23
1 Motong la Paulu matana pang ye di tooltool kuto maimai kidi Yuda tina,
inbe iwete pang di nen,
“Ang di diek nga,
au i kanakana ngan apa a ayei urata kiau nga dook mata le imot ye Maro matana,
ngan le lok dook mata ye dada yo ayeii nen i le se nookoot katai nga.”
2 Ngan tina Paulu iwete nen nga,
le nga tool kuto mai ke paroranga so pang Maro yo ene Annias i,
in iwete pang di tooltool yo tikodo potai ye nga be tipodo koonoo.
3 Motong la Paulu iwete panga nen,
“Ong in ole Maro irau ong,
yesoo ong in dawa ben siri minene yo tisirimi ye kau kookoonoo i,
a be nen ngan di tooltool ke be tikamata yo imin koot nga,
ngan tiap i.
Le ong taum in o kuwete be ngan kutoo ger ke karatanga betanga dook mata,
la be man kuyei tool ke karatanga betanga a kuwur ni inbe kukarata betanga kiau nga,
bong ong in kudada ger pono le kuwete pang di tooltool nga be tirau au.”
4 Paulu tani in iwete nen,
le di tooltool tina yo tikododo potai ye nga,
ngan tilongo le nga titoru nen,
“Ai,
nga yelei a kon paseme tool kuto mai ke paroranga so pang Maro i nga?”
5 Motong la Paulu iraua betanga kidi nen,
“Ona,
di diek nga,
au i akilala tool i yo ben tool kuto mai ke paroranga so pang Maro,
ngan tiap.
Ngan Rau ke Maro iwete nen,
‘Kin kawete wele pang di kuto maimai yo matadi kalang,
ngan sa be.’a ”
6 Motong la Paulu tani in lon galanga ben di tooltool kuto maimai tina yo man tigaua nga,
ngan di kapala ngan Sedusi,
inbe di kapala ngan Paresi.
Le nga koonoo pang di kuto maimai tina ngan nen,
“Di diek nga,
au i tool kidi Paresi,
inbe tamak in Paresi lapau.
Le au i atar lok le atu nen,
be di tooltool yo timmata koot nga,
ngan ole timadit mulu.
Ngan ye punu in la le nookoot nga tikau au se akodo ye ni ke karatanga betanga ye i.”
7 Ye kene tani yo Paulu iwete nen nga,
ngan le di Paresi le di Sedusi tina ngan tiparsu ye betebetanga,
le taun di tooltool tina yo tiyepe ye gaongo nga,
ngan tiparpoto le tiyepe ye budanga ru.
8 (Ngan tiparpoto nen,
yesoo di Sedusi ngan tiwete be di tooltool yo timmata koot nga,
ngan o ke be timadit mulu tiap.
Inbe tiwete be di bangabangana ke Maro le di so kapala yo taukadi kanodi ben di bangabangana tina ke Maro nga,
ngan siap lapau.
Bong di Paresi ngan titara lodi medana ye so tina ngan le imot.)
9 Ngan tiyei nen,
le nga koodi a oorootang le dook tiap yege.
Motong la pannoongoo ke ger ke Maro kapala yo di Paresi nga,
ngan timadit lo tikodo,
inbe tiwete betanga medana nen,
“Ai,
am nga ampuske touo busunu ke tool i siap,
yesoo bong o bangabangana ke Maro atu,
too so kapala yo taukan kanono ben di bangabangana tina ke Maro nga,
ngan atu la o iwete panga i.”
10 Ngan tina tiyei nen nga,
le nga tool kuto mai tani yo matan kala di tooltool ke patokongo i,
in ikamata di budanga tina yo ru nga,
ngan tiparsu ye betebetanga mata,
le nga itattadai.
Iyei be di tooltool tina ngan ole tiparrauwat ye Paulu a tisarraki le tiwullutu nga.
Ngan nen le nga iwete pang di tooltool ki ke patokongo a tidu du tikaua Paulu tani in ye di Yuda tina ngan baedi,
inbe tikauu a tise a tilo pang ye rumu kidi.
11 Ngan tilo tiyepe,
le nga bong,
motong la Tool Mai isi si ikodo potai pang ye Paulu,
inbe iwete panga nen,
“Kin kutattadai be!
Ngan dawa ben tina yo kuwetewete le koom mede ye betanga kiau pang di tooltool ke Yerusalem koot nga,
ngan gaongo leu,
ole du kuwetewete pang di tooltool ke Rom ye betanga kiau nen lapau.”
Di Yuda Tiraua Betanga Be Ole Tiraumata Paulu Le Imata
12 Tiyepe le nga bongbongini ki,
motong la di Yuda kapala tigaua a tiraua betanga be ole tiraumata Paulu a imata.
Le nga tiwetewete a tipamede betanga kidi nen.
Tiyei ne,
“Moolmool le ete i,
nga ole tasapa ye kaningi le yinungu,
inbe tayepe nen le lo taraumata Paulu a imata ngan.”
13 Ngan di tooltool tina yo tigaua a tipamede betanga medana nen nga,
ngan kinkatingi kidi illoso sangaul pai.
14 Motong la di tooltool tina ngan tilo pang ye di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro nga,
ngan tiye di tooltool maimai kidi Yuda lo tiwete pang di nen,
“Am nga amwetewete a ampamede betanga medana nen,
be ole amkan so tiap,
inbe amyepe nen le lo amraumata Paulu a imata ngan.
15 Ngan nen le nookoot nga,
ang tooltool maimai ke paroranga so pang Maro nga,
ngan kaye di kuto maimai kidi Yuda ole kawanga pang tool kuto mai ke patokongo ni,
a be nen ngan ikaua Paulu a iman pang yang.
Ngan kallungu be ikauu a iman a be man kator panini dook mulu ngan.
Inbe am nga ole la amnat ye dada a iman le man pombe pang yang tiao,
inbe amraumate le imata.”
16 Di tooltool tina ngan tiwete pang di kuto maimai nen,
bong ngan Paulu lini natunu tamoto yo iyepe lapau i,
in ilongo betanga ye so tina yo lodi be tiyei pang Paulu,
ngan oo.
Le nga imadit a ilo rumu kidi tooltool ke patokongo tina ngan lono lo iwete pang Paulu.
17 Motong la Paulu ikiui tool turana bulbulini ke patokongo in a man iwete panga nen,
“Nga ole kouo tamoto kase i a ila pang ye tool kuto mai ke patokongo ni ngan.
Ya in betanga ki atu be la iweta panga.”
18 Ngan nen le tool turana bulbulini tani,
in ikaua kase in a ila pang ye tool kuto mai ke patokongo tani,
a la iwete panga nen,
“Ai,
Paulu yo iyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono i,
in ikiu au la iwete pau be akaua kase tamoto i a be iman pang yong.
Ya in betanga ki atu be man iweta pong.”
19 Motong la tool kuto mai ke patokongo tani,
in idede kase tamoto tani in baene a yaru leu tila manga mooloo kasin,
inbe itoru nen,
“Oo,
kuwete.
Soo betanga kiong be kuweta pau i?”
20 Motong la kase tamoto tani in iyei ne,
“Di Yuda ngo tiraua betanga be ole man titorong a nen ngan bongbong nga,
ngan kouo Paulu a be idu ikodo dama kidi tooltool kuto maimai kidi Yuda.
Ngan ole tikap lungunu yong a tiwete nen,
be Paulu idu a nen ngan du di kuto maimai tina ngan titor panini dook mulu ye betanga ki ngan.
21 Bong kin kulongo betanga kidi a kutoo be.
Ngan di tooltool kidi kapala yo kinkatingi kidi illoso sangaul pai nga,
ngan la tipamede betanga a tiwete moolmool le ete,
be ole tikan so le tiyin ran tiap,
inbe tiyepe nen le lo tiraumata Paulu a imata nga.
Le nookoot nga di tiyepe inbe tinamong be le kumalum ye betanga kidi.”
22 Motong la tool kuto mai ke patokongo tani in iwete pang kase tamoto tani be ila,
inbe iwete panga nen,
“Kin kula ngan kuwete pang tool sa ye yo man kupaposo betanga i pau,
ngan be.”
Tidiki Paulu Mulu A Idu Pang Sisaria
23 Kase tamoto tani in ila,
motong la tool kuto mai ke patokongo tani,
in ikiu di tooltool turadi bulbulidi ru ke patokongo a timan man iwete pang di nen,
“Ai,
nga ole angru kakap di tooltool ke patokongo ben 200,
inbe di tooltool ke patokongo yo tidada ye asara yo oos nga,
ngan ben 70,
inbe di tooltool ke patokongo yo tipatoko ye yu nga,
ngan ben 200 lapau.
Ngan kawete pang di a tikarata so kidi,
ole bong katai,
ye so ben ke matana limi be pai nga,
ngan ole kadu pang malala mai Sisaria.
24 Ole kakarata di oos pattu pang Paulu lapau be iwur ye,
a be nen ngan kakauu dook le du kataru ye Pilek yo di tooltool ke Rom titaru be matan kala tana mai i.”
25 Motong la tool kuto mai ke patokongo tani in iwodo rau atu nen,
26 Kuto mai Pilek,
au Kolodius Lisias awodo rau naii,
inbe ayawari le ipa ye lo ponana kiau pong.
27 Ngan tool i,
di Yuda titokolani a tiparama be tiraumate a imata.
Bong ngan alongo betanga ben ya in ene iken ye rau ke Rom le ya in tool ke Rom,
ngan la le aye di tooltool kiau ke patokongo amloni,
inbe amkauu a ampamule ye di nga.
28 Ngan au i lok be apuske betanga moolmool yo a le di Yuda tikapye be tiweteweta a tipaposi ye busunu ki nga,
le nga akauu a idu ye ni ke gaongo kidi kuto maimai kidi.
29 Le nga adu a du ator di nga,
ngan tisopo koodi panga ye betanga kapala yo ke ger kidi nga.
Bong so sa dook tiap la tool i ikapsap ye a be taraumate le imata,
too be tataru lo ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono ye i,
in tiap.
30 Ngan nanga,
yeisa be alongo yo tiraua betanga atu a iken sollono be ole tiraumata tool i a imata nga,
ngan la le palbe leu be ayawari a isila pang yong nga.
Inbe awete pang di tooltool tina yo be tiweteweta a tipaposi ye busunu ki nga,
ngan be di tapdi lapau sila tiwete betanga kidi nga pong,
a nen ngan lom galanga ye soo betanga yo tikadoni ye,
a le be tipatokode lo ikodo ye ni ke karatanga betanga nga.
31 Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan titoo betanga ke tool kuto mai kidi,
inbe tikaua Paulu a tiye tipa ye bong tani in a tidu pang ye malala mai Antipatius.
32 Tidu du tiken le bongbongini ki,
motong la di tooltool ke patokongo yo tipa tana nga,
ngan timulu a tilo pang ye rumu kidi yo iken Yerusalem ngo.
Inbe di tooltool ke patokongo yo tidada ye oos nga,
ngan tikaua Paulu a tiye tidu pang malala mai Sisaria.
33 Ngan tidu pombe Sisaria,
motong la tikaua rau tani in pang tool kuto mai tani yo Pilek i,
inbe titara Paulu lapau a sila iyepe dama ke tool mai tani.
34 Le nga tool kuto mai tani in ikinkata rau tani a imot,
motong la itoro Paulu nen,
“Ai,
ong i tool ke soo tana mai?”
Ngan Paulu iyei ne,
“Au i tool ke Silisia.”
35 Motong la tool kuto mai tani in iyei ne,
“Ole kunam le kene yo di tooltool yo be tiwetewetong a tipaposong ye busunu kiong ngan tisi pombe ngan,
ngan la be alongo betanga kiong nga.”
Motong la tool kuto mai tani in iwete a tikaua Paulu lo titaru ye rumu maiyoko ke Erot yo ire i,
in lono,
a be matadi kala.