua koom nga,
inbe tisaua kookoowoo ke paroranga so pong nga lapau.
Le nookoot nga au taleu la ayepe i,
bong nga tikapye be tiraumatau lapau.”a
4 Ngan le Maro iraua betanga ki belei?
Iyei ne,
“Au tauk i,
di tooltool kiau tau limi be ru la tigun turudi a tisung pang kai padodo yo Bal,
in tiap nga.
Ngan di la matak kala di a tiyepe nga.”b
5 Nen le gaongo leu,
nookoot katai nga lapau di Yuda kapala leu la tiyepe a tiyei ben di tooltool ke Maro nga.
Ngan di ngan Maro lono pang di a iyei dada dook mata pang di,
inbe ipootoo di panga ya taunu.
6 Ngan tiyei urata dook mata sa ngan la le Maro ipootoo di panga nga,
ngan tiap.
Bong itoo ya taunu lono yo pang di mai san i,
in a iyei dada dook mata pang di,
ngan la le ipootoo di panga nga.
Ngan kumata be moolmool,
Maro ipootoo di yesoo di ngan tiyei urata dook mata nga,
ngan o ipootoo di ye yo lono pang di a be iyei dada mata pang di,
ngan tiap.
7 Le ole tawete belei?
So yo di tooltool ke Yuda lodi panga mai san a tikapye be tikauu i,
in di le imot tikauu tiap,
bong di tooltool kapala leu yo Maro ipootoo di panga,
ngan di leu la tikauu nga.
Bong di tooltool budanga mai ke Yuda ngan Maro iyei di le kutodi imede mata le ke be tikauu tiap.
8 Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Di ngan,
Maro iyei di le tiyepe dawa ben tool iken mata le iken kalli nga.
Ngan nen le se nookoot katai nga,
ngan matadi nga ke be tikamata so ye tiap,
inbe talngadi nga ke be tilongo betanga ye tiap lapau.”c
9 Inbe dada tina yo Maro iyei pang di Isrel tina nga,
ngan dawa ben Dawiti ipatarau pang Maro be iyei pang di koi ki nga.
Iyei ne,
“Tool Mai,
au i lok be ole kuyeie kookoowoo yo kaningi kidi iken ye i,
in le iyei ben pit a kedi saurai ye.
Inbe kuyeie so dook mata yo kidi i,
in le iyei ben tana gumono a timol ye.
Ngan ye dada tani in ole tikaua urata dook tiap kidi kootoonoo.
10 Inbe au i lok be ole kuyei di le matadi lono isottodo a be nen ngan tikamata ni mulu tiap.
Inbe kupaloko urata moonoo ilo podi,
a be nen ngan kaddedi imaloi le iken nen le ipa so.”d
11 Nga be ator mulu nen:
Di tooltool ke Yuda yo kedi saurai a timol nga,
ole yelei,
o ke be Maro ipamulu di tiap,
too?
Tiap yege!
Ngan nen,
yesoo ye dada dook tiap kidi ke noonoo yo tiyei nga,
ngan la Maro ikap di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap ngan a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di in nga.
Ngan Maro iyei nen,
a be di Yuda tikamata ngan matadi gorengana ye dada dook mata yo iyei pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
12 Le kakamata,
di Yuda tiyei dada dook tiap ke noonoo,
ngan la Maro iyei dada dook mata pang di tooltool kapala yo ke tana mai i le imot nga.
Inbe ye kene yo di Yuda tiyege dada dook mata ke Maro ye in nga,
ngan le iyei dada dook mata pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
Le kumata be iyei dook mata pang di tooltool kapala ye kene yo di Yuda tiyei dada dook tiap panga nga,
ngan ole yelei kumata be di Yuda le imot tiyei dada dook mata inbe tiportak lodi a timan pang ye nga?
Kumata be nen nga,
ngan ole lon ponana ye di a iyei dada dook mata pang di tooltool le illos tina yo iyei pang di muku nga.
Maro Ikap Di Tooltool Kapala A Ipamulu Di Lapau
13 Au i nga be aseke betanga kiau inbe awete pang ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga.
Ngan nen,
au i Maro ipootau be ayei aposol pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
Inbe au i lok ponana mai san ye urata yo Maro ikauu pau be la awetewete bingi dook mata ke Kirisi nga.
14 Inbe urata yo ayeii i,
in au i nga asere dada nangai yo dook mata ke be ayei di tooltool yo rara kiau au tauk nga le matadi gorengana ye so dook mata yo Maro iyeii pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
Ngan au i akapye be ayei nen nga,
ngan be nen a Maro ole ikap di sa a ipamulu di.
15 Yesoo ye kene yo Maro iwala murini pang di Yuda kapala ye in nga,
ngan la le ila a la iyei di tooltool kapala yo ke tana mai i le imot nga,
a be man tiye tigauagaua nga.
Nen le lomim tar be ole iyei belei ye kene yo be iyei di Yuda a man tiye tigauagaua mulu ye in nga?
Ngan ya in ole iyei di le tiyepe dawa ben tool yo imadit ye ni ke matenge a iyepe matana rerene mulu i.
16 Le matamim too ye momo kidi Yuda.
Di ngan be tikarata porong dukumu nga,
ngan tikap pattu a tiyei paroranga pang Maro ye muku ngan,
a be nen ngan iyei tarkilanga ben porong le imot ngan ke Maro.
Inbe gaongo leu,
kumata be kai tamana ikap ramini pang Maro nga,
ngan kai baene le imot ngan ke Maro lapau.e
17 Ngan di Yuda nga dawa ben kai olip moolmool yo isup kumu lono i,
inbe ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan dawa ben kai olip gok yo ikodo kumu gigini ke diki i.
Le nookoot nga,
ngan ben kumu tamana igoromkat olip yo moolmool i,
in baene kapala du tana,
inbe la ikap olip gok tani yo ikodo ke diki in baene man ipakere lo ye olip tani yo ikodo kumu lono i,
in a ikol baene tina yo igoromkat nga.
Le ang kaye di baene yo iken nga,
ngan kakap so dook mata ye ran ki yo ipa ye kai ramini a ise nga.
18 Bong ang di tooltool yo ben kai olip gok baene nga,
ngan kin kawete a koomim maimai pang di Yuda yo Maro igoromkat di a tidu tana,
ngan be.
Bong be koom payitang nga,
ngan lomim tut nen,
ang ngan la kapamede kai ramini nga tiap,
bong kai ramini la ipamedang i.
19 Nen le ang ngan ole kawete nen,
“Kai baene yo Maro igoromkat a ikatte di nga,
ngan be nen a ikau am a ipakeram amlo ye nedi.”
20 Moolmool,
di ngan ye yo Maro igoromkat di nga,
yesoo titara lodi medana pang Kirisi tiap.
Bong ang ngan kakodo le kamede dook mata ye lomim medana yo kataru pang Kirisi i.
Ngan nanga,
kin ang tapmim kayitmakang le kalo ete be,
bong katattadaia tool tani yo igoromkat kai baene kapala i.
21 Yesoo,
Maro in ipatau di kai baene yo moolmool ngan a iken ye nedi tiap,
le ang ngan o ke be ipatau ang tiap lapau.
22 Nen le kakamatang dook leu!
Maro in lono pang di tooltool a iyei dada dook mata pang di,
inbe katen malmal a iyei dada dook tiap pang di tooltool lapau.
Ngan ya in katen malmal pang di Yuda yo tiyege dada dook mata ki nga,
bong ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan ya in lono pang a iyei dada dook mata pang.
Le kaparama lomim medana yo kataru panga i,
a be nen ngan iyei dada dook mata pang le ikenen leu.
Ole nen ngan isaputang a kakoo lapau.
23 Inbe di Yuda tina,
ngan kumata le be tiportak a titara lodi medana pang Kirisi nga,
ngan Maro ole ikap di a ipakere di lo ye nedi mulu.
Yesoo,
Maro in gurana ki ke be ikap di a ipakere di tilo ye nedi mulu.
24 Yesoo,
ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan dawa ben kai olip gok yo ikodo kumu gigini ke diki,
in baene.
Ngan kumu tamana tani in ikau ang la ipakerang lo ye olip moolmool yo ikodo kumu lono i.
Ngan tina ikau ang a ipakerang lo ye kai olip yo san in nga,
ngan o ke be ikap di Yuda a ipakere di lo ye nedi mulu lapau.
Ngan urata tani in ke be imoo panga tiap.
Maro Ole Ikap Di Yuda A Ipamulu Di Lapau
25 Ang di diek nga,
kin lomim sarere ye betanga ke Maro yo muku ngan iken sollono nga be,
inbe kin lomim tar be ang ngan dook mata le kallos di Yuda,
ngan be lapau.
Ngan di tooltool ke Isrel tina ngan Maro iyei di a kutodi mede mata le ke be lodi galanga ye betanga ke Maro tiap.
Inbe di ngan ole tiyepe nen le lo di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap ngan titara lodi medana pang Kirisi a kinkatingi kidi ole lo iye kinkatingi yo Maro lono dook mata ye i.
26 Lo ngan be Maro ole ikap di Isrel le imot a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
Le dawa ben betanga yo Esai iwodo a iken ye Rau ke Maro nga,
ngan iwete nen,
“Tool yo be ikap di tooltool a ipamulu di ye so dook yo be igarung di i,
in ole ipa ke Saion.
Ya in ole iyei di sasa ke Yakop ngan le tiwala muridi pang Maro mulu tiap.
27 Le i betanga medana yo apamede pang di,
in naii:
Ole agiri noonoo kidi yo tiyei nga le imot.”f
28 Ngan tina di ngan tiwala muridi pang bingi dook mata nga,
le Maro ikamata di ben koi ki,
ngan la le iyei dada dook mata pang ang di tooltool kapala nga.
Bong tina Maro ipootoo di Yuda panga ya taunu nga,
le ya in lono pang di go,
yesoo ipamede betanga pang di sasa kidi yo kulkulunu nga.
29 Ngan nen,
yesoo kumata be Maro ipootoo di tooltool panga ya taunu koot nga,
ngan ke be iportak mulu tiap.
Inbe kumata le iwete be iyei dada dook mata sa pang di koot nga,
ngan ke be ilele lono ye mulu tiap.
30 Muku ngan,
ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan kasak noonoongoo a katoo dada dook mata yo ke Maro nga tiap.
Bong ye kene yo di Yuda tisak noonoongoo a tiyege dada dook mata ke Maro nga,
ngan la le Maro ikoo ye di a mala ilele lono yang a iyei dada dook mata pang nga.
Le di ngan tipamaditi dada yo be Maro ilonang ye i.
Ngan gaongo leu,
31 ang ngan kapamaditi dada yo be Maro ilon di Yuda ye i.
Ngan nookoot nga di Yuda yo tisak noonoongoo a tiyege dada dook mata ke Maro nga,
ngan be nen a dada tina yo iyei pang a ilele lono yang nga,
ngan ye dada gaongo leu la be ole ilele lono ye di a iyei dada dook mata pang di ye lapau nga.
32 Ngan di tooltool le imot yo lodi be tisak noonoongoo inbe titoo dada dook mata ke Maro tiap nga,
ngan Maro ilele di tiap,
bong imarrai di a be nen ngan dada dook tiap kidi tina,
ngan ipau di.
Ngan iyei nen,
a be nen ngan pang dama ni ngan ke be lon mulumulu ye di a ilon di le imot.
Paulu Iyitmaka Maro Ene
33 Lo galanga ke Maro i,
in dook mata kaiye le dawa ben balingi mai!
Inbe ya in lo galanga ki maiyoko kaiye,
le illos lo galanga kidi tooltool nga le imot.
Ngan nen le tool sa ke be lon galanga ye so yo Maro lon taru be iyeii,
in tiap.
Inbe tool sa ke be lon galanga ye dada tani yo Maro lon wetewete ye be ole itoo,
in tiap lapau.
34 Ngan ben betanga yo iken ye Rau ke Maro ngan iwete nga,
“Sei tool lon galanga ye so yo Tool Mai lon kaua urata ye nga?
Inbe sei tool be ikap noonoongoo panga i?”g
35 “Inbe sei tool ikap so pang Maro,
lo ngan Maro irau ki a ikap so panga ye so ki tina,
ngan kootoonoo i?”h
36 Le lod galanga nen,
so nga le imot ngan Maro la itar nga,
le punu la ya in.
Inbe nookoot nga,
ya la matan kala di a ikenen i.
Inbe ya in itar di a be nen ngan tiyeie ene le ilo ete.
Le tayitmaka ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye le ikenen leu le taukan motingi.
Moolmool.