Paulu Iwete Betanga Ki Pang Agiripa
26
1 Motong la Agiripa iwete pang Paulu nen,
“Oo,
nookoot nga amalum pong be ong taum kuwete betanga kiong ngan.”
Motong la Paulu iyitmaka baene,
inbe imadit a iwete betanga yo be ya taunu ikata suanga ye nga,
ngan le iwete nen.
Iyei ne,
2 “Tool kuto mai Agiripa,
au i lok be arau betanga kidi Yuda yo tiwetewetau pong a be tipaposau ye busunu kiau nga.
Ngan nen le au tauk i lok dook mata ye yo katai ngan tikau au se akodo dama kiong,
inbe awete betanga kiau pong a nen ngan kulongo nga,
3 yesoo ong in lom galanga dook ye momo le dada kiam Yuda nga le imot.
Inbe lom galanga ye so yo am nga amwetewete ye a amparsu ye i,
in lapau.
Ngan nanga,
au i atorong be kuwur moonoombe,
inbe kutar talngam dook a kulongo betanga kiau yo be awete nga,
ngan dook le imot.
4 “Di Yuda nga,
ngan di le imot lodi galanga ye dada kiau ye kene yo au kase go inbe aye di rara kiau amyepe ye malala kiam,
le se along a lo ayepe Yerusalem nga.
5 Ngan mukot yege a iman nga,
ngan au i lodi galanga yau oo.
Le kumata be lodi nen nga,
ngan dook mata ke be di tapdi tiwete pong ye dada kiau.
Di ngan lodi galanga yau nen,
ye kene yo au kase paunu go nga,
ngan au i ayei ben di tooltool ke Paresi tina ngan atu.
Ngan di tooltool yo tiyepe ye budanga ke di Paresi nga,
ngan tillos di Yuda kapala,
yesoo di ngan tiyei urata mai san ye yo be titoo ger ke Maro ngan dook mata le imot nga.
6 Le nookoot katai se akodo ye ni ke karatanga betanga nga,
yesoo au i atar matak,
inbe anam ye soo so yo Maro ipamede betanga medana pang di sasa kiam ye mukot i.
Ngan ye punu in la tipatakodau dama ke di tooltool ke karatanga betanga ye i.
7 Le betanga tani in la di rara kiam Yuda yo sangaul be ru nga,
ngan tisung pang Maro ye ke le bong tina yo kanakana nga,
inbe titar matadi a tinam ye betanga tani in kanono be pombe moolmool nga.
Le tool kuto mai Agiripa,
ngan au i atar matak,
inbe anam ye so tani in lapau.
Ngan ye punu in la le di Yuda tiwetewetau a be tipaposau ye busunu kiau ye i.
8 Le nga yelei,
be ang tooltool kapala nga,
ngan lomim tar be o ke be Maro ipamadit di tooltool yo timmata koot nga,
ngan mulu ye ni ke matenge,
tiap nga?
9 “Muku ngan au lapau lok mede be ole ayei gogo dada matana matana yo nen nga,
a nen ngan arautoo Yesu ke Nasaret in ene ye.
10 Ngan le dada tina ngan lo ayei nango la Yerusalem ngo.
Motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro ngan timalum pau,
ngan le atar gogo di tooltool alunu ke Maro la tilo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga.
Inbe ye kene yo di kuto maimai tina ngan tiraua betanga be tiraumatamata di a timmata ye in nga,
ngan au lapau ataula ye di a awete be tirau di tooltool tina ngan a timmata.
11 Ngan nen le kanakana ngan apa a alo ye rumu kidi Yuda ke gaongo in lono,
le ngan alo ye san a ayemenai di tooltool tina,
inbe akapye be ayei di a nen ngan di tooltool tina ngan tiwete betanga dook tiap a tikan paseme Yesu ye.
Inbe au i katek malmal pang di dook tiap,
le apa a ala ye malala maimai yo iken ni mooloo nga,
ngan la asere di a be nen ngan agarung di ye yo titoo Yesu nga.”
Paulu Igasa Ye Yo Le Iyei Yesu Galiunu Nga
12 Motong la Paula iwete mulu nen,
“Ngan tina di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tipamede betanga,
inbe timalum pau nga,
motong la kene atu ngan tiwangau be ala pang malala mai Damaskas nga.
13 Atoo,
tool kuto mai Agiripa,
ngan apa le ala dada ngan kemai bulana ye so ben ke matana sangaul be ru,
inbe akamata so ben sul nunngana ipa ke lang katene a isi le si ilangarai au.
Ngan sul tani,
in nunngana gurana san le illoso ke nunngana,
le isi le si ilangarai au ipa ye di tooltool tina yo aye di ampa nga.
14 Le nga am le imot be ammol du tana.
Motong la alongo tool atu kalngana iwete pau ye di Ibru koodi,
a itorau nen,
‘Saolo,
Saolo,
nga yelei a be kugarungau nga?
Ong taum i nga kouo masngana pong ye yo kukiki so matana mata i nga.’
15 “Alongo tool tani in iwete pau nen,
motong la ayei ne,
‘Tool Mai,
ngan in ong sei?’
“Motong la Tool Mai tani in iwete nen,
‘I au Yesu tani yo be kugarungau i,
in naii.
16 Bong kumadit a kukodo.
Nookoot nga au i asi pombe pang yong nga,
ngan be si apootong a nen ngan kuyei ben kapraingi kiau a kutoko urata kiau.
Ngan nanga,
ong in ole kuwetewete pang di tooltool ye so yo nookoot kumata nga,
inbe ye so kapala yo be pang dama ni ngan apatnai pong nga.
17 Ngan au i ole matak kalong dook ye di tooltool kiong taum,
inbe ye di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan lapau,
le ke be tiyei dada dook tiap sa pong,
ngan tiap.
Le au i la be awangong a kula pang ye di i,
18 a be nen ngan la kupere matadi,
a nen ngan tiwala muridi pang ni yo todo lono i,
inbe tiportak lodi a man tiyepe ye ni yo galangana i.
Inbe awangong pang di a be nen ngan la kulon di a tiyege gurana ke tool dook tiap Satan yo tiyepe parmana i,
inbe kop di a man titoo Maro.
Le kumata be titara lodi medana pau nga,
ngan ole agiri noonoo kidi,
inbe di ngan timan man tiyepe kataunu kidi tooltool ke Maro yo ipootoo di panga ya taunu nga.’
19 “Ngan nen le tool kuto mai Agiripa,
au i akamata so yo ben mianga ipa ye malala ke Maro a isi i,
le ke be asak betanga ki tiap.
20 Le amadit ye urata kulkulunu nga,
ngan le awetewete betanga ke Maro pang di tooltool ke Damaskas muku a imot,
motong la alo Yerusalem lo awetewete betanga ke Maro pang di tooltool ke Yerusalem,
inbe ye ni kapala yo iken ye tana mai Yudia nga,
inbe pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap,
ngan lapau.
Ngan le awete pang di nen,
‘Kaportak lomim,
inbe katara lomim medana pang Maro.
Inbe katoo dada dook mata yo ke Maro nga,
a be nen ngan di tooltool tikamatang nga,
ngan tikilalang ben ang ngan kaportak lomim moolmool oo.’
21 Ngan betanga nga la au i awete nga.
Ngan ye punu in la le di Yuda tikau au a tiparamau koongoo lono ke bareme mai ke sungunu,
inbe tikapye be tiraumatau ye i.
22 Bong ngan Maro ilonau le au i ayepe dook mata san ye ke tina yo kanakana nga le imot le se nookoot katai nga lapau.
Ngan nen le nookoot nga se akodo ni nga,
ngan be se awete pang di tooltool yo edi maimai tiap nga,
inbe pang di tooltool yo edi maimai nga,
ngan lapau.
Au i o ke be awete betanga san pang tiap,
bong be awete tootoo pang ye betanga tina yo muku ngan di Maro koonoo tiye Mose tiwetewete pang di ye be ole so nen ngan pombe nga.
23 Ngan di Maro koonoo tina ngan tiye Mose tiwete nen,
‘Kirisi ole isolo masngana mai a imot,
lo ngan be Maro ipamaditi le imuku pang di tooltool yo be timadit mulu ye ni ke matenge nga.
Inbe ya la be ole iwetewete pang di Isrel,
inbe di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan ye dada yo Maro be ikap di a ipamulu di ye i.’ ”
Paulu Iwete Pang Agiripa Be Itara Lono Medana Pang Yesu
24 Paulu tani in iwetewete pang di tooltool tina ngan nen go,
inbe Pestus isulukati a iwete nen.
Iyei ne,
“Paulu!
Ong in kuyei kapa!
Lo galanga kiong yo mai mata i,
in la iyei ong a le kuyei kapa ye i.”
25 Motong la Paulu iraua betanga ki nen,
“Atoo,
tool mai Pestus,
au i nga ayei kapa tiap.
Betanga yo awete nga,
ngan moolmool,
inbe lok galanga ben nga betanga dook mata ngan la awete nga.
26 Ngan tool kuto mai Agiripa in lon galanga dook ye so le imot yo awetewete ye nga.
Ngan nanga,
au i atattadai tiap,
bong awete pobe panga,
yesoo au i lok galanga nen,
so tina le imot yo awetewete ye nga,
ngan sa yo iko le lon galanga ye tiap,
ngan tiap.
Inbe ya in lon galanga ye betanga kiau nga le imot,
yesoo so tina ngan pombe sollono tiap.”
27 Motong la Paulu iwete pang Agiripa nen,
“Tool kuto mai,
ngan kutara lom medana ye betanga kidi Maro koonoo lapau,
too tiap?
Au i lok galanga nen,
be ong in ngan kutara lom medana ye.”
28 Paulu tani in iwete nen,
motong la Agiripa itoru nen,
“Ai,
nga yelei?
Lom tar be ye manga modono kasin leu nga,
ngan ole kuyei au le ayei ben tool ke Kirisi,
too?”
29 Motong la Paulu iraua betanga ki nen,
“Ngan dookoot,
be manga modono nga too manga mooloo,
bong ole apatarau pang Maro nen,
be kuye di tooltool yo nookoot katai ngan kalongo betanga kiau nga,
ngan ang le imot ole katara lomim medana panga lapau le kayei dawa ben au i.
Bong au i lok be tipau kemim le baemim ye ooroo medana,
inbe titarang lo kayepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono be.”
30 Paulu iwete nen,
motong la tool kuto mai tani yo Agiripa i,
in iye tool mai Pestus ye Benaisi,
inbe di tooltool yo tiye di tiwurur nga,
ngan di le imot timadit,
31 inbe tiyege rumu lono tani in a tila.
Le nga tipa a tila,
motong la di tapdi tiwetewete nen,
“Tool ni iyei touo so sa dook tiap yo ke be tiraumate ye a imata,
too ke be titaru lo iyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono ye,
ngan tiap lapau.”
32 Motong la Agiripa tani in iwete pang Pestus nen,
“Nga dook mata ke be kupadu tool ni si tana a ila,
bong ki la ya taunu iwete be ole nen ngan Sisa ilongo betanga ki nga.”