Yepongo Paunu Yo Ipa Ye Maro Amunu Silene
8
1 Ngan nen le idi sema tooltool yo taye Yesu Kirisi tagauagaua nga,
ngan o ke be Maro iyemenai idi ye noonoo yo tayei koot,
ngan tiap.
2 Ngan awete nen,
yesoo idi nga,
Maro Amunu Silene yo ikaua yepongo paunu paidi i,
in la ikau idi ye dada dook tiap ke noonoo yo be iyei idi a tammata i.
Ngan iyei nen ye urata ke Yesu Kirisi yo taye tagauagaua i.
3 Ngan ger ke Maro yo ikap pang Mose nga,
ngan ke be ilonidi a be nen ngan tamot ye yeingi dada dook tiap ke noonoo,
ngan tiap,
yesoo lodo yo gurunu in taukan gurana yo be idi tatoo nga.
Bong so yo ke be ger ilonidi ye tiap nga,
ngan la Maro iyei nga.
Ngan la le Maro itoo dada san mulu in nen;
iyawara Natunu Yesu Kirisi a isi tana i,
le si iyei tool a tinini dawa ben idi tooltool yo tayei dada dook tiap ke noonoo nga.
Nen le ye Natunu tani in tinini nga,
ngan iyeii ben so ke paroranga,
a Maro iyemenaii ye dada dook tiap ke noonoo yo kiidi nga.
4 Ngan iyei nen,
a be nen ngan dada dook mata noonoonoo yo ke ger nga,
ngan idi nga ole tatoo dook le imot.
Idi nga tayei nen nga,
ngan ye yo tayepe ngan tatoo dada dook tiap ke lodo gurunu ngan tiap,
bong ye yo tayepe ngan tatoo dada yo ke Maro Amunu Silene nga.
5 Ngan di sema tooltool yo tiyepe ngan titoo di tapdi lodi nga,
ngan kanakana ngan lodi kaua urata mai san ye so kidi yo lodi be tiyei nga.
Bong di sema tooltool yo tiyepe ngan titoo Maro Amunu Silene nga,
ngan lodi kaua urata mai san ye so yo Maro Amunu Silene lono be tiyei nga.
6 Inbe di sema tooltool yo kanakana ngan lodi kaua urata mata ye soo so yo di tapdi lodi panga nga,
ngan ole matenge pombe pang di.
Bong di tooltool yo kanakana ngan lodi kaua urata mata ye soo so yo Maro Amunu lono panga nga,
ngan di la be tiye Maro tiyepe ye yepongo dook mata yo taukan motingi i,
inbe Maro ole ikaua lo silene ki pang di ye lal tani in.
7 Inbe di tooltool yo lodi kaua urata mata ye soo so yo di tapdi lodi panga nga,
ngan di ngan tiyei ben koi ke Maro.
Ngan nen,
yesoo di ngan o ke be timalum pang ger ke Maro a ipasongosongo di,
ngan tiap,
inbe di ngan o ke be titoo ger ke Maro pitiap yege.
8 Inbe di tooltool yo titoo di tapdi lodi a tiyei dada dook tiap ke noonoo yo lodi gurunu iwetewete pang di ye be tiyei nga,
ngan o ke be tiyeie so sa yo dook mata nga be Maro lon ponana ye,
ngan tiap.
9 Bong ang ngan katoo ang tapmim lomim a kayei dada dook tiap ke noonoo yo lomim gurunu iwetewete pang ye be kayei,
ngan tiap,
yesoo kumata be Maro Amunu Silene iyepe lomim nga,
ngan ang ngan katoo Maro Amunu Silene a kayei dada dook mata yo iwetewete pang ye be kayei nga.
Ngan kumata le tool atu be Maro Amunu Silene,
yo Kirisi iwanga a isi i,
in iyepe lono tiap nga,
ngan ya in tool ke Kirisi tiap.
10 Bong kumata be Kirisi iyepe lomim,
ngan ole kayepe ye yepongo dook mata yo taukan motingi i.
Moolmool,
kanomim nga ole kammata,
yesoo kayei noonoo,
bong ole kayepe ye yepongo dook mata tani,
yesoo ang ngan Maro iyei ang le kayei ben di tooltool yo noonoodi ye matana nga.
11 Inbe kumata be Maro Amunu Silene yo ipamaditi Kirisi ye ni ke matenge a imaur mulu i,
in be iyepe lomim nga,
ngan tool tani yo ipamaditi Kirisi ye ni ke matenge i,
in ole ipamaditang lapau a ikaua tinimim paunu pang.
Ngan ole iyei nen ye gurana ke Amunu Silene yo iyepe lomim in.
12 Ngan la ang di diek nga,
idi nga urata kiidi yo be tayei nga,
ngan nen;
be tayepe ngan tatoo dada dook tiap ke noonoo yo lodo gurunu iwetewete paidi ye be tayei,
ngan tiap.
Bong tayepe ngan tatoo dada dook mata yo Maro Amunu Silene iwetewete paidi ye be tayei nga.
13 Ngan kumata be kayepe le katoo dada dook tiap ke noonoo yo lomim iwetewete pang ye be kayei nga,
ngan ole kammata.
Bong kumata be katoo dada ke Maro Amunu Silene a kamot ye yeingi dada dook tiap yo iken lomim nga,
ngan ole kayepe ye yepongo dook mata yo taukan motingi i.
14 Yesoo,
di tooltool yo Maro Amunu Silene imuku a irara di nga,
ngan di ngan Maro di natunu.
15 Le moolmool,
yesoo ang ngan kakaua Amunu Silene yo ke be iyei ang a katattadaii,
in tiap.
Le ang ngan ke be kayepe la tattadaingi parmana a kayei ben poranga ki mulu,
ngan tiap.
Bong ang ngan kakaua Maro Amunu Silene yo iyei ang le kayei ben Maro di natunu i.
Ngan tina Maro Amunu Silene tani in iyepe lodo nga,
le iyei idi le koodoo pang Maro nen,
“Alei Tamak,
ong in au tauk Tamak.”
16 Inbe Maro Amunu Silene tani in iwetewete a ikata suanga ye dada yo lod wetewete paidi ye nen,
be idi nga Maro di natunu.
17 Ngan nanga,
kumata be idi nga natunu moolmool nga,
ngan Maro ole ikap so ki yo dook mata,
ngan paidi.
Ngan so dook mata ke Maro tina,
ngan ole takap dawa ben ede Kirisi ikap koot nga.
Le kumata be idi nga tasolo masngana ye yeingi urata dook mata ben Kirisi nga,
ngan idi lapau Maro ole iyitmak ede le ilo ete,
inbe ole ikau idi le lo taye Kirisi tayepe nunngana lono nen a tala.
Pang Dama Ni Ngan Maro Ole Ikau Idi A Lo Tayepe Nunngana Lono
18 Au i lok kaua urata mai san nen,
be masngana yo nookoot tasolo ye yepongo kiidi nga,
ngan so sokorai,
yesoo yepongo dook mata yo be takauu ye kene yo Maro ikau idi a lo tayepe nunngana lono ye i,
in ole illos moonoo tina nga.
19 Le kakamata,
so le imot yo Maro itar ye lang le tana i nga,
ngan titar matadi inbe tinam be le pang dama ni ngan Maro ipapos di sema tooltool yo di ngan natunu moolmool ngan le pombe mallangana.
20 Ngan so tina yo Maro itar nga,
ngan ya iyei di le o ke be tiyei soo so le imot yo Maro lono panga,
ngan tiap.
Inbe di ngan lodi be tiyepe ye dada dook tiap nen tiap,
bong Maro la iyei di a tiyepe nen i,
yesoo Maro ya taunu in lono be iyei di nen,
a be nen ngan titar matadi inbe tinam so dook mata yo Maro lono be iyei pang di nga.
21 Ngan so tina yo tinam ngan nen,
be Maro ilon di a igiri dada dook tiap yo ipau di a be igarung di le timmata a tiwi nga,
inbe ikap di a iyei di le tiyepe dook mata ye Maro nunngana dawa ben di natunu nga.
22 Yesoo,
lod galanga nen,
so tina le imot yo Maro itar di nga,
ngan tisolo masngana mai a titang titang le se nookoot nga.
Le di ngan tikanamaia masngana dawa ben garup kapon massingi a be ipasui nga.
23 Ngan nen leu tiap,
bong idi taudu nga lapau,
tayetaia masngana a lod tang lapau.
Moolmool,
idi sema tooltool yo takaua Maro Amunu Silene a iyei ben tarkilanga paidi ye soo so yo be Maro ikap paidi,
ngan lod massingi a tatang,
inbe titar matada a tanam be Maro ikau idi kan a tayei di natunu moolmool nga,
inbe ipamulidi ye dada dook tiap yo be igarung tiniidi le tammata a tawi nga.
24 Ngan idi nga Maro ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi,
in oo,
bong urata ki tani in itar kanono le imot tiao.
Ngan la le idi nga tatar matada inbe tanam ye so dook mata kapala mulu yo takamata tiao nga.
Ngan kumata be so dook mata yo tatar matada ye inbe tanamu,
in pombe koot nga,
ngan ke be tatar matada a tanamu mulu tiap,
yesoo tool yo ikap so koot i,
in ole yelei be itar matana a inam go nga?
25 Ngan tina tatar matada inbe tanam ye so dook mata yo takap tiao nga,
ngan la tayepe le lodo pusbe dook mata,
inbe tapas le tanam leu.
26 Ngan gaongo leu,
idi nga ye kene yo taukada gurada ye in nga,
ngan Maro Amunu Silene ilonidi.
Le kakamata,
idi nga lod galanga ye dada dook mata yo be tapatarau a tawete betanga mallangana ye so yo lod massingi ye mai san be le takap,
ngan tiap,
bong Maro Amunu Silene la ipatarau pang Maro be ilonidi i.
27 Ngan Maro yo ikamata lodo i,
in lon galanga ye soo so yo Amunu Silene be iyei paidi nga,
yesoo Maro Amunu Silene in itoo Maro lono a ipatarau be ilon di tooltool yo ki nga.
28 Inbe lod galanga nen,
di tooltool yo lodi pang Maro mai san nga,
ngan Maro iyei so tina nga le imot a pompombe ye dada yo be dook mata pang di ye i.
Ngan ya in iyei dada nen pang di tooltool tina yo lon tar be ipootoo di panga ya taunu nga.
29 Le moolmool,
di ngan Maro lon galanga ye di mukot be ole titara lodi medana panga,
inbe ya in lon tar be pang dama ni ngan ole iportak di le tiyei dada gaongo leu ben ke Natunu,
a be nen ngan Natunu tani in iyei kase mumuanga pang di taini budanga mai i le imot.
30 Inbe di sema tooltool yo lon tar di be pang dama ni ngan ole tiyei ben ya di natunu nga,
ngan ipootoo di panga ya taunu.
Inbe di tooltool tina yo ipootoo di panga nga,
ngan iyei di le tiyepe ben di tooltool noonoonoo ye matana.
Inbe di tooltool tina yo iyei di le tiyepe ben tooltool noonoonoo nga,
ngan ikaua yepongo dook mata pang di,
inbe ole ikap di lo tiyepe nunngana lono.
So Sa O Ke Be Igarungidi A Tayege Dada Yo Be Maro Lono Paidi Ye Mai San I, In Tiap
31 Ngan nanga,
ole tawete belei ye so tina yo Maro iyei paidi nga?
Kumata be Maro ikata suanga yidi nga,
ngan soo so be man igarungidi i?
So siap!
32 Ngan Maro lon rutaia ya taunu Natunu in a iparama tiap,
bong itaru la di koi ki baedi a tirauu le imata,
a be nen ngan ilonidi ye matenge ki.
Le kumata be irutaia Natunu tiap nga,
ngan ole yelei,
irutai so kapala yo be ilonidi ye nga?
Tiap yege!
Bong ole lono dook mata a iyei dada dook mata paidi,
inbe ikap loningi kapala yo dook mata,
ngan paidi lapau.
33 Ngan la idi tooltool yo Maro ipootidi panga nga,
ngan ole sei tool be ikodo dama ke Maro a ipaposidi ye dada dook tiap kiidi yo tayei nga?
Tool siap,
yesoo Maro in la iyei idi le tayepe ben tooltool noonoodoo ye matana i.
34 Inbe sei tool be ole iwete ngan Maro iyemenai idi ye dada dook tiap kiidi yo tayei nga?
Tool siap,
yesoo Yesu Kirisi imata ye noonoo kiidi oo,
motong la Maro ipamaditi a imaur mulu nga.
Le nookoot nga,
ya lo iwur ye Maro baene oonoo,
inbe ipatarau pang Maro be ilonidi.
35 Ngan soo so be iyei idi a be nen ngan ikodokala Kirisi lono yo paidi mai san i?
So siap!
Le nga yelei,
be di tooltool tikap masngana paidi,
too be tayepe ye lo modoko ye moonoo yo pombe pang yidi nga,
too be di tooltool tigarungidi ye yo tatoo Kirisi nga,
too be takana pitolo,
too be tayolo pirara,
too be tapuske so dook tiap yo be igarungidi nga,
too be tirau idi ye pul ke patokongo,
ngan ole yelei,
ole so tina ngan ikodokala Kirisi lono yo paidi mai san i,
too?
O tiap yege!
36 Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Am nga di tooltool kiong,
ngan la le ye ke kanakana ngan di koi kiong be tiraumatamatam le ikenen leu nga.
Di ngan lodi tar nen,
be am nga dawa ben di sipsip yo tikap di a be tiraumatamata di nga.”a
37 Bong so tina le imot yo pombe pang yidi nga,
ngan idi nga tadada podi a tallos di mai san ye Kirisi yo lono paidi mai san a ilonidi i.
38 Ngan yo awete nen nga,
yesoo atara lok le imede nen,
be matenge,
too yepongo,
too di bangabangana,
too di so sadi,
too so yo nookoot katai iken nga,
too so yo pang dama ni ngan be pombe nga,
too so kapala yo gurana kidi maimai mata nga,
39 too so yo ke ete nga,
too so yo ke lopo nga,
too so le imot yo Maro itar di nga,
ngan sa o ke be ikodokala dada yo be Maro lono paidi mai san ye i,
in tiap.
Inbe ya in ipatnaii paidi be ya in lono paidi mai san ye soo so yo Tool Mai kiidi Yesu Kirisi iyeii paidi i.