Maro Iyei So Yo Iwete Be Iyei Nga Le Itoo Koonoo
3
1 Le tina au i awete pang nen,
ngan o ke be kator a kayei ne,
“Kumata be nen nga,
ngan yelei yidi Yuda?
Soo so be ole ilonidi le tallos di tooltool kapala ye Maro matana i?
Inbe dada ke koranga tiniidi i,
in ilonidi belei?”
2 Ona,
dada dook mata alunu la Maro iyei pang di Yuda a ilon di ye nga.
Kulkulunu yege ngan ikap betanga ki yo ya taunu iwetewete,
ngan pang di.
3 Moolmool,
di tina ngan kapala tiyei so yo tiwete be tiyei nga,
le titoo koodi tiap.
Ngan kumata be titoo betanga yo tipamede pang Maro,
ngan tiap nga,
ngan ole yelei,
Maro lon kalli so yo ipamede betanga ye be iyei nga,
too?
4 Tiap yege!
Di tooltool le imot nga tiwete ngan tillung,
bong Maro in iwete nga,
ngan ole itoo betanga ki le lo itara kanono moolmool.
Le dawa ben tina yo Rau ke Maro iwete nga,
“Maro,
ong in kutoo dada dook mata noonoonoo nga leu,
inbe kupapos di tooltool ye noonoo kidi.
Ngan nen le di tooltool ole tikamata mallanga nen,
betanga yo kuwete pang di nga,
ngan moolmool le imot.
Ngan kumata le tiwete be kullung pang di nga,
ngan ole kullos di ye lal yo ke karatanga betanga i.”a
5 Au i lok galanga nen,
di tooltool kapala yo lodi kaua urata ye dada ke tana i mata nga,
ngan ole tiwete gogodi a tiwete nen,
“Kumata le be dada dook tiap ke noonoo yo amyei,
ngan be ipaposo dada dook mata noonoonoo ke Maro le pombe mallangana nga,
ngan ole tawete belei?
Nga ole tawete be Maro in o iyei dada dook tiap la le katen malmal a iyemenai am ye noonoo kiam tina nga,
too?”
6 Tiap yege!
Maro in tool noonoonoo,
le ikarata betanga kiidi Yuda ye dada dook mata yo tarantatu in leu.
Ngan nen le ya in ke be ikarata betanga kidi tooltool ke tana i a iyemenai di ye dada dook tiap kidi yo tiyei nga.
7 Le tina Maro iwete be ole iyemenai idi Yuda ye noonoo kiidi nga,
ngan ole tool sa lon wetewete nen,
“Kumata le be allung nga,
ngan ole ipatnaia Maro nen,
betanga yo iwete ngan moolmool le imot.
Le dada dook tiap yo ayei nen nga,
ngan ke be iyei di tooltool le tikamata nen,
Maro in itoo betanga ki moolmool,
ngan la ole tiyitmaka ene le ilo ete ye nga.
Ngan kumata be nen nga,
ngan nga yelei a iyemenai au ben au i tool ke yeingi noonoo nga?”
8 Bong matamim too dook ye betanga tani yo lon wetewete ye i.
Ngan dawa ben ole tawete ne,
“Idi nga ole tayei dada dook tiap ke noonoo,
a be nen ngan dada dook mata yo Maro iyeii in ole pombe mallangana.”
Ngan di tooltool kapala tisopo koodi pau a tiwete be au i betanga yo awetewete nga nen.
Ona tiap,
au i awete nen tiap,
bong awete nen,
di tooltool yo tiwetewete ye dada nen nga,
ngan dook mata be Maro iyemenai di ye urata dook tiap kidi tina ngan kootoonoo.
Tool Atu Sa Yo Noonoonoo Ye Maro Matana, Ngan Tiap
9 Ngan nanga,
ole tawete be idi Yuda nga tallos di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
too?
Tiap yege!
Yesoo,
muku ngan au i awete betanga galangana pang nen,
be idi tooltool nga le imot,
di Yuda inbe di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan idi le imot nga tayepe la noonoo parmana.
10 Le dawa ben tina yo Rau ke Maro iwete nga,
“Ni tool sa yo dook mata noonoonoo ye Maro matana,
ngan tiap,
le mala be tool atu sa,
ngan tiap yege.
11 Inbe ni tool sa yo lon galanga ye dada ke Maro,
ngan tiap.
Inbe tool atu sa yo lono mai san be lon galanga ye Maro,
ngan tiap lapau.
12 Di le imot ngan tiwala muridi pang Maro,
le di le imot ngan sa yo dook mata ye Maro matana,
ngan tiap.
Ni tool sa yo iyei dada dook mata,
ngan tiap,
le mala be tool atu sa,
ngan tiap yege.”b
13 “Betanga kidi yo tiwete a ipas ye koodi nga,
ngan ikini biana dawa ben gomo ke tool matene yo koon panganga i.
Ngan tiwete nga,
ngan medi ru a tillung di diedi ye betanga.”
c
“Inbe betanga yo ipas ye koodi a be tigarung di tooltool ye nga,
ngan dawa ben bar ke moto dook tiap.”d
14 “Inbe di ngan koodi ipon ye betanga dook tiap yo be tigarung di diedi ye nga.”e
15 “Inbe di ngan kedi bese be palbe leu be la tirau di tooltool a timatamata.
16 Ngan ye ni nangai be tila pang ye nga,
ngan la tigarung so inbe tiyei di tooltool le lodi modoko.
17 Inbe lodi galanga ye dada dook mata yo be tiye di diedi tigauagaua a tiyepe ye lodi silene,
in tiap.”f
18 “Di ngan titattadaia Maro ye gurana ki yo be iyemenai di ye,
in tiap.”g
19 Ngan idi le imot lod galanga nen,
soo so yo ger ke Maro iwetewete ye nga,
ngan iwete paidi Yuda yo tayepe la ger ki parmana nga.
Nen le ger ki tina yo ikap paidi nga,
ngan be ipaposidi lo mallangana pang Maro ye lal ke karatanga betanga,
le idi nga ke be tawete touo betanga sa be koodoo sukalidi ye nga tiap.
Le ye kene tani in di tooltool yo tiyepe ye tana i nga,
ngan di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap,
ngan di leu tiap,
bong idi Yuda lapau,
idi le imot ole iyemenai idi ye dada dook tiap kiidi yo tayei nga.
20 Ngan nanga,
tool sa ke be iyei tooltool noonoonoo ye Maro matana ye yo itoo ger,
ngan tiap.
Bong ger tina ngan ipaposidi le imot ngan nen le lod galanga ye noonoo kiidi yo tayei nga.
Dada Yo Be Tayei Tooltool Noonoonoo Pang Maro Ye I
21 Bong nookoot nga,
Maro ipatnaia dada san yo be tayei tooltool noonoonoo ye i,
in paidi oo.
Ngan dada tani,
in ye toongoo ger tiap,
bong betanga yo Maro ikap pang Mose nga,
inbe betanga yo di Maro koonoo tiwodo a lo iken ye Rau ke Maro nga,
ngan iwetewete paidi ye.
22 Ngan dada tani,
in ye lodo medana yo tataru pang Yesu Kirisi i.
Nen le di tooltool le imot yo titara lodi medana pang Kirisi nga,
ngan Maro ole iyei di le tiyei ben di tooltool noonoonoo ye matana.
Le dada tani gaongo leu la Maro iyeii pang di Yuda,
inbe di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.
23 Yesoo,
di tooltool le imot ngan tiyei dada dook tiap ke noonoo.
Inbe di le imot tikapsap ye toongoo dada moolmool yo ke Maro nga,
ngan la le tiyepe manga mooloo ye Maro nunngana yo mai san i.
24 Bong Maro lono pang di tooltool a iyei dada dook mata pang di,
le ye urata yo Yesu Kirisi iyeii i,
in la le iwete di ben di ngan tooltool noonoonoo ye matana i.
Ngan urata dook mata tina yo iyei paidi nga,
ngan ipa ye urata kiidi tiap,
bong iyei sokorai paidi ye lo ponana ki,
yesoo Yesu Kirisi iraia tinini mai i le imot be tiraumate a iyimidi ye.
25 Le Maro iyawara Kirisi a isi pombe mallangana,
inbe ya taunu in iyei ben so ke paroranga pang Maro,
a be nen ngan Maro o ke be iyemenai di tooltool ye noonoo kidi yo tiyei nga,
ngan tiap.
Le di tooltool yo titara lodi medana pang Kirisi tani yo rara ki imati ke kai palasingi kaini in nga,
ngan Maro igiri noonoo kidi.
Ngan Maro iyei nen nga,
ngan be nen a ipatnaii ben ya in itoo dada dook mata yo noonoonoo i.
Yesoo,
ye kene yo Kirisi isi tiao nga,
ngan Maro iyepe le itoko too katene dook mata nen le iyemenai di tooltool ye noonoo kidi yo tiyei muku,
ngan tiap.
26 Inbe nookoot yege nga,
dada tani yo Maro iyeii i,
in be ipatnaii ben ya in itoo dada dook mata noonoonoo lapau.
Nen le di tooltool yo titara lodi medana pang Yesu nga,
ngan Maro ole iyei di le tiyei ben di tooltool noonoonoo ye matana.
27 Le be nen nga,
ngan sei tool ke be iyitmak ene ye yo itoo ger dook,
ngan la le Maro iweta ye tool noonoonoo nga?
Tool siap,
yesoo ya in igiri noonoo kiidi,
ye yo tatoo ger dook mata le imot,
nga tiap,
bong ye lo medana kiidi yo tataru i.
28 Nen le idi nga tatara lodo medana nen,
sei tool yo itara lono medana pang Kirisi i,
in la be Maro iweta ye tool noonoonoo i.
Bong ye dada yo ke toongoo ger,
in tiap.
29 Too yelei,
Maro in Maro kiidi Yuda leu,
too?
E di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan ya in Maro kidi tiap,
too?
Tiap,
ya in Maro kidi tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap,
ngan lapau,
30 yesoo Maro ataleu la iyepe i.
Inbe ya in ole iwete di Yuda yo tikoro tinidi koot inbe titara lodi medana pang Kirisi nga,
be di ngan tooltool noonoonoo.
Inbe di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap a tikoro tinidi tiap nga,
ngan ole iwete di be di ngan tooltool noonoonoo lapau ye lodi medana yo titaru dawa ben am nga.
31 Ngan tina am nga amwetewete ye dada ke tarungu lodo medana pang Kirisi nga,
ngan ole yelei,
be amgarung ger ke Maro a ilene,
too?
Tiap yege!
Bong am nga amtara lomam medana,
inbe ye dada kiam yo nen nga,
ngan am nga ke be ayei soo so yo ger iwete pam ye nga.