Maro Ipootoo Di Yuda Be Tiyei Ya Di Tooltool Ki, Bong Di Ngan Tiwala Muridi Pang Kirisi
9
1 Au i ye Kirisi matana ngan awete betanga moolmool pang.
Au i nga allungang tiap,
le Maro Amunu Silene yo iyepe lok a iwetewete pau ye dada dook mata yo be atoo i,
in ikata suanga yau be betanga kiau tina nga moolmool le imot.
2 Ngan nanga,
kanakana ngan au i lok modoko inbe lok massingi mai san ye di diek yo di Yuda nga.
3 Inbe au i lok be le apuske dada dook mata sa yo be alon di rara kiau tina ye i.
Le kumata be Maro ilonau tiap,
bong itarau le ayepe kakdor ye Kirisi,
a be nen ngan ilon di Yuda tina a titara lodi medana pang Kirisi nga,
ngan dook mata.
Au i lok be le iyei nen.
4 Di ngan di Isrel yo sasa ke Yakop nga.
Inbe Maro ikap di kan le tiyei ben ya di natunu,
inbe ya in ipatnaia gurana mai ki pang di a tikamata nunngana yo iken ye di i.
Inbe ipamede betanga pang di ye so dook mata alunu,
inbe ikap ger ki pang di.
Inbe Maro ipagalanga lodi ye dada yo be tisung panga ye bareme mai ke sungunu ye i,
inbe ipamede betanga pang di be so dook mata tani in ole ipa ye rara kidi.
5 Inbe sasa kidi la Apram iye Esaka inbe Yakop nga.
Inbe Kirisi pombe ye rara kidi,
le iyei tooltool dawa ben di.
Ngan Kirisi ya taunu in Maro,
le iyei kuto mai pang so nga le imot.
Ngan la tayitmaka ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti a iken nen le taukan motingi.
Moolmool.
6 Nookoot katai nga di tooltool ke Yuda alunu la titara lodi medana pang Kirisi tiap nga,
bong idi nga ke be tawete nen,
be betanga ke Maro yo ipamede pang di i,
in taukan kanono ngan tiap,
yesoo di tooltool yo ke Isrel nga,
ngan Maro ikamata di ben di le imot ngan di tooltool moolmool ke Isrel,
ngan tiap.
7 Inbe gaongo leu ye di tooltool yo tipa ye rara ke Apram nga.
Di ngan,
Maro ikamata di le imot ben di ngan sasa ke Apram,
ngan tiap,
bong di kapala leu la iwete be di ngan Apram di natunu yo moolmool nga.
Le dawa ben muku ngan Maro iwete pang Apram nen,
“Ole Esaka di sasa ki,
ngan di leu la be akinkat di ben di sasa kiong nga.”a
8 Ngan nanga,
di sasa ke Apram yo tipasui di ye dada ke kerenge nga,
ngan di le imot la be Maro iwete di ye ya taunu di natunu,
ngan tiap.
Bong di sasa ke Apram la pombe ye dada yo Maro ipamede betanga panga ye i,
di ngan la Maro di natunu yo moolmool nga.
9 Ngan dada tani yo Maro ipamede betanga panga ye i,
in naii.
Iyei ne,
“Kumata be talo ye lal yo ataru a iken koot in nga,
ngan ole amulu a asi,
ngan rimam Sera ole ipasuiu natunu tamoto.”b
10 Inbe dada ataleu nain tiap,
bong matamim too ye dada yo iyeii pang Rebeka yo ipasui di natunu tamoto bokoboko pang sasa kiidi yo Esaka in lapau nga.
11-12 Ngan ye kene yo ipasui di natunu bokoboko tina ngan tiao nga,
ngan Maro iwete pang Rebeka ye di nen,
“Natum yo mumuanga i,
in ole iyei urata pang natum yo kimurungu i.”
c Le kakamata,
ye kene tani ngan di natunu ru tina tisi tana tiao,
le tiyei touo dada sa yo dook mata too dook tiap,
ngan siap.
Bong tina Maro iwete nen ye di nga,
ngan be nen a ipatnaii be ya in ipootoo kase atu ye urata ki yo iyei,
nga tiap,
bong ipootoo kase atu ye ya taunu lono,
inbe san in tiap.
13 Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Au i lok pang Yakop mai san,
bong Esau in lok panga tiap.”d
14 Le nga ole tawete belei?
Ole tawete be Maro in iyei dada yo noonoonoo tiap nga,
too?
Tiap yege!
15 Ngan nen,
yesoo dawa ben Maro iwete pang Mose nga.
Iyei ne,
“Au i be lok mulumulu ye tool atu nga,
ngan ole lok mulumulu ye.
Inbe au i be alele lok ye tool atu a be ayei dada dook mata panga nga,
ngan ole alele lok ye a ayei dada dook mata panga.”e
16 Ngan nen le ye kene yo be Maro ipootoo tool ye in nga,
ngan ikamata tool lono a itoo,
too ikamata ye urata yo iyei nga,
ngan la le ipootoo ye,
nga tiap.
Bong Maro ya taunu lon mulumulu ye ngan la le ipootoo panga nga.
17 Ngan dawa ben betanga atu yo iken ye Rau ke Maro,
in iwetewete ye Pero nga.
Iyei ne,
“Au i atarong le kuyei tool mai a matam kala di tooltool.
Ngan ayei nen,
a be nen ngan so yo ayei yong nga,
ngan ole di tooltool tikamata mallangana nen,
au i gurana kiau mai san.
Inbe nen,
a be nen ngan tigasagasa ek a ingaua tana mai i le imot.”f
18 Ngan la lod galanga nen,
Maro in ole lon mulumulu ye sei tool yo lono be lon mulumulu ye i.
Inbe kumata le Maro lono be iyeie tool sa a kuton mede mata nga,
ngan ole iyeii le kuton mede mata.
Maro Iyei Soo So Yo Lon Kaua Urata Ye Be Ole Iyei Nga
19 Bong lok tar be ang tina ngan atu ole iwete pau nen,
“Ai,
kumata be Maro iyei nen nga,
ngan nga yelei a katen malmal paidi ye dada dook tiap kiidi nga?
Yesoo,
dada yo Maro lon tar be tool itoo nga,
ngan sei tool iyei so le itoo lono tiap i?
Tool siap,
too?”
20 Bong atorong nen,
ong in tool belei,
inbe ong in soo tool a be kuwete gogo betanga pang Maro nga?
Bor kanaka yo tikarata ye tana i,
in ke be iwete pang tool yo ikarata in nen,
“Nga yelei a le kukaratau nen nga?”
ngan tiap yege.
21 Ngan kene yo tool ke karatanga bor be ikarata bor ye in nga,
ngan yelei,
ke be ikap tana inbe itoo ya taunu lono a ikarata bor yo lono be ikarata i,
in tiap,
too?
Tiap!
Ya in ole ikap tana yo iken gaongo nga,
inbe itoo ya taunu lono a ikarata bor atu in pang urata dook mata yo be di tooltool lodi ponana ye nga,
inbe san in pang urata yo kapala nga.
22 Ngan gaongo leu,
Maro in iyei dada gaongo nen.
Ngan ya in lono be ipatnaia kate malmal ki pang di tooltool yo tiyei noonoo nga,
inbe ipatnaii a di tooltool tikamata ben ya in gurana ki mai san ke be iyemenai di ye nga.
Bong Maro itoko too katene le katen malmal tarai pang di tooltool yo tipasa katene,
ngan tiap.
Di ngan dawa ben bor yo ikarata a inam be ipas le igarungu leu i.
23 Ngan Maro ye yo katen malmal tarai tiap nga,
ngan be nen a ipatnaii ben ya in ole iyei dada dook mata kaiye pang di tooltool yo lon mulumulu ye di nga.
Moolmool,
ya in lono be tikamata nen;
ole iyei dada yo dook mata ngan pang di,
inbe ole ikap di lo tiyepe dook mata ye nunngana lono.
Le di tooltool tina,
ngan di ngan dawa ben bor yo ikarata a inam be iyei urata dook mata ye i.
24 Inbe idi tooltool yo ipootidi panga nga,
ngan ben bor tina yo ikarata be iyei urata dook mata ye di nga.
Ngan iyei dada nen pang di tooltool ke Yuda leu tiap,
bong pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap,
ngan lapau.
25 Ngan ben tina betanga ke Osea yo iwodo a iken ye Rau ke Maro nga.
Ngan iwete nen,
“Di sema tooltool yo muku ngan tiyei di tooltool kiau tiap nga,
ngan nookoot nga ole akiu di ye di tooltool kiau.
Inbe di sema tooltool yo muku ngan lok pang di mai san tiap nga,
ngan ole awete be di ngan lok pang di mai san.”g
26 Inbe Osea iwete mulu nen,
“Di tooltool ke soo malala yo Maro iwete pang di nen,
‘Ang ngan di tooltool kiau tiap nga,’
ngan di tooltool ole tiwete ye di nen,
‘Maro tani yo iyepe matana rerene nen le taukan matenge in natunu la di nga.’ ”h
27 E Esai,
in koonoo le kalngana mai a iwetewete ye di tooltool ke Isrel nen,
“Moolmool,
di tooltool ke Isrel ngan kinkatingi kidi ben ululu ke tiek nga,
bong di tooltool kidi alunu tiap la be Maro ikap di a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarungu di i.
28 Yesoo,
Tool Mai ole itoo betanga ki yo iweta i,
a iyemenai di tooltool ke tana i le lo imot palbe leu.”i
29 Le dawa ben tina muku ngan Esai iwete nga.
Iyei ne,
“Kumata le Tool Mai yo gurana ki mai san le illos gurana ke so nga le imot i,
in lono dook mata be sasa kiidi sa tiyepe tiap nga,
ngan matin idi nga tallede le imot dawa ben di tooltool ke Sodom le Gomora nga.”j
Di Yuda Titara Lodi Medana Pang Bingi Dook Mata Tiap
30 Le nga ole tawete belei?
Ole tawete nen,
di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan tikapye be titoo dada dook mata yo be Maro iwete di ye tooltool noonoonoo,
nga tiap,
bong ngan le Maro iwete di ye tooltool noonoonoo ye lodi medana yo titaru panga i.
31 E di Yuda tina ngan tikapye be titoo ger ke Maro a be nen ngan Maro iwete di ye tooltool noonoonoo,
bong ngan le tiap.
32 Nga yelei a iwete di ye tooltool noonoonoo tiap nga?
Yesoo,
di ngan tikapye be tiyei tooltool noonoonoo ye dada ke tarungu lodi medana tiap,
bong ye urata kidi tapdi yo tiyei nga.
Atoo,
di ngan dawa ben di tooltool yo kedi saurai ye pat a timol nga.
33 Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Kapalongo,
au i ape pat atu la iken Saionk ni.
Ya in dawa ben pat yo di tooltool kedi isaurai ye a timol,
inbe dawa ben pat yo di tooltool titut kedi ye a timol du tana i.
Bong kumata be tool sa itara lono medana ye nga,
ngan ya in o ke be moomoonoo tiap.”l