Paulu Lono Mai San Be Maro Ipamulu Di Tooltool Ki Yo Isrel Nga
10
1 Ang di diek nga,
au i so yo lok panga mai san i,
in nen,
be Maro ikap di tooltool kiau ke Isrel a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
Ngan la le kanakana ngan apatarau pang Maro be ikap di a ipamulu di nga.
2 Ngan au i lok galanga ye di,
le awete betanga moolmool pang nen,
di ngan lodi mai san be tiye Maro tigauagaua dook mata,
bong lodi galanga ye dada yo be tiyei a be nen ngan Maro lon ponana ye di,
ngan tiap.
3 Di ngan lodi galanga ye dada yo be Maro ilon di a be tiyei tooltool noonoonoo ye matana,
in tiap.
Bong tikapye be titoo dada kidi tapdi leu,
nen le lodi be tiraua pang dada dook mata yo be Maro iwete di tooltool be di ngan noonoodi ye i,
in tiap.
4 Bong dada yo ke toongoo ger i,
in imot,
yesoo Kirisi isi tana i oo.
Le nookoot nga,
di sema tooltool le imot yo titara lodi medana ye soo so yo iyeii pang di in nga,
ngan Maro ole iwete di ye tooltool noonoonoo ye lo medana kidi yo titaru panga i.
Maro Ipamulu Di Tooltool Yo Titara Lodi Medana Be Yesu Kirisi In Tool Mai Nga
5 Ngan Mose iwodo betanga a ipagalanga dada yo be tool itoo ger a be nen ngan iyei tool noonoonoo ye Maro matana nga.
Le iwete nen,
“Tool be itoo ger ke Maro nga,
ngan kanakana ngan ole itoo betanga ki le imot,
ngan la be ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi in nga.” a
6-7 Bong di sema tooltool yo Maro iwete di ye tooltool noonoonoo yesoo titara lodi medana pang Kirisi nga,
ngan ke be tiwete pang di tooltool ben Mose iwete,
nga lapau.
Ngan ya in iwete nen,
“Kin lom wetewete nen,
‘Ai,
nga ole sei tool be ilo ete ye malala ke Maro i?’
too,
‘Nga ole sei tool be idu lopo ye ni kidi matenge i?’
 ”b (Ngan betanga tina ngan lono ki nen:
Be tool sa ilo ete inbe iwete pang Kirisi a isi tana,
too be tool sa idu lopo inbe iwete pang Kirisi a ipa ye ni kidi matenge a ise.
Bong nen tiap,
yesoo Kirisi tani in isi tana oo,
inbe ya in Maro ipamaditi ye ni ke matenge a ise oo.)
8 Ngan nen le di tooltool yo titara lodi medana pang Kirisi ngan ole tiwete belei?
Ole tiwete dawa ben Mose iwete nga.
Iyei ne,
“Betanga ke Maro in iken potai yang.
Moolmool,
ya in iken ye lomim inbe ipas a isi diki ye koomim.”
c Ngan betanga tani yo iken ye di koot i,
in la betanga yo amweteweta pang di tooltool be titara lodi medana pang Kirisi ye i.
9 Ngan betanga tina yo amwetewete pang di tooltool ye in naii;
kumata be ong in kuwete mallangana la di tooltool matadi be Yesu in Tool Mai,
inbe kutara lom medana be Maro ipamaditi ye ni kidi matenge nga,
ngan Maro ole ikau ong a ipamulong ye so dook tiap yo be igarungong i.
10 Ngan nen,
yesoo kumata le tool itara lono medana be Kirisi imata motong Maro ipamaditi nga,
ngan Maro ole iweta ye tool noonoonoo.
Inbe kumata be iwete mallangana la di tooltool matadi be Yesu in Tool Mai nga,
ngan ya in Maro ole ikauu a ipamule ye so dook tiap yo be igarungu i.
11 Le ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Sei tool be itara lono medana panga nga,
ngan o ke be moomoonoo tiap.”d
12 Ngan la di Yuda inbe di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan dada dook mata gaongo leu la Maro iyei pang di nga.
Nen le di tooltool le imot yo titara lodi medana panga nga,
ngan Tool Mai kidi ataleu.
Inbe ya in Tool Mai tani yo iyei urata dook mata alunu san pang di tooltool yo titoru be ilon di nga.
13 Ngan ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Di sema tooltool le imot yo titoro Tool Mai be ilon di nga,
ngan ole ikap di a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.”e
14 Bong kumata be di Yuda titara lodi medana pang Kirisi tiap nga,
ngan ole tiyei belei be titoru a ilon di nga?
Inbe kumata be tilongo betanga ki tiap nga,
ngan ole tiyei belei be titara lodi medana panga nga?
Inbe kumata be tool sa iwetewete bingi dook mata ke Kirisi pang di tiap nga,
ngan ole tiyei belei be tilonga nga?
15 Inbe kumata be tiyawar di tooltool sa be la tiwetewete bingi dook mata ke Kirisi pang di tiap nga,
ngan ole di tooltool tina nga tiyei belei be la tiweteweta nga?
Ngan Rau ke Maro iwete nen,
“Di tooltool lodi ponana mai san ye di tooltool yo tikaua bingi dook mata be man tiweta nga.”f
16 Bong di tooltool ke Isrel le imot la titar talngadi a be tilongo bingi dook mata,
ngan tiap.
Ngan ben tina Esai iwete nga,
“Tool Mai,
ole sei tool be itara lono medana ye betanga kiong yo amweta i?”g
17 Ngan nanga,
betanga yo amlonga i,
in ipamadit lomam le amtara lomam medana pang Kirisi.
Inbe betanga tani,
in la bingi dook mata yo ke Kirisi i.
18 Bong nga be ator:
Di tooltool ke Isrel nga tilongo bingi dook mata lapau,
too tiap?
Moodoom,
di ngan tilonga oo.
Le ben tina Dawiti iwodo betanga lo ye Rau ke Maro a iwete nga,
“Betanga ke Maro i,
in di tooltool tiweta,
le ila ye di tooltool nga le imot ke tana i,
inbe betanga kidi tina,
ngan ila le la itaua motingi ke tana mai i le imot.”h
19 Oo,
nga be ator mulu:
Di tooltool ke Isrel nga lodi galanga ye betanga ke Maro lapau,
too tiap?
Moodoom,
di ngan lodi galanga ye,
yesoo di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan lodi galanga ye,
le moolmool,
di Yuda lodi galanga ye lapau.
Ngan Mose in tool tani yo kulkulunu ngan iwete betanga i.
Iyei ne,
“Di tooltool yo kakamata di ben so sokorai inbe taukadi lo galanga nga,
ngan ole ayei dada dook mata pang di.
Ngan dada tani yo be ayeii pang di i,
in ole iyei ang le matamim gorengana ye so kidi a lomim dook tiap pang di.”i
20 Inbe Maro koonoo yo Esai in iwodo betanga mallangana yo Maro iwete panga,
ngan lapau.
Iyei ne,
“Au i,
di tooltool yo muku ngan matadi sarai au tiap nga,
ngan ole tipuske au.
Inbe di tooltool yo titor yau tiap nga,
ngan ole apatnai au tauk pang di.”j
21 Bong di tooltool ke Isrel ngan Esai iwodo betanga ye di nen,
“Au i ye ke kanakana nga,
ngan ayitmaka baek be akiu di tooltool kiau a timan pang yau,
bong di ngan tooltool ke sak noonoongoo le lodi dook mata be tilongo betanga kiau tiap.”k