Yesu Ipatarau
17
1 Yesu iwete nen a imot,
motong la itada pang ete,
inbe ipatarau nen,
“Tamak,
lal tani in pombe oo.
Le kuyeie Natum ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye,
a be nen ngan Natum iyeie em le ilo ete nen lapau.
2 Ngan ya i,
kouo gurana mai panga be iyei mai pang di tooltool nga le imot,
a be nen ngan ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in pang di tooltool yo kop di panga nga.
3 Ngan dada yo be di tooltool titoo ngan ole tikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in nen.
Di ngan ole lodi galanga yong ben ong taleu in la Maro moolmool i,
inbe lodi galanga lapau ye Yesu Kirisi yo kuwanga a isi i.
4 Ngan urata yo kop pau be ayei nga,
ngan ayei porai a imot oo.
Le ye dada yo ayei nen nga,
ngan la le ayeie em le ilo ete ke be di tooltool ke tana i tipayitong ye nga.
5 Le nookoot nga Tamak,
kuyeie ek le ilo ete ke be di tooltool tipayiti,
dawa ben yo muku ngan tana i pombe tiao inbe ayong tayepe ngan kuyei ek le ilo ete nen nga.”
Yesu Ipatarau Ye Di Galiunu
6 Motong la Yesu ipatarau mulu nen,
“Au i apaposong pang di tooltool ke tana i yo kop di pau nga,
ngan oo.
Di ngan di tooltool kiong,
motong la kop di pau nga.
Inbe di ngan titoo betanga yo kiong ngan dook mata.
7 Le nookoot nga lodi galanga nen,
so le imot yo kop pau nga,
ngan ipa yong.
8 Inbe betanga le imot yo kuwete pau ye nga,
ngan awete kes pang di a tilongo oo.
Le nookoot nga lodi galanga nen,
au i apa yong la asi nga,
le titara lodi medana be ong la kuwangau a asi i.
9 “Ngan nen le au i apatarau be alon di.
Bong apatarau nga be alon di tooltool yo ke tana i,
nga tiap.
Au i apatarau nga be alon di tooltool yo kop di pau nga,
yesoo di ngan di tooltool kiong.
10 Le di tooltool le imot yo kiau nga,
ngan kiong,
inbe di tooltool le imot yo kiong nga,
ngan kiau.
Di ngan la tiyeie ek le ilo ete ke be di tooltool tipayitau ye nga.
11 Ngan au i o ke be ayepe le mos mata ye tana i tiap,
nookoot nga be asila pang yong.
Bong di nga ole si tiyepe nanga la tana pono nga.
Tamak,
ong taleu in la em mison i,
le matam kala di dook ye gurana kiong yo nookoot ngan kusuketi pau koot i,
a be nen ngan tigaua le atu,
dawa ben yo aru tagaua le atu nga.
12 Ye kene yo aye di amyepe ye in nga,
ngan matak kala di ye gurana kiong yo kusuketi pau i,
le tiyepe dook mata.
Ngan nen le di atu sa ilene tiap,
bong atu kidi yo ilene le ipa so i,
in ilene a be nen ngan iyeie betanga yo iken ye Rau kiong in le itar kanono moolmool.
13 “Nookoot nga be ayege di a asila pang yong,
bong ye kene yo be aye di amyepe ye tana i go nga,
ngan lok be awete pang di ye betanga yo nga,
a be nen ngan ayei di le lodi ponana dawa ben au i.
Le moolmool,
lo ponana kidi tani in ole mai le mai san.
14 Betanga yo kiong nga,
ngan awete pang di oo.
Ngan la le di tooltool ke tana tikap malmal pang di ye nga,
yesoo di ngan ke tana i mulu tiap,
ben au tauk i,
au i ke tana i tiap lapau.
15 Le apatarau pong nga be kop di a tikoo ye tana i,
nga tiap,
bong be matam kala di dook ye tool dook tiap Satan,
ole nen ngan igarung di.
16 Di ngan di tooltool ke tana i mulu tiap,
dawa ben au tauk i,
au i ke tana i tiap lapau.
17 Ngan betanga kiong ngan moolmool le imot,
le lok be betanga kiong tina ngan iyei di le tirai lodi le imot pong be tiyepe yong dawa ben di tooltool kiong yo kupootoo di pong ong taum nga.
18 Ong in la kuwangau a le asi tana i.
Ngan nanga,
nookoot nga ole awanga di tooltool tina yo kop di pau nga,
ngan a tila ye di tooltool kapala yo tiyepe ye tana i nga.
19 Ngan au i araia lok le imot pong be ayepe yong dawa ben tool kiong yo kupootoo pong ong taum i,
a be nen ngan alon di ngan ole di lapau tirai lodi le imot moolmool pong be tiyepe yong dawa ben di tooltool kiong yo kupootoo pong ong taum ngan lapau.”
Yesu Ipatarau Ye Di Tooltool Yo Be Titara Lodi Medana Panga Nga
20 Motong la Yesu ipatarau mulu nen,
“Pataraungu kiau i,
in be alon di galiuk leu ye tiap,
bong apatarau nga be alon di tooltool yo tilongo betanga kidi galiuk yo tiwete nga,
ngan le titara lodi medana pau,
ngan lapau.
21 Le Tamak lok be kugaua di tooltool tina le imot,
le tiyepe ye budanga atu,
dawa ben yo ong in kuyepe yau,
inbe au i ayepe yong nga.
Inbe di le imot tiyepe yidi aru lapau,
a be nen ngan di tooltool yo ke tana i nga,
ngan ole titara lodi medana nen,
ong in la kuwangau a le asi i.
22 Ngan dada yo kuyeie ek le ilo ete ke be di tooltool tipayitau ye i,
in nookoot nga ayeii pang di lapau,
a be nen ngan tigaua le atu,
dawa ben yo aru tagaua le atu nga.
23 Ngan au i ayepe ye di,
inbe ong in kuyepe yau.
Le ye dada yo i,
au i lok be nen a tigaua lodi le atu moolmool,
a be nen ngan di tooltool ke tana nga lodi galanga nen,
ong in la kuwangau a le asi i,
inbe ong in lom pang di mai san dawa ben yo lom pau mai san nga.
24 “Tamak,
au i lok be di tooltool le imot yo kop di pau nga,
ngan tise yau se aye di amyepe ye malala yo be ayepe ye i,
a be nen ngan tikamatau yo kuyeie ek le ilo ete ke be di tooltool ipayiti nga.
Ngan mukot ye kene yo kutar lang le tana tiao nga,
ngan lom pau mai san le kuyeie ek le ilo ete nen.
25 “Tamak,
ong in tool noonoonoo.
Di tooltool ke tana nga,
ngan lodi galanga yong tiap.
Bong au i lok galanga yong,
inbe di galiuk nga lodi galanga nen,
ong la kuwangau a le asi i.
26 Le au i la apaposong pang di a le lodi galanga yong i,
le ole ayei nen pang di le ikenen leu.
Ole ayei nen a be nen ngan lodi pang di tooltool mai san dawa ben yo ong in lom pau mai san nga.
Inbe ole ayei nen a be nen ngan au tauk i lapau,
ayepe ye di.”