22
1 “Di diek inbe di tamak nga,
kapalongo.
Inbe katar talngamim ye betanga yo be arau betanga kiang ye nga.”
2 Ngan ye kene tani in di tooltool tina ngan tilongo Paulu yo iwete nen pang di ye di Ibru koodi nga,
le nga tiwetewete tiap,
bong sila ni kisirbe a tipalongo leu.
Motong la Paulu tani in iwete pang di nen,
3 “Au i tool ke Yuda,
inbe tinak ipasui au la malala mai Tasas ngo ye tana ke Silisia,
bong au mai nanga la malala mai Yerusalem nga.
Inbe au i Gamaliel ipatomonai au dook ye ger yo kidi sasa kiidi nga,
le nga akapye be apamede dada ke Maro yo lono be tatoo nga,
ngan dawa ben yo nookoot ngan ang kayei nga.
4 Ngan au i muku ngan agarung di tooltool yo titoo Dada ke Yesu nga,
ngan le di tooltool tina ngan kapala nga,
ngan be araumata di le timmata.
Inbe di tamoto le garup kapala ngan aparama di a apau di ye ooroo medana,
inbe atar di lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono.
5 Ngan tool kuto mai ke paroranga so pang Maro i,
in iye di kuto maimai yo ke karatanga betanga nga,
ngan lodi galanga ye dada kiau,
le di la be tiwetewete a tipapos urata kiau yo ayei ngan pang nga.
Di ngan la timalum pau a le tiwodo rau atu pang di diede yo tiyepe Damaskas ngo a tikauu pau nga.
Motong la akauu a ala be la akap di tooltool ke Damaskas yo titara lodi medana a titoo Dada ke Yesu tani in koot nga,
ngan a aparama di ben di tooltool ke talnga dikidiki,
inbe akap di a tise pang Yerusalem,
a be nen ngan se di kuto maimai tina ngan tiyemenai di.
6 “Ngan au i apa le ala potai pang Damaskas nga,
ngan kemai bulana ye so ben ke matana sangaul be ru.
Le nga pattu leu inbe so ben sul nunngana ipa ke malala ke Maro a si le si ilangarai au le iwakai.
7 Le nga amol a adu tana,
inbe alongo tool atu kalngana iwete pau nen,
‘Saolo!
Saolo!
Nga yelei a be kugarungau nga?’
8 “Alongo tool tani in iwete pau nen,
motong la atoru.
Ayei ne,
‘Tool Mai,
ngan in ong sei?’
“Ngan se iyei ne,
‘I au Yesu tani ke Nasaret yo be kugarungau i,
in naii.’
9 Ngan di tooltool yo aye di amla nga,
ngan tikamata sul nunngana tani,
bong di ngan lodi galanga ye betanga yo tool tani in kalngana iwetewete pau ye,
nga tiap.
10 “Motong la atoru nen,
‘Tool Mai,
ngan ole ayei belei?’
“Ngan Tool Mai tani in iwete pau nen,
‘Kumadit a kulo pang malala mai Damaskas.
Kulo nango,
ngan la be tool atu ole mala iwete pong ye urata le imot yo atar pong be kuyei nga.’
11 Ngan sul nunngana tani in ilolo mata le nunngana isokala matak nen nga,
le nga matak isottodo.
Le nga di tooltool yo aye ampa nga,
ngan titoko baek,
inbe tirarau a aye di amlo pang Damaskas.
12 “Amlo amyepe,
motong la tool atu yo ene Annias i,
in iman man ikamatau.
Ngan ya in igaua lono le atu pang Maro,
inbe itoo ger yo ke Maro ngan dook mata le imot.
Le di Yuda le imot yo tiyepe Damaskas nga,
ngan tikamata ben ya in tool dook mata,
inbe tipayiti ye dada ki.
13 Le nga Annias tani in ipa a iman le man ikodo potai yau,
inbe iwete pau nen,
‘Taik Saolo,
matam rere mulu a kumata ni ye.’
Ye kene tani in iwete nen,
le tina pattu leu be matak rere ngan akamata Annias tani.
14 “Motong la Annias tani in iwete pau nen,
‘Maro kidi sasa kiidi la ipootong be nen ngan lom galanga ye lono,
inbe kumata Tool Noonoonoo ke Maro,
inbe kulongo betanga ki yo be ya taunu iwete pong nga.
15 Ngan ole ong la be kuyei suanga ye betanga ki,
a be nen ngan kuwetewete pang di tooltool le imot ye so tina yo kumata inbe ye betanga yo kulongo nga.
16 Ngan nen le nookoot nga be kunama soo so?
Be nen ngan kumadit a arriu ong,
inbe kupatarau pang Tool Mai a be nen ngan igiri noonoo kiong.’
17 “Annias tani in iwete pau nen a imot,
motong la amulu a alo pang Yerusalem.
Ngan alo ngan le lo ayepe bareme mai ke sungunu lono a nga apatarau,
inbe akamata so atu ben mianga,
18 ngan le akamata Tool Mai iwetewete pau nen.
Iyei ne,
‘Ai,
palbe be kumadit tarai,
inbe kuyege Yerusalem a kudu.
Yesoo,
kumata le be kuwete betanga kiau pang di tooltool ke malala mai i nga,
ngan o ke be tilongo koom tiap.’
19 “Motong la awete panga nen,
‘Atoo,
Tool Mai,
di tooltool nga lodi galanga yau dook,
ye yo muku ngan apa a ala ye rumu kidi Yuda ke gaongo in,
le ngan ala ye san,
inbe akap di tooltool yo titara lodi medana pong nga,
ngan a arau di,
lo ngan be akap di lo atar di lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono,
ngan oo.
20 Inbe ye kene yo tiraumata Tepan,
tool yo ikata suanga ye betanga kiong in nga,
ngan au lapau akodo potai,
inbe matak kala sousoungu kidi tooltool tina yo be tiraumate a imata nga.
Ngan dada tani yo tiyeii panga i,
in akamata ngan au lok dook mata ye.’
21 “Ngan awete nen,
bong ngan Tool Mai iwete pau nen,
‘Tiap,
ole kula.
Au i la be awangong a kupa le kula ni mooloo i.
Le ole kula pang ye di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga.’ ”
Paulu Ipapos Ben Ya In Ene Iken Ye Rau Ke Rom
22 Ye kene tani in di Yuda tina ngan titar talngadi pang Paulu le lo tilongo tina yo iwete ye di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan le lodi be tilongo betanga ki mulu tiap.
Le nga di le imot timadit tina le koodi le mai nen,
“Karaumate le imata a ikoo ye tana pono i!
Tool dook tiap yo nen i,
in ke be iyepe matana rrene tiap!”
23 Ngan di tooltool tina ngan koodi nen,
inbe tidur sousoungu kidi yo matolene ngan a tikatte,
inbe tigal gauru a titir lo pang ete.
24 Ngan di tooltool tina ngan tiyei nen,
le tool kuto mai yo matan kala di tooltool ke patokongo i,
in iwete le nga di tooltool ki ke patokongo tina man tikaua Paulu a ilo rumu lono kidi.
Motong la tool kuto mai tani in iwete pang di tooltool ke patokongo tina be tisaliti ye koro,
inbe titor panini le ipapos ye soo punu a le di tooltool tina ngan katedi malmal inbe koodi panga nen nga.
25 Le nga di tooltool ke patokongo tina,
ngan tirauwata Paulu,
inbe tipau kene le baene pang ye kai a be tisaliti.
Motong la Paulu tani in ikamata tool turana bulbulini ke patokongo in ikododo potai pang ye,
le nga itoru nen,
“Ai,
au i ek iken ye rau ke Rom.
Le atorong,
ngan i dada dook mata ke be kusalit sokoraia tool ke Rom yo kupuske touo busunu ki siap i,
too?”
26 Paulu iwete nen,
le nga tool turana bulbulini tani in ilongo,
motong la ila la iwete pang tool kuto mai yo matan kala di tooltool ke patokongo in nen,
“Ona,
ole kuyei belei?
Tool ni ene iken ye rau ke Rom le ya in tool ke Rom sa.”
27 Motong la tool kuto mai kidi tani in ila la itoro Paulu nen,
“Ai,
kuwete pau ngan.
Ong i em iken ye rau ke Rom moolmool,
le ong i tool ke Rom,
too?”
Ngan se Paulu iyei ne,
“E,
au i ek iken ye rau ke Rom.”
28 Paulu iwete nen,
motong la tool kuto mai tani in iyei ne,
“Atoo,
au i atara pat mai a nen ngan timalum pau be ayei tool ke Rom inbe tiwodo ek lo ye rau ke Rom.”
Ngan Paulu iyei ne,
“Au i tiap.
Ye kene yo tinak ipasui au ye in nga,
ngan tiwodo ek ilo ye rau ke Rom,
yesoo tamak in tool ke Rom.”
29 Paulu iwete nen,
le nga di tooltool ke patokongo tina yo be tisaliti a titoru nga,
ngan tilongo,
le palbe leu be tiwulai baedi ye.
Inbe ye kene yo tool kuto mai ke patokongo tani in lon galanga ben Paulu in ene iken ye rau ke Rom nga,
ngan le ya lapau itattadai welewele,
yesoo bong iwete pang di tooltool ke patokongo a tipaua Paulu tani ye ooroo medana oo.
Paulu Ikodo Dama Kidi Tooltool Kuto Maimai Kidi Yuda Yo Matadi Kala Di Tooltool Ye Momo Le Yepongo Kidi Nga
30 Tiyepe a bongbongini ki,
motong la tool kuto mai ke patokongo tani in lono be ipuske betanga moolmool,
yo a le di Yuda tikapye be tiwetewete Paulu a tipaposi ye busunu ki nga.
Motong la iwanga pang di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro nga,
ngan tiye di tooltool kuto maimai kidi Yuda le imot yo matadi kala momo le yepongo kidi nga,
ngan be man tigaua.
Motong la ipadu Paulu tani in du tana,
inbe ikauu lo ipatokode a ikodo dama kidi kuto maimai tina.