Tipootoo Di Tooltool Limi Be Ru Be Tilon Di Aposol Ke Yesu
6
1 Ye ke kanakana nga,
ngan di tooltool kapala mulu titara lodi medana pang Yesu le se tiseke di galiunu tina yo muku nga,
ngan le di alunu le alunu san.
Le Yesu di galiunu yo tiwete di Girik koodi nga,
ngan lodi dook tiap a tipasak pang di galiunu yo tiwete di Ibru koodi nga.
Le nga tiwete nen,
“Ai,
kanakana ngan kamalimi kaningi le so be kalon di tooltool yo timaka nga,
ngan yelei a kamalimi so dook pang di garup kiam yo tap,
ngan tiap nga?”
2 Motong la di aposol ke Yesu yo sangaul be ru nga,
ngan tikiu di galiunu kapala tina ngan man tigaua,
inbe tiwete pang di nen,
“Ai,
kumata be amsuku urata ke patomonaingi di tooltool ye betanga ke Maro,
inbe amtoko urata ke loningi di tooltool ye kaningi leu nga,
ngan o dook tiap.
3 Le be nen nga,
ngan di diemam nga,
ole ang tapmim kakamata di tooltool kiang yo kaye di kayepe nga,
inbe kapootoo limi be ru.
Di tooltool tina ngan ole yepongo kidi dook mata ye di tooltool le imot matadi,
inbe Maro Amunu Silene ipapon di le lo galanga kidi dook mata nga,
ngan di la be amtar di a be nen ngan titoko urata tani i.
4 Inbe am tapmam nga ole kanakana ngan amtoko urata ke pataraungu inbe ke patomonaingi di tooltool ye betanga ke Maro leu.”
5 Di tooltool tina le imot tilongo betanga kidi aposol tina,
ngan dook mata le lodi ponana ye.
Motong la tipootoo Tepan,
tool tani in itara lono medana mai san pang Yesu le Maro Amunu Silene ipaponi.
Inbe tipootoo Pilip iye Porokurus,
inbe Nikanor iye Timon,
inbe Pamenas iye Nikolas.
Ngan Nikolas in tool ke Antiok,
inbe ya in tool rara san yo iyege momo ki a iman igaua ye sungunu kidi Yuda i.
6 Motong la tikap di la tipatokodo di lo tikodo dama kidi aposol,
inbe di aposol tina ngan tipaloko baedi lo podi a tipatarau ye di.
7 Le betanga ke Maro ipa a ingaua ni mai i le imot.
Ngan nen le di tooltool alunu titara lodi medana pang Yesu,
le tiseke di galiunu yo tiyepe Yerusalem nga,
le kinkatingi kidi palbe leu be lo mai.
Inbe di tooltool ke paroranga so pang Maro alunu kaiye la tilongo betanga ke Maro a titoo,
inbe titara lodi medana ye lapau nga.
Di Yuda Tikan Paseme Tepan
8 Maro lono pang Tepan a iyei dada dook mata panga,
inbe ikaua gurana mai panga lapau.
Le Tepan tani in iyei gogo mos matana matana kataunu ye di tooltool a iyei ben tarkilanga panga.
9 Bong di tooltool ke Yuda pattu ngan tikan paseme Tepan le nga tiye tiparsu ye betebetanga.
Di ngan budanga atu yo di tooltool tiwete rumu kidi ke gaongo ene ye Rumu Ke Gaongo Kidi Tooltool Yo Tiyege Urata Kidi Ke Poranga Koot nga.
Di tooltool tina ngan kapala ke malala mai Sairini,
inbe kapala ke malala mai Aleksandia,
inbe di kapala ngan ke tana mai Silisia le Esia.
10 Bong Maro Amunu Silene ipamede Tepan,
inbe ikaua lo galanga dook mata panga,
le di tooltool tina yo iye di tiparsu nga,
ngan ke be tillosi ye betebetanga tiap.
11 Motong la di tooltool tina ngan titarkooledi a la koodi paweserai di tooltool pattu a be tillung pang Tepan ye betanga nen,
“Ai,
am nga amlongo Tepan be ikan paseme Mose ye Maro.”
12 Ngan di tooltool tina ngan tiwete nen,
le tigarung di tooltool malala mai,
tiye di tooltool maimai kidi Yuda,
inbe di pannoongoo ke ger ke Maro,
ngan lodi.
Le timadit a tila tina le tiparama Tepan,
inbe tikauu a tilo le lo tipatokode a ikodo dama ke di kuto maimai kidi Yuda yo matadi kala momo le yepongo kidi nga.
13 Inbe tikap di tooltool pattu yo be lo tisopo koodi panga ye betanga kidi yo moolmool tiap nga.
Ngan tilo,
motong la tiyei ne,
“Ai,
tool i kanakana ngan iwete betanga dook tiap pang bareme mison ke sungunu i,
inbe ye ger ke Maro lapau.
14 Ngan amlongo iwete nen,
be Yesu ke Nasaret i,
in ole igarungu bareme mai ke sungunu i,
inbe idik momo ke Mose yo ipatomonai idi ye nga.”
15 Motong la di tooltool le imot yo tiyepe ye ni ke gaongo a tiwurur nga,
ngan matadi ikenen ye Tepan,
ngan matan palele le dawa ben bangabangana atu ke Maro.