Tikaua Yesu Lo Ikodo Dama Ke Pailot, ​Tool Kuto Mai Yo Matan Kala Tana Mai Yudia I
15
1 Tiyepe le nga muntu bongmai koot,
motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro,
tiye di tooltool maimai kidi Yuda,
inbe di pannoongoo ke ger ke Maro,
inbe di tooltool kuto maimai kidi Yuda le imot yo matadi kala momo le yepongo kidi nga,
ngan la tigaua inbe tiwetewete a tiraua betanga ye soo so yo be tiyeii pang Yesu i.
Motong la tipauu ye ooroo medana,
inbe tikauu a tila la titaru la Pailot baene nga.
2 Tila pombe,
motong la Pailot itoru nen,
“Oo kuwete,
ong i la tool kuto mai yo matam kala di Yuda le imot i,
too?”
Ngan Yesu iraua betanga ki nen,
“E,
dawa ben tina la kuwete koot nga.”
3 Ngan di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tisopo koodi ye betanga alunu kaiye panga.
4 Le nga Pailot itoru mulu nen,
“Nga yelei ole kurau betanga kidi nga tiap,
too?
Kumata,
so alunu kaiye la tiwetewete yong nga.”
5 Bong Yesu mala be iwete touo betanga sa a be iraua betanga ki ye,
ngan tiap.
Ngan nen le Pailot itakrai welewele ye yo ya taunu ikata suanga ye tiap nga.
Pailot Iwete Be Tipatoto Yesu Lo Kai Palasingi Kaini
6 Ye rai kanakana nga,
ngan kumata be lo tigoro lal kidi Yuda ke be tikanen inbe lodi tut ye Paskimoolooningi ke Maro nga,
ngan di tooltool yo tiyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga,
ngan ole Pailot ipadu atu a idu tana.
Bong ole di tooltool le imot tipootoo tool yo lodi be ipadua a isi diki in ene.
7 Ye kene tani in tool atu,
yo ene Barabas i,
in iye di diene tiyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono.
Di ngan ye kene yo tipamaditi patokongo a be tinganga di Rom nga,
ngan le tiraumatamata di tooltool kapala ke Rom.
8 Ngan nen le di tooltool malala mai tina yo tigaua nga,
ngan tila pang ye Pailot la titoru be iyei dawa ben yo rai kanakana ngan iyei nga.
9 Motong la Pailot tani in itor di nen,
“Ai,
lomim be apadu tool kuto mai yo matan kala di Yuda le imot in a isi pang yang,
too?”
10 Ngan Pailot iwete nen nga,
yesoo ya in lon galanga be di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro nga,
ngan lodi dook tiap pang Yesu,
yesoo tikamata ben di tooltool tiyitmaka ene,
ngan la le tikauu a la titaru lo baene nga.
11 Bong ngan di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro ngan tiso di tooltool malala mai tina ngan lodi be koodi pang Pailot a be ipadu Yesu be,
bong be nen ngan ipadu Barabas a isi pang ye di.
12 Motong la Pailot itor di mulu nen,
“Lomim belei ye tool yo kawete be ya in tool kuto mai yo matan kala di Yuda le imot i?
Ole ayeie soo so panga?”
13 Ngan koodi la mai nen,
“Kupatota lo kai palasingi kaini a imata!”
14 Motong la Pailot itor di mulu nen,
“Nga yelei?
Soo dada dook tiap ikapsap ye i?”
Bong di tooltool tina ngan oorootang a koodi le mai mulu nen,
“Kupatota lo kai palasingi kaini a imata!”
15 Ngan Pailot tani in lono be iyei di tooltool malala mai tina a lodi ponana,
le nga ipadu Barabas si tana a idu pang ye di.
Inbe iwete a di tooltool ke patokongo tisaliti Yesu ye ooroo medana,
motong la ikauu a itaru la baedi a tikauu be du tipatota lo kai palasingi kaini nga.
Di Tooltool Ke Patokongo Tiyei Sere Ye Yesu
16 Di tooltool ke patokongo tikaua Yesu a tilo koongoo lono ke rumu ke Pailot.
Motong la tikiu di diedi tooltool ke patokongo ngan a di le imot timan.
17 Motong la tisousouu ye sousoungu yo kooroonoo dook mata i,
a inbe tikaua ooroo yo dongana iso in a titali,
motong la titaru lo Yesu kutono.
18 Inbe tiwete panga nen,
“Aa,
tool kuto mai yo matam kala di Yuda le imot i,
kemai dook!”
19 Motong la tikaua toto atu a tirauraua kutono ye,
inbe tikorokoronaii.
Motong la tigun turudi a tiyei tomonai dawa ben be tiyitmak ene nga.
20 Ngan tipalele sere ye a imot,
motong la tidudu sousoungu tani yo kooroonoo dook mata i,
inbe tisousouu ye sousoungu ki ya taunu mulu.
Motong la tikauu a tila be la tipatota lo kai palasingi kaini.
Tipatoto Yesu Lo Kai Palasingi Kaini
21 Tikaua Yesu a tila le la titauaraia Simon ke malala mai Sairini yo Aleksanda ye Rupus tamadi i.
Ya in ipa ke ni san a iman a be ilo pang koongoo lono ke malala mai tani in.
Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan tiparama a tiwete le koodi mede ye betanga panga be ilono Yesu a ikooroo kai palasingi ki pa.
22 Inbe di tooltool ke patokongo tina,
ngan tipagege Yesu a tilo pang ye ni yo tiwete ene ye Golgata i.
(Ngan betanga yo Golgata in punu ben,
Tool Kutono Ruruana).
23 Tilo,
motong la tipargarungrai ooroo wain surunu in ilo ye bar,
inbe tikauu pang Yesu a be iyinu.
Bong lono panga tiap le isukraii.
24 Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan tipatoto Yesu lo kai palasingi kaini,
inbe tikap sousoungu le so ki a be timalimi di tapdi ye.
Le nga tikatte madamada be ole tipuske sema tooltool yo be tikap so tina ngan atu atu pang di nga.
25 Le ye ke matana limi be pai la tipatoto Yesu lo kai palasingi kaini ye i.
26 Motong la tiwodo betanga tina yo tikadoni ye a le tirauu,
ngan nen:
TOOL KUTO MAI YO MATAN KALA DI YUDA LE IMOT I.
27-28 Inbe ye kene tani yo tipatoto Yesu lo kai palasingi kaini ye in nga,
ngan le tipatoto di tooltool ru ke pinnau lapau.
Le atu iyepe ke Yesu baene oonoo,
inbe san ke baene ngas.b
29 Ngan di tooltool tina yo tipa a tila be timan nga,
ngan matadi gaga pang ye a tikilkiloi.
Inbe tikan paseme,
a tiyei ne,
“Ai!
In ong tool tani yo kuwete be ole kusaua bareme mai ke sungunu,
lo ngan be kupatokode mulu ye ke tol leu i,
too?
30 Be nen ngan ong taum kulonong a kuyege kai palasingi in a kusi tana,
e too.”
31 Inbe gaongo leu ye di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro,
inbe di pannoongoo ke ger ke Maro,
ngan di lapau di tapdi tiwetewete a tiyei sere ye Yesu.
Inbe tiyei ne,
“Kakamata,
kanakana ngan ilon di tooltool kapala,
bong nga yelei a le ya taunu iloni tiap nga?
32 Iwete be ya in Kirisi,
tool yo Maro ipootoo be si ipamulu di tooltool ki i,
inbe tool kuto mai yo matan kala di Isrel le imot i,
too?
Kumata be iyege kai palasingi ni a isi tana nookoot nga,
ngan la be takamata,
ngan tatara lodo medana ye nga.”
Inbe di tooltool ru tina yo tipatoto di lo kai palasingi kaini potai pang ye Yesu nga,
ngan di lapau tikan paseme Yesu.
Yesu Imata
33 Kemai ye ke matana sangaul be ru,
ngan todo iduku tana mai i le imot,
a iken nen le du rrai ye so ben ke matana tol.
34 Motong la ye ke matana tol nga,
ngan Yesu koonoo le mai nen,
“Eloi,
Eloi,
lema sabaktani?”
Ngan betanga tina ngan lono ki nen,
“Maro kiau,
Maro kiau,
nga yelei a le kuyegau nga?”
35 Ye kene tani in di tooltool pattu yo tikododo potai ye nga,
ngan tilongo tina yo iwete nen nga,
le nga tiyei ne,
“Ai,
kalonga lapau,
ngo koonoo pang Ilia.”
36 Motong la tool atu idada la ikaua so ben punpun a isilia du ye ooroo wain surunu yo malingene in lono,
inbe isuiu ye pi kaini a isulmaii lo pang Yesu koonoo a be iyinu.
Inbe iwete nen,
“Oi,
tayege si iyepe a takamata toua.
Ole Ilia si iloni a iyunu ye kai palasingi ni a isi tana,
too tiap?”
37 Motong la Yesu koonoo le somai,
inbe imooroon pattu leu le tina imata yege.
38 Ngan nen le wam matolene yo tituka bareme mai ke sungunu lono i,
in imassarak ke ete a ipa so le idu lopo le iyei paru.
39 Inbe ye kene tani in tool kuto mai yo matan kala di tooltool ke patokongo i,
in ikododo dama ke Yesu.
Nen le ilongo tina yo Yesu koonoo le mai nga,
inbe ikamata so tina yo Yesu iyei motong imata nga,
le nga iyei ne,
“Ona,
moolmool sa,
tool i Maro Natunu!”
40 Ngan di garup pattu ngan tikodo ben manga mooloo kasin,
inbe tikamata so yo pombe pang ye Yesu nga.
Ngan le di garup tina,
ngan atu in ene Madia ke malala Makdala,
inbe san in Madia yo Yemis kase in iye Yoses tinadi i,
inbe garup san in Salume.
41 Di ngan,
ye kene yo Yesu iyepe Galili ye in nga,
ngan titoo a tiloni.
Inbe di garup yo titoo a tiye tilo pang Yerusalem nga,
ngan alunu kaiye la tiyepe lapau nga.
Titara Yesu Bobono Lo Agoro ​Yo Ke Tarungu Di Matenge I, In Lono
42 Ye kene tani in lal ke parenge,
yesoo bongbongini ki ngan ole tilo ye lal kidi Yuda ke sungunu.
Le nga tiyepe a du rrai,
43 motong la Yosep ke malala mai Arimatia i,
in lono atu be ikaua Yesu bobono.
Ngan Yosep tani in di tooltool alunu tiyitmaka ene,
inbe ya in iyepe ye budanga ke di tooltool kuto maimai ke karatanga betanga kidi Yuda.
Inbe ya taunu in inam be ikamata dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i,
in pombe mallangana.
Le nga itattadai tiap,
bong ipa so le lo ikodo dama ke Pailot,
a itoru be ikaua Yesu bobono.
44 Ngan ye kene yo Pailot ilongo betanga ben Yesu imata koot nga,
ngan le itakrai.
Motong la ikiui tool kuto mai yo matan kala di tooltool ke patokongo in man itoru nen,
“Ai,
kuwete,
Yesu tani in imata koot,
too tiap?”
45 Ngan tool kuto mai tani in iyei ne,
“Imata oo.”
Motong la Pailot imalum pang Yosep be la ikaua Yesu bobono nga.
46 Le nga Yosep la iyimi wam kookoonoo a ikap a ila,
motong la iyunu Yesu bobono a iyiti du tana.
Inbe ipiuu ye wam tani le dook mata,
motong la ikauu la itaru ye agoro ke tarungu di matenge yo tikeli sakar madini i,
in lono.
Inbe itapulu pat somai atu la ikatkala agoro tani in koonoo ye.
47 Ngan Madia tani ke malala Makdala i,
in iye Madia san yo Yoses tinana,
ngan tiye di tiyepe lapau le tikamata ni tani yo titara Yesu bobono ye i.