Kattenge Betanga Ke Garup Tap Atu
18
1 Motong la Yesu ikatte betanga atu mulu pang di galiunu be ipatomonai di,
a nen ngan kanakana ngan tinidi bese ye pataraungu,
bong tinidi booroomoo be.
2 Le nga iyei ne,
“Ngan ye malala mai atu,
in tool kuto mai atu ke karatanga betanga in iyepe ye.
Bong tool tani,
in itattadaia Maro tiap,
inbe lono rru ye di tooltool tiap lapau.
3 Ngan garup tap atu iyepe ye malala mai tani in lapau,
le nga kanakana ngan iman pang ye tool ke karatanga betanga tani man iyei ne,
‘Ai,
koi kiau be igarungau sa,
le be nen ngan kulonau inbe kukarata betanga kiau i le dook.’
4 “Muku ngan tool tani lono be ilongo betanga ke garup tani in tiap,
bong iyepe kasin,
motong la ya taunu lon wete nen,
‘Au i atattadaia Maro tiap,
inbe lok rru ye di tooltool tiap lapau,
5 bong garup tap i kanakana ngan ikaurai au mata san.
Le ole aloni a akarata betanga ki le dook ngan.
Kumata le ayei nen nga,
ngan la be isotoo maningi pang yau tiap nga.’ ”
6 Motong la Tool Mai iwete pang di mulu nen,
“Ole katar talngamim a kalongo betanga yo tool dook tiap ke karatanga betanga tani in iwete nga.
7 Ngan ole yelei?
Di tooltool yo Maro ipootoo di panga ya taunu nga,
ngan kumata be titang panga ye ke le bong tina yo kanakana nga,
ngan ole yelei,
o ke be Maro ilon di a ikarata betanga kidi tiap?
Too,
kumata be titoru nga,
ngan ole yelei,
o ke be ilon di tarai tiap,
too?
Tiap yege!
8 Awete pang nen,
ole palbe leu be ilon di a ikarata betanga kidi le dook mata.
Bong kene yo be Tool Moolmool ke Maro imulu a isi ye in nga,
ngan ole ikamata di tooltool yo tiyepe ye tana i nga,
ngan titara lodi medana pang Maro,
too tiap?”
Kattenge Betanga Ke Di Tooltool Ru Yo Tipatarau Pang Maro Nga
9 Di tooltool kapala ngan titara lodi ye di tapdi be di nga tooltool noonoodi,
inbe matadi ru di diedi ben di ngan tooltool dook tiap.
Le nga Yesu ikatte betanga atu pang di nen,
10 “Di tooltool ru tilo bareme mai ke sungunu lono be lo tipatarau pang Maro.
Ngan tool atu in Paresi,
inbe san in tool ke sodaningi pat.
11 Tilo,
motong la tool ke Paresi in imadit a ikodo,
inbe ya taunu ipatarau ye pang Maro.
Iyei ne,
‘Maro,
awete lo ponana kiau pong ye yo au i dawa ben di tooltool kapala nga tiap.
Di ngan tipinoo,
le tiyei dada dook tiap,
inbe tiyei bauk.
Bong au i tool dook mata le dawa ben tool ke sodaningi pat i tiap lapau.
12 Ngan kanakana ye wik atu atu nga,
ngan asapa ye kaningi so ye ke ru,
inbe apatarau pong.
Inbe so kiau le imot yo akap nga,
ngan ole apoto le atar ye budanga sangaul,
lo ngan be akaua budanga atu pong.’
13 “Bong tool ke sodaningi pat in ikodo manga mooloo ye Paresi tani,
ngan lono be matana lo pang ye malala ke Maro tiap.
Bong itoo momo kidi Yuda a ipodo katene be ipatnaia lo modoko ki,
inbe iyei ne,
‘Maro,
au i tool dook tiap ke noonoo,
bong lom pau a kulonau.’ ”
14 Motong la Yesu iyei ne,
“Awete pang nen.
Ye kene tani in tool ke sodaningi pat in imulu a ila pang rumu ki nga,
ngan ya taleu in la Maro ikamata ben ya in tool noonoonoo ye matana i.
Bong tool san in tiap,
yesoo sei tool yo ya taunu iyitmaki le ilo ete i,
in ole Maro itaru le idu lopo ni.
Bong sei tool yo ya taunu itaru le idu lopo i,
in ole Maro iyitmaki le ilo ete ni.”
Yesu Ipamede Di Kakase Ye Betanga Dook Mata
15 Di tooltool tikap di natudi yo kakase nga,
ngan a tise pang ye Yesu be se ipaloko baene lo kutodi,
inbe ipamede di ye betanga dook mata.
Ngan le di galiunu tikamata di,
le nga tipasak pang di a tisoror di.
16 Bong Yesu ikiu di kakase tina a timan potai ye,
inbe iwete pang di galiunu nen,
“Ai,
kin kasoror di kakase ngan be!
Bong kamalum pang di a timan pang yau,
yesoo di tooltool yo be lo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan dawa ben di kakase tina nga.
17 Awete pang moolmool nen,
kumata le tool atu imalum pang Maro be iyei tool mai panga inbe matan kala dawa ben di kakase tina ngan tiap nga,
ngan o ke be lo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di,
ngan tiap.”
Tool Ene Mai Atu Lon Ru Ye Balingi Maimai Ki
18 Motong la tool kuto mai atu in itoro Yesu nen,
“Pannoongoo,
ong in tool dook mata.
Nga be atorong,
ole ayeie soo so,
a be nen ngan akaua yepongo dook mata yo taukan motingi in nga?”
19 Motong la Yesu iraua betanga ki nen,
“Nga yelei be kukiu au ye tool dook mata nga?
Idi nga tool sa yo dook mata,
ngan tiap,
bong Maro ya taleu in la dook mata i.
20 Ong in lom galanga ye ger yo Maro ikap pang Mose ngan oo.
Ger tina ngan iwete nen:
kin kuyei bauk be,
inbe kin kuraumata di tooltool be,
inbe kin kupinoo be,
inbe kin kusopo koom ye betanga doko be,
inbe kuraua pang tamam le tinam a kulongo betanga kidi.”
21 Motong la tool ene mai tani iyei ne,
“Ye kene yo au kase go le se nookoot au mai nga,
ngan atoo ger tina yo kuwete ngan le imot.”
22 Ngan Yesu ilongo betanga ki yo iwete nga,
motong la iwete mulu panga nen,
“Dook mata,
bong so atu la kuyeii tiao i.
Ngan nanga,
ole kuyawar so kiong le imot,
inbe kop pat ki a kop pang di tooltool yo ballingadi tiap nga.
Kumata le be kuyei nen nga,
ngan la be pang dama ni ngan Maro ole ikap so dook mata yo iken ye malala ki ngo pong nga.
Ngan kuyei nen a imot,
lo ngan be kuman man kutoo au.”
23 Ngan tool tani in ilongo betanga tina yo Yesu iwete nen nga,
le lon modoko ye san,
yesoo ya in tool ballingana le so ki alunu san.
24 Yesu matana pang ye tool tani,
inbe iwete nen,
“Atoo!
Di tooltool yo ballingadi nen nga,
ngan ole urata mai pang di be tilo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga.
25 Le moolmool,
kumata be asara mai ke solanga burum yo ene kamel i,
in ikapye be idewe ye sar gumono mitiap in nga,
ngan ole yelei,
urata imoo panga,
too?
E,
moolmool!
Ngan ole gaongo leu,
kumata le tool yo ballingana in lono be ilo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan ole urata imoo panga nen lapau.”
26 Ye kene tani in di tooltool tina yo tiye di tiyepe nga,
ngan tilongo tina yo iwete nen nga,
le nga titoru nen,
“Ona tiap!
Be nen nga,
ngan ole sei tool be Maro ipamule ye so dook tiap yo be igarungu i?”
27 Motong la Yesu iwete pang di nen,
“So yo nen nga,
ngan imoo pang di tooltool le tisak ye.
Bong be Maro nga,
ngan so le imot ngan imarra panga le ke be isak ye tiap.”
28 Motong la Pita iwete panga nen,
“Am nga amyege so kiam le imot sila ikino,
inbe la amman be man amtoo ong nga.”
29 Ngan Yesu iwete pang di nen,
“Awete pang moolmool nen.
Kumata tool atu be iyege rumu ki,
too di toonoo le taini,
too tamana le tinana,
too di natunu,
inbe man itoo au a iwetewete pang di tooltool ye dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye in nga,
30 ngan ole nookoot ye kene yo iyepe ye tana i nga,
ngan Maro ole ikap wele so dook mata panga le illos so ki yo iyege koot nga.
Inbe pang dama ni nga,
ngan ole ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.”
Yesu Iwete Mulu Le Patol Ye Matenge Ki
31 Motong la Yesu ikap di galiunu tina yo sangaul be ru nga,
ngan a iye di leu tila manga mooloo kasin la iwete pang di nen,
“Kapalongo,
nookoot nga be talo pombe Yerusalem nga,
ngan ole so tina le imot yo muku ngan di Maro koonoo tiwodo betanga ki a iken ye rau be ole pombe pang ye Tool Moolmool ke Maro nga,
ngan ole kanono pombe moolmool.
32 Ngan talo ngan ole tisuketi la di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap ngan baedi,
a nen ngan tikan paseme,
inbe tipalele sere ye a tikorokoronaii.
33 Inbe tikap koro a tiwalisi tinini ye,
inbe tiraumate le imata.
Bong ole iken ye ke ru,
lo ngan be ye ke tol ki ngan ole imadit mulu ye ni ke matenge.”
34 Di galiunu tilongo tina yo iwete nen nga,
ngan le lodi galanga dook ye betanga ki tina ngan punu tiap,
yesoo betanga yo iwete nga,
ngan punu iken mallangana pang di be nen ngan lodi galanga ye tiap.
Tool Mata Kis Atu Matan Rere Mulu
35 Yesu iye di galiunu tipa le timan pombe potai pang malala mai Yeriko nga,
ngan titauarai tool mata kis atu yo iwurur dada gigini a igaugau pat le so ye di tooltool be tikap panga i.
36 Ngan ilongo di tooltool malala mai tina yo koodi ngaungaube a tise a be se tikapusu nga.
Le nga itor nen,
“Ai,
di tooltool nga tiyei soo?”
37 Ngan tiwete panga nen,
“Ona,
Yesu ke Nasaret la ipa a ise i,
ngan be ikapusong.”
38 Motong la tool mata kis tani in koonoo le mai nen,
“Yesu,
ong in Dawiti natunu.
Lom pau a kulonau!”
39 Le nga di tooltool tina ngan kapala yo timuku nga,
ngan tipasak panga a tilele be koonoo dookoot.
Bong ngan tool tani in koonoo le mai mulu nen,
“Atoo,
Dawiti Natunu,
lom pau a kulonau!”
40 Motong la Yesu ikodo,
inbe iwete pang di tooltool tina ngan atu be idede a iman pang ye.
Tool mata kis tani in iman potai ye Yesu,
motong la Yesu itoru nen,
41 “Ai,
soo so lom be ayeii pong i?”
Ngan tool mata kis tani in iyei ne,
“Tool Mai,
au i lok be matak rere a akamata ni.”
42 Motong Yesu iwete panga nen,
“Ole kumata ni mulu.
Ngan lo medana kiong yo kutaru i,
in la ilonong a ikaratong le matam dook mata i.”
43 Le tina pattu leu be matan rere a ikamata ni,
motong la iyitmaka Maro ene,
inbe itoo Yesu a ipa a ilo nga.
Ye kene tani in di tooltool tikamata so yo pombe i,
le tina di le imot tiyitmaka Maro ene lapau.