Pita Igasa Urata Ki Yo Iyei Nga
11
1 Motong la bingi idada le la di aposol ke Yesu tiye di diedi kapala yo titara lodi medana pang Yesu a tiyepe ye tana mai ke Yudia le imot nga,
ngan tilongo betanga ben di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan tikaua betanga ke Maro lapau nga.
2 Le nga ye kene yo Pita imulu a ilo pombe Yerusalem nga,
ngan di Yuda yo titara lodi medana pang Maro inbe tikodo le timede mata ye dada ke koranga tinidi nga,
ngan tipasak panga.
3 Tiyei ne,
“Ai,
ong i yelei a kudu ngan le kulo rumu lono kidi tooltool yo tikoro tinidi tiap nga,
ngan lo kuye di kayepe,
inbe kakan so nga?”
4 Motong la Pita igasa dook pang di a iwete nin so tina yo pombe pang ye nga,
ngan le imot.
Ngan le iwete nen,
5 “Au i ayepe malala mai Yopa nga,
ngan apatarau a ayepe,
inbe akamata so atu ben mianga.
Le nga akamata so maiyoko atu dawa ben wam in tiwat gigini yo pai nga ye ooroo,
inbe tipadua ke lang katene a isi pang yau.
6 Ye kene tani in be matak lo pang ye wam tani nga,
ngan akamata di asara ke tana yo kedi pai nga,
inbe di asara gok tipa ye di asara kapala yo dawa ben moto le so nga,
inbe di man matana matana yo ke lang katene,
ngan lapau.
7 Ngan akamata di so tina,
motong la alongo tool atu kalngana iwetewete pau nen,
‘Pita,
kumadit a kurau di asara ngan sa a koni.’
8 “Motong la awete panga nen,
‘Atoo,
Tool Mai!
Au i ke be ayei nen tiap yege,
yesoo asara kapala yo am Yuda amkamata ben dook tiap inbe giri leu nga,
ngan momo kiam igunkalam ye be amkan tiap nga,
ngan au i akan touo sa muku pitiap yege.’
9 “Ngan awete nen,
bong ngan tool kalngana tani yo iwetewete ke malala ke Maro a isi pang yau muku i,
in iwete pau mulu nen,
‘So yo Maro iyei le igalanga dook mata ke kaningi nga,
ngan kin kuwete be so ngan giri leu be.’
10 Ngan tool kalngana tani in iwete nen le patol,
motong la tiyolo so tina ngan le imot mulu a ilo pang ye malala ke Maro nga.
11 “Ye kene tani in so tina ngan imulu a ilo,
inbe di tooltool tol yo tiwanga di ke Sisaria pau a timan nga,
ngan man pombe ye rumu yo amyepe ye i.
12 Motong la Maro Amunu Silene iwete pau nen,
‘Kin lom rru be,
bong kuye di tooltool ngan kala.’
Motong la di diek limi be atu yo titara lodi medana pang Maro nga,
ngan titoo au lapau a aye di amla,
ngan le ampa so le amlo ye rumu ke tool tani.
13 Amlo rumu lono ki,
motong la iwete pam ye yo ikamata bangabangana ke Maro atu isi pombe rumu lono ki,
inbe iwete panga nen,
‘Ole kuwanga di tooltool pattu a tila pang Yopa,
la tikaua Simon yo tikiui ene san ye Pita i,
in a tiye timan.
14 Ngan kumata le be tool tani in iman nga,
ngan ole man iwete betanga sa pong ye dada yo be Maro ikau ong kuye di rara kiong,
inbe di tooltool kiong yo kuye di kayepe nga,
ngan le imot a ipamulang ye so dook tiap tani yo be igarungang in nga.’
15 “Tool tani in iwete nen a imot,
motong la be amadit ye betebetanga pang di,
ngan Maro Amunu Silene isi le si ipapon di,
dawa ben yo kulkulunu ngan Maro Amunu Silene tani in isi yidi nga.
16 Ngan nen le lok tut betanga ke Tool Mai yo iwete nga.
Iyei ne,
‘Yowan in irriu di tooltool ye ran sokorai leu,
bong ang nga,
Maro ole irriu ang ye Amunu Silene.’a
17 Muku ngan idi nga tatara lodo medana pang Tool Mai Yesu Kirisi nga,
ngan le Maro ikaua Amunu Silene paidi ye lo ponana ki.
Ngan la gaongo leu,
nookoot nga Maro ikaua Amunu Silene pang di tooltool yo rara san,
ngan nen lapau nga.
Ngan nanga,
au i soo tool a be akodokala Maro ye urata ki yo be iyei nga?”
18 Ngan Pita iwete nen pang di tooltool tina a tilongo,
le taukadi betanga yo be tiyei malmal ye nga.
Le tina di le imot tiyitmaka Maro ene,
inbe tiwete nen,
“Nookoot nga la lod galanga nen,
Maro in imalum pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap ngan lapau be tiportak lodi,
a nen ngan tikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.”
Di Tooltool Ke Antiok Tiportak Lodi
19 Ye kene tani yo tiraumata Tepan a imata ye in nga,
ngan le tigarung di tooltool kapala yo titara lodi medana pang Yesu,
ngan lapau.
Ngan nen le di tooltool tina ngan alunu la timagirigiri a tikoo le la tiyepe ni mooloo nga.
Le di tooltool kapala ngan tidu tiyepe ye tana mai Ponisia,
inbe di kapala ngan tidu tiyepe ye motmot Saipras,
inbe di kapala ngan tidu tiyepe ye malala mai Antiok.
Di tooltool tina ngan tiyepe nen,
inbe tiwetewete bingi dook mata ke Yesu pang di tooltool yo kidi Yuda,
ngan leu.
20 Bong di tooltool tina yo titara lodi medana nga,
ngan diedi kapala ngan ke Saipras inbe ke malala mai Sairini.
Ngan di tooltool tina ngan tila pang Antiok la tiwete pang di tooltool ke Girik lapau ye bingi dook mata ke Tool Mai Yesu.
21 Le di tooltool tina yo la tiwetewete bingi dook mata nga,
ngan Tool Mai ikap gurana mai pang di,
ngan nen le di tooltool alunu le alunu san la tiportak lodi a titara lodi medana pang Tool Mai nga.
22 Motong la di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Yerusalem nga,
ngan tilongo betanga ye so tina yo pombe nen nga,
le nga tiwanga Banabas a idu pang Antiok.
23 Ngan Banabas tani in ipa le du pombe,
ngan ikamata di tooltool tina ngan ben moolmool Maro lono pang di a iyei dook mata pang di.
Ngan nen le lon ponana dook.
Motong la ikap betanga pang di tooltool tina ngan be tirai lodi le imot pang Tool Mai,
inbe tiparama lodi medana yo titaru panga i.
24 Ngan Banabas tani in tool dook mata,
inbe itara lono medana pang Yesu lapau,
le Maro Amunu Silene ipaponi.
Ngan nen le di tooltool alunu le alunu san la ilon di a titara lodi medana pang Tool Mai nga.
25 Motong la Banabas iyege Antiok,
inbe imadit a ila pang Tasas be la isere Saolo.
26 Ila ngan ipuske Saolo tani,
motong la ikauu a yaru timulu pang Antiok a tila.
Ngan le la yaru tiyepe ye rai kerana atu la Antiok ngo,
inbe tiye di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga,
ngan tigaua,
inbe yaru tipatomonai di tooltool alunu kaiye ye betanga ke Maro.
Ngan Yesu di galiunu yo ke Antiok nga,
ngan kulkulunu be di tooltool tikiu di ben di ngan di tooltool ke Kirisi.
27 Ye kene tani in di tooltool kapala yo tiyei Maro koonoo a tiyepe Yerusalem nga,
ngan timadit a tidu pang Antiok.
28 Tidu,
motong la Maro koonoo tina ngan atu yo ene Agabus i,
in Maro Amunu Silene ila lono le nga imadit lo ikodo,
inbe iwetewete pang di ye pitolo maiyoko yo be pombe ye tana maimai le imot yo tool kuto mai ke Rom matan kala di nga.
(Ngan pitolo maiyoko tani in pombe ye kene yo Sisa Kolodius iyei tool kuto mai a matan kala tana kidi Rom le imot i.)
29 Ngan Yesu di galiunu tina ngan tilongo betanga yo Agabus iwete nga,
le nga tikarata betanga be ole di atu atu titar pat ye kanadi,
a be nen ngan tilon di diedi kapala yo titara lodi medana pang Yesu a tiyepe Yudia nga.
30 Ngan pat tina ngan titar a imot,
motong la tikap pang Banabas ye Saolo a tikap lo tikap pang di kuto maimai ke di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Yerusalem nga.