Konilias Ikiui Pita
10
1 Tool atu yo iyepe ye malala mai Sisaria,
in ene la Konilias i.
Ya in iyei tool turana bulbulini ke patokongo ke di Rom.
Inbe ya in matan kala di tooltool ke patokongo yo tipa ke Itali nga,
ngan kinkatingi kidi ben 100.
2 Ngan Konilias tani in iye rimana le di natunu,
inbe di tooltool yo tiyepe rumu ki nga,
ngan di le imot tigaua lodi le atu pang Maro,
inbe titoo dada kidi Yuda yo be tiyepe la Maro parmana ye i.
Inbe ya in ikap sokorai so ki kaiye pang di tooltool kidi Yuda yo ballingadi tiap nga,
ngan a ilon di ye.
Inbe kanakana ngan ipatarau pang Maro lapau.
3 Le nga kene atu in tiyepe le rrai ye so ben ke matana tol nga,
ngan Konilias ikamata so atu ben mianga.
Ngan le ikamata bangabangana ke Maro atu moolmool in ilo ye rumu lono ki lo iwete panga nen,
“Konilias!”
4 Ngan Konilias tani in itattadai a matan kenen ye,
inbe iyei ne,
“Tool mai,
soo so be kuweta pau i?”
Motong la bangabangana ke Maro tani in se iwete panga nen,
“Maro ilongo pataraungu kiong,
inbe ikamata so yo kop sokorai pang di tooltool yo ballingadi tiap nga,
ngan le lon ponana ye dada kiong yo kuyeii i.
5 Le nookoot nga kuwanga di tooltool pattu a tila pang Yopa la tikaua Simon yo tikiui ene san ye Pita i,
in a tiye timulu a timan.
6 Ngan ya ni ngo iye Simon san yo tool ke kaungu di asara kulidi a karatanga so kapala ye i,
in yaru tiyepe ye rumu ki yo ikodo potai pang ke tiek i.”
7 Ngan bangabangana tani in iwete pang Konilias nen a ila.
Motong la Konilias koonoo pang di kapraingi ki ru,
inbe tool ki yo ke patokongo ngan atu.
Ngan tool ki ke patokongo tani,
in ya lapau igaua lono le atu pang Maro,
le kanakana ngan iloni dook mata ye urata ki.
8 Ngan la igasa pang di ye so tina le imot yo pombe pang ye nga,
motong la iwanga di tol a tila pang Yopa nga.
Pita Ikamata So Ben Mianga
9 Di tooltool tina yo Konilias iwanga di nga,
ngan tipa le la tiken dada.
Le bongbongini ki ye so ben ke matana sangaul be ru nga,
ngan tipa le tila potai pang ye malala mai tani in.
Ngan ye kene tani in Pita imadit a ilo pang rumu pono be lo ipatarau.
10 Ngan ipatarau go,
inbe nga pitola le nga lono be ikan so pa.
Ye kene tani in tikarata kaningi go,
inbe ikamata so atu dawa ben mianga.
11 Ngan le ikamata malala ke Maro koon panganga,
inbe ikamata so maiyoko atu dawa ben wam in tiwat gigini pai nga ye ooroo,
inbe tipadua ke lang katene a isi pang ye pang tana.
12 Ngan ye wam tani,
in asara matana matana le imot yo kedi pai nga,
inbe asara kapala yo dawa ben moto le so kapala yo tikarau nga,
inbe di man matana matana yo ke lang katene nga,
ngan tiken pono.
13 Motong la Pita tani ilongo tool atu kalngana iwete panga nen,
“Pita,
kumadit a kurau di asara ngan sa a koni.”
14 Bong ngan Pita iwete panga nen,
“Atoo,
Tool Mai!
Au i ke be ayei nen tiap yege,
yesoo asara kapala yo am Yuda amkamata ben dook tiap inbe giri leu nga,
ngan momo kiam igunkalam ye be amkan tiap.
Ngan la le au i akan touo sa muku tiap nga.”
15 Motong tool kalngana tani yo iwete panga muku i,
in iwete panga mulu nen,
“So yo Maro iyei le igalanga dook mata ke kaningi nga,
ngan kin kuwete be so ngan giri leu be.”
16 Ngan tool kalngana tani in iwete nen le patol,
motong la pattu leu inbe tiyolo wam tani in mulu a ilo pang ye malala ke Maro nga.
17 Ngan wam tani in tiyole a ilo,
inbe Pita nga sila lon kaua urata ye mianga ki tani in punu.
Inbe ye kene tani in di tooltool yo Konilias iwanga di a timan nga,
ngan man pombe.
Le nga tipa a titortor di tooltool ye ni yo rumu ke Simon iken ye i,
motong la timan le man tikodo ye dada ke koongoo ke rumu tani in.
18 Inbe koodi a titor nen,
“Ai,
Simon yo tikiui ene san Pita i,
in ya la iyepe in,
too tiap?”
19 Ngan Pita tani in nga lon kaua urata ye mianga ki go,
inbe Maro Amunu Silene iwete panga nen,
“Simon,
di tooltool tol la timan man tiserong nga.
20 Le kumadit a kudu pang ye di,
a nen ngan kuye di kala.
Kin lom rru be,
yesoo di tooltool ngo au tauk la awanga di be timan pang yong nga.”
21 Motong la Pita tani in imadit a idu pang ye di tooltool tina du iwete pang di nen,
“Ai,
au tani yo kaserau in naii.
Ngan yelei a le kaman nga?”
22 Le nga di tooltool tina ngan tiwete panga nen,
“Am nga,
Konilias yo tool turana bulbulini ke patokongo kidi Rom i,
in la iwangam be amman pang yong i.
Ya in tool noonoonoo,
inbe itoo dada kidi Yuda yo be iyepe la Maro parmana ye i,
le di tooltool kidi Yuda le imot tikamata ngan tiwete be ya in tool dook mata.
Ngan bangabangana ke Maro atu,
yo ipootoo panga ya taunu i,
in iwete panga be iwangam man amkau ong a kula pang rumu ki,
a be nen ngan la ilongo betanga kiong yo be kuwete nga.”
23 Motong la Pita ikap di ben di lowo ki a iye di tilo rumu ki lo tiken ye bong in.
Pita Ila Rumu Ke Konilias
Tiken a bongbongini ki,
motong la Pita imadit a iye di tooltool tina ngan be tila,
ngan le di diene kapala ke Yopa yo titara lodi medana pang Yesu nga,
ngan titoo lapau a tiye di tila.
24 Tila ngan le la tiken dada,
le bongbongini ki,
motong la tipa le la pombe ye malala mai Sisaria.
Ngan Konilias tani in itar matana ye di be timulu nga,
le nga ikiu di rara ki,
inbe di tooltool yo ki nga,
ngan man tigaua a tinama Pita.
25 Ngan yeisa be Pita man pombe a be ilo rumu lono,
ngan Konilias tani in ipa le iman potai pang ye kene punu,
inbe igun turunu le du damon toko tana,
a be isung panga.
26 Bong ngan Pita itoko baene a ipamaditi,
inbe iwete panga nen,
“Kumadit le se kukodo.
Au i tool dawa ben ong i.”
27 Motong la Konilias imadit a iye Pita tiwetewete a tilo pang rumu lono,
ngan ikamata di tooltool budanga mai yo man tigaua a tiyepe nga.
28 Tilo,
motong la Pita iwete pang di nen,
“Ai,
ang nga lomim galanga nen,
ye momo kiam Yuda nga,
ngan am nga ke be amye di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan amgauagaua tiap.
Inbe igunkalam le ke be ampa a amla rumu kidi la matamam so di a amye di amyepe tiap lapau.
Bong ngan Maro iwete pau nen,
be kin awete pang di tooltool be di ngan tooltool dook tiap inbe giri leu ye Maro matana,
ngan be.
29 Ngan nanga,
alongo yo kawanga pau nga,
ngan la le asak betanga kiang tiap,
bong atoo koomim a aman nga.
Le nookoot nga be atorang nen,
soo so kawanga pau ye i?”
30 Motong la Konilias tani in iwete panga nen,
“Airi ngan so atu pombe pang yau,
le nga katai in ke pai ki.
Ye kene tani in rrai ye so ben ke matana tol,
le nga ayepe rumu lono kiau a apatarau,
inbe palbe leu be akamata tool atu yo sousoungu ki ikoko le pilik pilikbe i,
in pombe le ikodo ke dama kiau,
31 inbe iwete pau nen.
Iyei ne,
‘Konilias!
Maro ilongo pataraungu kiong,
inbe ikamata so yo kop sokorai pang di tooltool yo ballingadi tiap nga,
ngan le lono ponana ye dada kiong yo kuyeii i.
32 Le nookoot nga ole kuwanga di tooltool pattu a tila pang Yopa la tiwete pang Simon yo tikiui ene san Pita i.
Ngan ya ni ngo iye Simon san yo tool ke kaungu di asara kulidi a karatanga so kapala ye i,
in yaru tiyepe ye rumu ki yo ikodo potai pang ke tiek i.’
33 Ngan tool tani in iwete pau nen,
ngan la le palbe leu inbe awanga di tooltool nga pong a timala nga.
Le lok ponana pong yo kuyei dada dook mata a kuman nga.
Ngan nanga,
nookoot nga am le imot yo man amgaua ni ye Maro matana nga,
ngan be man amlongo betanga le imot yo Tool Mai ikap pong be man kuwete pam nga.”
Di Tooltool Yo Tipa Ye Rara Kidi Yuda Tiap Nga, Ngan Tilongo Bingi Dook Mata Ke Yesu
34 Motong la Pita iyiti koonoo be iwete ngan le iyei ne,
“Moolmool yege,
nookoot nga la lok galanga nen,
Maro in lono dook mata pang di tooltool kapala,
inbe lono dook tiap pang di kapala,
ngan tiap.
35 Bong iyei dada dook mata gaongo leu pang di tooltool ke ni mai i le imot yo titoo dada dook mata yo be tiyepe parmana ye nga,
inbe titoo dada dook mata ki yo noonoonoo nga.
36 Ang nga lomim galanga ye betanga yo Maro ikauu pam,
am di tooltool ke Isrel,
in oo.
Ngan Maro iwete pam nen,
be bingi dook mata ke Yesu Kirisi yo Tool Mai kiidi le imot i,
in ya la irautoo kate malmal ke Maro yo paidi i,
a be nen ngan idi le imot lo tayepe ye lo silene yo ke Maro i.
37 Inbe ang nga lomim galanga ye so yo pombe ye tana mai Isrel i le imot,
in oo.
Ngan so tani in pombe muku la Galili ngo,
ye kene yo Yowan iwetewete pang di tooltool ye dada yo be irriu di ye in nga.
38 Inbe ang nga lomim galanga nen,
Yesu yo ke Nasaret i,
in Maro ikaua Amunu Silene le ipa ye gurana mai panga.
Inbe ya in Maro iyepe ye,
le nga ipa ye ni mai i le imot a ilon di tooltool,
inbe ikarata di tooltool yo tool kuto mai kidi so sadi igarung di nga,
ngan le tinidi dook mata mulu.
39 “Le am nga be amwetewete pang di tooltool ye so le imot yo amkamata iyei ye tana kiam Yuda,
inbe ye malala mai Yerusalem nga.
Ngan tool tani in la tituka lo kai palasingi kaini,
inbe tiraumate le imata i
40 Bong iken ye ke ru,
inbe ye ke tol ki nga,
ngan Maro ipamaditi mulu ye ni ke matenge.
Motong la Maro imalum panga be ya taunu ipaposi pang di tooltool kapala a tikamata ye matadi.
41 Ngan le ipapos pang di tooltool ke Yuda le imot be tikamata,
ngan tiap,
bong ipapos pam,
am tooltool yo Maro ipootam koot nga,
ngan be amkamata,
a nen ngan amkaua betanga ki la amweteweta pang di tooltool.
Ngan am nga la amye amkan be amyin,
ye kene yo imadit mulu ye ni ke matenge nga.
42 Motong la iwete tootoo pam be amkaua betanga ki la amweteweta pang di tooltool,
inbe ampagalanga lodi nen,
‘Yesu in tool tani yo Maro ipootoo be ole iyei tool ke karatanga betanga i,
inbe ya in ole ikarata betanga ke di tooltool yo tiyepe matadi rerene go nga,
inbe di tooltool yo timmata koot nga,
ngan lapau.’
43 Ngan di Maro koonoo le imot yo ke muku nga,
ngan betanga kidi yo tiwodo ye ngan iwete nen,
‘Ye tool ataleu i,
in ene,
ngan ole Maro igiri noonoo kidi tooltool nga le imot yo titara lodi medana panga nga.’ ”
Di Tooltool Yo Tipa Ye Rara Kidi Yuda Tiap Nga, Ngan Tikaua Maro Amunu Silene
44 Pita iwetewete nen pang di tooltool tina ngan go,
inbe Maro Amunu Silene isi le si ipapon di tooltool tina le imot yo tiyepe a tilongo betanga ke Maro nga.
45 Le nga di Yuda yo titara lodi medana pang Yesu a tiye Pita tani in timan nga,
ngan tikamata di le titakrai ye yo Maro ikaua Amunu Silene ye lo ponana ki a ipatioo lo ye di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan podi lapau nga.
46 Di Yuda tina ngan lodi galanga ben Maro la iyei di nen i,
yesoo tilongo di tooltool rara san tina ngan tiwetewete ye di malala malala koodi,
inbe tiyitmaka Maro ene.
Motong la Pita iwete pang di nen,
47 “Ai,
di tooltool nga tikaua Maro Amunu Silene dawa ben idi nga.
Le sei tool be ikodokala di,
a be nen ngan tarriu di ye ran tiap i?”
48 Motong la Pita iwete a tirriu di ye Yesu Kirisi ene.
Di tooltool tina ngan tirriu a imot,
motong tilele Pita be sila iye di tiyepe ye ke sa mulu ngan.