Yesu In Dada Ke Be Di Tooltool Tipa Ye A Tilo Pang Ye Tamana
14
1 Motong la Yesu iwete pang di galiunu mulu nen,
“Ai,
lomim gurrungu be.
Bong katara lomim le imede pang Maro,
inbe katara lomim le imede pau lapau.
2 Rumu ke Tamak ni,
lono sokalanga alunu san.
Le nga amuku a alo nga,
ngan be lo akarata ni pang.
Ngan yo be betanga i moolmool tiap nga,
ngan matin nga le awete nen pang tiap.
3 Kumata le be alo akarata ni pang le imot nga,
ngan ole amulu a asi be si akau ang,
a be nen ngan ang lapau ayang talo le lo tayepe ye ni yo be ayepe ye i
4 Ngan ang nga lomim galanga ye dada ke malala yo be alo pang ye i.”
5 Yesu iwete nen,
motong la Tomas itoru.
Iyei ne,
“Tool Mai,
am nga lomam galanga ye ni yo be kulo pang ye,
in tiap.
Le nga ole amyei belei be lomam galanga ye dada ki nga?”
6 Motong la Yesu iraua betanga ki nen,
“Au tauk i dada,
inbe betanga moolmool ke Maro,
inbe yepongo dook mata yo taukan motingi i.
Le tool atu sa ke be ilo pang ye Tamak ye dada san tiap,
bong ye au ataleu.
7 Kumata be lomim galanga yau moolmool nga,
ngan matin nga le lomim galanga dook ye Tamak lapau.
Le nookoot katai a ilo nga,
ngan la be lomim galanga ye,
inbe kakamata nga.”
8 Motong la Pilip iwete panga nen,
“Tool Mai,
be kupatnaia Tamam pam nga,
ngan ole iye lomam.”
9 Le nga Yesu iyei ne,
“Ona tiap!
Pilip,
au i ayang tayepe kaiye san,
e nga lom galanga yau tiao,
too?
Kumata sei tool be ikamatau koot nga,
ngan ya in ikamata Tamak oo.
E nga yelei a kuwete be apatnaia Tamak pang nga?
10 Nga yelei,
o kutara lom medana ye betanga kiau yo awete be au i ayepe ye Tamak,
inbe Tamak iyepe yau,
ngan tiap,
too?
Ngan betanga yo awete pang nga,
ngan au tauk i akap ye lok la awete,
ngan tiap,
bong Tamak yo iyepe yau i,
in ya taunu la iyei urata ki i.
11 Le katara lomim medana ye betanga yo awete be au i ayepe ye Tamak,
inbe Tamak iyepe yau i.
Bong kumata le be kayei nen tiap nga,
ngan lomim tut ye mos yo ayei ngan leu,
a be nen ngan ipamadit lomim ngan katara lomim medana ye.
12 Awete pang moolmool nen,
kumata sei tool be itara lono medana pau nga,
ngan ole iyei urata yo dawa ben ayei nga.
Inbe ole iyei urata maimai le illos yo ayei nga,
yesoo au i nga be alo pang ye Tamak.
13 Inbe soo so yo kator ye,
ye au ek nga,
ngan ole ayei,
a be nen ngan ayeie Tamak ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye.
14 Ngan nanga,
soo so be ang nga kator ye,
ye au ek nga,
ngan ole ayei.”
Yesu Ipamede Betanga Be Ole Iyawara Maro Amunu Silene A Isi
15 Motong la Yesu iwete mulu nen,
“Kumata le be ang nga lomim pau mai san nga,
ngan ole katoo betanga kiau yo akap pang nga.
16 Inbe au i ole atoro Tamak,
a nen ngan iyawara Loningi san mulu pang be iyepe yang ye ke tina yo kanakana nga le imot.
17 Ngan Loningi tani in Maro Amunu yo be si ipapos betanga moolmool ke Maro pang i.
Le di tooltool ke tana i nga,
ngan o ke be tikauu tiap,
yesoo di ngan tikamata tiap,
inbe lodi galanga ye tiap lapau.
Bong ang nga lomim galanga ye,
yesoo iyepe yang,
inbe ole iyepe lomim lapau.
18 Au i ke be ayegang le si kayepe sokorai dawa ben kase madunu,
ngan tiap,
bong ole amulu a asi pang yang.
19 Ngan nanga,
ole tayepe le mooloo tiap,
inbe di tooltool ke tana i tikamatau mulu tiap,
bong ang nga ole kakamatau,
yesoo,
au i ole amadit mulu le ayepe ye yepongo yo dook mata i.
Ngan nen le ang lapau ole kayepe ye yepongo dook mata tani.
20 Ye kene tani in ang nga ole lomim galanga nen,
au i ayepe ye Tamak,
inbe ang ngan kayepe yau,
inbe au ayepe yang.
21 Ngan nen le sei tool be ikap betanga kiau nga a iparama,
inbe itoo nga,
ngan ya in tool tani yo lono pau mai san i.
Inbe tool tani yo lono pau mai san i,
in Tamak ole lono panga mai san.
Inbe au lapau ole lok panga mai san,
le ole au tauk apatnai au panga.”
22 Yesu iwete nen,
motong la Yuta Iskariot tiap,
bong Yuta san in itoro Yesu nen,
“Tool Mai,
nga yelei a ong taum kupatnai ong pam,
bong lom be kupatnai ong pang di tooltool ke tana i tiap nga?”
23 Motong la Yesu iraua betanga ki nen,
“Kumata sei tool be lono pau mai san nga,
ngan ole itoo betanga kiau yo apatomonai ang ye nga.
Ngan nen le Tamak ole lono panga mai san,
inbe ole amru amsi a si amyepe ye tool in.
24 Bong sei tool be lono pau mai san tiap nga,
ngan ke be itoo betanga kiau yo apatomonai ang ye,
ngan tiap.
Ngan betanga yo awete pang a kalongo nga,
ngan au tauk betanga kiau tiap,
bong ke Tamak yo iwangau a asi i.
25 “Ngan ye kene yo ayang tayepe ye i,
ngan awete pang ye so tina ngan le imot oo.
26 Bong Loningi tani yo be Tamak iwanga le ipa ye ek a isi i,
in Maro Amunu Silene.
Ya in ole ipatomonai ang ye so nga le imot,
inbe ole ipamadit lomim a nen ngan lomim tut ye so le imot yo awete pang ye nga.
27 Ngan au i nga be ayegang a alo,
le kayepe ye lo silene yo kiau i.
Ngan lo silene kiau yo be akauu pang i,
in dawa ben ke di tooltool ke tana i yo tiyei pang di diedi,
nga tiap.
Le kin katattadai a lomim gurrungu be.
28 “Ang nga kalongo yo awete pang nen,
‘Au i ole ayegang a alo,
bong ole amulu pang yang a asi.’
Kumata le be lomim pau mai san nga,
ngan ole lomim ponana yo be alo pang ye Tamak nga,
yesoo Tamak in ene mai san le illosau.
29 Ngan lok be awete pang muku ngan,
lo ngan be so tani in pombe,
a be nen ngan ye kene yo be pombe ye in nga,
ngan ole katara lomim medana pau.
30 Le au i o ke be ayolo betanga mata tiap,
yesoo tool kuto mai yo matan kala tana i,
in ya la iman i.
Ngan ya in taukan gurana yo be iyeie so sa pau nga.
31 Bong au i be ayei nen a be nen ngan di tooltool ke tana i lodi galanga nen,
au i lok pang Tamak mai san,
ngan la le atoo koonoo be ayei soo so yo iwete pau ye be ayei nga.”
Yesu iwete pang di nen a imot,
motong la iyei ne,
“Oo,
kamadit.
Tayege ni a tala.”