Di Tooltool Yo Titara Lodi Medana Nga, Ngan Tiyepe Ger Parmana Mulu Tiap
7
1 Ang di diek nga,
ang kapala ngan lomim galanga ye ger,
bong o lomim kalli,
too?
Be tool atu,
in ger ke Maro ole iyei mai panga a iyepe parmana ye kene yo iyepe matana rerene ye i,
in leu.
2 Nga ole awete le ananpootoo nen.
Kumata le garup atu be iyooloo tamoto atu nga,
ngan ole itoo ger ke kerenge dook a iyepe le imede ye nintooroo ye kene yo nintooroo tani in iyepe matana rerene ye i.
Bong kumata le be nintooroo imata nga,
ngan garup tani in ger ke kerenge igunkala mulu tiap.
3 Ngan nen le kumata be nintooroo iyepe matana rerene go,
inbe garup tani in la iyooloo tamoto san mulu nga,
ngan ya in tiweta ye garup ke yeingi bauk.
Bong kumata le be nintooroo tani in imata nga,
ngan ya in ger ke kerenge igunkala mulu tiap.
Nen le kumata be iyooloo tamoto san mulu nga,
ngan o ke be tiweta ye garup ke yeingi bauk,
ngan tiap.
4 Le ang di diek nga,
ngan gaongo leu,
ang ngan kayepe gurana yo ke ger ke Maro ngan parmana mulu tiap,
yesoo ye kene yo tipatoto Kirisi lo kai palasingi kaini a imata ye in nga,
ngan ben ang ngan kaye kammata.
Nen le ang ngan kammata oo,
inbe ger taukan gurana yo be iyei mai pang nga.
Inbe nookoot nga,
ang ngan kayei ben di tooltool ke tool san yo imadit ye ni ke matenge in nga,
ngan be nen a katoo dada dook mata yo be Maro lon ponana ye nga.
5 Muku ye kene yo tatoo lodo gurunu ye in nga,
ngan dada dook tiap yo iken lodo nga,
ngan iyolidi be la tayei dada dook tiap ke noonoo.
Ngan ger yo igunkalidi ye dada dook tiap ke noonoo i,
in ipamadit lodo ye dada ke noonoo,
ngan le lodo mai san be la tayei ye tiniidi.
Ngan tina nen nga,
le idi nga tayei dada dook tiap yo be iyei idi a tammata le tapa so nga.
6 Bong nookoot nga,
idi nga dawa ben tammata oo,
le so tani yo muku ngan iparamidi i,
in iparamidi mulu tiap.
Nen le idi nga,
ger in taukan gurana yo be iyei mai paidi mulu nga,
le idi nga tamot ye dada gurunu ke toongoo ger yo tiwode ilo ye rau i.
Ngan nen le nookoot nga tatoo dada paunu yo ipa ye Maro Amunu Silene i.
Ger Ke Maro Ipatnai Noonoo Se Mallangana
7 Ngan nanga,
nga ole tawete belei?
Ole tawete be ger ke Maro yo ikap pang Mose ngan dook tiap,
too?
Tiap yege!
Bong ole ananpootoo yau nen,
kumata le ger tina ngan be ipapos noonoo kiau tiap nga,
ngan matin nga le au i lok galanga ben nga akapsap,
ngan tiap.
Ngan nen le ye ger,
ngan au i ole lok galanga nen,
dada yo be matak gorengana ye so kidi tooltool kapala ye i,
in dada dook tiap ke noonoo,
yesoo ger ke Maro yo ikap pang Mose ngan iwete nen,
“Kin matamim gorengana ye so kidi tooltool be.”a
8 Bong ye kene yo lok galanga ben ger tina ngan igunkalau ye dada dook tiap nga,
ngan iyei au le matak gorengana ye dada dook tiap matana matana a lok be le ayei.
Le kumata nga yo be ger siap nga,
ngan matin nga le noonoo taukan gurana yo be iyei idi,
a be nen ngan tayei so dook tiap tina nga.
9 Muku ngan ye kene yo au i lok galanga ye ger tiao nga,
ngan ayepe le lok pusbe,
yesoo mala be lok rru ye so yo ayei,
ngan tiap.
Bong yeisa be lok galanga ye ger,
ngan le pattu leu be ayetai nen,
au i nga ayei noonoo,
le ayei ben tool yo imata koot i.
10 Le kakamata,
ger tina ke Maro yo itar be ikaua yepongo dook mata pang di tooltool,
ngan la iyei di a timmata nga.
11 Bong ye kene yo au i lok galanga ben ger igunkalau ye dada dook tiap ke noonoo nga,
ngan iyei au le lok mai san be la ayei.
Le ye dada tani i,
in ben noonoo ikaua lungunu yau,
a la ayei noonoo.
Ngan tina au i ayei nen nga,
ngan la ger iwete nen,
au i ole amata ye noonoo kiau tina.
12 Ngan nen le ole tawete be ger ke Maro yo ikap pang Mose ngan dook tiap,
too?
Tiap!
Bong dook mata,
yesoo ipa ye Maro ya taunu.
Inbe dada yo iwete paidi ye be tatoo nga,
ngan ipa ye Maro lapau,
le dook mata inbe itoo dada dook mata noonoonoo yo ki i.
13 Nga ole tawete belei?
Be ger ke Maro yo dook mata nga,
ngan la igarungau a le amata nga,
too?
Tiap yege!
Bong ye au lok yo ke yeingi noonoo in la iyei au a ayei noonoo i.
Ngan la ger yo dook mata nga,
ngan iwete pau nen,
be au i ole amata ye noonoo yo ayei nga.
Le noonoo in dada tani yo be tapuske matenge ye i.
Ngan nen le lod galanga nen,
be noonoo in so dook tiap moolmool.
14 Idi ngan lod galanga be ger yo Maro ikap pang Mose nga,
ngan ipa ye Maro Amunu,
bong au i tool ke tana i,
inbe atoo lok yo gurunu i.
Le au i,
ben noonoo ikau au panga,
inbe ayepe parmana a ayei ben poranga panga.
15 Ngan nen le so yo ayei nga,
ngan lok sarere ye soo punu a le ayei nen nga.
Yesoo,
soo so yo lok mai san be la ayei nga,
ngan ayei tiap,
bong soo so yo lok be ayei tiap nga,
ngan la ayei nga.
16 Ngan tina ayei soo so yo lok wetewete pau ye be ayei be nga,
ngan la le agaua lok le atu ye ger ke Maro be nga dook mata.
17 Inbe lok galanga nen,
dada dook tiap yo ayei nga,
ngan au tauk la be ayei ngan tiap,
bong dada dook tiap ke noonoo yo iken lok ngan la iyei au a be la ayei nga.
18 Ngan au i lok galanga be so sa yo dook mata ngan la iken ye lok yo gurunu,
ngan tiap,
yesoo lok be ayei dada yo dook mata nga,
bong o ke be ayei tiap.
19 Ngan nen,
yesoo dada yo ayei nga,
ngan dada dook mata yo au i lok be ayei,
nga tiap.
Bong dada dook tiap yo lok be ayei tiap nga,
ngan la asootoo yeingi le ikenen leu nga.
20 Nen le kumata be ayei dada dook tiap tina yo lok be ayei tiap nga,
ngan ipaposau ben au tauk la ayei,
nga tiap,
bong dada dook tiap ke noonoo yo iken lok ngan la iyei nga.
21 Ngan nanga,
au i apuske dada atu pombe pang yau nen.
Ye kene yo be ayei dada dook mata ye in nga,
ngan dada dook tiap ke noonoo se ilelau a be ayei dada yo dook mata,
ngan be.
22 Ngan au tauk i lok ponana ye ger ke Maro mai san,
inbe lok be atoo le imot.
23 Bong akamata ben dada dook tiap atu yo iken ye tinik i,
in ikapye be irautoo dada dook mata yo lok kaua urata ye nga.
Ngan nen le dada dook tiap tani in irautoo dada dook mata yo lok kaua urata ye nga,
a iyei au be ayei dada dook tiap ke noonoo ye tinik mai i le imot.
24 Atoo,
au i tool ke lo modoko sa!
Nga ole sei tool be ikau au a ipamulau ye dada dook tiap ke noonoo yo igarungu tinik mai i le imot a be amata ye i?
25 Bong awete lo ponana kiau pang Maro ye Tool Mai kiidi Yesu Kirisi ye yo ilonidi nga.
Ngan la ye lok ngan be ayei poranga pang ger ke Maro,
bong dada dook tiap kiau ke noonoo yo iken lok nga,
ngan iyei au le ayei poranga pang dada dook tiap yo ke noonoo nga.