Tammata Ye Noonoo, Motong La Kirisi Iyei Idi Le Tamaur Mulu Nga
6
1 Nga ole tawete belei?
Be tayei noonoo le ikenen leu a be nen ngan Maro lono paidi mai san a iyei dada dook mata sa mulu paidi,
too?
2 Tiap yege!
Yesoo,
idi tooltool yo tatara lodo medana pang Maro nga,
ngan dawa ben tool matene yo iyepe la gurana ke noonoo parmana mulu tiap i,
le idi nga ke be tasootoo yeingi noonoo tiap.
3 Too belei,
ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Ngan ye kene yo idi nga tirriu idi ye in nga,
ngan be nen a ipatnai idi ben idi nga taye Yesu Kirisi tagauagaua dook mata,
inbe rriungu tani in ipatnai idi ben taye tammata lapau.
4 Ngan la ye kene yo tirriu idi ye in nga,
ngan idi nga ben tammata a tikelmai idi taye Kirisi.
Ngan nen,
a be nen ngan dawa ben Kirisi yo Tamana ipamaditi ye ni ke matenge i,
le idi lapau ole takaua yepongo paunu.
Moolmool,
Kirisi Tamana yo ene mai san le ilo ete ke be tooltool tipayiti ye i,
in ipamaditi Kirisi ye gurana ki yo mai mata i.
Le gaongo leu,
idi nga lapau ole tayepe ye yepongo paunu.
5 Le kumata be idi nga taye Kirisi tagaua ye matenge ki nga,
ngan idi lapau ole taye tagaua ye maditingi ki,
a be nen ngan idi nga tayepe ye yepongo paunu dawa ben ya i.
6 Le kin lomim kalli be,
idi nga lodo gurunu yo ke dada dook tiap nga,
ngan tipatoto le ipa ye Kirisi a ilo kai palasingi kaini oo.
Ngan nen,
a be nen ngan dada dook tiap ke noonoo ngan taukan gurana yo be igarungidi mulu nga.
Ngan nen le idi nga tayei ben di poranga pang noonoo mulu tiap,
7 yesoo kumata be tool atu sa imata nga,
ngan ya in o ke be iyepe la gurana ke noonoo parmana mulu tiap.
8 Ngan kumata le be taye Kirisi tammata nga,
ngan tatara lodo medana nen;
idi nga lapau ole takaua yepongo paunu dook mata dawa ben ke Kirisi.
9 Ngan idi nga lod galanga nen,
ye kene yo Kirisi imadit ye ni ke matenge ye in nga,
ngan o ke be imata mulu tiap.
Nen le matenge in taukan gurana yo be irautoo Kirisi ye i.
10 Ngan ye kene yo imata ye i,
in imata ye noonoo kidi tooltool,
inbe imata pattu leu a imot oo,
le ke be imata mulu tiap.
Bong nookoot nga imadit a imaur mulu oo,
a be nen ngan iyepe inbe iyitmaka Maro ene ye yepongo ki tani.
11 Ngan ye dada gaongo leu,
ang tapmim ole lomim tar ben ang ngan kamot ye yeingi noonoo dawa ben tool matene yo iyepe gurana ke noonoo parmana mulu tiap i.
Bong ang ngan ye urata yo Yesu Kirisi iyeii in nga,
ngan ang ngan kamadit a kamaur mulu oo,
a be nen ngan kayepe inbe kayitmaka Maro ene ye yepongo kiang tina.
12 Ngan la kin kamalum pang dada dook tiap ke noonoo a iyei mai pang be.
Ole nen ngan tininim yo be imata nga,
ngan ole iyolang a la kayei so yo dook tiap nga.
13 Inbe kin kamalum pang tinimim kasin ben baemim,
too kemim,
too matamim,
too koomim,
too soomim kapala pa,
a iyei ben so ke yeingi urata dook tiap ke noonoo,
ngan be.
Bong be nen ngan kakau ang tapmim pang Maro,
ben di tooltool yo ikap di ye ni ke matenge a timadit le timaur mulu nga.
Le kakaua tinimim mai i le imot pang Maro dawa ben so ke yeingi urata dook mata noonoonoo yo ki nga.
14 Kayei nen,
yesoo kayepe ger parmana mulu tiap.
Le nookoot nga gurana ke noonoo in iyei kuto mai pang mulu tiap,
bong Maro la iyei kuto mai pang,
inbe ya in lono pang a iyei dada dook mata pang inbe ilonang a be kayei noonoo be.
Tayei Poranga Pang Dada Noonoonoo Ke Maro
15 Nga ole tawete belei?
Be idi nga tayepe ger parmana mulu tiap,
bong tatoo dada yo be Maro lono paidi a iyei dada dook mata paidi ye i,
le nga dook mata be tayei noonoo,
too?
Tiap yege!
16 Ang ngan o lomim galanga tiap,
too?
Kumata be katarang la tool atu parmana a kayei urata yo iwete pang ye be kayei nga,
ngan ang ngan kayei ben poranga pang tool tani yo kayepe parmana i.
Nen le kin kakamatang dook leu,
yesoo kumata le ang ngan be kayei poranga pang dada dook tiap ke noonoo nga,
ngan ole iyei ang le kammata,
bong kumata be kayei poranga pang Maro a katoo betanga ki nga,
ngan ole iyei ang le katoo dada dook mata noonoonoo yo ki nga.
17 Moolmool,
muku ngan ang nga kayei ben poranga pang dada dook tiap ke noonoo.
Le tawete lo ponana kiidi pang Maro ye yo nookoot nga kayei poranga panga mulu tiap,
bong karaia tinimim mai i le imot be katoo patomonaingi paunu yo di tooltool ke Maro tipatomonai ang ye nga.
18 Ngan ang nga Maro ipamulang le kayepe gurana yo ke noonoo in parmana mulu tiap,
bong nookoot nga kayei ben poranga pang dada dook mata noonoonoo yo ke Maro nga.
19 Ngan au i awete le ananpootoo ye dada kidi tooltool yo tiporo di tooltool ye urata nga,
ngan be nen a patomonaingi kiau i imarra pang be lomim galanga ye.
Muku ngan ang nga karaia tinimim mai i le imot a iyei poranga pang dada dook tiap ke bauk yo giri leu nga,
inbe pang dada dook tiap yo kagarung ger ke Maro ye nga lapau.
Ngan la nookoot nga ole karaia tinimim mai i le imot a iyei poranga pang dada dook mata noonoonoo yo ke Maro nga,
a be nen ngan kayepe ben di tooltool ke Maro yo ipootoo di panga ya taunu nga.
20 Ye kene yo kayei ben poranga pang dada dook tiap ke noonoo ye in nga,
ngan taukamim lomim yo be kayei poranga pang dada dook mata noonoonoo ke Maro ye i.
21 Bong atorang,
dada dook tiap tina yo muku ngan kayei,
bong nookoot nga moomoomim ye nga,
ngan ye kene yo kayei ye in nga,
ngan soo loningi kakap ye dada tina nga i?
So dook mata siap,
yesoo dada yo nen ngan iyei di tooltool a timmata le tilledi a tipa so.
22 Bong nookoot nga Maro ipamulang le kayepe la gurana yo ke noonoo in parmana mulu tiap,
inbe nookoot nga kayei ben poranga pang Maro.
Ngan tina kayei poranga pang Maro nga,
ngan soo so yo kakauu be ilonang i,
in nen:
Maro ole iyei ang a kayepe le taukamim busunu ye matana,
a be nen ngan kakaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.
23 Ngan nanga,
urata kootoonoo yo ke noonoo,
in matenge,
bong so yo be Maro ikauu sokorai paidi ye lo ponana ki i,
in yepongo dook mata yo taukan motingi i.
Le moolmool,
Maro ole ikaua yepongo paunu yo ipa ye Tool Mai kiidi Yesu Kirisi i,
in paidi,
yesoo idi nga taye tagauagaua.