So Yo Be Pombe Pang Dama Ni I
13
1 Yesu imadit a iyege bareme mai ke sungunu,
inbe ipa a be idu pang diki nga,
ngan di galiunu tina ngan atu iwete panga.
Iyei ne,
“Ona,
Pannoongoo!
Kumata,
bareme ke sungunu i tire ye pat somaimai le dook mata san!
Inbe rumu kapala yo tikodo potai ye nga,
ngan dook mata san lapau.”
2 Motong la Yesu iraua betanga ki nen,
“Nga o kumata rumu maimai yo tire nga la kuwete nen nga,
too?
Awete pong nen,
pat ke rumu tina nga,
ngan atu sa yo be iken a iloko lo ene pono dawa ben nookoot nga,
ngan tiap.
Bong ole tiraukedekede di le imot a timol du tana le tiken kidi kidi.”
3 Le nga tinaua kawal Olip a tilo le lo iwur,
inbe matan la ngan ikamata bareme mai ke sungunu iken ke kapala.
Motong la Pita iye Yemis inbe Yowan iye Antares di leu timan pang ye man titoru nen,
4 “Oo,
kuwete pam ngan,
ole soo lal be so tina ngan pombe ye i?
Inbe soo tarkilanga be amkamata muku,
ngan ole lomam galanga ben so tina ngan kanono be pombe moolmool nga?”
5 Motong la Yesu iraua betanga kidi nen,
“Kin kakamatang dook leu ye di tooltool yo be tillungang nga.
6 Yesoo,
di tooltool alunu ole timan pang yang man tipootoo ek inbe tiyei ne,
‘Au tool tani naii.’
Ngan ole tikap lungunu ye di tooltool alunu le titara lodi medana ye betanga kidi.
7 Kumata ye kene yo be kalongo bingi ke patokongo mai,
inbe talngamim rau be patokongo mai sa ole pombe nga,
ngan kin katattadai a lomim gurrungu be.
So tina yo nen nga ole pombe moolmool,
bong so yo awete pang ye nga,
ngan lal ki o pombe tiao.
8 Ngan di tooltool ke tana mai atu ole timadit a tiye di tooltool ke tana mai san tipatoko.
Inbe di tooltool ke tool kuto mai atu ole timadit a tiye di tooltool ke tool kuto mai san tipatoko.
Inbe nauningi mai ole itak ye malala yo kapala nga,
inbe pitolo mai ole pombe lapau.
Ngan moonoo yo nen ngan ole pompombe muku,
dawa ben masngana yo pombe pang ye garup muku,
lo ngan be ipasui i.
9 “Ngan nanga,
kin ang tapmim kakawai yang dook leu.
Yesoo,
ole tikau ang kapala lo kakodo dama ke di tooltool kuto maimai kidi Yuda yo matadi kala momo le yepongo kidi nga,
inbe tikau ang a kalo rumu kidi Yuda ke gaongo in lono a lo tirau ang ye ooroo medana.
Inbe tikamatang ye yo katoo au nga,
ngan ole tikau ang lo kakodo dama ke di kuto maimai yo matadi kala di Yuda nga,
inbe di kuto maimai yo matadi kala tana maimai nga.
Ngan ye kene yo be tiyei koi pang nen ye in nga,
ngan ole dada koon panganga pang be kagasa pang di tooltool maimai tina ye so yo kakamata nga.
10 Bong kulkulunu ngan ole kawetewete bingi dook mata kiau i pang di tooltool ke tana maimai nga le imot ngan,
lo ngan be so tina yo awete pang ye ngan pombe.
11 Le ye kene yo tiparamang inbe tikau ang a be lo kakodo ye ni ke karatanga betanga ye in nga,
ngan kin lomim modoko ye betanga yo be kawete,
ngan be.
Bong ye kene tani in nga,
ngan soo betanga lomim kap be kawete nga,
ngan kawete leu.
Yesoo,
betanga tina le imot yo be kawete nga,
ngan ang tapmim la be kawete nga tiap,
bong Maro Amunu Silene la be iwete betanga tina i.
12 “Inbe ye kene tani in di rara atu ben toodi le taidi nga,
ngan atu ole ikaua san a itaru la di koi ki baedi,
a be nen ngan tiraumate le imata.
Inbe di tooltool ole tiyei dada gaongo nen leu pang di natudi.
Inbe di kakase ole tisak betanga ke di tamadi le tinadi lapau,
inbe tiwete pang di tooltool kapala be la tiraumata di a timmata.
13 Inbe di tooltool le imot ole tiyei koi pang a be tigarungang,
yesoo ang ngan katara lomim medana ye betanga kiau a katoo au.
Bong di sema tooltool yo tikodo le timede ye lo medana kidi a tikodo nen le lo timmata nga,
ngan Maro ole ikap di a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.”
14 Motong la Yesu iwete pang di mulu nen,
“Pang dama ni ngan ole kakamata so dook tiap ki taunu in ikodo ye ni mison ke Maro be igarungu.
Le ong sei tooltool be kukinkata betanga tani nga,
ngan lom kaua urata ye dook,
a nen ngan lom galanga ye.
Ngan nanga,
le be kakamata so nen nga,
ngan ang di tooltool yo kayepe ye tana mai Yudia nga,
ngan kakoo tarai a kalo pang kawal.
15 Inbe kumata be tool sa iyepe piti pono ke rumu ki nga,
ngan kin idu tana a idewe rumu ki lo ikap so ki sa,
ngan be,
bong ipas le iyege sila ikino leu.
16 Inbe kumata be tool sa iyepe kumu lono ki nga,
ngan kin imulu pang rumu ki du ikaua sousoungu matolene ki be,
bong ipas le iyege sila ikino leu.
17 Ngan di garup yo kapodi,
inbe di garup yo tiyei borrenge ye di natudi a tipayinin di nga,
ngan ye kene tani in nga,
ngan barau,
ole imoo pang di yo be tikoo nga.
18 Le be nen ngan kapatarau pang Maro nen,
kin so tani in pombe ye lal ke mou be.
19 Yesoo,
ye lal tani nga,
ngan urata moonoo dook tiap yo be pompombe a igarung di tooltool nga,
ngan urata moonoo dook tiap ki taunu.
Le kulkulunu yege ye kene yo Maro itar lang le tana ye i,
le se nookoot nga,
ngan urata moonoo dook tiap yo pompombe ngan sa yo be gaongo ye ngan tiap.
Inbe pang dama ni nga,
ngan ole urata moonoo dook tiap gaongo nen sa yo be pompombe mulu,
ngan tiap lapau.
20 Kumata yo be Tool Mai ipamodo lal ke moonoo tani in tiap nga,
ngan matin nga le di tooltool nga le imot tilledi.
Bong ngan lono pang di tooltool ki ya taunu yo ipootoo di panga koot nga,
ngan la le ipamodo lal tani in nga.
21 “Inbe ye kene tani in kumata le tool atu iwete pang nen,
‘Kakamata,
Kirisi bi e i!’
too,
be iyei ne,
‘Kakamata,
ya meneng e ni!’
ngan kin katara lomim medana ye betanga ki be.
22 Awete pang nen,
yesoo ole di tooltool ke kaplungunu yo tiwete be di nga Kirisi,
inbe di tooltool ke kaplungunu kapala yo tiwete be di ngan Maro koonoo nga,
ngan ole alunu la be timan pang yang nga.
Di ngan ole tiyei gogo mos le urata maimai a iyei ben tarkilanga pang di,
a be tikaua lungunu ye di tooltool.
Inbe ole tikapye be tikaua lungunu ye di tooltool yo Maro ipootoo di panga nga,
a be nen ngan la titoo di lapau.
23 Ngan nen le kin kakawai yang dook leu.
Oi,
kakamata koot?
So tina le imot yo be pombe nga,
ngan awete pang ye oo.”
Tool Moolmool Ke Maro Ole Isi
24 Motong la Yesu iwete mulu nen,
“Ye lal yo moonoo tina ngan be pombe le imot ye in nga,
ngan
‘ke ole matan gumugumu,
inbe taudu ole isini mulu tiap.
25 Inbe di kanpitiki ole timakedekede ke lang katene a timol a tisi,
inbe so ke lang katene yo gurana kidi maimai mata nga,
ngan ole titangarur.’a
26 “Inbe ye kene tani in nga,
ngan di tooltool ke ni mai i le imot ole tikamata Tool Moolmool ke Maro iyepe ye eng tene,
inbe ipa ye gurana mai ke Maro inbe ye nunngana a isi pang tana.
27 Inbe ole iwanga di bangabangana ki a si tipa ye tana gigini tina yo pai nga,
inbe tigaua di tooltool yo Maro ya taunu ipootoo di panga nga,
ngan a timan pang ye.
Nen le di bangabangana tina ole tipa le la titaua ni yo tana le lang imot ye i,
a be tikap di tooltool ke Maro a man iye di tigaua.”
28 Motong la Yesu ikatte betanga atu pang di nen,
“Nookoot nga lok be ole kakap lo galanga ye kai pik in raunu.
Ye kene yo be suddana pombe ye baene a be itar raunu paunu nga,
ngan ole lomim galanga nen,
rai mai o potai oo.
29 Ngan gaongo leu,
ye kene yo be kakamata so tina nga be pompombe ye in nga,
ngan ole lomim galanga nen,
lal ke so tina yo awetewete ye in o iman potai ye dada oo.
30 Awete pang moolmool nen,
di tooltool yo nookoot tiyepe matadi rerene go nga,
ngan ole timmata tiao,
inbe so tina le imot yo awete pang ye nga,
ngan ole pombe.
31 Ngan lang le tana nga ole tilledi,
bong betanga yo kiau nga,
ngan o ke be kasin pa ilene,
ngan tiap.”
Tool Sa Lon Galanga Ye Lal ​Yo Be So Tina Ngan Pompombe Ye I, In Tiap
32 Motong la Yesu iwete pang di mulu nen,
“Tool sa yo be lon galanga ye ke,
too ye soo ke matana yo be so tina ngan pompombe ye i,
in tiap.
Inbe di bangabangana ke Maro yo tiyepe ye malala ki nga,
ngan lodi galanga ye tiap,
inbe Maro Natunu in lon galanga ye tiap lapau,
bong Tamana ya taleu in la lon galanga ye i.
33 Ngan nen le kin kakawai yang,
inbe kakamatang dook leu.
Yesoo,
ang ngan lomim galanga ye soo lal yo be so tina ngan pompombe ye i,
in tiap.
34 Bong lal tani in ole pombe dawa ben tool atu yo ikarata betanga be idu pang ni san i.
Le nga be iyege rumu ki nga,
ngan ikap urata pang di kapraingi ki ngan atu atu be tiyei.
Inbe iwete pang kapraingi ki yo ikodokala dada in nen,
‘Kin kukawai dook leu.’
35 “Ngan nanga,
kin kakamatang dook leu,
yesoo ang ngan lomim galanga dook ye lal yo be rumu taunu tani in imulu a ilong ye i,
in tiap.
Ole imulu a ilong rrai,
too bong kataunu,
too pang malama tareke padu tamoto nga,
too ole imulu a ilong muntu bongmai koot?
36 Kumata le be ipatakrai ang ye panga ki nga,
ngan kin kaken mata be,
ole nen ngan ipuske ang.
37 Ngan betanga yo awete pang nga,
ngan awete pang di tooltool le imot lapau.
Awete nen,
kin kakamatang dook leu!”