Yesu Imadit Mulu Ye Ni Ke Matenge
20
1 Lal kidi Yuda ke sungunu in iman a ila,
inbe ke san yo Sande i,
in pombe.
Ngan muntu bongmai koot todotodo go,
inbe Madia ke Makdala in imadit tina ngan le ila pang ye agoro ke di matenge tani yo titara Yesu bobono ye i.
Le nga ipa la pombe ngan ikamata pat yo tikatkala agoro tani in koonoo ye i,
in tipulu a ikoo ye agoro koonoo oo.
2 Ila ikamata nen nga,
le nga idada a imulu a ila pang ye Simon Pita iye Yesu galiunu tani yo lono panga mai san i,
in la iwete pang di yaru.
Iyei ne,
“Ona,
tikaua Tool Mai bobono yo iken agoro lono ke di matenge in a tila oo.
Le lomam galanga ye ni yo la titaru ye i,
in tiap.”
3 Le nga Pita iye Yesu galiunu san tani in timadit a tidada a tila pang ye agoro ke di matenge tani be la tikamata.
4 Yaru tidada gaongo a tila,
bong ngan Yesu galiunu san tani in idada a illoso Pita le la pombe ye agoro tani in muku.
5 Motong la itur,
inbe ipakele pang agoro tani in lono,
ngan ikamata wam tina yo tiduku Yesu bobono ye nga,
ngan ikenen,
bong ilo agoro lono tiap.
6 Bong Simon Pita yo idada mur i,
in ila tina ngan le ipa so a ilo agoro lono.
Ngan ikamata wam tina ngan ikenen,
7 inbe ikamata wam san yo tipiui Yesu kutono ye i,
in tilulu a titaru le iken kandor ye wam yo kapala nga.
8 Motong la Yesu galiunu san tani yo idada a ila pombe muku ye agoro tani i,
in ya lapau idewe a ilo agoro lono.
Ngan ikamata so tina le itara lono medana be Yesu imadit moolmool.
9 (Ye kene tani in yaru lodi galanga dook tiao ye betanga yo iken ye Rau ke Maro be Yesu ole imata lo ngan be imadit mulu,
ngan tiap.)
10 Motong la Yesu di galiunu ru tina ngan timulu a tila pang rumu kidi nga.
Yesu Pombe Pang Ye Madia Yo Ke Makdala I
11 Di galiunu ru tina ngan timulu a tila,
bong Madia yo ke Makdala i,
in ikodo ke diki potai pang ye agoro ke di matenge tani,
inbe itang.
Le nga itangtang go,
inbe itur a be ipakele lo pang agoro lono nga,
12 ngan ikamata di bangabangana ru ke Maro.
Ngan yaru wam kidi kookoonoo,
inbe tiwur ye ni tani yo muku ngan titara Yesu bobono ye i.
Le atu iwur ye ni yo Yesu kutono pang ye i,
be san iwur ye ni yo Yesu kene pang ye i.
13 Motong la di bangabangana ru tina ngan titoro Madia nen,
“Garup,
nga yelei a kutang nga?”
Le nga Madia iwete pang di nen,
“Tikaua Tool Mai kiau bobono a tila oo,
le nga lok galanga ye ni yo la titaru ye,
in tiap.”
14 Madia iwete nen,
inbe iportak ngan ikamata Yesu yo ikododo nga.
Bong ikamata ngan lon galanga ben ya in Yesu,
ngan tiap.
15 Motong la Yesu itoru nen,
“Garup,
nga yelei a kutang nga?
Ngan kusere sei?”
Ngan iyeisa o tool yo matan kala kumu i,
le nga iwete panga nen,
“Tool mai,
kumata be ong la kouu a kula in nga,
ngan kuwete pau ye ni yo la kutaru ye i,
a be nen ngan la akauu.”
16 Iwete nen,
motong la Yesu iwete panga nen,
“Madia.”
Le nga be iportak pang ye ngan ikilla,
motong la iwete panga ye di Ibru koodi nen,
“Raboni!”
(Ngan betanga yo Raboni in punu ben Pannoongoo.)
17 Motong la Yesu iyei ne,
“Kin man kutokau be,
yesoo au i nga alo ye Tamak tiao.
Bong kula ngan kuwete pang di diek kapala yo titara lodi medana pau nga,
ngan nen,
‘Ole amulu a alo pang ete ye Tamak yo ang ngan Tamamim lapau i,
inbe Maro kiau yo Maro kiang lapau i.’ ”
18 Motong la Madia ke Makdala tani in ila la ikaua bingi pang Yesu di galiunu tina nen,
“Ai,
au i kamata Tool Mai tani oo!”
Inbe iwete pang di ye betanga tina yo Yesu iwete panga ye nga.
Yesu Pombe Pang Ye Di Galiunu
19 Ye Sande tani in rrai ki nga,
ngan Yesu di galiunu tina ngan titattadai di Yuda,
le nga tilo rumu lono lo tigaua a tiyepe,
inbe titiukala dada ke rumu tani a tipamede le imede.
Ngan tiyepe,
inbe Yesu pombe le lo ikodo kataunu kidi,
inbe iyei ne,
“Lo silene ke Maro iken yang.”
20 Iwete nen a imot,
motong la ipatnai baene le madini tina ngan pang di a tikamata.
Ngan tina tikamata Tool Mai tani nen nga,
le tina lodi ponana le lodi ponana welewele.
21 Motong la Yesu iwete pang di mulu nen,
“Lo silene ke Maro iken yang.
Tamak la iwangau a le asi i.
Ngan le gaongo leu,
nga be awangang a nen ngan kala.”
22 Yesu iwete nen a imot,
motong la imai di ye amunu,
inbe iyei ne,
“Kakaua Maro Amunu Silene.
23 Kumata le be kagiri noonoo kidi tooltool nga,
ngan ole noonoo kidi tina ngan ikoo ye di.
Bong kumata be kagiri noonoo kidi tiap nga,
ngan ole noonoo kidi tina ngan ikentoo di.”
Yesu Pombe Pang Ye Tomas
24 Ngan Tomas yo tikiui ene san ye Didimus i,
in Yesu di galiunu tina yo sangaul be ru nga,
ngan atu kidi.
Ya in,
ye kene yo Yesu lo pombe pang ye di galiunu tina ye in nga,
ngan iyepe tiap.
25 Le nga Yesu di galiunu kapala tina tiwete panga nen,
“Am nga amkamata Tool Mai tani oo.”
Bong ngan Tomas iyei ne,
“Kumata le be akamata moonoongoo ke tutui ye baene tiap,
inbe atara baek buruburene ilo ye moonoongoo ke tutui tina ngan tiap inbe ading touo moonoongoo yo iken ke madini in tiap nga,
ngan o ke be atara lok medana ye pitiap yege.”
26 Tomas iwete pang di nen,
le nga tiyepe tiyepe a ke limi be ru iman a ila,
motong la Yesu di galiunu tina ngan tigaua a tiyepe rumu lono mulu.
Inbe Tomas tani in iye di tiyepe lapau.
Ngan rumu tani yo tiyepe ye i,
in dada ki ngan tipamede le imot,
bong Yesu ilo le lo ikodo kataunu kidi,
inbe iwete pang di nen,
“Lo silene ke Maro iken yang.”
27 Motong la iwete pang Tomas nen,
“Oo,
kuman kutara baem buruburene me e ni.
Inbe kumata baek nga.
Inbe kusulmaia baem man,
man kuding touo moonoongoo yo iken ye madik i.
Kin lom rru mulu be,
bong kutara lom medana pau.”
28 Ngan tina Yesu iwete panga nen nga,
le nga Tomas iyei ne,
“Ong i Tool Mai kiau,
inbe ong i Maro kiau.”
29 Motong la Yesu iwete panga nen,
“Ong i kumatau,
ngan la le kutara lom medana pau nga.
Bong di tooltool yo tikamatau tiap,
inbe titara lodi medana pau nga,
ngan ole Maro iyei urata dook mata pang di le lodi ponana.”
Ye Punu Yo A Le Yowan Iwodo Rau I
30 Yesu iyei gogo mos alunu san ye di galiunu matadi a tikamata,
bong awodo le imot a ilo ye rau i tiap.
31 Bong betanga yo awodo ilo ye rau i nga,
ngan be nen a katara lomim medana pang Yesu be ya in Kirisi,
tool yo Maro ipootoo be si ikap di tooltool ki a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
Ngan ya in Maro Natunu.
Le kumata be katara lomim medana panga nga,
ngan ole kakaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in ye ya taunu ene.